KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[278-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百六十四
 人物志一百四十四
 列女傳二十四
  八旗漢軍列女傳二
 鑲黄旗漢軍閒散張雲祥之妻盧氏
 鑲黄旗漢軍閒散周聨第之妻于氏
 鑲黄旗漢軍閒散趙得福之妻張氏
[278-1b]
 鑲黄旗漢軍閒散李芬之妻苑氏
 鑲黄旗漢軍知府趙光貴之妻羅氏
 鑲黄旗漢軍副都統穆維雍之妻羅氏
 鑲黄旗漢軍閒散藺佳遇之妻周氏
 鑲黄旗漢軍馬甲于澤洪之妻佟氏
 鑲黄旗漢軍馬甲孫加瑞之妻盧氏
 鑲黄旗漢軍輕車都尉盧承恭之妻紀氏
 鑲黄旗漢軍閒散孫加會之妻武氏
[278-2a]
 鑲黄旗漢軍西安副都統鄧其璋之未婚妻呉氏
 鑲黄旗漢軍閒散王興元之妻李氏
 正黄旗漢軍閒散髙拱極之妻秦氏
 正黄旗漢軍協領栢成樑之妾程氏
 正黄旗漢軍領催趙四之妻趙氏
 正黄旗漢軍馬甲李七鳯之妻于氏
 正黄旗漢軍閒散李天柱之妻萬氏
 正白旗漢軍閒散黄元吉之妻孫氏
[278-2b]
 正白旗漢軍閒散受文魁之妻花氏
 正白旗漢軍閒散梁永棋之妻高氏
 正白旗漢軍壯丁楊汝連之妻董氏
 正白旗漢軍雲南曲靖府同知石文會之妻赫氏
 正紅旗漢軍閒散馬榮官之妻徐氏
 正紅旗漢軍馬甲王進孝之妻楊氏
 正紅旗漢軍監生王鋭之妻李氏
 正紅旗漢軍筆帖式王勲之妻張氏
[278-3a]
 正紅旗漢軍閒散張琳之未婚妻金氏
 鑲白旗漢軍閒散陳廷璯之妻倪氏
 鑲白旗漢軍鎗手陳廷炎之妻閻氏
 鑲白旗漢軍鎗手陳廷玿之妻王氏
 鑲白旗漢軍閒散白如珩之妻候氏
 鑲白旗漢軍閒散周望熊之妻藍氏
 鑲白旗漢軍湖廣鄖縣知縣王養琇之妻周氏
 鑲紅旗漢軍江西撫州府知府祝鍾哲之妻楊氏
[278-3b]
 鑲紅旗漢軍男孟熊弼之妻閻氏
 鑲紅旗漢軍同知孟緝祖之妻呉氏
 鑲紅旗漢軍閒散梁世勣之妻王氏
 鑲紅旗漢軍直𨽻安州吏目王國勲之妾孫氏
 鑲紅旗漢軍福建巡撫張仲舉之妾吕氏
 鑲紅旗漢軍副都統趙世芳之妾賈氏
 鑲紅旗漢軍馬甲朱國印之妻恩氏
 鑲紅旗漢軍廣東肇慶府知府張至隆之妾金氏
[278-4a]
 鑲紅旗漢軍閒散李元機之妻梁氏
 鑲紅旗漢軍佐領金鎮之妻許氏
 鑲紅旗漢軍福建長樂縣縣丞張星輝之妻陳氏
 鑲紅旗漢軍監生張璇之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲李如琳之妻鄭氏
 鑲紅旗漢軍兵部郎中黄執中之妾李氏
 鑲紅旗漢軍知縣佟寧年之妾田氏
 鑲紅旗漢軍閒散佟銘之妻張氏
[278-4b]
 鑲紅旗漢軍馬甲國朝鳯之妻富氏
 鑲紅旗漢軍閒散李見龍之妻魯氏
 正藍旗漢軍馬甲風順之妻苗氏
 正藍旗漢軍佐領李綵之妻于氏
 正藍旗漢軍監生甘國坊之妻張氏
 正藍旗漢軍閒散張雲成之妻陳氏
 正藍旗漢軍候選知縣李之琳之妻王氏
 正藍旗漢軍知縣鍾英之妻張氏
[278-5a]
 正藍旗漢軍閒散路子貴之妻李氏
 正藍旗漢軍閒散劉文善之妻齊氏
 鑲藍旗漢軍閒散王國禎之妻朱氏
 鑲藍旗漢軍廣東督標㕘將魯邦俊之妾盧氏
 鑲藍旗漢軍鎗手林宏謨之妻鄭氏
 鑲藍旗漢軍閒散趙士倫之妻周氏
 鑲藍旗漢軍鎗手范朝卿之妻戴氏
 鑲藍旗漢軍閒散尚崇賢之妻顧氏
[278-5b]
 鑲藍旗漢軍新寧州知州金聰之妻李氏
 鑲藍旗漢軍閒散尚崇圻之妻孟氏以上俱於乾/隆元年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍閒散王儀鵬之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散黄廷印之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍閒散黄廷輔之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲馬雲之妻王氏
 鑲黄旗漢軍領催周天正之妻金氏
[278-6a]
 鑲黄旗漢軍領催李宏祚之妻戴氏
 鑲黄旗漢軍壯丁商繼祥之妻蔡氏
 鑲黄旗漢軍馬甲曹宏達之妻孫氏
 鑲黄旗漢軍壯丁黄忠武之妻賈氏
 鑲黄旗漢軍馬甲范廷蘭之妻舒氏
 鑲黄旗漢軍馬甲高尚信之妻裴氏
 鑲黄旗漢軍馬甲錢有仁之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲周芝翰之妻金氏
[278-6b]
 鑲黄旗漢軍壯丁劉國昌之妻尹氏
 鑲黄旗漢軍壯丁金鳯瑜之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散王廷瑞之妻齊氏
 鑲黄旗漢軍閒散趙璉之妻盧氏
 鑲黄旗漢軍閒散范宏霖之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍文生員高鈊之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲孫邦彦之妻池氏
 鑲黄旗漢軍閒散楊鳯之妻康氏
[278-7a]
 鑲黄旗漢軍庫使高士傑之妻敖氏
 鑲黄旗漢軍馬甲馬朝雲之妻佟氏
 鑲黄旗漢軍閒散蘇朝臣之妻潘氏
 鑲黄旗漢軍閒散興邦之妻董氏
 鑲黄旗漢軍閒散范玉之妻顧氏
 鑲黄旗漢軍閒散顧光玉之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散薛良卿之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散程起雲之妻閻氏
[278-7b]
 鑲黄旗漢軍閒散范彦凌之妻孫氏
 正黄旗漢軍四川東川府知府王永璽之妾林氏
 正黄旗漢軍馬甲王明臣之妻牛氏
 正黄旗漢軍閒散何文明之妻楊氏
 正黄旗漢軍監生房嵩之未婚妻劉氏
 正黄旗漢軍江南長洲縣知縣李敬修之妾何氏
 正黄旗漢軍候選知縣劉珏光之妻郭氏
 正黄旗漢軍閒散侯之輔之妻楊氏
[278-8a]
 正黄旗漢軍馬甲王六之妻姜氏
 正黄旗漢軍監生劉廷智之妻羅氏
 正黄旗漢軍馬甲白登周之妻王氏
 正黄旗漢軍閒散胡忠順之妻宋氏
 正黄旗漢軍馬甲李國琳之妻陳氏
 正黄旗漢軍馬甲徐國弼之妻李氏
 正黄旗漢軍馬甲秋鳯任之妻王氏
 正黄旗漢軍閒散李登孝之妻蕭氏
[278-8b]
 正黄旗漢軍閒散姚進龍之妻呉氏
 正黄旗漢軍馬甲馬墩之妻田氏
 正白旗漢軍知府遲淳之妻王氏
 正白旗漢軍閒散鄧有本之妻張氏
 正白旗漢軍馬甲董其猷之妻林氏
 正白旗漢軍馬甲張孔容之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲周士進之妻李氏
 正白旗漢軍壯丁曹孟達之妻劉氏
[278-9a]
 正白旗漢軍壯丁石定勲之妻陳氏
 正白旗漢軍馬甲應冨榮之妻楊氏
 正白旗漢軍馬甲王朝選之妻佟氏
 正白旗漢軍馬甲劉國幹之妻王氏
 正白旗漢軍壯丁馬開選之妻赫氏
 正白旗漢軍壯丁韓永言之妻李氏
 正白旗漢軍閒散徐廷聘之妻佟氏
 正白旗漢軍閒散張國英之妻李氏
[278-9b]
 正白旗漢軍同知張良標之妻韓氏
 正白旗漢軍閒散解光先之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲黄文魁之妻郭氏
 正白旗漢軍閒散呉時霑之妻劉氏
 正白旗漢軍閒散王繗之妻曹氏
 正白旗漢軍閒散于正琨之妻呉氏
 正白旗漢軍生員金景鳯之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲鍾起禄之妻陳氏
[278-10a]
 正白旗漢軍閒散呉用起之妻羅氏
 正白旗漢軍閒散張文鄉之妻孫氏
 正白旗漢軍閒散李榮藩之妻王氏
 正白旗漢軍閒散呉進選之妻牛氏
 正白旗漢軍馬甲宋國福之妻郭氏
 正白旗漢軍閒散金國彦之妻何氏
 正白旗漢軍閒散董朝順之妻秦氏
 正紅旗漢軍馬甲王定邦之妻張氏
[278-10b]
 正紅旗漢軍馬甲夏時信之妻朱氏
 正紅旗漢軍馬甲陳九子之妻劉氏
 正紅旗漢軍馬甲徐天佑之妻陳氏
 正紅旗漢軍候選縣丞岑應朝之妻金氏
 正紅旗漢軍馬甲施雲安之妻王氏
 正紅旗漢軍閒散呉國安之妻杜氏
 正紅旗漢軍馬甲李邦顯之妻石氏
 正紅旗漢軍閒散余起瑞之妻王氏
[278-11a]
 正紅旗漢軍閒散魯一良之妻陳氏
 正紅旗漢軍文舉人魯一蜚之妻高氏
 正紅旗漢軍馬甲楊國輔之妻李氏
 正紅旗漢軍閒散李秉華之妻程氏
 正紅旗漢軍馬甲祝永瑚之妻劉氏
 正紅旗漢軍天文生孫紹冕之妻李氏
 正紅旗漢軍知州王國輔之妻佟氏
 正紅旗漢軍閒散馬振武之妻孫氏
[278-11b]
 正紅旗漢軍閒散夏進英之妻孫氏
 正紅旗漢軍領催鞠國彦之妻黄氏
 正紅旗漢軍閒散張文逺之妻張氏
 正紅旗漢軍閒散張憲進之妻郭氏
 正紅旗漢軍閒散馬首魁之妻何氏
 正紅旗漢軍閒散易國良之妻姚氏
 正紅旗漢軍閒散李國保之妻于氏
 鑲白旗漢軍閒散劉濟之妻孫氏
[278-12a]
 鑲白旗漢軍壯丁邵榮之妻王氏
 鑲白旗漢軍壯丁徐國柱之妻王氏
 鑲白旗漢軍壯丁王曰孝之妻余氏
 鑲白旗漢軍領催朱國相之妻周氏
 鑲白旗漢軍馬甲王雲奇之妻湯氏
 鑲白旗漢軍馬甲佟成貴之妻墨氏
 鑲白旗漢軍馬甲華宗翰之妻舒氏
 鑲白旗漢軍文生員王維新之妻欒氏
[278-12b]
 鑲白旗漢軍知縣戴鈵之妻盧氏
 鑲白旗漢軍閒散楊廷琪之妻張氏
 鑲白旗漢軍閒散張傑之妻徐氏
 鑲白旗漢軍閒散王二之妻孫氏
 鑲白旗漢軍閒散李國棟之妻李氏
 鑲白旗漢軍閒散何起林之妻張氏
 鑲白旗漢軍閒散姜文龍之妻姜氏
 鑲白旗漢軍馬甲李文錦之妻孫氏
[278-13a]
 鑲白旗漢軍閒散呉守信之妻應氏
 鑲白旗漢軍閒散呉宗斌之妻盧氏
 鑲白旗漢軍閒散張世功之妻郭氏
 鑲白旗漢軍閒散蔡文元之妻趙氏
 鑲白旗漢軍閒散繆進忠之妻髙氏
 鑲白旗漢軍閒散萬國棟之妻李氏
 鑲白旗漢軍壯丁王儒璉之未婚妻禄氏
 鑲紅旗漢軍官學生王國正之妻周氏
[278-13b]
 鑲紅旗漢軍馬甲李必達之妻呉氏
 鑲紅旗漢軍馬甲李印之妻周氏
 鑲紅旗漢軍馬甲白文舉之妻胡氏
 鑲紅旗漢軍閒散曲大英之妻王氏
 鑲紅旗漢軍閒散郭廷榮之妻龎氏
 鑲紅旗漢軍監生王朝俊之妻趙氏
 鑲紅旗漢軍閒散李顯宗之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲崔瑞之妻王氏
[278-14a]
 鑲紅旗漢軍監生崔生嶼之妻王氏
 鑲紅旗漢軍閒散周天徳之妻郭氏
 鑲紅旗漢軍監生申駿望之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍直𨽻永清縣知縣柯永智之妾程氏
 鑲紅旗漢軍閒散王隆恩之妻馬氏
 鑲紅旗漢軍閒散徐元達之妻孫氏
 鑲紅旗漢軍驍騎校柯啟本之妻任氏
 鑲紅旗漢軍閒散姚景魁之妻王氏
[278-14b]
 鑲紅旗漢軍候補筆帖式周麟定之妻張氏
 鑲紅旗漢軍候選知縣李天瑞之妻線氏
 鑲紅旗漢軍陜西江隂縣知縣趙世震之妻張氏
 鑲紅旗漢軍閒散蔡國柱之妻王氏
 鑲紅旗漢軍閒散周鎧之妻盧氏
 鑲紅旗漢軍閒散楊繼榮之妻王氏
 鑲紅旗漢軍閒散張相堯之妻孫氏
 鑲紅旗漢軍同知陳宏業之妾王氏
[278-15a]
 鑲紅旗漢軍閒散國文信之妻趙氏
 鑲紅旗漢軍閒散王國斌之妻蘇氏
 鑲紅旗漢軍閒散張雲騰之妻傅氏
 鑲紅旗漢軍馬甲張八兒之妻金氏
 正藍旗漢軍馬甲張應龍之妻劉氏
 正藍旗漢軍馬甲吕國勲之妻王氏
 正藍旗漢軍馬甲李良棟之妻郭氏
 正藍旗漢軍馬甲喬鼎魁之妻路氏
[278-15b]
 正藍旗漢軍馬甲孫國斌之妻倪氏
 正藍旗漢軍閒散王保住之妻楊氏
 正藍旗漢軍閒散陳萬魁之妻禇氏
 正藍旗漢軍閒散王進傑之妻于氏
 正藍旗漢軍閒散孫成彪之妻李氏
 正藍旗漢軍閒散孫成玉之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍閒散范珍之妻于氏
 鑲藍旗漢軍馬甲髙必盛之妻傅氏
[278-16a]
 鑲藍旗漢軍馬甲温復元之妻張氏
 鑲藍旗漢軍閒散金題奎之妻王氏
 鑲藍旗漢軍監生李芳之妻金氏
 鑲藍旗漢軍閒散劉登舉之妻郭氏
 鑲藍旗漢軍閒散劉天福之妻石氏
 鑲藍旗漢軍閒散黄進禄之妻李氏
 鑲藍旗漢軍閒散曾自亮之妻王氏
 鑲藍旗漢軍馬甲屈文高之妻梁氏以上俱於乾/隆二年
[278-16b]
 旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲蒲鼎勲之未婚妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲蔣士林之妻黄氏
 鑲黄旗漢軍右衛協領劉澤昌之妻謝氏
 鑲黄旗漢軍浙江布政使趙良璧之繼妻鄭氏
 鑲黄旗漢軍馬甲劉成虎之妻姜氏
 鑲黄旗漢軍閒散盧應科之妻傅氏
 鑲黄旗漢軍閒散劉成禮之妻張氏
[278-17a]
 正黄旗漢軍閒散劉元士之妻宗氏
 正黄旗漢軍馬甲白世耀之妻黄氏
 正黄旗漢軍閒散孟世榮之妻尤氏
 正黄旗漢軍閒散楊得榮之妻羅氏
 正黄旗漢軍知縣栢之著之妻蕭氏
 正黄旗漢軍馬甲楊登福之妻夏氏
 正黄旗漢軍廣東萬州吏目范培英之妻佟氏
 正白旗漢軍砲手彭星之妻蔡氏
[278-17b]
 正白旗漢軍監生董成煦之妻秦氏
 正白旗漢軍壯丁于建元之妻劉氏
 正白旗漢軍馬甲趙琛之妻高氏
 正白旗漢軍江南沛縣知縣蔡湖之妻宋氏
 正白旗漢軍候補同知梁纘祖之妾金氏
 正紅旗漢軍盡難總兵阿爾泰之妻何氏
 正紅旗漢軍西安協領劉紹熊之妻生額齊氏
 正紅旗漢軍騎都尉董國瑜之妻魯氏
[278-18a]
 正紅旗漢軍閒散楊檜之妻呉氏
 正紅旗漢軍閒散劉良璧之妻徐氏
 正紅旗漢軍閒散王雲龍之妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲何起麟之妻吳氏
 正紅旗漢軍馬甲董應好之妻姜氏
 正紅旗漢軍馬甲張自明之妻沈氏
 正紅旗漢軍閒散于好學之妻謝氏
 正紅旗漢軍閒散孫國貴之妻唐氏
[278-18b]
 正紅旗漢軍閒散熊國佐之妻葉氏
 正紅旗漢軍閒散徐登名之妻于氏
 正紅旗漢軍閒散戴恩爵之妻吕氏
 正紅旗漢軍閒散孟宏緒之妻白氏
 正紅旗漢軍一等男劉震之妻李氏
 鑲白旗漢軍閒散劉興祚之妻張氏
 鑲白旗漢軍閒散高廷正之妻孫氏
 鑲白旗漢軍壯丁傅培基之妻孫氏
[278-19a]
 鑲白旗漢軍馬甲劉世友之妻梁氏
 鑲白旗漢軍閒散鄭天璽之妻曹氏
 鑲白旗漢軍壯丁董良臣之妻陳氏
 鑲白旗漢軍閒散朴本善之妻張氏
 鑲白旗漢軍馬甲黄永祚之妻王氏
 鑲白旗漢軍閒散王如然之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍監察御史祝鍾靈之妾楊氏
 鑲紅旗漢軍騎都尉常啟侯之妾常氏
[278-19b]
 鑲紅旗漢軍陜西潼闗道張承賜之妻陳氏
 鑲紅旗漢軍佐領王登甲之妾宋氏
 鑲紅旗漢軍廣西永康州知州王瑚之妾鄒氏
 鑲紅旗漢軍王府典儀韓文炳之妾𫝊氏
 鑲紅旗漢軍閒散于登科之妻于氏
 鑲紅旗漢軍領催李之翰之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍閒散陳奇慶之妻陳氏
 鑲紅旗漢軍浙江杭州府通判張肇經之妻王氏
[278-20a]
 鑲紅旗漢軍閒散郎會麟之妻韓氏
 鑲紅旗漢軍監生黄廷鉞之妻張氏
 鑲紅旗漢軍閒散王宏獻之妻李氏
 鑲紅旗漢軍閒散劉義富之妻時氏
 鑲紅旗漢軍領催佟世英之妻戴氏
 鑲紅旗漢軍頭等男佟維藩之妻張氏
 鑲紅旗漢軍鹽運使陳邦器之妾陳氏
 鑲紅旗漢軍馬甲田國基之妻薛氏
[278-20b]
 鑲紅旗漢軍閒散邊生交之妻張氏
 正藍旗漢軍閒散李謹之妻盧氏
 正藍旗漢軍閒散劉承元之妻佟氏
 正藍旗漢軍領催劉和元之妻洪氏
 正藍旗漢軍知州李經邦之妾郁氏
 正藍旗漢軍監生佟世臣之妻王氏
 正藍旗漢軍知縣佟學翰之妾王氏
 正藍旗漢軍閒散李永盛之妾呉氏
[278-21a]
 正藍旗漢軍閒散佟國瑗之妻熊氏
 正藍旗漢軍壯丁鄭廷卿之妻劉氏
 正藍旗漢軍閒散佟國楫之妻高氏
 正藍旗漢軍閒散張榯之妻尹氏
 正藍旗漢軍候選州同張聖倫之妻郭氏
 正藍旗漢軍閒散張楨之妻趙氏
 正藍旗漢軍閒散張桴之妻周氏
 正藍旗漢軍驍騎校汪世倫之妻王氏
[278-21b]
 正藍旗漢軍候選州同柯麟芳之妻胡氏
 正藍旗漢軍侍郎甘國樞之妻張氏
 正藍旗漢軍馬甲紀維綱之妻袁氏
 正藍旗漢軍候補知州李富春之妻張氏
 正藍旗漢軍閒散李世俊之妻馬氏
 正藍旗漢軍領催馬大成之妻劉氏
 正藍旗漢軍筆帖式李輝之妻呉氏
 正藍旗漢軍閒散潘世孝之妻孟氏
[278-22a]
 正藍旗漢軍監生陳良樞之妻程氏
 正藍旗漢軍監生陳良政之妾徐氏
 正藍旗漢軍閒散陳良睦之妻李氏
 正藍旗漢軍侍郎陳一炳之妾武氏
 正藍旗漢軍監生張敬乾之妻路氏
 正藍旗漢軍閒散鄧文明之妻王氏
 正藍旗漢軍領催范召明之妻屈氏
 正藍旗漢軍馬甲劉克芳之妻安氏
[278-22b]
 正藍旗漢軍馬甲王立得之妻郎氏
 正藍旗漢軍閒散陸九景之妻徐氏
 正藍旗漢軍閒散金用之妻劉氏
 正藍旗漢軍閒散田文秀之妻朱氏
 正藍旗漢軍領催王永聲之妻傅氏
 正藍旗漢軍馬甲李強之妻王氏
 正藍旗漢軍閒散劉國臣之妻劉氏
 正藍旗漢軍閒散唐四之妻朱氏
[278-23a]
 鑲藍旗漢軍閒散范琦之妻曹氏以上俱於乾隆/三年 旌表
 鑲黄旗漢軍閒散陳復生之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍馬甲董奇才之妻楊氏
 鑲黄旗漢軍閒散洪奕泌之妻鄭氏
 鑲黄旗漢軍候選縣丞牟興龍之妻馬氏
 鑲黄旗漢軍同知胡永昌之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散唐世勲之妻李氏
 鑲黄旗漢軍浙江布政使趙良璧之妾張氏
[278-23b]
 鑲黄旗漢軍馬甲陳國棟之妻高氏
 鑲黄旗漢軍雲南洱海營恭将李天墀之妾劉氏
 鑲黄旗漢軍閒散王國輔之妾劉氏
 鑲黄旗漢軍閒散陳得功之妻李氏
 鑲黄旗漢軍閒散田守客之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散田守殷之妻金氏
 鑲黄旗漢軍閒散尚明仁之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散張文昇之妻孟氏
[278-24a]
 鑲黄旗漢軍閒散劉國臣之妻曾氏
 鑲黄旗漢軍閒散張文燦之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散范世輝之妻李氏
 鑲黄旗漢軍閒散韓有文之妻呉氏
 正黄旗漢軍原任道馬世恩之妻孫氏
 正黄旗漢軍筆帖式崔儒珍之妻朱氏
 正黄旗漢軍閒散金麒標之妻王氏
 正黄旗漢軍閒散李禧之妻任氏
[278-24b]
 正黄旗漢軍閒散范八之妻劉氏
 正黄旗漢軍馬甲楊中俊之妻鄭氏
 正黄旗漢軍馬甲卜第之妻呉氏
 正黄旗漢軍閒散文成之妻祁氏
 正黄旗漢軍閒散潘守相之妻韓氏
 正黄旗漢軍閒散劉注之妻董氏
 正白旗漢軍武生孫宏標之妻錢氏
 正白旗漢軍壯丁王之佐之妻高氏
[278-25a]
 正白旗漢軍馬甲侯璋之妻劉氏
 正白旗漢軍馬甲雷遇春之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲楊應春之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲喬國樑之妻李氏
 正白旗漢軍副都統蔡毓茂之妻高氏
 正白旗漢軍壯丁孫希孟之妻賈氏
 正白旗漢軍閒散李枝華之妻傅氏
 正白旗漢軍河南南汝道石文&KR1385之妾戴氏
[278-25b]
 正白旗漢軍候選知縣宜廷綱之妻石氏
 正白旗漢軍閒散黄尚璽之妻羅氏
 正白旗漢軍馬甲李朝向之妻張氏
 正白旗漢軍閒散劉大之妻李氏
 正白旗漢軍閒散郭得玉之妻程氏
 正白旗漢軍閒散曾體信之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲張思恩之妻吳氏
 正白旗漢軍閒散韓聘之妻陳氏
[278-26a]
 正白旗漢軍閒散楊琯之妻張氏
 正白旗漢軍臺丁羅世有之妻潘氏
 正白旗漢軍臺丁牛應士之妻李氏
 正紅旗漢軍馬甲陳洪儒之妻謝氏
 正紅旗漢軍騎都尉劉崇信之妻王氏
 正紅旗漢軍佐領汪㴠之妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲鄭守庫之妻劉氏
 正紅旗漢軍閒散劉璽斌之妻楊氏
[278-26b]
 正紅旗漢軍閒散張洪有之妻宋氏
 正紅旗漢軍閒散張克用之妻李氏
 鑲白旗漢軍武舉王裕之妻張氏
 鑲白旗漢軍閒散王彦之妻胡氏
 鑲白旗漢軍閒散董紹聖之妻張氏
 鑲白旗漢軍知縣王文煥之妻李氏
 鑲白旗漢軍閒散張瑞之妻鄭氏
 鑲白旗漢軍閒散陳太之妻郭氏
[278-27a]
 鑲白旗漢軍馬甲張文聲之妻陳氏
 鑲白旗漢軍閒散鄭天璽之妻曹氏
 鑲紅旗漢軍四川廣安州知州徐盛之妾盧氏
 鑲紅旗漢軍閒散王大學之妻馬氏
 鑲紅旗漢軍閒散孫紹祖之妻黄氏
 鑲紅旗漢軍筆帖式張純之妻畢氏
 鑲紅旗漢軍閒散張國光之妻董氏
 鑲紅旗漢軍閒散郎廷璋之妻劉氏
[278-27b]
 鑲紅旗漢軍候選知縣張肇統之妻王氏
 鑲紅旗漢軍監生卞永圖之妻王氏
 鑲紅旗漢軍候選州同卞兆昌之妻李氏
 鑲紅旗漢軍閒散米國睿之妻段氏
 鑲紅旗漢軍馬甲何自柱之妻史氏
 鑲紅旗漢軍閒散徐國柱之妻姚氏
 鑲紅旗漢軍閒散蕭天福之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍閒散陳國弼之妻徐氏
[278-28a]
 鑲紅旗漢軍監生蕭天禄之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍閒散李芝芳之妻趙氏
 鑲紅旗漢軍閒散顧鳯鳴之妻徐氏
 正藍旗漢軍閒散董興邦之妻王氏
 正藍旗漢軍閒散王祺齡之妻李氏
 正藍旗漢軍驍騎校王朝升之妻盧氏
 正藍旗漢軍馬甲鄭文新之妻胡氏
 正藍旗漢軍馬甲孟邦俊之妻茅氏
[278-28b]
 正藍旗漢軍馬甲張雲龍之妻黄氏
 正藍旗漢軍馬甲李忝龍之妻臧氏
 鑲藍旗漢軍馬甲楊五兒之妻陳氏
 鑲藍旗漢軍閒散李應登之妻林氏
 鑲藍旗漢軍閒散侯世占之妻呉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲孫國柱之妻趙氏以上俱於乾/隆四年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍驍騎校宋文元之妾李氏
[278-29a]
 鑲黄旗漢軍馬甲王國瑞之妻張氏
 鑲黄旗漢軍監生熊士麟之妻汪氏
 鑲黄旗漢軍馬甲藍沛源之妻楊氏
 鑲黄旗漢軍馬甲李潤之妻程氏
 鑲黄旗漢軍馬甲高榮祖之妻項氏
 鑲黄旗漢軍閒散劉起才之妻謝氏
 鑲黄旗漢軍馬甲王國華之妻車氏
 鑲黄旗漢軍閒散井世璽之妻夏氏
[278-29b]
 正黄旗漢軍狗上六品官耿易直之妾田氏
 正黄旗漢軍馬甲栢永正之妻黄氏
 正黄旗漢軍馬甲王國勲之妻康氏
 正黄旗漢軍閒散王國清之妻鄧氏
 正黄旗漢軍千丁劉士慧之妻黄氏
 正黄旗漢軍馬甲金成柱之妻劉氏
 正黄旗漢軍馬甲王國福之妻劉氏
 正黄旗漢軍閒散鄭得魁之妻崔氏
[278-30a]
 正白旗漢軍閒散髙聚璧之妻羅氏
 正白旗漢軍閒散張宻臣之妻牛氏
 正白旗漢軍閒散孫允忠之妻盛氏
 正紅旗漢軍閒散許宏傑之妻呉氏
 正紅旗漢軍馬甲尚愈之妻張氏
 正紅旗漢軍閒散𫝊宗舜之妻楊氏
 正紅旗漢軍閒散于成富之妻刁氏
 正紅旗漢軍馬甲姚克救之妻崔氏
[278-30b]
 鑲白旗漢軍同知蔣煌之妻李氏
 鑲白旗漢軍武生張殿元之妻謝氏
 鑲白旗漢軍閒散趙輝祖之妻張氏
 鑲白旗漢軍閒散劉登科之妻黄氏
 鑲白旗漢軍閒散劉剛之妻陳氏
 鑲白旗漢軍閒散張文洪之妻崔氏
 鑲紅旗漢軍雲騎尉孟純祖之妻寗氏
 鑲紅旗漢軍閒散王載績之妻董氏
[278-31a]
 鑲紅旗漢軍浙江同知王奕俊之妾許氏
 鑲紅旗漢軍雲貴總督卞三元之妾顧氏
 鑲紅旗漢軍刑部侍郎卞永譽之妾倪氏
 鑲紅旗漢軍知縣卞之釗之妾王氏
 鑲紅旗漢軍閒散李進孝之妻王氏
 鑲紅旗漢軍佐領趙起之妻董氏
 鑲紅旗漢軍馬甲劉闗保之妻閆氏
 鑲紅旗漢軍馬甲張二狗之妻呉氏
[278-31b]
 鑲紅旗漢軍閒散黄國彰之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍閒散黄國清之妻李氏
 鑲紅旗漢軍閒散李國春之妻曹氏
 正藍旗漢軍州同李徧徳之妾闗氏
 正藍旗漢軍馬甲陳于階之妻傅氏
 正藍旗漢軍馬甲宗世禄之妻王氏
 鑲藍旗漢軍京營守備董繼允之妾黄氏
 鑲藍旗漢軍閒散王煜之妻周氏
[278-32a]
 鑲藍旗漢軍遊擊王象先之妾呉氏以上俱於乾/隆五年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍閒散潘致中之妻裴氏
 鑲黄旗漢軍馬甲于九如之妻戴氏
 鑲黄旗漢軍閒散傅爾徳之妻李氏
 鑲黄旗漢軍閒散于廷璧之妻傅氏
 鑲黄旗漢軍馬甲𫝊朝臣之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲楊炎之妾宋氏
[278-32b]
 鑲黄旗漢軍閒散范宏霈之妻金氏
 鑲黄旗漢軍馬甲王昌會之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散蘇文昆之妻杜氏
 正黄旗漢軍候選知縣李鎰之妻孫氏
 正黄旗漢軍閒散陳定國之妻李氏
 正黄旗漢軍閒散高開宗之妻張氏
 正黄旗漢軍牧馬人薩麻之妻李氏
 正黄旗漢軍閒散馬世炌之妻鄧氏
[278-33a]
 正黄旗漢軍閒散高成功之妻許氏
 正黄旗漢軍閒散王伍之妻孫氏
 正黄旗漢軍閒散于輝龍之妻李氏
 正白旗漢軍陜西蒲城縣知縣遲景之妻呉氏
 正白旗漢軍閒散線洪義之妻任氏
 正白旗漢軍一等輕車都尉孫宏相之妾賈氏
 正白旗漢軍馬甲李加瑚之妻蕭氏
 正白旗漢軍閒散呉相佩之妻宋氏
[278-33b]
 正白旗漢軍閒散張敬祖之妻王氏
 正白旗漢軍閒散張登序之妻王氏
 正白旗漢軍閒散公自清之妻魏氏
 正白旗漢軍馬甲李得方之妻方氏
 正紅旗漢軍領催榮智宏之妻蕭氏
 正紅旗漢軍知州張鼐之妻孫氏
 正紅旗漢軍馬甲范元勲之妻許氏
 正紅旗漢軍閒散何加祥之妻張氏
[278-34a]
 正紅旗漢軍驍騎校田世徳之妻王氏
 鑲白旗漢軍閒散王秀之妻徐氏
 鑲白旗漢軍閒散呉維公之妻于氏
 鑲紅旗漢軍敖爾布呉瑛之妻李氏
 鑲紅旗漢軍閒散趙應爵之妻武氏
 鑲紅旗漢軍閒散詹自強之妻樊氏
 鑲紅旗漢軍知州梁得時之妾劉氏
 鑲紅旗漢軍貢生郭潢之妻蔣氏
[278-34b]
 鑲紅旗漢軍閒散呉守榮之妻陳氏
 鑲紅旗漢軍閒散劉成得之妻于氏
 鑲紅旗漢軍馬甲李翰伯之妻閆氏
 鑲紅旗漢軍防禦李英之妻闗氏
 正藍旗漢軍閒散夏進章之妻李氏
 正藍旗漢軍馬甲井萬禮之妻周氏
 正藍旗漢軍閒散夏金革之妻劉氏
 正藍旗漢軍閒散金文章之妻顧氏
[278-35a]
 正藍旗漢軍閒散王朝明之妻安氏
 正藍旗漢軍閒散王朝仕之妻夏氏
 鑲藍旗漢軍馬甲色蘭珠之妻殷氏
 鑲藍旗漢軍閒散尚崇凱之妻李氏
 鑲藍旗漢軍閒散王廷相之妻傅氏以上俱於乾/隆六年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍閒散楊貞之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲張國興之妻徐氏
[278-35b]
 正黄旗漢軍馬甲髙尚逹之妻李氏
 正黄旗漢軍馬甲韓自珍之妻張氏
 正黄旗漢軍雲騎尉馬正明之妻闗氏
 正黄旗漢軍馬甲尤國柱之妻花氏
 正黄旗漢軍銅匠許汝爵之妻王氏
 正白旗漢軍雲南大理府通判石承謨之妾富氏
 正白旗漢軍閒散柳世春之妻王氏
 正白旗漢軍山東運河同知遲炳之妾李氏
[278-36a]
 正白旗漢軍河南按察使遲日巽之妾錢氏
 正白旗漢軍閒散劉世鎮之妻夏氏
 正白旗漢軍閒散曹煇之妻靳氏
 鑲白旗漢軍領催袁兆龍之妻孫氏
 鑲白旗漢軍馬甲劉士英之妻侯氏
 鑲白旗漢軍閒散朱玉之妻汪氏
 鑲紅旗漢軍知縣楊宏雷之妻耿氏
 鑲紅旗漢軍閒散王者棟之未婚妻扈氏
[278-36b]
 鑲紅旗漢軍閒散劉青之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲金本淳之未婚妻竇氏
 鑲藍旗漢軍候選知縣蔣國禧之妻李氏以上俱/於乾隆
 七年/ 旌表/
 鑲黄旗漢軍領催牟釗之妻葉氏
 鑲黄旗漢軍閒散杜一元之妻白氏
 鑲黄旗漢軍領催石永華之妻藺氏
 鑲黄旗漢軍筆帖式陳延祚之妻姜氏
[278-37a]
 鑲黄旗漢軍候補州同劉光炌之妻趙氏
 鑲黄旗漢軍馬甲趙自明之妻于氏
 鑲黄旗漢軍拜唐阿王元璽之妻沈氏
 正黄旗漢軍馬甲臧英賢之妻蔣氏
 正黄旗漢軍都統馬雲霄之妻李氏
 正黄旗漢軍馬甲馬應登之妻孫氏
 正白旗漢軍雲騎尉徐永年之妻孔氏
 正白旗漢軍馬甲李朝臣之妻鄭氏
[278-37b]
 正白旗漢軍領催龍應春之妻黄氏
 正白旗漢軍馬甲胡文華之妻任氏
 正白旗漢軍候選知州石蒙恩之妻佟氏
 正白旗漢軍文生員宋昂之妻劉氏
 正白旗漢軍閒散線良佐之妻韓氏
 正白旗漢軍筆帖式何思誠之妾蕭氏
 正白旗漢軍領催李春芳之妾王氏
 正白旗漢軍閒散孫凱孫之妾劉氏
[278-38a]
 正白旗漢軍監生陳正誼之妾錢氏
 正紅旗漢軍文舉人魯一道之妻呉氏
 正紅旗漢軍馬甲線雲鑑之妻潘氏
 正紅旗漢軍馬甲席國璽之妻閻氏
 正紅旗漢軍領催馬振圗之妻高氏
 正紅旗漢軍馬甲陶宗玉之妻孫氏
 正紅旗漢軍監生魯一經之妾傅氏
 正紅旗漢軍知縣呉文美之妾陳氏
[278-38b]
 鑲白旗漢軍馬甲任文彩之妻周氏
 鑲白旗漢軍鎗手裴程勲之妻朱氏
 鑲白旗漢軍砲手紀文魁之妻郭氏
 鑲白旗漢軍馬甲蔡應麟之妻段氏
 鑲紅旗漢軍領催陳士傑之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲王治盛之妻紀氏
 鑲紅旗漢軍閒散何天禧之妻趙氏
 鑲紅旗漢軍閒散賀廷弼之妻任氏
[278-39a]
 鑲紅旗漢軍鐵匠王鈺之妻金氏
 鑲紅旗漢軍文舉人蔣尚愈之妻胡氏
 鑲紅旗漢軍監生南秉彛之妻佟氏
 正藍旗漢軍候選知縣佟鰲之妻梁氏
 正藍旗漢軍馬甲周翔鳯之妻李氏
 正藍旗漢軍馬甲許世英之妻林氏
 正藍旗漢軍閒散佟世坦之妻王氏
 正藍旗漢軍馬甲張宏然之妻趙氏
[278-39b]
 正藍旗漢軍馬甲何其源之妻丁氏
 鑲藍旗漢軍拜唐阿金依信之妾楊氏
 鑲藍旗漢軍領催曹傑之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲趙良珽之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲陳隊陞之妻崔氏
 鑲藍旗漢軍馬甲張鯤之妻南氏以上俱於乾隆/八年 旌表
 鑲黄旗漢軍蒼梧道張惟逺之妾姜氏
 鑲黄旗漢軍閒散蔡維政之妻呉氏
[278-40a]
 鑲黄旗漢軍防禦郎汝元之妻徐氏
 鑲黄旗漢軍㕘領劉拱宸之妻于氏
 鑲黄旗漢軍黄河同知納拉海之妻胡氏
 鑲黄旗漢軍臺丁劉洪恩之妻苗氏
 正黄旗漢軍武生徐永翕之妻張氏
 正黄旗漢軍閒散樂進彪之妻楊氏
 正黄旗漢軍閒散化起龍之妻黄氏
 正黄旗漢軍監生時惟謙之妻黄氏
[278-40b]
 正白旗漢軍閒散高文琦之妻閻氏
 正紅旗漢軍閒散郭傑之妻陳氏
 正紅旗漢軍監生李秉謙之妻張氏
 鑲白旗漢軍閒散徐政綱之妻徐氏
 鑲白旗漢軍閒散何免之妻趙氏
 鑲白旗漢軍騎都尉王武炯之妻宗氏
 鑲紅旗漢軍監生趙宏法之妻張氏
 鑲紅旗漢軍閒散李洪之妻常氏
[278-41a]
 鑲紅旗漢軍閒散剛毅之妻顧氏
 鑲紅旗漢軍閒散張克繼之妻王氏
 鑲紅旗漢軍閒散崔士傑之妻蔡氏
 鑲紅旗漢軍知州王盛文之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍監生黄廷憲之妻佟氏
 鑲紅旗漢軍閒散年增華之妻李氏
 鑲紅旗漢軍監生周烱之妻董氏
 正藍旗漢軍筆帖式阿林之妻郎氏
[278-41b]
 正藍旗漢軍山東濟寕道佟國聘之妾劉氏
 正藍旗漢軍閒散柯正枋之妾喬氏
 正藍旗漢軍馬甲孫國經之妻王氏以上俱於乾/隆九年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍官學生高應翊之妻盧氏
 鑲黄旗漢軍馬甲于沛之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲王廷璧之妻秦氏
 鑲黄旗漢軍閒散崔鳯鳴之妻董氏
[278-42a]
 鑲黄旗漢軍閒散王永安之妻張氏
 正紅旗漢軍閒散邵世英之妻朱氏
 正紅旗漢軍閒散李六之妻姚氏
 正紅旗漢軍馬甲閆仲文之妻宋氏
 鑲白旗漢軍閒散王可印之妻于氏
 鑲白旗漢軍閒散白應彪之妻張氏
 鑲白旗漢軍閒散張興之妻劉氏
 鑲白旗漢軍閒散張臘之妻王氏
[278-42b]
 鑲白旗漢軍閒散聶士植之妻費氏
 鑲白旗漢軍閒散趙英之妻劉氏
 鑲白旗漢軍閒散王進禮之妻蔡氏
 鑲白旗漢軍閒散郭雲禄之妻王氏
 鑲白旗漢軍閒散王文舉之妻秦氏
 鑲白旗漢軍閒散李成龍之妻劉氏
 鑲白旗漢軍閒散曹讓之妻楊氏
 鑲白旗漢軍閒散朱廷華之妻李氏
[278-43a]
 鑲白旗漢軍閒散劉守恩之妻勾氏
 鑲白旗漢軍馬甲高從艶之妻鄭氏
 鑲紅旗漢軍閒散楊國弼之妻孟氏
 鑲紅旗漢軍閒散張老格之妻白氏
 鑲紅旗漢軍閒散李天坦之妻董氏
 鑲紅旗漢軍浙江鹽法道李文獻之妻趙氏
 鑲紅旗漢軍介休縣縣丞趙宏圗之妾林氏
 鑲紅旗漢軍閒散于得海之妾田氏
[278-43b]
 鑲紅旗漢軍監生吕兆安之妻金氏
 鑲紅旗漢軍閒散鄧俊之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍閒散陞壅之妻呉氏
 鑲紅旗漢軍閒散李登之妻劉氏
 正藍旗漢軍壯丁李&KR0008之妻馬氏
 正藍旗漢軍閒散髙登炳之妻劉氏
 正藍旗漢軍閒散任登仕之妻田氏
 正藍旗漢軍閒散郭起聰之妻任氏
[278-44a]
 鑲藍旗漢軍閒散劉凝之妻陳氏
 鑲藍旗漢軍閒散陳洪圗之妻孫氏
 鑲藍旗漢軍馬甲傅學仁之妻張氏
 鑲藍旗漢軍鎗手魏住之妻高氏
 鑲藍旗漢軍閒散李廷禧之妻郭氏
 鑲藍旗漢軍倉庫官蒲成瑛之女蒲氏以上俱於/乾隆十年
  旌表/
 
[278-44b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百六十四