KR2i0006 別本十六國春秋-北魏-崔鴻 (WYG)


[015-1a]
欽定四庫全書
 十六國春秋卷十五
              魏 崔鴻 撰
 北燕録
  馮跋
馮跋字文起長樂信都人其先畢萬之後也子孫食采
馮鄉因以氏焉晉永嘉之亂祖父和避地上黨父安雄
武有器量為慕容永將永滅跋東徙和龍家長谷中跋夜
[015-1b]
夢天門開神光赫然燭於庭中永康未拜中衛將軍建
始元年與二弟結謀襲殺慕容熈立髙雲為主正始元
年以跋為中外都督開府儀同三司録尚書事封武邑
公太平元年雲為其幸臣離班桃仁所殺帳下督張秦
李桑誅班及仁羣臣推跋為主僭即天王位大赦令曰
義貴適時不必改作故陳氏代姜不徙齊號即號燕國
改為太平元年追尊祖和為元皇帝父安為宣帝子永
為太子三年七月以太子永領大單于内置四輔七年
[015-2a]
建太學以長樂劉軒營丘張熾成周翟崇為博士簡二
千石以下子弟年十五以上教之十四年宿軍地燃一
旬乃滅十七年二月北部人趙壽女既嫁化為男娶妻
而無子跋問諸羣臣曰此何祥尚書左承𫝊權對曰漢
世雌鷄為雄隂變為陽君替臣僭之象卒有婦人專寵
王莽簒位今女為男臣將無君之徴跋曰將何以禳之
權曰桑榖生朝太戊修徳而殷道中興熒惑守心宋景
責躬延齡二紀唯修身崇善可以轉禍為福十八年八
[015-2b]
月立子翼為太子跋戒之曰吾聞君人以學為本不學
無以立尊敬師傅人倫之始汝其夙夜䖍䖍欽承明訓
二十二年八月跋寢疾召中書監申秀侍中楊哲於内
寢謂之曰吾患當不濟卿等善相吾子參决萬幾九月
跋疾甚輦而臨軒命太子翼勒兵聽政以備非常宋夫
人規立其子受惡翼聽政謂之曰上疾將瘳奈何便欲
代父臨天下乎翼性仁弱遂還東宫一日三省疾宋夫
人矯絶内外遣閽寺傳問而已翼及大臣皆不得見跋
[015-3a]
弟𢎞於是與壯士數十人裏甲入禁中宿衛皆不戰而
散宋夫人命閉東閣𢎞家僮庫斗頭勁捷有勇力踰閣
而入至於皇堂射殺御女一人跋驚懼而薨𢎞遣修城
告曰天降凶禍大行崩背太子不侍疾羣公不奔喪疑
有逆謀圖危社稷吾備太弟之親遂攝夫位以寧國家
百官叩門入者進階二等太子翼率東宫兵出戰敗退
兵皆奔散𢎞遣使賜死命宗正馮哲黄門盧招典塟事
於東宫塟跋於長谷陵偽諡文成皇帝廟號太祖
[015-3b]
  馮𢎞
馮𢎞字文通跋之季弟髙雲簒位拜中領軍封汲郡公
太平元年拜尚書右僕射改封中山公遷尚書令司徒
録尚書事𢎞即天王位大興元年正月壬午朔大赦改
年二月立夫人慕容氏為皇后二年正月立少子王仁
為太子六月有䑕集城西盈數里地中西行至水前銜
馬尾後者迭相銜尾而渡識者以為民遷之象七月魏
師來伐神髙八月召城邉東營丘城周四郡並降魏九
[015-4a]
月魏師還𢎞徙民四萬餘户而西三年六月魏永昌王
來伐五年四月遣右衛孫徳乞師於宋十二月又遣尚
書楊伊請迎於句麗六年三月端門崩四月魏又遣侍
中建興公虞弼東平公鵝青來攻尅白狼句麗將葛居
孟光率衆數萬随楊伊來迎屯於臨川尚書令郭生因
民之憚遷開門而引魏軍魏軍疑而不赴生遂勒衆攻
𢎞𢎞引句麗兵入自東門與生戰於闕下生中流矢卒
句麗軍既入城取武庫甲以給其衆城内美女皆句麗
[015-4b]
軍人所掠五月乙卯𢎞率龍城見户東徙焚燒宫殿火
一旬不絶令婦人被甲居中楊伊等勒精兵於外而居
光率騎後殿方軌而進前後八十餘里魏兵追至遼水
不擊而還遣使徴𢎞於句麗後二年為句麗所殺偽諡
昭成皇帝自馮跋太平元年嵗在乙酉至𢎞滅亡之嵗
丙子二十八載
 
 十六國春秋卷十五