KR2k0051 甘肅通志-清-許容 (WYG)


[016-1a]
欽定四庫全書
 甘肅通志巻十六
 驛遞
 置郵傳命逺近衝僻芻粟工餼皆有定制甘屬邊塞
 孔道凡政令下行職貢上達使車驛騎絡繹奔馳有
 驛有所濫應則乏怠弛則廢司郵政者宜知慎重志
 驛遞
甘肅驛遞錢糧總數
[016-1b]
 額設驛馬三千二百二十匹馬夫二千一百五十八
 名所牛四百四十四隻所夫一千二百二十六名歲
 支工料等銀一十一萬六千九百二十四兩四分三
 釐九毫五絲九纎六塵一𣺌六漠本色糧一萬三百
 四十四石料六千九百七十六石六斗草二十九萬
 九千七百四十束
甘肅布政司
一東路蘭州蘭泉驛并蘭泉所蘭州管理井東至定逺/驛西至沙 驛南至摩
[016-2a]
 雲驛從/此驛分
 馬六十匹夫三十五名牛二十二隻夫二十二名
 歲支工料外備支直等銀二千三百五十一兩六
 錢
 五十里至金縣定遠驛并定遠所金縣管理驛南至/金縣從此 分
 馬四十五匹夫二十八名牛一十五隻夫一十五
 名歳支工料外備支直等銀一千七百七十四兩
 四錢
[016-2b]
 六十里至清水驛并清水所驛丞管理/
 馬四十五匹夫二十八名牛一十五隻夫一十五
 名歳支工料外備支直等銀一千七百七十四兩
 四錢
 六十里至鞏昌府安定縣屬秤鈎驛并秤鈎所驛丞/管理
 馬四十五匹夫二十八名所夫三十名歳支工料
 外備支直等銀一千六百六十六兩四錢
 六十里至安定縣延夀驛并安定好地二所安定縣/管理南
[016-3a]
 至通安驛/從此驛分
 馬四十五匹夫二十八名所夫四十名嵗支工料
 外備支直等銀一千七百七十四兩四錢
 六十里至西鞏驛并西鞏所驛丞管理/
 馬四十五匹馬夫二十八名所夫三十名嵗支工
 料外備支直等銀一千六百六十六兩四錢
 六十里至會寜縣保寜驛并㑹寜翟家二所㑹寜縣/管理
 東至青家驛西至西鞏驛北至乾/溝驛南至通渭縣從此驛分
[016-3b]
 馬四十五匹馬夫二十八名所夫六十名嵗支工
 料外備支直等銀一千九百九十兩四錢
 九十里至青家驛并青家所驛丞管理/
 馬四十五匹馬夫二十八名所夫三十名嵗支工
 料外備支直等銀一千六百六十六兩四錢
 九十里至平凉府静寜州涇陽驛并静寜髙家二所
 静寜州管理驛南至/莊浪縣從此 分
 馬四十五匹馬夫二十八名所夫六十名嵗支工
[016-4a]
 料外備支直等銀一千九百九十兩四錢
 九十里至隆徳縣隆城驛并隆徳神林二所隆徳縣/管理
 馬四十五匹馬夫二十八名所夫六十名嵗支工
 料外備支直等銀一千九百九十兩四錢
 五十里至華亭縣瓦亭驛并瓦亭所驛丞管理至南/至本縣北 固
 原州以至寜/夏從此驛分
 馬四十五匹馬夫二十八名所夫三十名嵗支工
 料外備支直等銀一千六百六十六兩四錢
[016-4b]
 九十里至平凉縣髙平驛并平凉安國郿現花家四
 所平凉縣管理/
 馬四十五匹馬夫二十八名所夫一百二十名嵗
 支工料外備支直等銀二千六百三十八兩四錢
 七十里至鎮原縣白水驛驛丞管理縣北至本縣/南至崇信 從此驛分
 馬四十五匹夫二十八名嵗支工料外備支直等
 銀一千三百四十二兩四錢
 七十里至涇州安定驛涇州髙家二所涇州管理縣/南至靈臺
[016-5a]
 從此/驛分
 馬四十五匹馬夫二十八名所夫六十名嵗支工
 料外備支乂直等銀一千九百九十兩四錢
 五十里至瓦雲驛驛丞管理/
 馬四十五匹夫二十八名嵗支工料外備支直等
 銀一千三百四十二兩四錢
 五十里至西安府長武縣宜祿驛止北至慶陽府寜/州政平驛從此
 驛/分
[016-5b]
 八十里至慶陽府寜州政平驛寜州管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料外備等銀一百三兩六
 錢
 六十里至彭原驛寜州管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料外備等銀一百三兩六
 錢
 九十里至真寜縣本縣管理/
 夫二名嵗支工食銀二十一兩六錢
[016-6a]
 九十里至合水縣華池驛合水縣管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料外備等銀一百三兩六
 錢
 六十里至安化縣𢎞化驛安化縣管理/
 馬一十一匹夫八名嵗支工料外備等銀三百一
 十四兩四錢
 一百二十里至環縣額設無
 一涇州迤南
[016-6b]
 一百里至靈臺縣本縣管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料外備等銀一百三兩六
 錢
 一白水驛迤北
 九十里至鎮原縣額設無
 一白水驛迤南
 五十里至崇信縣本縣管理/
 夫二名嵗支工食銀二十一兩六錢
[016-7a]
 一瓦亭驛迤南
 一百八十里至華亭縣額設無
 一瓦亭驛迤北
 八十里至固原州由固原迤北至渠口驛渠口/驛迤東至寜夏驛路俱見後
 一靜寜州迤南
 九十里至莊浪縣本縣管理/
 夫二名嵗支工食銀二十一兩六錢
 一㑹寜縣迤北
[016-7b]
 九十里至乾溝驛并乾溝所㑹寜縣管理/
 馬四匹夫二名所夫六名嵗支工料外備等銀一
 百六十八兩四錢
 九十里至郭城驛并郭城所㑹寜縣管理/
 馬四匹夫二名所夫六名嵗支工料外備等銀一
 百六十八兩四錢
 一定遠驛迤南
 四十里至金縣額設無
[016-8a]
一西路蘭州蘭泉驛起
 四十里至沙井驛并沙井所驛丞管理/
 馬四十五匹夫三十二名牛一十五隻夫一十五
 名嵗支工料外備站價等銀四百五十三兩一錢
 八分四釐五毫本色糧二百八十二石本色料五
 百九十四石本色草五千四百束
 七十里至莊浪𠫊屬苦水驛并苦水所驛丞管理/
 馬四十五匹夫三十二名牛一十五隻夫一十五
[016-8b]
 名嵗支工料外備站價等銀四百五十三兩一錢
 八分四釐五毫本色糧二百八十二石本色料五
 百九十四石本色草五千四百束
 五十里至紅城驛并紅城所驛丞管理/
 馬四十五匹夫三十二名牛一十五隻夫一十五
 名嵗支工料外備站價等銀四百五十三兩一錢
 八分四釐五毫本色糧二百八十二石本色料五
 百九十四石本色草五千四百束
[016-9a]
 四十里至南大通驛并南大通所莊浪𠫊管理/
 馬四十五匹夫三十二名牛一十五隻夫一十五
 名嵗支工料外備站價等銀四百五十三兩一錢
 八分四釐五毫本色糧二百八十二石本色料五
 百九十四石本色草五千四百束
 三十里至莊浪㕔平番縣在城驛并在城所平番縣/管理
 馬六十匹夫三十九名牛一十五隻夫一十五名
 嵗支工料外備站價等銀二千三百七十六兩一
[016-9b]
 錢八分四釐五毫本色糧三百二十四石本色料
 一百八石本色草五千四百束
 三十里至武勝驛并武勝所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀三百三十一兩七錢三分一釐
 二毫本色糧二百一十石本色料四百一十石四
 斗本色草二萬六千二百八十束
 三十里至岔口驛并岔口所驛丞管理/
[016-10a]
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀三百三十一兩七錢三分一釐
 二毫本色糧二百一十石本色料四百一十石四
 斗本色草二萬六千二百八十束
 五十里至鎮羗驛并鎮羗所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀三百三十一兩七錢三分一釐
 二毫本色糧二百一十石本色料四百一十石四
[016-10b]
 斗本色草二萬六千二百八十束
 三十里至凉州府屬安遠所黑松驛丞管理/
 夫一十名牛一十五隻牛夫一十五名嵗支餉銀
 一百五十兩本色糧一百五十石本色料一百八
 石本色草五千四百束
 三十里至黒松驛并黒松所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀三百三十一兩七錢三分一釐
[016-11a]
 二毫本色糧二百一十石本色料四百一十石四
 斗本色草二萬六千二百八十束
 三十里至古浪縣并古浪所古浪縣管理/
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀三百三十一兩七錢三分一釐
 二毫本色糧二百一十石本色料四百一十石四
 斗本色草二萬六千二百八十束
 六十里至靖邊驛并靖邊所驛丞管理/
[016-11b]
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀三百三十一兩七錢三分一釐
 二毫本色糧二百一十石本色料四百一十石四
 斗本色草二萬六千二百八十束
 四十里至大河驛并大河所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀一千三百一十兩九錢三分一
 釐二毫本色糧二百一十石本色料六十四石八
[016-12a]
 斗本色草三千四百二十束
 三十里至凉州府武威縣驛并武威縣所武威縣管/理 北至
 鎮番縣從/此驛分
 馬四十五匹夫三十二名牛一十五隻夫一十五
 名嵗支工料外備站價等銀一千八百三十兩二
 錢一分四釐五毫本色糧二百八十二石本色料
 一百八石本色草五千四百束
 五十里至懐安驛并懐安所驛丞管理/
[016-12b]
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀一千三百一十兩九錢三分一
 釐二毫本色糧二百一十石本色料六十四石八
 斗本色草三千二二百四十束
 四十里至柔遠驛并柔遠所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀一千三百一十兩九錢三分一
 釐二毫本色糧二百一十石本色料六十四石八
[016-13a]
 斗本色草三千二百四十束
 七十里至永昌縣永昌驛并永昌所永昌縣管理/
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀一千三百一十兩九錢三分一
 釐二毫本色糧二百一十石本色料六十四石八
 斗本色草三千二百四十束
 七十里至水泉驛并水泉所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十六名牛九隻夫九名嵗支工
[016-13b]
 料外備站價等銀一千三百一十兩九錢三分一
 釐二毫本色糧二百一十石本色料六十四石八
 斗本色草三千二百四十束
 五十里至甘州府山丹縣硤口驛并硤口所山丹縣/管理
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
[016-14a]
 四十里至新河驛并新河所山丹縣管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧一百五十石本色料二十六石本色
 草一千八百束
 四十里至山丹驛并山丹所山丹縣管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
[016-14b]
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 四十里至張掖縣東樂驛并東樂所張掖縣管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧二百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 四十里至仁夀驛并仁夀所張掖縣管理/
[016-15a]
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 四十里至甘泉驛并甘泉所張掖縣管理/
 馬四十五匹夫三十二名牛一十五隻夫一十五
 名嵗支工料外備站價等銀一千八百三十兩二
 錢一分四釐五毫本色糧二百八十二石本色料
[016-15b]
 一百八石本色草五千四百束
 四十里至沙井驛并沙井所張掖縣管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 四十里至沙河驛并沙河所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
[016-16a]
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 四十里至撫夷驛并撫夷所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
[016-16b]
 四十里至直𨽻肅州髙臺縣髙臺驛并髙臺所髙臺/縣管
 理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 五十里至黒泉驛并黒泉所髙臺縣管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
[016-17a]
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢三分一釐
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 五十里至深溝驛并深溝所髙臺縣管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢四分五釐
 二毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
[016-17b]
 三十里至鹽池驛并鹽池所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢四分五釐
 一毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 四十里至䨇井驛并䨇井所驛丞管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢四分五釐
[016-18a]
 一毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 六十里至臨水驛并臨水所直𨽻肅州管理/
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢四分五釐
 一毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 四十里至酒泉驛幷酒泉所直𨽻肅州管理/
[016-18b]
 馬三十二匹夫二十名牛五隻夫五名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百五十兩九錢四分五釐
 一毫本色糧一百五十石本色料三十六石本色
 草一千八百束
 七十里至肅州嘉峪闗額設無
 九十里至靖逆𠫊屬回回墓赤金所管理/
 馬六匹夫三名嵗支工料外備站價銀二百二十
 二兩三錢本色糧一十八石
[016-19a]
 七十里至赤金湖赤金所管理/
 馬六匹夫三名嵗支工料外備站價等銀二百二
 十二兩三錢本色糧一十八石
 四十里至赤金硤赤金所管理/
 馬六匹夫三名嵗支工料外備站價等銀二百二
 十二兩三錢本色糧一十八石
 一百里至靖逆衛靖逆衛管理/
 馬六匹夫三名嵗支工料外備站價等銀二百二
[016-19b]
 十二兩三錢本色糧一十八石
 七十里至安西𠫊屬栁溝衛栁溝衛管理/
 馬六匹夫三名嵗支工料外備站價等銀二百二
 十二兩三錢本色糧一十八石
 七十里至布朗吉爾驛栁溝衛管理/
 馬六匹夫三名嵗支工料外備站價等銀二百二
 十二兩三錢本色糧一十八石
 一武威縣迤北
[016-20a]
 二百里至鎮番縣額設無
 一莊浪𠫊平番縣在城驛迤西
 四十里至通逺驛平番縣管理/
 馬三十二匹夫二十六名嵗支工料外備站價等
 銀一千二百五十六兩九錢六分一釐二毫本色
 糧一百五十六石
 六十里至塘坊驛平番縣縣丞管理/
 馬二十匹夫十名嵗支工料外備站價等銀七百
[016-20b]
 四十八兩八分二釐本色糧六十石
 二十里至西大通驛并西大通所平番縣縣丞管理/
 馬三十二匹夫三十六名牛九隻夫九名嵗支工
 料外備站價等銀一千三百一十兩九錢三分一
 釐二毫本色糧二百一十石本色料六十四石八
 斗本色草三千六百四十束
 五十里至西寧府屬氷溝驛驛丞管理此南至巴州/古鄯驛從 驛分
 馬四十五匹夫三十二名嵗支工料外備站價等
[016-21a]
 銀一千七百四十兩一錢八分四釐五毫本色糧
 一百九十二石
 四十里至老鴉驛驛丞管理/
 馬四十五匹夫三十二名嵗支工料外備站價等
 銀一千七百四十兩一錢八分四釐五毫本色糧
 一百九十二石
 五十里至碾伯縣嘉順驛碾伯縣管理/
 馬四十五匹夫三十二名嵗支工料外備站價等
[016-21b]
 銀一千七百四十兩一錢八分四釐五毫本色糧
 一百九十二石
 六十里至平戎驛驛丞管理/
 馬四十五匹夫三十二名嵗支工料外備站價等
 銀一千七百四十兩一錢八分四釐五毫本色糧
 一百九十二石
 七十里至西寜縣在城驛西寜縣管理/
 馬四十五匹夫三十二名嵗支工料外備站價等
[016-22a]
 銀一千七百四十兩一錢八分四釐五毫本色糧
 一 百九十二石
 六十里至鎮海堡無驛路
 一氷溝驛迤南
 七十里至巴州驛碾伯縣管理/
 馬一十一匹夫九名嵗支外備站價等銀九十五
 兩八錢四分五釐一毫本色糧五十四石本色料
 一百一十八石八斗本色草七千九百二十束
[016-22b]
 六十里至古鄯驛碾伯縣管理/
 馬四匹夫二名嵗支外備站價等銀二十七兩二
 錢四分六釐四毫本色糧一十二石本色料四十
 三石本色草二千八百八十束
 一莊浪𠫊平番縣在城驛迤東
 七十里至平戎驛驛丞管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
  一千一百二十二兩一錢三分二釐本色糧九十
[016-23a]
 石
 五十里至松山驛驛丞管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
 一千一百二十九兩七錢三分一釐二毫本色糧
 九十石
 五十里至寛溝驛驛丞管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
 一千一百二十二兩一錢二分三釐本色糧九十
[016-23b]
 石
 五十里至三眼井驛驛丞管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
 一千一百二十二兩一錢一分二釐二毫本色糧
 九十石
 一百二十里至寧夏西路𠫊屬營盤水驛驛丞管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
 一千一百二十九兩七錢三分一釐二毫本色糧
[016-24a]
 九十石
 七十里至三塘水驛長流水驛丞管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
 一千二百兩七錢八毫本色糧九十石
 七十里至長流水驛驛丞管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
 一千二百兩七錢八毫本色糧九十石
 七十里至中衛縣并西路𠫊中衛驛西路𠫊管理/
[016-24b]
 馬四十五匹夫二十二名嵗支工料外備站價等
 銀一千七百八十兩八分二釐八絲七忽四纎八
 塵八漠本色糧一百三十二石
 六十里至勝金闗驛西路𠫊管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
 一千二百兩七錢八毫本色糧九十石
 一百一十里至渠口驛驛丞管理此南至/寜安驛從 驛分
 馬四十五匹夫三十三名嵗支工料外備站價等
[016-25a]
 銀一千八百三十九兩九錢八分五釐五毫本色
 糧一百九十八石
 七十里至大壩驛寜夏府管理/
 馬四十五匹夫三十三名嵗支工料外備站價等
 銀一千八百三十九兩九錢八分五釐五毫本色
 糧一百九十八石
 六十里至王鋐驛寧夏府管理/
 馬四十五匹夫三十三名嵗支工料外備站價等
[016-25b]
 銀一千八百三十九兩九錢八分五釐五毫本色
 糧一百九十八石
 六十里至寧夏府在城驛寜夏寜朔二縣管理/
 馬六十匹夫四十二名嵗支工料外備站價等銀
 二千四百四十九兩四錢四分三釐二毫八絲七
 忽四纎八塵八漠本色糧二百五十二石
 三十里至横城口驛寜夏府管理/
 馬三十匹夫一十五名嵗支工料外備站價等銀
[016-26a]
 一千一百八十八兩六錢五分七釐本色糧九十
 石
 四十里至靈州所屬紅山驛靈州管理驛南至/靈州従此 分
 馬四匹夫三名嵗支工料外備站價等銀四十四
 兩八錢二分二釐七毫二絲本色糧一十八石料
 四十三石二斗草二千八百八十束
 六十里至清水驛靈州管理/
 馬四匹夫三名嵗支工料外備站價等銀四十四
[016-26b]
 兩八錢二分二釐七毫二絲本色糧一十八石料
 四十三石二斗草二千八百八十束
 一百里至興武營驛靈州管理/
 馬四匹夫三名嵗支工料外備站價等銀四十四
 兩八錢二分二釐七毫二絲本色糧一十八石料
 四十三石二斗草二千八百八十束
 六十里至安定堡驛靈州管理/
 馬四匹夫三名嵗支工料外備站價等銀四十四
[016-27a]
 兩八錢二分二釐七毫二絲本色糧一十八石料
 四十三石二斗草二千八百八十束
 六十里至花馬池驛靈州管理/
 馬四匹夫三名嵗支工料外備站價等銀四十四
 兩八錢二分二釐七毫二絲本色糧一十八石料
 四十三石二斗草二千八百八十束
 一渠口驛迤南
 八十里至寜安驛渠口驛丞管理/
[016-27b]
 馬一十一匹夫九名嵗支工料外備站價等銀一
 百二十兩二錢四分九毫本色糧五十四石料一
 百一十八石八斗草七千九百二十束
 七十里至沙泉驛驛丞管理/
 馬一十一匹夫九名嵗支工料外備站價等銀一
 百二十両二錢四分九毫本色糧五十四石料一
 百一十八石八斗草七千九百二十束
 九十里至同心驛沙泉驛丞管理/
[016-28a]
 馬一十一匹夫九名嵗支工料外備站價等銀一
 百二十兩二錢四分九毫本色糧五十四石料一
 百一十八石八斗草七千九百二十束
 九十里至平凉府固原州屬李旺站固原州管理/
 馬一十一匹夫八名嵗支工料外備站價等銀三
 百一十九兩四錢
 九十里至三營站固原州管理/
 馬一十一匹夫八名嵗支工料外備站價等銀三
[016-28b]
 百一十九兩四錢
 七十里至固原州永寜驛批驗所固原州管理/
 馬三十二匹夫二十六名所夫二十名嵗支工料
 外備站價等銀一千二百二兩八錢
 八十里至瓦亭驛額設夫馬錢糧已載東西正路
 一紅山驛迤南
 六十里至靈州驛靈州管理/
 馬四匹夫三名嵗支工料外備站價等銀二十八
[016-29a]
 兩四錢一分二釐本色糧一十八石料四十三石
 二斗草二千八百八十束
 一南路蘭州蘭泉驛起
 六十里至摩雲驛并摩雲所蘭州管理/
 馬二十匹夫一十五名牛一十五隻夫一十五名
 嵗支工料外備支直等銀一千九十四両
 六十里至沙泥驛并沙泥所驛丞管理/
 馬二十匹夫十五名牛一十五隻夫一十五名嵗
[016-29b]
 支工料外備支直等銀一千九十四両
 九十里至臨洮府狄道縣屬洮陽驛栁林所狄道縣/管理
 南至河州定羗/驛從此驛分
 馬二十匹夫十五名牛一十五隻夫一十五名嵗
 支工料外備支直等銀一千九十四兩
 五十里至窑店驛并窑店所狄道縣管理/
 馬二十匹夫十五名牛一十五隻夫一十五名嵗
 支工料外備支直等銀一千九十四兩
[016-30a]
 七十里至渭源縣慶平驛石井所渭源縣管理/
 馬二十匹夫十五名牛一十五隻夫一十五名嵗
 支工料外備支直等銀一千九十四兩
 九十里至鞏昌府隴西縣屬通逺驛并北錦甸三所
 隴西縣管理縣西至渭源縣南至漳/縣北至安定 通安驛從此驛分
 馬二十匹馬夫一十五名所夫七十名嵗支工料
 外備支直等銀一千五百九十兩七錢五分
 九十里至寜逺縣寜逺所寜逺縣管理從南至禮縣/北至通渭縣 此驛分
[016-30b]
 馬二十匹夫十五名所夫三十名嵗支工料外備
 支直等銀一千一百五十八兩七錢六分
 一百里至伏羗縣伏羗所伏羗縣管理縣南至西和/縣北至秦安 從此驛分
 馬二十匹夫一十五名所夫三十名嵗支工料外
 備支直等銀一千一百五十八兩七錢六分
 一百二十里至秦州所秦州管理縣西至禮縣/北至秦安 從此驛分
 馬二十匹夫一十五名所夫三十名嵗支工料外
 備支直等銀一千一百五十八兩七錢六分
[016-31a]
 一百三十里至清水縣并清水所清水縣管理/
 馬二十匹夫一十五名所夫三十名嵗支工料外
 備支直等銀一千一百五十八兩七錢六分
 九十里至長寜驛清水縣管理/
 馬一十六匹夫一十名嵗支工料外備支直等銀
 五百四十三兩五錢二分三釐二毫七絲六忽
 一洮陽驛迤南
 七十里至定羗驛并定羗所河州管理/
[016-31b]
 馬一十一匹夫八名牛五隻夫五名嵗支工料外
 備支直等銀四百六十三兩四錢
 六十里至和政驛并和政所河州管理/
 馬四匹夫二名牛四隻夫四名嵗支工料外備支
 直等銀二百一十八兩八錢
 六十里至河州鳯林驛并鳯林所河州管理/
 馬一十一匹夫八名牛五隻夫五名嵗支工料外
 備支直等銀四百六十三兩四錢
[016-32a]
 一鞏屬隴西縣迤北
 九十里至安定縣通安驛安定縣管理/
 馬一十一匹夫八名嵗支工料等銀三百一十九
 兩四錢
 一鞏屬隴西縣迤西南
 九十里至漳縣夫馬無北至臨属渭源從此驛分/
 三十里至漳縣三岔驛并三岔所漳縣管理/
 馬一十一匹夫八名所夫一十名嵗支工料等銀
[016-32b]
 四百二十七兩四錢
 六十里至岷州酒店驛并酒店所岷州管理/
 馬一十一匹夫八名所夫一十名嵗支工料等銀
 四百二十七兩四錢
 九十里至岷州岷山驛并梅川所岷州管理/
 馬一十一匹夫八名所夫一十名嵗支工料等銀
 四百二十七兩四錢
 一百二十里至岷州西津驛岷州管理/
[016-33a]
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 一百四十里至直𨽻階州殺賊驛階州管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 一百二十里至直𨽻階州本州管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 一百五十里至文縣臨江驛文縣管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 一百二十里至文縣在城驛文縣管理/
[016-33b]
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 一秦州迤西
 一百六十里至禮縣本縣管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 七十里至西和縣本縣管理/
 馬一十一匹夫八名嵗支工料等銀三百一十九
 兩四錢
 一百五十里至成縣小川驛驛丞管理/
[016-34a]
 馬一十一匹夫八名嵗支工料等銀三百一十九
 兩四錢
 四十里至成縣本縣管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 九十里至徽縣本縣管理從南至漢中/府略陽縣 此驛分
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 九十里至兩當縣本縣管理府東至漢中府鳯縣/南至漢中 沔縣從此驛分
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
[016-34b]
 一㑹寜縣迤南
 一百五十里至通渭縣本縣管理/
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 一秦州迤北
 八十里至秦安縣本縣管理州北至平凉/府屬静寜 從此驛分
 馬四匹夫二名嵗支工料等銀一百三兩六錢
 
 甘肅通志巻十六