KR2k0051 甘肅通志-清-許容 (WYG)


[014-1a]
欽定四庫全書
 甘肅通志巻十四
 兵防
 甘肅跨連邊塞兩提六鎮勁旅雄師雲屯棊布控扼
 險要鞏固巖疆直省重兵莫多於此干城鎻鑰毖飭
 域中揚威閫外司戎行之責也志兵防
 鎮守寧夏等處將軍一員駐劄/寧夏滿城坐馬二十/匹
 左翼副都統一/員協領三/員佐領一十/二員防禦一十/四員驍騎校
[014-1b]
 一十/二員筆帖式三/員馬甲兵一千一/百名步甲六百/名弓匠鐵匠
 三十/六名官馬二百七/十七匹兵馬二千二百/一十三匹
 右翼副都統一/員協領三/員佐領一十/二員防禦一十/四員驍騎校
 一十/二員馬甲兵一千一/百名步甲六百/名弓匠鐵匠三十/六名官馬
 二百六/十五匹兵馬二千二百/一十三匹
 將軍坐甲六名馬一/十八匹左右都統坐甲六名馬一/十八匹領催
 前鋒馬甲拴養駝八百隻内䭾/炮駝八十隻
 甘肅撫標左營叅將一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰
[014-2a]
 兵一百七/十五名步戰兵一百/名守兵三百七/十五名官馬二十/四匹兵馬
 一百七/十五匹
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵一百七/十五名
 步戰兵一百/名守兵三百七/十五名官馬二十/二匹兵馬一百七/十五匹
 陜西提督總兵官一員駐劄/固原州坐馬二十/匹
 中營叅將一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百九/十八名
 步戰兵二百/名官馬二十/四匹兵馬五百九/十八匹
 雍正七年新募馬戰兵八十/名步戰兵四十/七名守兵四十/七名
[014-2b]
 兵馬八十/匹雍正九年新募馬戰兵一百三/十二名步戰兵八/十
 五/名兵馬一百三/十二匹雍正十年新募馬戰兵一百二/十名步戰
 兵八十/名兵馬一百二/十匹
 左營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百九/十八名
 步戰兵二百/名官馬二十/二匹兵馬五百九/十八匹
 雍正七年新募馬戰兵八十/五名步戰兵五十/名守兵五十/名
 兵馬八十/五匹雍正九年新募馬戰兵一百三/十二名步戰兵八/十
 四/名兵馬一百三/十二匹雍正十年新募馬戰兵一百二/十名步戰
[014-3a]
 兵八十/名兵馬一百二/十匹
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百九/十八名
 步戰兵二百/名官馬二十/二匹兵馬五百九/十八匹
 雍正七年新募馬戰兵八十/三名步戰兵四十/八名守兵四十/七名
 兵馬八十/三匹雍正九年新募馬戰兵一百三/十一名步戰兵八/十
 六/名兵馬一百三/十一匹雍正十年新募馬戰兵一百二/十名步戰
 兵八十/名兵馬一百二/十匹
 前營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百九/十八名
[014-3b]
 步戰兵二百/名官馬二十/二匹兵馬五百九/十八匹
 雍正七年新募馬戰兵八十/名步戰兵四十/五名守兵四十/五名
 兵馬八十/匹雍正九年新募馬戰兵一百三/十二名步戰兵八/十
 四/名兵馬一百三/十二匹雍正十年新募馬戰兵一百二/十名步戰
 兵八十/名兵馬一百二/十匹
 後營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百九/十八名
 步戰兵二百/名官馬二十/二匹兵馬五百九/十八匹
 雍正七年新募馬戰兵八十/名步戰兵四十/五名守兵四十/四名
[014-4a]
 兵馬八十/匹雍正九年新募馬戰兵一百三/十二名步戰兵八/十
 五/名兵馬一百三/十二匹雍正十年新募馬戰兵一百二/十名步戰
 兵八十/名兵馬一百二/十匹
 以上提督叅將遊擊守備千把共官四十一員坐
  馬一百三十二匹
  馬步戰守兵共六千九百四十九名兵馬四千
  六百五十七匹
 慶陽營副將一/員都司一/員千總一/員把總三/員馬戰兵二百/五十
[014-4b]
 名/步戰兵一百三/十五名守兵九十/八名官馬二十/四匹兵馬二百五/十匹
 雍正七年新募馬戰兵九/名步戰兵一十/八名守兵二十/名
 馬九/匹雍正九年新募馬戰兵六十/五名歩戰兵五十/八名兵馬
 六十/五匹
 東路紅徳城營遊擊一/員千總一/員馬戰兵九十/五名步戰兵
 三十/五名守兵一百三/十五名官馬八/匹兵馬九十/五匹
 雍正七年新募馬戰兵五/名步戰兵五/名守兵四/名兵馬五/匹
 雍正九年新募馬戰兵二十/五名步戰兵一十/五名兵馬二十/五匹
[014-5a]
 平凉城守營遊擊一/員千總一/員把總一/員馬戰兵七十/三名
 戰兵五/名守兵一百三/十六名官馬一十/匹兵馬七十/三匹
 雍正七年新募馬戰兵六/名步戰兵五/名守兵三/名兵馬六/匹
 雍正九年新募馬戰兵二十/名步戰兵二/名兵馬二十/匹
 涇州營千總一/員馬戰兵二十/名步戰兵二十/名守兵四十/五名
 官馬二/匹兵馬二十/匹
 雍正七年新募馬戰兵一/名步戰兵二/名守兵三/名兵馬一/匹
 雍正九年新募馬戰兵六/名步戰兵八/名兵馬六/匹
[014-5b]
 西協靖逺營副將一/員都司一/員千總一/員把總三/員馬戰兵
 三百三/十三名步戰兵一百六/十名守兵一百/名官馬二十/四匹兵馬三/百
 三十/三匹
 雍正七年新募馬戰兵二十/二名步戰兵二十/二名守兵二十/三名
 兵馬二十/二匹雍正九年新募馬戰兵七十/六名步戰兵七十/名
 兵馬七十/六匹
 固原城守營叅將一/員守備一/員千總二/員把總三/員馬戰兵
 二百九/十名步戰兵一百六/十名守兵八十/六名官馬二十/二匹兵馬二/百
[014-6a]
 九十/匹
 雍正七年新募馬戰兵一十/六名步戰兵二十/四名守兵二十/五名
 兵馬一十/六匹雍正九年新募馬戰兵七十/六名步戰兵七十/名
 兵馬七十/六匹
 兼攝瓦亭營馬戰兵一十/名守兵五十/名兵馬一十/匹
 下馬闗營叅將一/員守備一/員把總二/員馬戰兵一百七/十五名
 戰兵三十/五名守兵六十/三名官馬一十/六匹兵馬一百七/十五匹
 雍正七年新募馬戰兵八/名步戰兵二/名守兵五/名兵馬八/匹
[014-6b]
 雍正九年新募馬戰兵四十/四名步戰兵一十/五名兵馬四十/四匹
 西安州營遊擊一/員千總一/員馬戰兵六十/名步戰兵一十/五名
 守兵三十/六名官馬八/匹兵馬六十/匹
 雍正七年新募馬戰兵三/名步戰兵二/名守兵二/名兵馬三/匹
 雍正九年新募馬戰兵一十/五名步戰兵七/名兵馬一十/五匹
 蘆塘營遊擊一/員千總一/員馬戰兵一百二/十六名步戰兵三十/八名
 守兵六十/二名官馬八/匹兵馬一百二/十六匹
 雍正七年新募馬戰兵五/名步戰兵四/名守兵五/名兵馬五/匹
[014-7a]
 雍正九年新募馬戰兵三十/二名步戰兵一十/六名兵馬三十/二匹
 蘆溝堡營守備一/員馬戰兵一十/名守兵五十/名官馬四/匹
 馬一十/匹
 雍正九年新募馬戰兵三/名兵馬三/匹
 永安堡營守備一/員馬戰兵一十/名守兵五十/名官馬四/匹
 馬一十/匹
 雍正七年新募馬戰兵二/名步戰兵二/名守兵二/名兵馬二/匹
 雍正九年新募馬戰兵三/名兵馬三/匹
[014-7b]
 八營守備一/員馬戰兵一十/名守兵七十/五名官馬四/匹兵馬一/十
 匹/
 雍正九年新募馬戰兵三/名兵馬三/匹
 以上副將叅將遊擊都司守備千把共官三十六
  員坐馬一百三十四匹
  馬步戰守兵共三千九百三十五名兵馬一千
  九百七匹
 甘肅提督總兵官一員駐劄/甘州府城坐馬二十/匹
[014-8a]
 中營叅將一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵七百二/十三名
 步戰兵二百七/十七名官馬二十/四匹兵馬七百二/十三匹䭾炮駱駝二/十
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百一/十九名步戰兵八十/九名守兵八/十
 九/名兵馬一百一/十九匹雍正九年新募千總二/員把總二/員馬戰
 兵三百六/十名步戰兵二百四/十名官馬八/匹兵馬三百六/十匹
 左營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵七百二/十三名
 步戰兵二百七/十七名官馬二十/二匹兵馬七百二/十三匹䭾炮駱駝二/十
[014-8b]
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百一/十九名步戰兵八十/八名守兵八/十
 九/名兵馬一百一/十九匹雍正九年新募千總一/員把總三/員馬戰
 兵三百六/十名步戰兵二百四/十名官馬八/匹兵馬三百六/十匹
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵七百二/十四名
 步戰兵二百七/十六名官馬二十/二匹兵馬七百二/十四匹䭾炮駱駝二/十
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百一/十九名步戰兵八十/八名守兵八/十
[014-9a]
 九/名兵馬一百一/十九匹雍正九年新募千總一/員把總三/員馬戰
 兵三百六/十名步戰兵二百四/十名官馬八/匹兵馬三百六/十匹
 前營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵七百二/十四名
 步戰兵二百七/十六名官馬二十/二匹兵馬七百二/十四匹䭾炮駱駝二/十
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百一/十八名步戰兵八十/八名守兵八/十
 九/名兵馬一百一/十八匹雍正九年新募千總一/員把總二/員馬戰
 兵三百六/十名步戰兵二百四/十名官馬六/匹兵馬三百六/十匹
[014-9b]
 後營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵七百二/十四名
 步戰兵二百七/十六名官馬二十/二匹兵馬七百二/十四匹䭾炮駱駝二/十
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百一/十八名步戰兵八十/八名守兵八/十
 九/名兵馬一百一/十八匹雍正九年新募千總一/員把總二/員馬戰
 兵三百六/十名步戰兵二百四/十名官馬六/匹兵馬三百六/十匹
 以上提督叅將遊擊守備千把共官五十九員坐
  馬一百六十八匹
[014-10a]
  馬步戰守兵共九千四百七十九名兵馬六千
  一十一匹䭾炮駱駝一百隻
 鎮守凉州總兵官一/員坐馬一十/六匹
 中營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百二/十三名
 步戰兵一百七/十七名官馬二十/二匹兵馬五百二/十三匹䭾炮馬駝二/十
 匹/隻
 雍正七年新募馬戰兵六十/一名步戰兵二十/六名守兵二十/六名
 兵馬六十/一匹雍正九年新募千總一/員把總二/員馬戰兵二/百
[014-10b]
 四十/名步戰兵一百六/十名官馬六/匹兵馬二百四/十匹
 左營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百二/十三名
 步戰兵一百七/十七名官馬二十/二匹兵馬五百二/十三匹䭾炮馬駝二/十
 匹/隻
 雍正七年新募馬戰兵六十/一名步戰兵二十/六名守兵二十/六名
 兵馬六十/一匹雍正九年新募千總一/員把總二/員馬戰兵二/百
 四十/名步戰兵一百六/十名官馬六/匹兵馬二百四/十匹
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百二/十四名
[014-11a]
 步戰兵一百七/十六名官馬二十/二匹兵馬五百二/十四匹䭾炮馬駝二/十
 匹/隻
 雍正七年新募馬戰兵六十/名步戰兵二十/六名守兵二十/五名
 兵馬六十/匹雍正九年新募千總一/員把總一/員馬戰兵二/百
 四十/名步戰兵一百六/十名官馬四/匹兵馬二百四/十匹
 前營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百二/十四名
 步戰兵一百七/十六名官馬二十/二匹兵馬五百二/十四匹䭾炮馬駝二/十
 匹/隻
[014-11b]
 雍正七年新募馬戰兵六十/名步戰兵二十/五名守兵二十/五名
 兵馬六十/匹雍正九年新募千總一/員把總一/員馬戰兵二/百
 四十/名步戰兵一百六/十名官馬四/匹兵馬二百四/十匹
 後營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百二/十四名
 步戰兵一百七/十六名官馬二十/二匹兵馬五百二/十四匹䭾炮馬駝二/十
 匹/隻
 雍正七年新募馬戰兵六十/名步戰兵二十/五名守兵二十/五名
 兵馬六十/匹雍正九年新募把總二/員馬戰兵二百四/十名
[014-12a]
 戰兵一百六/十名官馬四/匹兵馬二百四/十匹
 永昌營副將一/員都司一/員千總二/員把總三/員馬戰兵二百/三十
 三/名步戰兵二百五/十二名守兵三百/名官馬二十/六匹兵馬二百三/十三匹
 雍正七年新募馬戰兵一十/四名步戰兵三十/三名守兵三十/二名
 兵馬一十/四匹
 寧逺堡守備一/員馬戰兵三十/六名守兵九十/五名官馬四/匹兵馬
 三十/六匹
 雍正七年新募馬戰兵二/名兵馬二/匹
[014-12b]
 永寧堡把總一/員守兵四十/八名官馬二/匹
 髙古城營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百二/十二名
 戰兵一百/七名守兵一百五/十名官馬十二/匹兵馬一百二/十二匹
 雍正七年新募馬戰兵九/名步戰兵一十/四名守兵一十/四名
 馬九/匹
 新城堡都司一/員把總一/員馬戰兵四十/八名守兵一百一/十名
 馬六/匹兵馬四十/八匹
 雍正七年新募馬戰兵三/名兵馬三/匹
[014-13a]
 水泉堡守備一/員馬戰兵三十/九名守兵九十/八名官馬四/匹兵馬
 三十/九匹
 雍正七年新募馬戰兵三/名兵馬三/匹
 凉州城守營都司一/員把總二/員馬戰兵三十/九名步戰兵四/十
 九/名守兵二百/名官馬八/匹兵馬三十/九匹
 雍正七年新募馬戰兵三/名步戰兵八/名守兵九/名兵馬三/匹
 髙溝堡守備一/員馬戰兵二十/名守兵四十/五名官馬四/匹兵馬
 二十/匹
[014-13b]
 雍正七年新募馬戰兵一/名兵馬一/匹
 張義堡都司一/員馬戰兵三十/一名步戰兵一十/六名守兵五十/名
 官馬四/匹兵馬三十/一匹
 雍正七年新募馬戰兵二/名步戰兵三/名守兵三/名兵馬二/匹
 西把截堡守備一/員馬戰兵三十/名步戰兵九/名守兵六十/名
 官馬四/匹兵馬三十/匹
 雍正七年新募馬戰兵三/名兵馬三/匹
 蔡旗堡都司一/員千總一/員馬戰兵三十/八名步戰兵四十/五名
[014-14a]
 兵四十/五名官馬六/匹兵馬三十/八匹
 雍正七年新募馬戰兵三/名步戰兵七/名守兵七/名兵馬三/匹
 上古城堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵三十/名官馬二/匹
 馬一十/匹
 雍正七年新募馬戰兵一/名兵馬一/匹
 炭山堡把總一/員馬戰兵二十/名守兵四十/名官馬二/匹兵馬
 二十/匹
 雍正七年新募馬戰兵一/名兵馬一/匹
[014-14b]
 南把截堡把總一/員馬戰兵二十/九名守兵四十/名官馬二/匹
 馬二十/九匹
 雍正七年新募馬戰兵二/名兵馬二/匹
 鎮番營叅將一/員守備一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百/七十
 八/名步戰兵二百四/十三名守兵一百二/十六名官馬十八/匹兵馬一百/七十
 八/匹
 雍正七年新募馬戰兵一十/一名步戰兵四十/五名守兵四十/五名
 兵馬一十/一匹
[014-15a]
 大靖營叅將一/員守備一/員千總一/員把總二/員馬戰兵二百/五名
 步戰兵一百四/十八名守兵三百三/十名官馬十八/匹兵馬二百/五匹
 雍正七年新募馬戰兵一十/五名步戰兵一十/五名守兵一十/五名
 兵馬一十/五匹
 安逺營都司一/員馬戰兵三十/三名步戰兵一百一/十一名守兵四/十
 五/名官馬四/匹兵馬三十/三匹
 雍正七年新募馬戰兵二/名步戰兵二十/三名守兵二十/二名
 馬二/匹
[014-15b]
 黒松堡把總一/員馬戰兵一十/五名步戰兵一十/六名守兵四十/名
 官馬二/匹兵馬一十/五匹
 雍正七年新募馬戰兵一/名步戰兵二/名守兵三/名兵馬一/匹
 土門堡守備一/員馬戰兵二十/六名步戰兵二/名守兵六十/五名
 馬四/匹兵馬二十/六匹
 雍正七年新募馬戰兵一/名兵馬一/匹
 古浪堡把總一/員馬戰兵二十/九名守兵九十/名官馬二/匹兵馬
 二十/九匹
[014-16a]
 雍正七年新募馬戰兵三/名兵馬三/匹
 莊浪營叅將一/員守備一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百/四十
 名/步戰兵六十/八名守兵三百二/十名官馬十八/匹兵馬一百四/十匹
 雍正七年新募馬戰兵六/名步戰兵一十/一名守兵一十/名
 馬六/匹
 武勝堡把總一/員馬戰兵八/名守兵五十/名官馬二/匹兵馬八/匹
 阿壩營遊擊一/員千總一/員馬戰兵八十/五名步戰兵三十/八名
 兵二百三/十六名官馬八/匹兵馬八十/五匹
[014-16b]
 雍正七年新募馬戰兵五/名步戰兵六/名守兵五/名兵馬五/匹
 松山營守備一/員馬戰兵八/名守兵一百/名官馬四/匹兵馬八/匹
 裴家營把總一/員守兵五十/名官馬二/匹
 紅水營守備一/員馬戰兵一十/名守兵一百一/十名官馬四/匹
 馬一十/匹
 三眼井營都司一/員馬戰兵一十/七名守兵一百三/十名官馬四/匹
 兵馬一十/七匹
 永泰營千總一/員守兵七十/五名官馬二/匹
[014-17a]
 鎮羗營遊擊一/員千總一/員把總一/員馬戰兵一百五/十三名步戰
 兵八十/九名守兵三百五/十名官馬一十/匹兵馬一百五/十三匹
 雍正七年新募馬戰兵九/名步戰兵九/名守兵一十/名兵馬
 九/匹
 岔口營都司一/員馬戰兵八/名守兵一百四/十名官馬四/匹兵馬
 八/匹
 以上總兵副將叅將遊擊都司守備千把共官一
  百一十一員坐馬三百四十二匹
[014-17b]
  馬步戰守兵共一萬二千八百七十八名兵馬
  五千八百三十匹䭾炮馬駝一百匹隻
 鎮守寧夏總兵官一/員坐馬一十/六匹
 中營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百五/十九名
 步戰兵二百八/十九名官馬二十/二匹兵馬四百五/十九匹䭾炮駱駝八/隻
 雍正九年新募馬戰兵一百/三名步戰兵八十/七名兵馬一百/三匹
 左營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百五/十八名
 步戰兵二百八/十九名官馬二十/二匹兵馬四百五/十八匹䭾炮駱駝八/隻
[014-18a]
 雍正九年新募馬戰兵八十/四名步戰兵八十/一名兵馬八十/四匹
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百五/十八名
 步戰兵二百八/十九名官馬二十/二匹兵馬四百五/十八匹䭾炮駱駝八/隻
 雍正九年新募馬戰兵一百/四名步戰兵八十/七名兵馬一百/四匹
 前營遊擊員/守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百五/十八名
 步戰兵二百八/十九名官馬二十/二匹兵馬四百五/十八匹䭾炮駱駝八/隻
 雍正九年新募馬戰兵一百/四名步戰兵八十/六名兵馬一百/四匹
 城守營把總二/員守兵三百/名官馬四/匹䭾炮駱駝二/隻
[014-18b]
 中衞營副將一/員都司二/員千總二/員把總五/員馬戰兵三百/三十
 八/名步戰兵二百七/十一名守兵三百五/十名官馬三十/匹兵馬三百/三十
 八/匹䭾炮駱駝四/隻
 雍正九年新募馬戰兵九十/八名步戰兵六十/四名兵馬九十/八匹
 平羅營叅將一/員守備一/員千總一/員把總三/員馬戰兵二百/六十
 九/名步戰兵一百一/十七名守兵三百二/十名官馬二十/匹兵馬二百/六十
 九/匹䭾炮駱駝四/隻
 雍正九年新募馬戰兵七十/八名步戰兵二十/八名兵馬七十/八匹
[014-19a]
 洪廣營遊擊一/員守備員/把總四/員馬戰兵二百三/十一名步戰
 兵七十/七名守兵四百/名官馬一十/八匹兵馬二百三/十一匹䭾炮駱駝
 四/隻
 雍正九年新募馬戰兵六十/六名步戰兵六/名兵馬六十/六匹
 玉泉營遊擊一/員守備一/員把總三/員馬戰兵二百三/十二名步戰
 兵七十/七名守兵三百三/十五名官馬一十/六匹兵馬二百三/十二匹䭾炮駱
 駝四/隻
 雍正九年新募馬戰兵六十/六名步戰兵六/名兵馬六十/六匹
[014-19b]
 大壩堡都司一/員馬戰兵一十/八名守兵一百三/十三名官馬四/匹
 馬一十/八匹䭾炮駱駝一/隻
 雍正九年新募馬戰兵四/名兵馬四/匹
 廣武營遊擊一/員守備一/員把總三/員馬戰兵二百三/十一名步戰
 兵七十/七名守兵二百六/十五名官馬一十/六匹兵馬二百三/十一匹䭾炮駱
 駝四/隻
 雍正九年新募馬戰兵六十/四名步戰兵一十/名兵馬六十/四匹
 石空寺堡守備一/員馬戰兵一十/八名守兵一百三/十三名官馬四/匹
[014-20a]
 兵馬一十/八匹䭾炮駱駝一/隻
 雍正九年新募馬戰兵四/名兵馬四/匹
 古水井堡守備一/員馬戰兵一十/八名守兵一百三/十三名官馬四/匹
 兵馬一十/八匹䭾炮駱駝一/隻
 雍正九年新募馬戰兵四/名兵馬四/匹
 花馬池營副將一/員都司一/員千總一/員把總三/員馬戰兵三/百
 名/步戰兵七十/三名守兵二百二/十五名官馬二十/四匹兵馬三百/匹
 炮駱駝四/隻
[014-20b]
 雍正九年新募馬戰兵八十/四名步戰兵三/名兵馬八十/四匹
 同心城守備一/員馬戰兵九/名守兵七十/二名官馬四/匹兵馬九/匹
 䭾炮駱駝一/隻
 雍正九年新募馬戰兵三/名兵馬三/匹
 靈州營叅將一/員守備一/員把總四/員馬戰兵二百四/十三名步戰
 兵一百四/十四名守兵一百九/十名官馬二十/匹兵馬二百四/十三匹䭾炮
 駱駝四/隻
 雍正九年新募馬戰兵六十/六名步戰兵三十/二名兵馬六十/六匹
[014-21a]
 臨河堡把總一/員守兵一百/名官馬二/匹
 横城堡都司一/員馬戰兵一十/八名守兵一百九/十三名官馬四/匹
 馬一十/八匹䭾炮駱駝一/隻
 雍正九年新募馬戰兵六/名兵馬六/匹
 清水營把總一/員守兵五十/名官馬二/匹
 興武營遊擊一/員守備一/員把總三/員馬戰兵二百/五名步戰兵
 七十/一名守兵一百七/十二名官馬一十/六匹兵馬二百/五匹䭾炮駱駝四/隻
 雍正九年新募馬戰兵五十/六名步戰兵一十/名兵馬五十/六匹
[014-21b]
 安定堡守備一/員馬戰兵八/名守兵七十/二名官馬四/匹兵馬八/匹
 䭾炮駱駝一/隻
 雍正九年新募馬戰兵二/名兵馬二/匹
 惠安堡把總一/員馬戰兵九/名守兵六十/名官馬二/匹兵馬九/匹
 雍正九年新募馬戰兵四/名兵馬四/匹
 以上總兵副將叅將遊擊都司守備千把共官九
  十二員坐馬二百九十八匹
  馬步戰守兵共一萬一千四十六名兵馬四千
[014-22a]
  九百八十匹䭾炮駱駝七十二隻
 鎮守西寧總兵官一/員坐馬一十/六匹
 中營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百八/十名
 步戰兵三百二/十名官馬二十/二匹兵馬四百八/十匹䭾炮駱駝二/十
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百/三名步戰兵八十/名守兵七十/八名
 兵馬一百/三匹雍正九年新募千總一/員把總二/員馬戰兵二/百
 四十/名步戰兵一百六/十名官馬六/匹兵馬二百四/十匹
[014-22b]
 左營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百八/十名
 步戰兵三百二/十名官馬二十/二匹兵馬四百八/十匹䭾炮駱駝二/十
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百/三名步戰兵八十/名守兵七十/八名
 兵馬一百/三匹雍正九年新募千總一/員把總二/員馬戰兵二/百
 四十/名步戰兵一百六/十名官馬六/匹兵馬二百四/十匹
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百八/十名
 步戰兵三百二/十名官馬二十/二匹兵馬四百八/十匹䭾炮駱駝二/十
[014-23a]
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百/二名步戰兵七十/九名守兵七十/七名
 兵馬一百/二匹雍正九年新募千總一/員把總一/員馬戰兵二/百
 四十/名步戰兵一百六/十名官馬四/匹兵馬二百四/十匹
 前營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百八/十名
 步戰兵三百二/十名官馬二十/二匹兵馬四百八/十匹䭾炮駱駝二/十
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百/二名步戰兵七十/九名守兵七十/七名
[014-23b]
 兵馬一百/二匹雍正九年新募千總一/員把總一/員馬戰兵二/百
 四十/名步戰兵一百六/十名官馬四/匹兵馬二百四/十匹
 後營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百八/十名
 步戰兵三百二/十名官馬二十/二匹兵馬四百八/十匹䭾炮駱駝二/十
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百/二名步戰兵七十/九名守兵七十/七名
 兵馬一百/二匹雍正九年新募把總二/員馬戰兵二百四/十名
 戰兵一百六/十名官馬四/匹兵馬二百四/十匹
[014-24a]
 鎮海營叅將一/員守備一/員千總二/員把總二/員馬戰兵三百/八十
 九/名步戰兵一百八/十二名守兵二百一/十名官馬二十/匹兵馬三百/八十
 九/匹
 雍正七年新募馬戰兵六十/一名步戰兵二十/名守兵三十/七名
 兵馬六十/一匹
 南川營都司一/員馬戰兵五十/八名守兵一百四/十名官馬四/匹
 馬五十/八匹
 雍正七年新募馬戰兵一十/一名守兵六/名兵馬一十/一匹
[014-24b]
 北川營遊擊一/員千總一/員把總一/員馬戰兵一百四/十六名守兵
 二百一/十名官馬一十/匹兵馬一百四/十六匹
 雍正七年新募馬戰兵二十/三名守兵一十/名兵馬二十/三匹
 威逺營都司一/員馬戰兵五十/八名守兵二百二/十名官馬四/匹
 馬五十/八匹
 雍正七年新募馬戰兵八/名守兵五/名兵馬八/匹
 巴暖三川營遊擊一/員千總一/員馬戰兵八十/八名步戰兵四/十
 六/名守兵一百六/十名官馬八/匹兵馬八十/八匹
[014-25a]
 雍正七年新募馬戰兵一十/一名守兵六/名兵馬一十/一匹
 碾伯營都司一/員馬戰兵四十/九名守兵一百一/十名官馬四/匹
 馬四十/九匹
 雍正七年新募馬戰兵六/名守兵三/名兵馬六/匹
 老鴉堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵四十/名官馬二/匹兵馬
 一十/匹
 冰溝堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵五十/名官馬二/匹兵馬
 一十/匹
[014-25b]
 西大通堡千總一/員馬戰兵二十/名守兵四十/名官馬二/匹
 馬二十/匹
 洮岷營副將一/員都司一/員千總二/員把總四/員馬戰兵二百/九十
 二/名步戰兵三百六/十四名守兵三百/名官馬二十/八匹兵馬二百九/十二匹
 雍正七年新募馬戰兵三十/九名步戰兵七十/七名守兵四十/六名
 兵馬三十/九匹
 岷州營都司一/員守兵一百五/十名官馬四/匹
 舊洮堡都司一/員守兵二百/名官馬四/匹
[014-26a]
 階州營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵九十/七名步戰兵
 一百八/十二名守兵二百八/十名官馬一十/二匹兵馬九十/七匹
 雍正七年新募馬戰兵一十/一名步戰兵二十/九名守兵一十/六名
 兵馬一十/一匹
 文縣營都司一/員千總一/員把總二/員馬戰兵四十/九名步戰兵
 一百三/十六名守兵二百/名官馬一十/匹兵馬四十/九匹
 雍正七年新募馬戰兵六/名步戰兵一十/一名守兵六/名兵馬
 六/匹
[014-26b]
 西固堡都司一/員馬戰兵二十/三名步戰兵一十/八名守兵一百/七十
 六/名官馬四/匹兵馬二十/三匹
 鞏昌營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百四/十六名步戰
 兵六十/八名守兵二百/名官馬一十/二匹兵馬一百四/十六匹
 雍正七年新募馬戰兵二十/三名步戰兵七/名守兵一十/二名
 馬二十/三匹
 秦州營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵九十/七名步戰兵
 三十/二名守兵二百一/十名官馬一十/二匹兵馬九十/七匹
[014-27a]
 雍正七年新募馬戰兵八/名步戰兵三/名守兵六/名兵馬八/匹
 河州營副將一/員都司一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百/八十
 六/名步戰兵二百七/十三名守兵二百/名官馬二十/八匹兵馬四百八/十六匹
 雍正七年新募馬戰兵五十/七名步戰兵四十/七名守兵四十/五名
 兵馬五十/七匹
 西寧城守營都司一/員把總二/員步戰兵五十/四名守兵二百/名
 官馬一十/匹
 歸德堡都司一/員守兵一百五/十名官馬四/匹
[014-27b]
 保安堡都司一/員把總一/員守兵二百/名官馬六/匹
 起臺堡守備一/員守兵一百/名官馬四/匹
 臨洮營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵六十/八名守兵二/百
 名/官馬一十/二匹兵馬六十/八匹
 雍正七年新募馬戰兵六/名守兵三/名兵馬六/匹
 蘭州營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百一/十二名步戰
 兵三十/六名守兵二百/名官馬一十/二匹兵馬一百一/十二匹
 雍正七年新募馬戰兵一十/二名步戰兵三/名守兵六/名兵馬
[014-28a]
 一十/二匹
 紅城子堡把總一/員守兵四十/名官馬二/匹
 苦水堡把總一/員守兵三十/名官馬二/匹
 循化營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百六/十名步戰
 兵三百二/十名守兵三百二/十名官馬一十/二匹兵馬一百六/十匹
 以上總兵副將叅將遊擊都司守備千把共官一
  百二十六員坐馬三百八十四匹
  馬步戰守兵共一萬六千五百八十七名兵馬
[014-28b]
  六千七百五十二匹䭾炮駱駝一百隻
 鎮守肅州總兵官一/員坐馬一十/六匹
 中營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百六/十七名
 步戰兵七十/九名官馬二十/二匹兵馬五百六/十七匹䭾炮馬駝三十/四匹
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百三/十三名步戰兵一百/名守兵一/百
 名/兵馬一百三/十三匹
 左營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百六/十七名
[014-29a]
 步戰兵七十/九名官馬二十/二匹兵馬五百六/十七匹䭾炮馬駝三十/三匹
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百三/十三名步戰兵一百/名守兵一/百
 名/兵馬一百三/十三匹
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百六/十六名
 步戰兵七十/八名官馬二十/二匹兵馬五百六/十六匹䭾炮馬駝三十/三匹
 隻/
 雍正七年新募馬戰兵一百三/十四名步戰兵一百/名守兵一/百
[014-29b]
 名/兵馬一百三/十四匹
 嘉峪關營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百四/十六名
 戰兵一百三/十六名守兵一百四/十四名官馬一十/二匹兵馬一百四/十六匹
 野馬灣堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵三十/九名官馬二/匹
 馬一十/匹
 新城堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵三十/九名官馬二/匹兵馬
 一十/匹
 金佛寺堡把總一/員馬戰兵二十/名守兵二十/九名官馬二/匹
[014-30a]
 馬二十/匹
 卯來泉堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵四十/九名官馬二/匹
 馬一十/匹
 金塔寺營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百四/十六名
 戰兵一百三/十四名守兵一百九/十三名官馬一十/二匹兵馬一百四/十六匹
 下古城堡守備一/員馬戰兵四十/九名守兵九十/六名官馬四/匹
 馬四十/九匹
 兩山口堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵三十/九名官馬二/匹
[014-30b]
 馬一十/匹
 臨水堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵二十/九名官馬二/匹兵馬
 一十/匹
 鎮夷營遊擊一/員千總一/員馬戰兵一百九/十五名步戰兵八十/八名
 守兵一百四/十四名官馬八/匹兵馬一百九/十五匹
 清水堡都司一/員馬戰兵四十/九名守兵九十/六名官馬四/匹兵馬
 四十/九匹
 雙井堡把總一/員守兵三十/八名官馬二/匹
[014-31a]
 鹽池堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵二十/九名官馬二/匹兵馬
 一十/匹
 深溝堡把總一/員馬戰兵一十/名守兵二十/九名官馬二/匹兵馬
 一十/匹
 永固城營副將一/員都司一/員千總二/員把總四/員馬戰兵三/百
 名/步戰兵五百六/十七名守兵九十/五名官馬二十/八匹兵馬三百/匹
 甘州城守營叅將一/員守備一/員千總一/員把總二/員馬戰兵
 一百/名步戰兵一百一/十二名守兵五百七/十名官馬一十/八匹兵馬一/百
[014-31b]
 匹
 梨園堡都司一/員把總一/員馬戰兵四十/九名守兵九十/五名官馬
 六/匹兵馬四十/九匹
 洪水營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百一/十七名步戰
 兵一百六/十六名守兵一百四/十二名官馬十二/匹兵馬一百一/十七匹
 南古城營堡守備一/員馬戰兵三十/九名步戰兵二十/九名守兵
 四十/八名官馬四/匹兵馬三十/九匹
 馬營墩堡都司一/員把總一/員馬戰兵五十/名步戰兵四十/八名
[014-32a]
 守兵四十/八名官馬六/匹兵馬五十/匹
 髙臺營遊擊一/員千總一/員馬戰兵一百一/十名步戰兵五十/七名
 守兵二百/九名官馬八/匹兵馬一百一/十匹
 平川堡守備一/員馬戰兵三十/名守兵七十/八名官馬四/匹兵馬
 三十/匹
 紅崖堡守備一/員馬戰兵四十/九名守兵七十/六名官馬四/匹兵馬
 四十/九匹
 山丹營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百二/十八名步戰
[014-32b]
 兵六十/七名守兵一百九/十二名官馬一十/二匹兵馬一百二/十八匹
 硤口堡都司一/員馬戰兵三十/名步戰兵五十/一名守兵一百/七名
 官馬四/匹兵馬三十/匹
 定羗廟把總一/員馬戰兵三十/名官馬二/匹兵馬三十/匹
 黒城營遊擊一/員千總一/員馬戰兵一百二/十一名步戰兵一百/六十
 七/名守兵八十/五名官馬八/匹兵馬一百二/十一匹
 大馬營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵一百五/十一名步戰
 兵二百三/十九名守兵一百/名官馬一十/二匹兵馬一百五/十一匹
[014-33a]
 以上總兵副將叅將遊擊都司守備千把共官八
  十四員坐馬二百六十八匹
  馬步戰守兵共九千六百一十四名兵馬四千
  七十九匹䭾炮馬駝一百匹隻
 鎮守安西總兵官一/員坐馬一十/六匹
 中營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵六百/名
 戰兵四百/名官馬二十/二匹兵馬六百/匹䭾炮駱駝二十/隻
 左營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵六百/名
[014-33b]
 戰兵四百/名官馬二十/二匹兵馬六百/匹䭾炮駱駝二十/隻
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵六百/名
 戰兵四百/名官馬二十/二匹兵馬六百/匹䭾炮駱駝二十/隻
 卜隆吉營遊擊一/員千總一/員把總二/員馬戰兵三百/名步戰
 兵二百/名官馬十四/匹兵馬三百/匹
 栁溝堡營都司一/員把總一/員馬戰兵六十/名步戰兵一百/四十
 名/官馬六/匹兵馬六十/匹
 雙塔堡營千總一/員馬戰兵六十/名步戰兵四十/名官馬二/匹
[014-34a]
 兵馬六十/匹
 靖逆營遊擊一/員千總一/員把總一/員馬戰兵九十/名步戰兵
 二百一/十名官馬十/匹兵馬九十/匹
 赤金營都司一/員把總一/員馬戰兵六十/名步戰兵一百四/十名
 官馬六/匹兵馬六十/匹
 惠回堡千總一/員馬戰兵三十/名步戰兵七十/名官馬二/匹
 馬三十/匹
 協鎮沙州副將一/員坐馬一十/二匹
[014-34b]
 左營都司一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百五/十名步戰兵
 三百/名官馬一十/六匹兵馬四百五/十匹
 右營都司一/員千總二/員把總四/員馬戰兵四百五/十名步戰兵
 三百/名官馬一十/六匹兵馬四百五/十匹
 黄墩堡營都司一/員千總一/員把總一/員馬戰兵一百八/十名
 戰兵一百二/十名官馬八/匹兵馬一百八/十匹
 百齊堡把總一/員馬戰兵六十/名步戰兵四十/名官馬二/匹
 馬六十/匹
[014-35a]
 踏實堡營都司一/員把總一/員馬戰兵一百二/十名步戰兵八/十
 名/官馬六/匹兵馬一百二/十匹
 以上總兵副將遊擊都司守備千把共官六十員
  坐馬一百八十二匹
  馬步戰守兵共六千五百名兵馬三千六百六
  十匹䭾炮駱駝六十隻
 鎮守大通總兵官一/員坐馬一十/六匹
 左營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百/名
[014-35b]
 戰兵五百/名官馬二十/二匹兵馬五百/匹
 雍正九年新募馬戰兵二百四/十名步戰兵七十/五名兵馬二/百
 四十/匹
 右營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵五百/名
 戰兵五百/名官馬二十/二匹兵馬五百/匹
 雍正九年新募馬戰兵二百四/十名步戰兵七十/五名兵馬二/百
 四十/匹
 白塔營叅將一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵二百/四十
[014-36a]
 名/步戰兵五百六/十名官馬二十/四匹兵馬二百四/十匹
 雍正九年新募馬戰兵一百二/十名步戰兵二百五/十名兵馬
 一百二/十匹
 永安營遊擊一/員守備一/員千總二/員把總四/員馬戰兵三百/二十
 名/步戰兵四百八/十名官馬二十/二匹兵馬三百二/十匹
 以上總兵叅將遊擊守備千把共官三十三員坐
  馬一百六匹
  馬步戰守兵共四千六百名兵馬二千一百六
[014-36b]
  十匹
厯代兵制附
成周之制兵籍具於司徒行征則屬之司馬故五人為
 伍即五家之比五伍為兩即五比之閭四兩為卒即
 四閭之旅五卒為旅即五卒之黨五旅為師即五黨
 之州五師為軍即五州之鄉居則為比閭卒黨州鄉
 出則為伍兩卒旅軍師天子六軍七萬五千人出車
 千乘大國三軍三萬七千五百人出車五百乘次國
[014-37a]
 二軍二萬五千人出車三百三十三乘小國一軍萬
 有二千五百人出車一百六十七乘
漢文帝遣三將軍軍隴西北地上郡募民徙塞下 武
 帝置䕶羌校尉 渾邪王降置五屬國 元狩三年
 減隴西北地上郡戍卒之半 自衞霍度幕朔方以
 西至令居徃徃通渠置田官吏卒五六萬人 元封
 三年擊車師列亭障於玉門 宣帝置西域都䕶中
 西域而立幕府治烏壘城督察烏孫康居等三十六
[014-37b]
 國 四年呼韓邪稱臣減戍卒什二 元帝置戊巳
 校尉屯車師故地
東漢建武九年班彪上言舊制凉州部置䕶羌校尉今
 宜復如舊制帝從之以牛邯為䕶羌校尉 十九年
 詔邊吏料敵戰守不拘以逗遛法 永平十七年復
 置西域都䕶戊巳校尉
隋置十二衞曰翊衞曰驍騎衞曰武衞曰屯衞曰禦衞
 曰侯衞各分左右皆置將軍以分統諸府之兵有郎
[014-38a]
 將副將坊主團主以相統治其外又有驃騎車騎二
 府皆有將軍後更驃騎曰鷹揚郎將車騎曰副郎將
 别置折衝果毅
唐武徳初始置軍府以驃騎車騎兩將軍府領之寧州
 道涇州道皆置府 三年更以寧州道為折威軍涇
 州道為天紀軍 六年改驃騎曰統軍車騎曰别將
 貞觀十年更號統軍為折衝都尉别將為果毅都
 尉諸府總曰折衝府凡府三等兵千二百人為上千
[014-38b]
 人為中八百人為下府置折衝都尉一人左右果毅
 都尉各一人長史兵曹别將各一人校尉六人士以
 三百人為團團有校尉五十人為隊隊有正十人為
 火火有長兵之戍邊者大曰軍小曰守捉曰城曰鎮
 而總之者曰道 按唐有天下二百餘年而兵之大
 勢三變其始盛時有府兵府兵後廢而為彍騎彍騎
 又廢而方鎮之兵盛矣
宋太祖懲藩鎮之弊分遣禁旅戍守邊城立更戍法
[014-39a]
 一禁兵天子衞兵也一廂兵諸州之鎮兵也一鄉兵
 選自戸籍或土民應募所在團結訓練以為防守之
 兵也一藩兵塞下内屬諸部落團結以為藩籬之兵
 也一募兵召募之制起於府衞之廢盖籍天下良民
 以討有罪三代之兵與府衞是也 熙寧七年分置
 將副在涇原者十一在環慶者八在秦鳯者五在西
 河者九而四路又有漢番弓箭手各附諸將分𨽻
 元豐六年熙河路經畧制置李憲言本路番漢雜為
[014-39b]
 一軍嗜好言語不同部分不便請併九軍為五合漢
 弓箭手自為一軍番兵自為一軍從之 慶厯元年
 韓琦上言請於鄜慶渭三州各更益兵三萬人 二
 年詔刺陜西秦鳯路義勇為保捷軍是年冬復置經
 畧安撫招討使總四路軍置府涇州益屯兵三萬
 元符二年始城㑹州以葭蘆砦為晉寧軍
金太祖即位始命以三百戸為謀克謀克十為猛安與
 萬戸千戸制畧同外有漢軍大定時所置有事則僉
[014-40a]
 取於民無事或以放免鎮防軍諸軍中取以更代在
 西北邊則有分番屯戍軍及永屯軍驅軍之别邊舗
 軍守河南陜西邊界者諸路効節軍章宗所置掌司
 弓手者河南陜西弩手軍宣宗興定二年選募二千
 人為一軍賜號威勇
元太宗七年僉陜西五路人匠充軍每二十人出軍一
 名 至元二年八月陜西五路行省言新僉軍七千
 人若發民戸恐致擾亂今鞏昌已有舊軍三千諸路
[014-40b]
 軍二千餘二千人亦不必發民户當以便宜起補從
 之 十三年命布色岱呼必賚巴圖爾二人為都元
 帥領䝉古軍二千人河西軍一千人守鄂端城 十
 七年發砲卒千人入甘州備戰守 中統八年二月
 以𤓰州沙州鷹房三百人充軍 十六年九月詔河
 西未僉軍之官及富强戸有物力者僉軍六百人
 大徳元年陜西平章事圖魯卜領總帥府軍三千人
 収捕西番回詔留總率軍百人及階州舊軍圖沙瑪
[014-41a]
 軍各二百人守階州餘軍還元翼 十一年四月詔
 以禮店軍還屬吐蕃宣慰司
明置都指揮以領衞所置總兵叅將遊擊守備以司攻
 守又理以憲臣監以御史撫以都憲統以總制各衛
 官軍分番教閱置屯遣戍大率五千六百人為一衞
 一千一百二十人為一千戸所一百二十人為一百
 戸所每百戸所設總旗二人小旗一人管領鈐束大
 小相維以成隊伍其内地鄉兵則各州縣巡捕之官
[014-41b]
 嵗時教閱以䕶守城池備遏盜賊者也
 陜西都司領 慶陽衞 平凉衞 固原衞 靖虜
 衞 鞏昌衞 秦州衞 岷州衞 臨洮衞 蘭州
 衞 河州衞 洮州衞 寧夏衞 寧夏前衞 寧
 夏左屯衞 寧夏右屯衞 寧夏中衞 寧夏後衞
 金州守禦千户所 文縣守禦千戸所 靈州守
 禦千戸所
 陜西行都司領 甘州左衞 甘州右衞 甘州中
[014-42a]
 衞 甘州前衞 甘州後衞 甘州羣牧所 蘭州
 衞 西寧衞 莊浪衞 鎮番衞 永昌衞 山丹
 衞 凉州衞 髙臺守禦千户所 鎮夷守禦千戸
 所 古浪守禦千户所
 固原鎮 固原在寧夏之南成化以前套烽未熾獨
 靖虜一面備邊平固安㑹之區號為無事自𢎞治中
 火篩入掠後遂當衝始即州治為鎮以固靖甘蘭四
 衞𨽻之設總督總兵叅遊等官總兵原駐省城移鎮
[014-42b]
 於此者也
 總督陜西三邊軍務一/員固原兵備一/員洮岷兵備一/員
 安兵備一/員臨鞏兵備一/員鞏昌兵備一/員靖虜兵糧道一/員
 鎮守陜西總兵官一/員分守洮岷副總兵一/員河州叅將
 一/員蘭州叅將一/員靖虜叅將一/員階文西固叅將一/員遊擊
 固原東路一/員固原西路一/員總督左營一/員總督右營一/員
 守備固原一/員岷州一/員環慶一/員西固城一/員文縣一/員永安
 堡一/員舊洮州一/員坐營中軍官二/員
[014-43a]
 城堡八百八十五座戰敵等臺八百二十座䕶城堡
 墩敵角臺四千一十座
 兵馬原額官軍一十二萬六千九百一十九員名
 餉原額屯糧料本色三十二萬四千六百二十二石
 四斗二升三合屯草二十二萬九千七百五束
 寧夏鎮 明初置寧夏等五衞西北據賀蘭山東南
 帶黄河内有漢唐二渠險固饒沃河東三百里皆設
 備遞年修治牆塹正徳間有外邊嘉靖以來増築内
[014-43b]
 邊而清水興武花馬池定邊各營尤稱要害云
 巡撫寧夏地方贊理軍務一/員寧夏管糧道一/員兵糧道
 一/員
 鎮守征西將軍總兵官一/員協守副總兵一/員分守東路
 右叅將一/員西路左叅將一/員靈州左叅將一/員北路平虜
 城叅將員/遊擊鎮城一/員興武營一/員廣武營一/員守備玉
 泉營一/員石空寺一/員横城堡一/員坐營中軍官二/員都司管
 理鎮城一/員水利屯田一/員
[014-44a]
 城堡營堡城九十四座闗城六座敵臺三十五座墩
 臺五百三十四座闗隘三十三座
 兵馬原額馬步官軍七萬一千六百九十三員名
 餉原額屯糧料一十萬七千四百九十七石草一百
 六十八萬七千四百七十四束
 甘肅鎮 甘肅即漢河西四郡地明初下河西棄敦
 煌畫嘉峪闗為界由莊浪迤南三百餘里為湟中地
 今置西寧衞由凉州迤北二百餘里為姑臧地今置
[014-44b]
 鎮番衞又設甘州等五衞於張掖肅州衞於酒泉蘭
 州衞於金城皆屯兵拒守全鎮之地幾二千里惟一
 線通道西遮南蔽北扞稱孤懸重鎮云
 巡撫甘肅等處贊理軍務一/員甘肅兵備一/員西寧兵備
 一/員莊浪兵備一/員
 鎮守平羗將軍總兵官一/員協守甘州左副總兵一/員
 守凉州右副總兵一/員莊浪左叅將一/員肅州右叅將一/員
 西寧叅將一/員鎮番叅將一/員蘆塘叅將一/員遊擊莊浪一/員
[014-45a]
 碾伯一/員松山一/員巡撫標下一/員坐營中軍官一/員守備紅
 水堡一/員山丹衞一/員紅城子堡一/員鎮羌堡一/員寧逺堡一/員
 平川堡一/員嘉峪關一/員古浪一/員巴暖三川一/員北川一/員
 夷一/員阿壩堡一/員領班都司甘州頭班一/員次班一/員凉州
 頭班一/員次班一/員
 城堡城垣堡塞四百九十五座關隘一百四處
 兵馬原額官軍九萬一千五百七十一員名
 餉原額屯糧料六十萬三千一百八十八石四斗二
[014-45b]
 升屯草五十四萬九千七百三束
 
 
 
 
 
 
 甘肅通志巻十四