KR2i0006 別本十六國春秋-北魏-崔鴻 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部九
 十六國春秋   載記𩔖
 提要
  臣/等謹案十六國春秋十六卷舊本亦題魏
  崔鴻撰載何鏜漢魏叢書中其出在屠喬孫
  本之前而亦莫詳其所自十六國各為一録
  惟列僭偽之主五十八人其諸臣皆不為立
  𫝊全為載記之體其非一百二卷之舊已不
[000-1b]
  待言證以晉書載記大致互相出入而不以
  晉宋紀年與史通所説迥異豈好事者摭𩔖
  書之語以晉書載記排比之成此偽本耶然
  考崇文總目有十六國春秋畧二卷不著撰
  人名氏司馬光通鑑考異所引諸書亦有十
  六國春秋鈔之名則或屬後人節録鴻書亦
  未可定也屠氏所刻百卷之本既為依託此
  本亦疑以𫝊疑未能遽廢姑並存之以備參
[000-2a]
  考焉乾隆四十六年十二月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀