KR2d0007 東都事略-宋-王稱 (WYG)


[073-1a]
欽定四庫全書
 東都事略卷七十三    宋 王 稱 撰
  列傳五十六
包拯字希仁廬州合肥人也舉進士以大理評事知建
昌縣辭以親年髙改和州管庫而親不欲去郷里遂解
官就養及親亡廬墓側終喪不忍仕久之知天長縣有訴
盗割牛舌者拯曰第殺而鬻之俄有告私屠牛者拯曰
已割其舌矣非私殺也盗色變遂引伏徙知端州入為
[073-1b]
監察御史建言國家取士用人不得實歲賂戎狄非禦
戎之䇿又言諸路轉運加按察使之名以苛察相尚奏
劾官吏更倍於前皆捃摭細故使吏不自安詔為罷之
使契丹敵之典客曰雄州開便門欲誘納叛人刺候疆
事邪拯曰誠欲刺之自有正門何必便門也此豈問涿
州門邪敵有沮色為三司户部判官出為京東轉運使
改直集賢院徙陜西路又徙河北入為三司户部副使
奏罷斜谷務造舩材木十萬及罷七州河橋竹索數十
[073-2a]
萬奉使河北言牧馬占邢洛趙三州沃壤萬五千頃悉
請以予民事多施行擢天章閣待制知諫院張堯佐挾
貴妃以請自三司使拜宣徽節度景靈羣牧四使拯上
疏切諫語在堯佐傳卒奪其宣徽景靈二使拯數論斥
大臣請罷一切内降又録唐魏鄭公三疏請置座右及
别條七事言明察聽納辨别朋黨愛惜人才不主先入
之說蕩去疑法條責臣下牽録微過其論甚美除龍圖
閣直學士復為河北轉運使知瀛州除放一路所負回
[073-2b]
易公使錢十餘萬仍奏請諸州毋得回易公使錢徙揚
廬二州廬即拯郷里也親黨有犯法者拯無少貸焉坐
失保任降知池州徙江寧府召知開封府舊制訟牒令
知牌司收之於門外拯使徑至庭下辨曲直吏民不敢
欺京師大水拯以勢家多置園第惠民河上歲久湮塞
遂盡毁去中貴人偽増地契歩數者拯奏劾之權貴為
之歛迹嘉祐三年除右諫議大夫御史中丞上疏請立
皇嗣曰東宮虚位日久天下以為憂羣臣數以為言而
[073-3a]
陛下持久不决何也夫萬物皆有根本而太子者天下
根本也根本不立禍孰大焉仁宗曰卿欲誰立拯曰臣
乞陛下豫建太子者為宗廟萬世計耳陛下問臣誰立
是疑臣也臣行年六十且無子非徼後福者仁宗喜乃
曰當徐議之拯又上疏陳教養宗室之法責諸路監司
聽御史府自舉屬官諫官御史不避二府薦舉兩制得
至執政私第減一歲休假日皆施行之張方平為三司
使拯攻罷之而除宋祁拯又撃祁祁罷遂除拯三司使
[073-3b]
歐陽脩疏拯所謂牽牛蹊田而奪之牛罸已重矣又貪
其富不亦甚乎拯家居避命者久之六年拜禮部侍郎
樞密副使七年終于位年六十四贈禮部尚書諡曰孝
肅拯為人不茍合未嘗偽辭色以恱人平居無私書故
人親黨亦皆絶之人多憚其方嚴仕已通顯奉已儉約
如布衣時少為劉筠所知筠無子為奏其族子為後而
請還其所没田廬有奏議十五卷
吳奎字長文濰州北海人也年十七舉進士既冠調古
[073-4a]
田簿廣信軍判官宦者楊懐敏増廣北邊屯田至奪民
榖地無敢抗之者奎上書論其不便知保州王果亦屢
爭之懐敏使人訟果它事奎為果辨其誣果遂得免改
大理寺丞僉判武寧軍監京東排岸司時衛士夜盗入
禁中楊懐敏當宿直而得罪輕奎言陛下私近幸而屈
公法臣竊為陛下惜之再遷殿中丞舉賢良方正對䇿
入等擢太常博士通判陳州加直集賢院改起居舎人
同知諫院奎勸仁宗禁切左右姦佞内東門捉獲賂遺
[073-4b]
禁中物下開封府劾而府尹用内降釋之奎劾其罪尹
坐黜御史先事論赦書中語詰所從来奎奏言御史許
風聞言事事有非實則當容之若窮其主名是後誰敢
以事告于陛下者是自蔽其耳目也論郭承祐以舊恩
不當為宣徽使内臣何誠用石全育皆左右私謁之害
者不當用為御藥悉罷之御史唐介劾宰相文彦博事
連奎彦博罷相奎亦出知密州徙兩浙轉運使久之同
修起居注遷知制誥奉使契丹遇其主加稱號邀使者
[073-5a]
入賀奎自以使事有職不為徃比還中道與北使遇北
人衣服以金冠為重紗冠次之而使人輒欲以紗冠邀
漢使盛服奎不許而殺其禮見之坐是黜知壽州至和
三年大水奎上疏曰陛下即位三十四年而儲嗣未建
災沴之發乃天地祖宗以警陛下也不然陛下無大過
朝廷無甚失而天惟降災何邪臣願陛下早建儲嗣以
繋天下之心拜翰林學士知開封府以翰林侍讀學士
知鄆州復為翰林學士知開封府遂拜右諫議大夫樞
[073-5b]
密副使英宗即位再遷禮部侍郎於是奎辭英宗曰朕
以卿嘗有建儲之言也以父喪免神宗即位復拜樞密
副使踰月拜參知政事神宗嘗與奎言追尊濮王事奎
對曰仁宗於先帝有天地之恩不可忘也追尊事誠牽
私恩神宗深然之已而王陶論韓琦曽公亮不押文徳
殿班以為跋扈奎亦上疏言陶險躁摧辱大臣神宗欲
除陶翰林學士奎固執不可陶亦上疏詆奎阿附宰相
陶出知陳州奎亦以資政殿大學士户部侍郎知青州
[073-6a]
司馬光言奎名望素重今為陶罷奎其餘大臣皆不自
安各求引去陛下新即位若舉朝大臣紛紛盡去則於
四方觀聽非宜神宗乃召奎供職謂曰成王豈不疑周
公邪神宗嘗對輔臣稱王安石之賢先帝召之不起今
又力請郡何也曽公亮對曰安石文學器業自宜用世
請郡必以疾也奎對曰安石當仁宗之世甞議刑名不
當有㫖釋罪不肯入謝意以為韓琦沮抑故尔公亮曰
安石輔相才也吳奎此言熒惑聖聽奎曰臣見安石臨
[073-6b]
事施設自用護前所為迂濶萬一用之必紊亂綱紀曽
公亮熒惑聖聽臣奎不熒惑聖聽奎尋出知青州卒年
五十八贈兵部尚書諡曰文肅奎性強記博識百家歴
代史傳記律令無所不覽少時甚貧晚貴以錢二百萬
置義荘以周親戚朋友之貧者死之日家無餘財諸子
至無屋以居當世稱之
趙抃字閲道衢州西安人也少孤貧舉進士為武安軍
節度推官有偽造印者吏以為當死抃曰造在赦前而
[073-7a]
用在赦後赦前不用赦後不造法皆不死遂以疑讞之
卒免死監潭州糧料院歳滿知崇安縣徙通判宜州以
母喪廬于墓三年不宿于家終喪起知海陵江原二縣
還通判泗州入為殿中侍御史彈劾不避權倖京師號
鐵面御史其言常欲朝廷别白君子小人以謂小人雖
小過當力排而絶之後乃無後患君子不幸而有詿誤
當保持愛惜以成就其徳故言事雖切而人不厭温成
皇后方葬始命參知政事劉沆監護其役及沆為相而
[073-7b]
領事如故抃論其當罷以全國體復言宰相陳執中不
學無術且多過失章二十上執中卒罷去王拱辰奉使
契丹還為宣徽使抃言拱辰平生所為及奉使不法事
命遂寝言樞密使王徳用翰林學士李淑不稱職皆罷
去至和中仁宗不豫而皇子未定抃疏請擇宗室賢子
弟教育於宮中封建任使以示天下大本已而求郡得
知睦州甚有惠政移梓州路轉運使未幾移益遷侍御
史召為右司諫宋庠為樞密使選用武臣多不如舊法
[073-8a]
至有訴於上前者抃陳其不可陳升之除樞密副使抃
與唐介吕誨范師道同言升之交結宦官進不以道章
二十餘上即居家待罪二人皆相次去位抃與言者亦
罷得知䖍州䖍州盜賊號難治抃變通鹽法疏鑿贛石
民賴其利召知御史雜事改三司度支副使為天章閣
待制河北都轉運使前此有詔募義勇州郡不時辦官
吏當坐者八百餘人抃被㫖督其事奏言河朔頻歲豐
熟故募不如數請寛其罪以俟農隙從之坐者得免而
[073-8b]
募亦隨足遷龍圖閣直學士知成都府抃前使蜀時言
蜀人有以妖祀聚衆為不法者其首既死其為從者宜
特黥配及為成都適有此獄其人皆懼意抃必盡用法
抃察其無他曰此特坐樽酒至此耳刑其為首者餘皆
釋去蜀人歡服㑹榮諲除轉運使陛辭英宗面諭曰趙
抃為成都中和之政也神宗即位召知諫院及謝神宗
謂曰聞卿匹馬入蜀以一琴一龜自隨為政簡易亦稱
是邪抃知神宗将用其言即上疏論吕誨傅堯俞范純
[073-9a]
仁呂大防趙瞻趙鼎皆骨鯁敢言久遣不復無以慰搢
紳之望神宗納其說郭逵除僉書樞密院事公議不允
抃力言之即罷居三月擢右諫議大夫參知政事抃感
激思奮面議政事有不盡者輒欲啟聞神宗手詔嘉之
㑹王安石用事下視廟堂如無人因爭新法怒目同列
曰公輩坐不讀書耳抃折之曰君言失矣如臯夔稷契
之時有何書可讀邪安石黙然抃與安石議論多不協
既而司馬光辭樞密副使臺諫侍從多以言事求去抃
[073-9b]
言朝廷事有輕重體有大小財利於事為輕而民心得
失為重青苖使者於體為小而禁近耳目之臣用捨為
大今不罷財利而輕失民心不罷青苖使者而輕棄禁
近耳目去重而取輕失大而得小非宗廟之福臣恐天
下自此不安矣言入即求去熙寧三年以資政殿學士
知杭州州故多盗聞抃性寛大細民多駢聚為盗抃捕
獲其情重者黥配他州盗遂遁去徙青州時山東旱蝗
青獨多麥蝗将及境遇風退飛墮水而盡進大學士知
[073-10a]
成都府劔州民造符牒度僧聚衆二百人告者以為有
異謀捕得獄具抃不畀法吏以意決之處其首以私造
度牒餘皆得不死喧傳京師謂為脫逆黨朝廷取其獄
閱之卒無以易也茂州蕃部蠭聚境上遣吏捕逐皆乞
降願殺婢以盟抃使喻之曰人不可用用三牲可也使
至已縶婢引弓将射心取血聞抃命讙呼以聽訖事不
殺一人移越州吳越大饑民死者過半抃出官廪平其
價以糶次諭富人出粟而以家貲先之民樂從焉下令
[073-10b]
修城使民食其力故越人雖饑而不怨復知杭州杭旱
與越等其民尤病既而朝廷議欲築其城抃曰民未可
勞也罷之告老以太子少保致仕退居於衢有溪石松
竹之勝與山僧野老游不復有貴勢也居六年卒年七
十七贈太子少師謚曰清獻抃和易長厚氣貌清逸人
不見其喜愠年四十九即不御内自號知非子為吏誠
心愛人所至崇學校禮師儒民有可與與之獄有可出
出之治虔與成都尤為世所稱道云子㞦亦篤行君子
[073-11a]
也嘗為御史論事知治體後為太僕少卿以卒
唐介字子方荆南人也舉進士為武陵尉又為沅江令
遷著作佐郎知任丘縣通判徳州為御史裏行時造龍
鳳車于啟聖院内出珠玉為嚴飾介言此太宗神御所
在不可慢况為後宮竒靡之器哉神宗即令徙出三司
使張堯佐一日除宣徽節度景靈羣牧四使介與諫官
包拯等力爭又請御史中丞王舉正留百官班卒奪堯
佐宣徽景靈二使居頃之復除宣徽使介獨爭之不能
[073-11b]
得求全臺上殿不許自請貶亦不報於是劾宰相文彦
博知益州日作聞金奇錦因中人入獻宫掖因此為執
政昨除張堯佐宣徽節度使臣累論奏面奉徳音謂是
中書進擬以此知非陛下之意蓋彦博顯用堯佐隂結
貴妃外陷陛下有私於後宫之名内實自為謀身之計
諫官吳奎與彦博相為表裏謂彦博有宰相才自彦博
獨專宰政凡有除授多非公議乞罷彦博而相富弼仁
宗怒甚却其奏不視且言将貶介介曰臣忠義憤激雖
[073-12a]
鼎鑊不避也仁宗急召二府以奏示之曰介言彦博因
貴妃得執政此何言也介面質彦博曰彦博宜自省即
有之不可隱彦博拜謝不已樞密副使梁適叱介下殿
即貶介春州别駕御史中丞王舉正修起居注蔡㐮皆
言貶介太重㑹仁宗亦中悔明日改英州别駕又明日
彦博罷吳奎亦黜而介自是以直聞天下尋徙監郴州
稅通判潭州復召為殿中侍御史他日介奏曰臣繼今
言不行必将固爭爭之急或更坐黜是臣重累陛下願
[073-12b]
聽解言職乃除直集賢院開封府推官出知揚州歴江
東轉運使江淮發運使三司度支副使除天章閣待制
知諫院一日仁宗與介語及諫諍事且曰朕向用張堯
佐而言者指言用堯佐必有明皇播遷之禍朕果用之
豈遂如明皇播遷乎介曰用堯佐未必播遷使陛下播
遷則更不及明皇葢明皇有肅宗興復社稷陛下安得
有肅宗乎仁宗變色徐曰此事與宰相商量久矣御史
中丞韓絳劾宰相富弼弼家居求罷絳亦待罪介與王
[073-13a]
陶連奏絳以險言中傷大臣舉措顛倒不足以表率百
司絳坐黜陳升之除樞密副使介與趙抃王陶吕誨論
升之姦邪交結中人進不以道不可大用介凡九奏卒
罷升之介亦出知洪州明年為龍圖閣直學士河北都
轉運使徙瀛州英宗時召為御史中丞居數日又以為
龍圖閣學士知太原府神宗即位遷給事中權三司使
遂拜參知政事神宗亦欲用翰林學士王安石為參知
政事以問執政曽公亮因薦之介曰安石不可大任神
[073-13b]
宗曰卿謂安石文學不可任邪經術不可任邪吏事不
可任邪介曰非謂此也安石好學而泥古議論迂闊若
使為政恐多所變更必擾天下退至中書謂公亮曰安
石果用天下困擾必矣時執政甞因進除目神宗久之
不決既數日乃曰朕已謀之於王安石矣介曰此小事
也陛下不以付大臣况大事乎中書政事豈可決可否
於翰林學士也未幾安石參知政事奏言中書處分事
用劄子皆言奉聖㫖不中理者什常八九若止令中書
[073-14a]
自出牒不必稱聖㫖介曰安石不欲稱聖㫖則是政不
自天子出也使執政皆忠賢猶為人臣擅命義亦難安
或非其人豈不害國初安石議謀殺人傷者許首服以
律案問欲舉法坐之得免所因罪介數與安石爭論於
上前介曰此法天下皆以為不可首獨曽公亮王安石
以為可首安石曰以為不可首者皆朋黨也安石辨益
堅介不勝憤悶疽發背而卒介為人簡伉以敢言見憚
神宗謂其先朝遺直也故大用之既卒贈禮部尚書諡
[073-14b]
曰質肅子淑問神宗以其世家擢為御史甚有直名義
問終集賢殿修撰
臣稱曰仁宗深仁大度與天地並舉天下是非付之臺
諫其所進退宰相皆取天下公議臺諫是則黜宰相宰
相是則黜臺諫唐介之論彦博若其言不至於大訐則
彦博去位而介亦安於職矣惟其訐乃所以見黜也且
彦博雖有過宰相也使廷辱宰相而不問則於眷禮大
臣之道有所未盡故斥介以慰彦博介雖訐臺諫也或
[073-15a]
偏信大臣而抑臺諫則於聽言之美為有媿故罷彦博
而行介之言使之俱無怨焉烏乎忘已以用人虚心而
從諫後之君人者當以仁宗為法
 
 
 
 
 
[073-15b]
 
 
 
 
 
 
 
 東都事略卷七十三