KR6s0010 一切經音義-唐-玄應 (master)版本


【電子佛典集成】目次


大唐眾經音義序      納


大方廣佛華嚴經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十六卷


第十八卷


第二十卷


第二十一卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十三卷


第三十四卷


第三十七卷


第四十卷


第四十三卷


第四十四卷


第四十五卷


第四十八卷


第五十一卷


第五十三卷


第五十四卷


第五十五卷


第五十六卷


第五十八卷


大方等大集經


第一卷


第四卷


第六卷


第八卷


第九卷


第十二卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十三卷


第二十六卷


第二十八卷


第二十九卷


大集日藏分經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


大集月藏分經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


大威德陁羅𡰱經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十九卷


法炬陁羅𡰱經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第九卷


第十卷


第十四卷


第十七卷


第十八卷


第二十卷


[[file:KR6s0010_002.txt::002-0830b3][大般涅[臊-品+巳]經]]


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


舌齒聲


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十三卷


第二十四卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十六卷


第三十七卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十卷


摩訶般若波羅蜜經


第一卷


第二卷


第三卷


第七卷


第八卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十九卷


第三十卷


第三十四卷


第三十五卷


第三十六卷


第三十九卷


第四十卷


放光般若經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十二卷


第十五卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十三卷


第二十六卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十卷


光讚般若經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第十卷


道行般若經


第一卷


第二卷


第三卷


第五卷


第六卷


第七卷


第十卷


小品般若經


第一卷


第六卷


第八卷


明度無極經


第二卷


第三卷


第四卷


長安品


第一卷


第五卷


勝天王般若經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


仁王般若經


上卷


下卷


金剛般若經 羅什法師譯


金剛般若經 菩提留支譯


金剛般若經 真諦法師譯


[[file:KR6s0010_004.txt::004-0870b13][菩[薩-產+辛/工]見實三昧經]]


第一卷


第二卷


第三卷


第十一卷


第十二卷


第十四卷


賢劫經


第一卷


第二卷


第三卷


第五卷


第十三卷


華手經


第一卷


第二卷


第八卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


大灌頂經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十二卷


[[file:KR6s0010_004.txt::004-0874b18][菩[薩-產+辛/工]纓絡經]]


第一卷


第三卷


第六卷


第七卷


第九卷


第十一卷


第十二卷


佛名經


月燈三昧經


第一卷


第二卷


第三卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


十住断結經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


觀佛三昧海經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第八卷


五千五百佛名經


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


大方廣十輪經


第一卷


第三卷


第六卷


大方便報恩經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


寶雲經


第一卷


第二卷


第三卷


第六卷


金光明經


第一卷六卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


大雲經


第一卷


第四卷


密迹金剛力士經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


[[file:KR6s0010_004.txt::004-0882c12][菩[薩-產+辛/工]𠁅胎經]]


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


[[file:KR6s0010_004.txt::004-0883c13][大集賢護菩[薩-產+辛/工]經]]


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


大方等陁羅𡰱經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


海龍王經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


央掘魔羅經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


觀察諸法行經


第一卷


第三卷


第四卷


七佛神呪經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0890a17][菩[薩-產+辛/工]本行經]]


上卷


中卷


下卷


稱揚諸佛功德經


下卷


力莊嚴三昧經


上卷


湏真天子經


上卷


中卷


般舟三昧經


中卷


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0891a19][等目菩[薩-產+辛/工]所問經]]


上卷


下卷


超日明三昧經


上卷


下卷


月上女經


上卷


中陰經


上卷


下卷


湏彌藏經


上卷


下卷


佛華嚴入如来不思議境界經


下卷


諸佛要集經


上卷


文殊師利佛土嚴淨經


上卷


下卷


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0893b9][濡首菩[薩-產+辛/工]無上清淨分衛經]]


上卷


下卷


大乘同性經


上卷


下卷


阿閦佛國經


上卷


蓮華面經


下卷


迦葉經


上卷


孔雀王神呪經


上卷


下卷


發覺淨心經


下卷


無上依經


下卷


移識經


上卷


下卷


未曾有經


上卷


下卷


不思議功德經


下卷


大吉義呪經


上卷


下卷


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0895c13][菩[薩-產+辛/工]夢經]]


上卷


文殊問經


上卷


下卷


密迹金剛力士經


下卷


東方㝡勝燈王如来經


成具光明定意經


太子湏大拏經


太子墓魄經


湏頼經


金色王經


獨證自誓三昧經


摩訶摩耶經


如来方便善巧呪經


勝鬘經


湏摩提經


梵女首意經


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0898a23][月明菩[薩-產+辛/工]經]]


滅十方冥經


出生菩提心經


普門品經


心明經


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0898c7][不思議光菩[薩-產+辛/工]所說經]]


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0898c9][文殊師利問菩[薩-產+辛/工]署經]]


德光太子經


施燈功德經


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0899a17][菩[薩-產+辛/工]訶色欲經]]


人本欲生經


不必定入印經


魔逆經


濟諸方等學經


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0899c8][菩[薩-產+辛/工]行五十緣身經]]


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0899c13][彌勒菩[薩-產+辛/工]所問本願經]]


堅固女經


演道俗經


寶網經


百佛名經


觀無量壽經


不空羂索經


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0900a23][觀藥王藥上二菩[薩-產+辛/工]經]]


請觀音經


十一面觀世音經


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0900b17][觀世音菩[薩-產+辛/工]授記經]]


鹿母經


鹿子經


除恐灾撗經


溫室洗浴眾僧經


四不可得經


諸德福田經


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0901a14][虛空藏菩[薩-產+辛/工]所問持幾福經]]


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0901a16][菩[薩-產+辛/工]投身餓虎起塔因緣經]]


頻毗娑羅詣佛供養經


[[file:KR6s0010_005.txt::005-0901b2][[薩-產+辛/工]羅國經]]


天王太子辟羅經


阿彌陁鼓音聲陁羅𡰱經


八陽神呪經


幻士仁賢經


妙法蓮華經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


正法華經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


悲華經


第一卷


大悲分陁利經


第一卷


第四卷


第五卷


[[file:KR6s0010_007.txt::007-0925b12][大方等大集菩[薩-產+辛/工]念佛三昧經]]


第一卷


第二卷


第四卷


第五卷


第六卷


第八卷


第九卷


第十卷


念佛三昧經


第一卷


第二卷


第三卷


楞伽阿跋多羅寶經


第一卷


第四卷


入楞伽經


第三卷


第四卷


第八卷


第九卷


[[file:KR6s0010_007.txt::007-0926c16][大[薩-產+辛/工]遮𡰱乹子經]]


第三卷


第四卷


[[file:KR6s0010_007.txt::007-0927a5][菩[薩-產+辛/工]行方便境界神通變化經]]


中卷


大般泥洹經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


大哀經


第一卷


第二卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


虛空藏經


第四卷


第五卷


第八卷


阿差末經


第一卷


第四卷


第五卷


第七卷


無盡意經


第二卷


第四卷


寶女經


上卷


下卷


[[file:KR6s0010_007.txt::007-0929a8][菩[薩-產+辛/工]淨行經]]


上卷


無言童子經


上卷


下卷


伅真陁羅所問經


持世經


第三卷


弘道廣顯三昧經


第二卷


第四卷


阿耨達龍王經


普超三昧經


上卷


下卷


阿闍世王經


上卷


下卷


等集眾德三昧經


上卷


中卷


集一切福德經


中卷


廣愽嚴淨不退轉輪經


第二卷


佛說阿惟越致遮經


上卷


中卷


下卷


勝思惟梵天所問經


第六卷


思益梵天所問經


第四卷


持心梵天所問經


第一卷


第三卷


第四卷


度世經


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


漸備經


第一卷


第四卷


第五卷


十住經


第一卷


如来興顯經


第二卷


第三卷


羅摩伽經


上卷


[[file:KR6s0010_007.txt::007-0932b19][菩[薩-產+辛/工]本業經]]


[[file:KR6s0010_007.txt::007-0932b23][諸菩[薩-產+辛/工]求佛本業經]]


道神足無極變化經


第四卷


寶如来三昧經


上卷


下卷


四童子經


上卷


方等般泥洹經


上卷


下卷


哀泣經


上卷


[[file:KR6s0010_007.txt::007-0933b9][慧上菩[薩-產+辛/工]問大善㩲經]]


上卷


下卷


文殊師利現寶藏經


上卷


中卷


維摩詰所說經


上卷


維摩經


中卷


維摩經


下卷


維摩詰經


上卷一名佛法普入法門三昧經


下卷


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0940b17][奮迅王菩[薩-產+辛/工]所問經]]


上卷


大㽵嚴法門經


上卷


下卷


順㩲方便經


上卷


樂瓔珞㽵嚴方便經


大雲輪請雨經


大雲請雨經


大方等大雲請雨經


德護長者經


上卷


下卷


月光童子經


申日經申日此云首寂


善思童子經


上卷


大方等頂王經


法鏡經


上卷


下卷


郁伽長者所問經郁伽此譯云威德


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0943a20][郁迦羅越問菩[薩-產+辛/工]行經]]


无量清淨平等覺經


上卷


下卷


阿彌陁經


上卷阿彌陁此言无量壽


下卷


无量壽經


上卷


虛空孕經


上卷


下卷


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0944c14][虛空藏菩[薩-產+辛/工]經]]


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0944c20][虛空藏菩[薩-產+辛/工]神呪經]]


彌勒成佛經


彌勒来時經


无量壽佛經


藥師本願經


正恭敬經


離垢施女經


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0945b10][无垢施菩[薩-產+辛/工]分別應辯經]]


无畏德女經


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0945b19][阿闍世王女阿術達菩[薩-產+辛/工]經]]


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0945c6][尊勝菩[薩-產+辛/工]陁羅𡰱經]]


第一義法勝經


大威燈光仙人問經


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0945c22][龍施菩[薩-產+辛/工]本起經]]


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0946a6][菩[薩-產+辛/工]睒子經]]


了本生死經


稻稈經


无所希望經


象腋經


一切法高王經


佛遺曰摩𡰱寶經


胎藏經


無垢賢女經


无量門微密持經


阿難目佉陁羅𡰱經


无量門破魔陁羅𡰱經


舍利弗陁羅𡰱經


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0946c22][一向出生菩[薩-產+辛/工]經]]


前世三轉經


太子刷護經


善法方便陁羅𡰱經


金剛秘密善門陁羅𡰱經


華積陁羅𡰱經


華聚陁羅𡰱經


解節經


放鉢經


拔陂經


孔雀王呪經


兜沙經此譯云行業經


大乘律單本


優婆塞戒經


第四卷


第六卷


佛藏經


第一卷


大方廣三戒經


上卷


下卷


寶梁經


上卷


下卷


梵網經


下卷


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0949a12][菩[薩-產+辛/工]藏經]]


法律三昧經


[[file:KR6s0010_008.txt::008-0949a21][菩[薩-產+辛/工]內戒經]]


淨業障經


大乘律重譯


文殊淨律經


大智度論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十五卷


第三十六卷


第三十七卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十卷


第四十一卷


第四十二卷


第四十三卷


第五十三卷


第五十五卷


第五十八卷


第五十九卷


第六十二卷


第六十三卷


第六十七卷


第七十二卷


第七十七卷


第八十卷


第九十三卷


第九十五卷


第九十七卷


第九十九卷


第一百卷


般若燈論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


大㽵嚴經論


第一卷


第二卷


第三卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


攝大乘論


第一卷


第二卷


第三卷


第五卷


第六卷


第七卷


第十一卷


第十四卷


第十五卷


十住毗婆沙論


第一卷


第二卷


第五卷


第六卷


第十卷


第十四卷


大乘㽵嚴經論


第二卷


第六卷


第十卷


十地論


第一卷


第四卷


第五卷


第八卷


地持論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


[[file:KR6s0010_010.txt::010-0970c22][菩[薩-產+辛/工]善戒經]]


第二卷


第三卷


第九卷


菩提資糧論


第二卷


寶性論


第三卷


佛阿毗曇


上卷


下卷


百論


上卷


下卷


發菩提心論


卷上


三具足論


[[file:KR6s0010_010.txt::010-0972a17][寶髻菩[薩-產+辛/工]經論]]


十二門論


緣生論


正法念經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第六卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十六卷


第二十一卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十八卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十七卷


第三十九卷


第四十五卷


第四十六卷


第四十七卷


第四十八卷


第五十六卷


第五十七卷


第五十八卷


第六十四卷


第六十五卷


第六十七卷


第六十八卷


中阿含經


第一卷


第三卷


第四卷


第六卷


第七卷


第八卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第二十卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十九卷


第三十卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十五卷


第三十七卷


第三十九卷


第四十三卷


第四十六卷


第四十七卷


第五十卷


第五十三卷


第五十五卷


第五十七卷


第五十九卷


第六十卷


增一阿含經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第六卷


第八卷


第九卷


第十二卷


第十四卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十二卷


第二十三卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十八卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十四卷


第三十五卷


第三十六卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十六卷


第四十七卷


第四十八卷


第四十九卷


第五十卷


雜阿含經


第二卷


第四卷


第五卷


第七卷


第十卷


第十九卷


第二十一卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第三十卷


第三十三卷


第三十六卷


第三十九卷


第四十三卷


第四十七卷


第四十八卷


長阿含經


第二卷


第三卷


第四卷


第七卷


第八卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十五卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


別譯阿含經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十五卷


第十九卷


第二十卷


賢愚經


第一卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十六卷


起世經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第七卷


第九卷


第十卷


雜寶藏經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


普曜經


第一卷


第一卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


修行道地經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


生經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


陰持入經


上卷


下卷


中本起經


上卷


下卷


興起行經


上卷


達磨多羅禪經


上卷


下卷


義足經


上卷


下卷


毗耶娑問經


卷上


下卷


𨚗先比丘經


上卷


下卷


般泥洹經


五百弟子自說本起經


僧護因緣經


柰女祇域經


𠁅𠁅經


胞胎經


過去佛分衛經


大迦葉本經


婦人遇𦍬經


七女經


所欲致患經


四自侵經


辯意長者子所問經


遺教經


𢢣怠耕者經


優填王經


[[file:KR6s0010_013.txt::013-1006b11][佛入涅[臊-品+巳]金剛力士哀戀經]]


佛滅度後金棺塟送經


見正經


摩訶迦葉度貧女經


中心經


龍王兄弟經


沙曷比丘功德經


樹提伽經


盧至長者經


燈指因緣經


諫王經


五王經


末羅王經


佛大僧大經


耶祇經


時非時經


栴檀樹經


新歲經


自愛經


輪轉五道罪福報應經


未生怨經


十八泥犁經


泥犁經


罪業報應教化地獄經


迦旃延說法沒盡偈經


過去現在因果經小乘重譯


第一卷


第二卷


第三卷


太子本起瑞應經


上卷


下卷


修行本起經


下卷


阿蘭若習禪法經


上卷


下卷


摩登伽經


上卷


中卷


下卷


舍頭諫經


樓炭經


第一卷


第二卷


第四卷


第五卷


[[file:KR6s0010_013.txt::013-1012c23][大般涅[臊-品+巳]經]]


下卷


佛般泥洹經


下卷


普法義經


梵網六十二見經


寂志果經


梵志阿跋經


七佛父母姓字經


梵志頗羅延問種尊經


阿難問事佛吉凶經


阿難分別經


罪福報應經


業報差別經


五母子經


阿遬達經


玉耶經


𥁄蘭盆經


雜藏經


琉璃王經


力士移山經


大愛道般泥洹經


波斯匿王太后𡶤塵土坌身經


四諦經


閻羅王五天使者經


長壽王經


阿那律八念經


魔嬈亂經


頼吒和羅經


梵摩喻經


鸚鵡經


雜阿含經


七𠁅三觀經


比丘聽施經


馬有八態譬人經


四分律


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十四卷


第三十五卷


第三十七卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十卷


第四十一卷


第四十二卷


第四十三卷


第四十六卷


第四十八卷


第四十九卷


第五十卷


第五十一卷


第五十二卷


第五十三卷


第五十五卷


第五十六卷


第五十七卷


第六十卷


十誦律


第一卷


第二卷


第三卷


第六卷


第七卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十一卷


第二十三卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十八卷


第三十三卷


第三十四卷


第三十六卷


第三十七卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十卷


第四十六卷


第四十七卷


第四十八卷


第四十九卷


第五十卷


第五十二卷


第五十三卷


第五十四卷


第五十六卷


第五十七卷


第五十八卷


第六十卷


僧祇律


第一卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十三卷


第二十四卷


第二十七卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十四卷


第三十五卷


第三十六卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十卷


五分律


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十四卷


第十五卷


第十七卷


第十八卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十九卷


第三十卷


善見律


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


鼻柰耶律 一名戒因緣經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


摩得勒伽律


第一卷


第三卷


毗尼母律


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


[[file:KR6s0010_016.txt::016-0008a5][[薩-產+辛/工]婆多毗尼毗婆沙]]


第三卷


第四卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


大愛道比丘尼經


上卷


卷下


大比丘三千威儀經


卷上


卷下


優婆塞五戒相經


優婆塞五戒威儀經


舍利弗問經


戒消灾經


解脫戒本


僧祇戒本


四分戒本


十誦戒本


彌沙塞戒本


比丘尼羯磨


四分比丘尼戒本


僧祇比丘尼戒本


十誦比丘尼戒本


沙彌威儀經


沙彌尼離戒


阿毗曇毗婆沙論


第一卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十二卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十九卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十卷


第四十二卷


第四十三卷


第四十六卷


第五十四卷


第五十五卷


迦旃延阿毗曇


第一卷


第三卷


第十七卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十卷


舍利弗阿毗曇論


第一卷


第六卷


第七卷


第十一卷


第十三卷


第十四卷


第十九卷


第二十一卷


第二十二卷


俱舍論


第一卷


第二卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


弟十三卷


第十四卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十一卷


出曜論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


成實論


第一卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


鞞婆沙阿毗曇論


第一卷


第三卷


第四卷


第五卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


解脫道論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第七卷


第八卷


第十卷


雜阿毗曇心論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


立世阿毗曇論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


尊婆湏蜜所集論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


法勝阿毗曇論


第二卷


第三卷


第六卷


四諦論


第一卷


第二卷


第四卷


阿毗曇心論


第四卷


分別功德論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


甘露味阿毗曇論


上卷


辟支佛因緣論


上卷


下卷


三法度論


下卷


十八部論


明了論


隨相論


佛本行集經


第一卷


第二卷


第三卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十三卷


第二十四卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十四卷


第三十五卷


第三十六卷


第三十七卷


第三十九卷


第四十卷


第四十二卷


第四十三卷


第四十四卷


第四十五卷


第四十六卷


第四十七卷


第四十八卷


第四十九卷


第五十卷


第五十一卷


第五十二卷


第五十三卷


第五十六卷


第五十七卷


第五十八卷


第五十九卷


第六十卷


撰集百緣經


第一卷


第四卷


第七卷


陁羅尼雜集經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


六度集


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


佛本行讚經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


付法藏傳


第一卷


第四卷


第五卷


第六卷


佛所行讚


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


治禪病秘要經


第一卷


第二卷


第三卷


禪秘要法


第二卷


禪法要解


上卷


治禪病秘要法


百喻集


第四卷


[[file:KR6s0010_020.txt::020-0059c6][菩[薩-產+辛/工]本緣集]]


第一卷


第二卷


第三卷


四阿含暮抄


上卷


下卷


法句經


上卷


下卷


舊雜譬喻經


上卷


下卷


雜譬喻經


孛經抄


思惟略要經


佛醫經


分別業報略集


龍樹為禪陁迦王說法要偈


无明羅剎經


上卷


下卷


四十二章經


賓頭盧為優陁延王說法經


賓頭盧為王說法經


阿育王太子法益壞目因緣經


[[file:KR6s0010_020.txt::020-0062c18][馬鳴菩[薩-產+辛/工]傳]]


婆藪槃豆傳


[[file:KR6s0010_021.txt::021-0064a15][大菩[薩-產+辛/工]藏經]]


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


弟九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十五卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


大乘十輪經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


佛說无垢稱經


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


解深密經


第一卷


第二卷


第五卷


分別緣起經


上卷


能断金剛般若經


[[file:KR6s0010_021.txt::021-0073c22][菩[薩-產+辛/工]戒本]]


稱讚淨土經


佛地經


示教勝軍王經


如来記法住經


六門陁羅尼經


般若心經


瑜伽師地論


第一卷大唐新譯


第三卷


第四卷


第五卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十三卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十七卷


第三十卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十四卷


第三十六卷


第三十七卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十卷


第四十一卷


第四十二卷


第四十三卷


第四十四卷


第四十五卷


第四十六卷


第四十八卷


第四十九卷


第五十卷


第五十二卷


第五十三卷


第五十五卷


第五十六卷


第五十八卷


第五十九卷


第六十卷


第六十一卷


第六十二卷


第六十四卷


第六十七卷


第六十八卷


第六十九卷


第七十卷


第七十一卷


第七十六卷


第七十九卷


第八十三卷


第八十四卷


第八十五卷


第八十六卷


第八十七卷


第八十八卷


第八十九卷


第九十卷


第九十一卷


第九十二卷


第九十四卷


第九十五卷


第九十七卷


第九十八卷


第九十九卷


第一百卷


顯揚聖教論


第一卷


第二卷


第三卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十七卷


第十九卷


第二十卷


對法論


第一卷


第二卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十六卷


攝大乘論


[[file:KR6s0010_023.txt::023-0101a8][第一卷无性菩[薩-產+辛/工]𥼶]]


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


廣百論


第一卷


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


佛地經論


第一卷


第三卷


第六卷


第七卷


掌珍論


上卷


下卷


王法正理論


大乘成業論


正理門論


大乘五蘊論


阿毗達磨俱舍論


第一卷大唐新譯


第二卷


第三卷


第四卷


第五卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十三卷


第十四卷


第十五卷


第十六卷


第十七卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十三卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十八卷


第二十九卷


阿毗達磨順正理論


第一卷


第二卷


第六卷


第七卷


第八卷


第九卷


第十卷


第十一卷


第十二卷


第十三卷


第十四卷


第十六卷


第十八卷


第十九卷


第二十卷


第二十一卷


第二十二卷


第二十三卷


第二十四卷


第二十五卷


第二十六卷


第二十七卷


第二十八卷


第二十九卷


第三十卷


第三十一卷


第三十二卷


第三十三卷


第三十四卷


第三十五卷


第三十七卷


第三十八卷


第三十九卷


第四十卷


第四十一卷


第四十二卷


第四十三卷


第四十四卷


第四十五卷


第四十六卷


第四十八卷


第五十一卷


第五十二卷


第五十三卷


第五十四卷


第五十五卷


第五十七卷


第五十八卷


第五十九卷


第六十卷


第六十二卷


第六十七卷


第六十八卷


第六十九卷


第七十卷


第七十三卷


第七十四卷


第七十五卷


第七十六卷


第七十八卷


第七十九卷


第八十卷
一切經音義 1
一切經音義 2
一切經音義 3
一切經音義 4
一切經音義 5
一切經音義 6
一切經音義 7
一切經音義 8
一切經音義 9
一切經音義 10
一切經音義 11
一切經音義 12
一切經音義 13
一切經音義 14
一切經音義 15
一切經音義 16
一切經音義 17
一切經音義 18
一切經音義 19
一切經音義 20
一切經音義 21
一切經音義 22
一切經音義 23
一切經音義 24
一切經音義 25