KR3k0054 廣博物志-明-董斯張 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十一
 廣博物志    類書類
 提要
  臣/等謹案廣博物志五十卷明董斯張撰斯
  張字遐周烏程人國子監生以洽聞周見有
  聲於時所著述甚多此書名為廣張華博物
  志而作其實分門𨽻事名目瑣碎頗近後世
  類家與博物志原例不甚相合書中分大目
[000-1b]
  二十有二子目一百六十有七所載始於三
  墳迄於隋代詳畧互見未能首尾賅貫其徴
  引諸書皆標列原名綴於每條之末體例較
  善而中間亦有舛駮者如太平御覽太平廣
  記皆採摭古書原名具在乃斯張所引出自
  二書者徃徃但題御覽廣記之名而沒所由
  來殊為不明根據又圖經不言某州地志不
  言某代隨意剽掇亦頗近於稗販又漢雜事
[000-2a]
  秘辛為楊慎偽作世所共知乃好異喜新雜
  然並載更不免疎於持擇至若孔疏鄭箋牽
  連滿幅道經釋典採録盈篇愛博貪多尤傷
  枝蔓然其蒐羅既富唐以前之遺文墜簡裒
  聚良多在明代類書中固猶為有資於淹雅
  者矣乾隆四十五年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀