KR2d0007 東都事略-宋-王稱 (master)


[025-1a]
欽定四庫全書
 東都事略卷二十五   宋 王 稱 撰
  列傳八
吳廷祚字慶之太原人也始仕周太祖為親校及即位
為莊宅副使稍遷皇城使世宗即位遷右羽林将軍内
客省使踰年拜宣徽北院使遷南院使西京留守世宗
征闗南以廷祚留守京師拜左驍衞上将軍為樞密使
宋興加同中書門下二品以父名璋故也李筠反廷祚
[025-1b]
白太祖曰潞城巖險且有太行之阻賊若保之未可以
歲月破筠素恃勇輕脫若速舉兵擊之必離上黨來逆
戰獸亡其藪魚脫於淵擒之必矣太祖遂親征以廷祚
留守京師筠果領兵與王師戰澤州南筠衆大敗如廷
祚之言及征李重進又為東京留守建隆三年為雄武
軍節度使改鎮京兆卒年五十四贈侍中子元扆
元扆字君華尚太宗女蔡國公主拜左衞将軍駙馬都
尉遷慶州團練使知鄆州徙河陽改郢州觀察使再知
[025-2a]
河陽河溢城将壞元扆躬渉泥濘督工壅塞民有避水
於林杪者既濟以舟檝又以家財賑之時數郡被水患
獨元扆所部民無墊溺眞宗即位換安州觀察使知澶
州治有聲遷寧國軍留後知定州契丹入邊王超王繼
忠領兵踰唐河戰元扆度其必敗濳發兵護河橋起等
果敗敵衆至橋見陣整而遁代還拜武勝軍節度使出
知潞州徙徐州改鎮山南東道卒年五十贈中書令諡
曰忠惠始父廷祚厚重寡言齊家有法好儒學聚書數
[025-2b]
千卷至元扆聚書乃至數萬卷讀左氏春秋尤通内典
精筆札臨事莊重御下有術在藩鎮能愛民待賔佐必
盡禮奉身簡素所得禄賜均及親族國朝以來尚主者
獨稱其賢
李崇矩字守則上黨人也幼有至行為鄉里所稱始事
史𢎞肈為親吏周太祖以崇矩𨽻世宗帳下顯徳初補
供奉官轉供備庫副使改作坊使國初李筠叛為南面
行營前軍都監大破筠衆于碾子谷以功拜右監門衞
[025-3a]
大将軍充三司使從征李重進還為宣徽北院使判三
司乾徳二年拜樞密使趙普為相與崇矩分秉國政以女
妻普子承宗太祖頗不恱有鄭伸者崇矩之客傾險士
也乃上書告崇矩陰事崇矩不能自明開寳五年罷為
鎮國軍節度使入為左衞大将軍太宗即位授嶺南都
廵檢使改瓊崖儋萬都廵檢代還拜右千牛衞上将軍
判金吾街仗卒年六十五贈太尉諡曰元靖追封河東
郡王崇矩寡言尚信義史𢎞肈被禍崇矩方事世宗既
[025-3b]
貴遇𢎞肈之孫必優禮之子繼昌
繼昌字世長以蔭補供奉官遷如京副使崇矩出鎮為
牙職遷西京左藏庫使王均亂為招安廵檢使與雷有
終上官正石普破之于彌牟追至資州而均已就擒于
富順監以功領奨州刺史知青州又知延州入判右金
吾街仗拜連州刺史出知涇州卒年七十二繼昌性謹
厚鄭伸死其母貧餓嘗詣繼昌乞假家人憾前事詬逐
之繼昌憐之乃與白金百兩時稱其長者繼昌之子勗
[025-4a]
尚太宗女萬壽公主是謂齊國獻穆大長公王舊制尚
主者升居諸父之列眞宗特於其名上益遵字陞為崇
矩之子焉
遵勗字公武初授左龍武将軍駙馬都尉賜第永寧里
主既下降而所居堂甎華有翔鳳者命工琢去主服有
虬龍文屏藏之眞宗喜顧待加異常稱其好學為人醖
藉喜讀書通浮屠性理之說居第園池聚名華奇果美
石於其中有自千里而至者其費不貲有會賢閒燕二
[025-4b]
堂北隅有莊曰靜淵引流水周舍下嘗師事楊億億卒
為制服營其家事積官至鎮國軍節度使知許州卒年
五十一贈中書令諡曰和文有閒燕集二十卷外館芳
題七卷子端懿官至鎭潼軍留後為人和厚多讀書喜
賔客所與游皆時之賢士大夫端慤官至蔡州觀察使
請老以安徳軍留後致仕卒諡曰恭敏端愿官至節度
使歴鎮武康定國請老以太子太保致仕卒子評官至
成州團練使
[025-5a]
楚昭輔字拱辰宋城人也初太祖典禁衞嘗召置左右
陳橋之還師也昭憲皇后在城中太祖憂之遣昭輔先
入問起居昭輔具言士衆推戴之狀后意乃安國初為
軍器庫使知揚州太祖以其有心計拜左驍衞大将軍
權判三司開寳六年拜樞密副使太平興國初拜樞密
使昭輔性勤謹介直掌樞務人不可干以私六年以疾
罷為左驍衞上将軍卒年六十九贈侍中諡曰景襄
 
[025-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 東都事略卷二十五