KR2i0006 別本十六國春秋-北魏-崔鴻 (WYG)


[012-1a]
欽定四庫全書
 十六國春秋卷十二
               魏 崔鴻 撰
 南凉録
  秃髪烏孤
秃髪烏孤河西鮮卑人也八世祖疋孤率其部自塞北遷於
河西孤子壽圖立夀闐卒孫樹機能立壯果多謀畧泰
始中殺秦州刺史胡烈於萬斛推敗凉州刺史蘇榆於
[012-1b]
金山又殺凉州刺史楊欣於舟嶺盡有凉州之地武帝
為之旰食能死從弟務丸代立丸死孫推斤立斤死子思
復鞬立部衆轉盛遂據凉工鞬卒子烏孤襲位養民務修結
鄰好吕光封烏孤廣武郡公益州牧左賢王太初元年正月改
元自稱大将軍大單于西平生以弟鹿孤為驃騎將軍傉檀為
車騎將軍二年改稱武威王三年正月徙於樂都八月孤因酒
走馬馬倒傷脇笑曰幾使吕光父子大喜俄而患甚顧謂羣臣
曰方難未靖宜立長君言終而薨在王位三年偽諡武王廟號
[012-2a]
烈祖
  利鹿孤
利鹿孤烏孤弟太初三年八月即位大赦改治西平建
和元年正月大赦改年延耆老訪政二年羣臣固請即
尊號不許九月僣稱河西王三年三月寢疾令曰昔我
諸兄弟傳位非子者蓋以泰伯三讓周道以興故也武
王創踐賔厯垂諸樊之試終能克昌家業者其在車
騎乎吾寢疾恊願是將不濟内外多虞國機務廣其令
[012-2b]
車騎經惣百揆以成先王之志薨諡康王𦵏西平陵
  傉檀
傉檀利鹿孤弟也少機警有才畧建和三年襲位僣號
凉王遷於樂都改為𢎞昌元年秦遣使拜車騎將軍廣
武公四年六月秦遣河右諸軍事凉州刺史鎮姑臧七
月讌羣臣於宣徳堂仰視而嘆曰古人言作者不居居
者不信信矣前昌松太守孟禕進曰張文王築城苑繕
宗廟構此堂為貽厥之資萬世之業秦師濟河忽然瓦解
[012-3a]
此堂之建年垂百載十有二主唯信順可以久安仁義
可以永固願大王勉之檀曰非子無以聞讜言也八月
以鎮南大將軍文支鎮姑臧支遷於樂都雖受制於秦
車服禮制一如王也十一日遷於姑臧嘉平元年十一
月僣即凉王位於南郊大赦改年嘉平置百官立世子
虎臺為太子二年正月以子明徳歸南中郎將領昌松
太守歸雋爽聰悟檀甚寵之年始十三命為昌髙殿賦
援筆即成影不移漏檀覽而喜之擬之曹子建七年傉
[012-3b]
檀議欲征西乙弗孟愷諫曰連年不収上下饑弊南逼
熾盤北道蒙遜今逺征雖尅後患必深傉檀曰孤將畧
地鄉無阻衆謂其太子虎臺曰今不種多年内外俱窘
事冝西行以極此弊䝉遜近去不能卒來旦夕所慮唯
在熾盤彼名微衆寡易以討禦吾不過一月自是同旋
汝謹守樂都無使失墜傉檀乃率騎數千西襲乙弗大
破之獲牛馬羊四十餘萬熾盤乘虚來襲旦而城潰安
西樊泥自西平奔告傉檀謂衆曰今樂都為熾盤所陷
[012-4a]
鄉等能與吾籍乙弗之資取契汗以贖妻子者是所望
也遂引師而西衆多逃返遣征北段茍進之茍亦不還於
是將士皆散傉檀曰䝉遜熾盤昔皆委質於吾今而歸
之不亦鄙乎四海之廣匹夫無容其身何其痛哉吾老
矣寧見妻子而死遂歸熾盤六月至西平盤遣使郊迎
以上賔之禮嵗餘為熾盤所鴆諡景王時年五十一虎
臺亦為熾盤所害少子保周歸魏魏以為張掖王自烏
孤太初元年嵗在丁酉至檀薨之嵗十有八嵗
[012-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 十六國春秋卷十二