KR2i0006 別本十六國春秋-北魏-崔鴻 (WYG)


[016-1a]
欽定四庫全書
 十六國春秋卷十六
             魏 崔鴻 撰
 夏録
  赫連勃勃
赫連勃勃朔方人匈奴左賢王去卑之後劉元海之族
也曽祖名武前趙嘉平中以宗室封樓煩公拜安北將
軍下零中郎將祖豹子後趙建武中拜平北將軍左賢
[016-1b]
王父衛辰苻堅以為西單于督攝河西諸虜屯於代來
城因秦未定亂遂有朔方之地控弦之士三萬八千姚
萇拜辰大將軍河西王大單于魏師來伐辰遣子力侯
提率騎二萬拒戰河東為魏所敗遂乗勝濟河攻尅錢
來執辰殺之勃勃辰第三子奔秦髙平公沒奕千奕千
妻之以女姚興以勃勃為持節安北將軍五原公配以
三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落鎮朔方時河西鮮卑
杜崙獻馬八千匹於秦濟河至大城勃勃留之召其衆
[016-2a]
二萬襲殺髙平公沒奕千而並其衆衆至數萬自稱天
王大單于大赦改𢎞始十年為龍昇元年置百官以匈
奴夏后氏之苖裔僭稱大夏以大兄右地代為丞相公
發領北民夷十萬於朔方黒渠之界營起京城大赦改
龍昇七年為鳯翔元年令曰朕之皇相北遷幽朔改姓
姒氏後從母為劉氏從母姓非禮也古之氏族無常王
者繫天為子是為徽赫實與天連今改姓曰赫連氏庻
協皇天之意支庻非正統者以鐡伐為氏庻朕宗族子
[016-2b]
孫剛銳如鐡皆堪伐人二年立夫人梁氏為后立子璝
為太子四年九月劉裕滅秦人於長安十二月裕留子
義真鎮長安而還勃大悅遂圖進取之計遣太子璝率
騎二萬南伐長安五年義真遺龍驤將軍沈田子率衆
逆戰璝擊敗之退屯列迴堡八月勃勃進據咸陽劉裕
大懼乃召義真東鎮洛陽勃勃入長安正月羣臣勸勃
勃稱皇帝三月築壇於霸上即皇帝位大赦改鳯翔六
年為冒武元年冬十月太子璝領大將軍雍州牧録南
[016-3a]
臺尚書事鎮長安十一月勃勃還統萬統萬勃勃所/都之城名也
宫殿大成赦其境内殊死以下改昌武二年為真興元年刻
石都南頌紀功徳四月追尊父衛辰曰桓皇帝廟號太
祖母苻氏為皇太后祖父豹曰宣皇帝曽祖武曰景皇
帝髙祖訓芝曰元皇帝五月雨魚於統萬二年十月起
沖天臺於統萬年山欲登之以望長安六年勃勃將廢
太子璝為秦王以酒泉公倫為太子璝聞將廢已率衆七
萬北伐倫倫率騎三萬拒之戰於平為璝所敗倫死之
[016-3b]
太原公昌率騎一萬襲殺璝率衆八萬五千歸於統萬
勃大悅立昌為太子七月勃勃寢疾甚輦昇永安殿召
羣臣囑以後事薨於永安殿年四十五諡武烈皇帝𦵏
嘉平陵廟號世祖
  赫連昌
赫連昌一名折勃勃之第三子身長八尺魁岸美姿貌
勃勃薨即位於永安臺大赦改真興七年為永光元年
七月查城劉暏川有青石大如馬頭浮在水上逆流而
[016-4a]
行人見而送之十月魏乗虛來伐三年五月戰於黒渠
為魏所敗昌與數千騎奔還魏追騎亦至昌留河内公費
連鳥提守髙年徙諸城民七萬户千安定以都之四年
二月魏軍至安定攻城三月城潰昌奔秦州魏東平公
鵝青追擒之送於魏魏封昌秦王尚始平公主為魏所

  赫連定
赫連定勃勃第五子鳯翔二年封平原公雍州牧鎮長
[016-4b]
安率衆赴安進封平原王大將軍領司徒昌為魏所擒
定遂率遣衆數萬據平原僭稱皇帝大赦改承光四年
為勝光元年進征南大將軍白蘭王吐谷渾莫潰為開
府儀同三司河南王十月㞶於隂盤登苛藍山而望統
萬城泣曰先帝以朕承大業者豈有今日乎使天假朕
年當與諸卿建王季之業既而有狐羣百數鳴於定傍
令射之無所獲定惡之曰此大不嘉咄咄天道復何言
哉三年秋魏軍來襲十月尅安定進攻平原十一月定
[016-5a]
遂掠民五萬户西奔上邽四年河南王莫璝因戎狄之
衆東靣以争天下魏遣益州刺史深利延寧州刺史拾
虎率騎三萬來伐遂擒定送於魏勃勃初號龍昇元年
嵗在丁未至是嵗在辛未二十五年也
 
 
 
 
[016-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 十六國春秋卷十六