KR3l0003 朝野僉載-唐-張鷟 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 朝野僉載    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案朝野僉載六卷舊本題唐張鷟撰
  鷟有龍筋鳯髓判已著録此書新唐書藝文
  志作三十卷宋史藝文志作僉載二十卷又
  僉載補遺三卷文獻通考則但有僉載𥙷遺
  三卷此本六卷㕘考諸書皆不合晁公武讀
[000-1b]
  書志又謂其分三十五門而今本乃逐條聫
  綴不分門目亦與晁氏所紀不同又莫休符
  桂林風土記載鷟在開元中姚崇誣其奉使
  江南受遗賜死其子上表請代减死流嶺南
  數年起為長史而卒計其時尚在天寳之前
  而書中有寳厯元年資陽石走事寳厯乃敬
  宗年號又有孟宏微對宣宗事時代皆不相
  及案尤袤遂初堂書目亦分朝野僉載及僉
[000-2a]
  載補遺為二書疑僉載乃鷟所作補遺則為
  後人附益凡闌入中唐後事者皆應為補遺
  之文而陳振孫所謂書本三十卷此其節畧
  者當即此本葢嘗經宋人摘録合僉載補遺
  為一刪併門𩔖已非原書又不知何時析三
  卷為六卷也其書皆紀唐代故事而於諧噱
  荒怪纎悉臚載未免失於𤨏雜故洪邁容齋
  隨筆譏其記事𤨏屑擿裂且多媟語然耳目
[000-2b]
  所接可據者多故司馬光作通鑑亦引用之
  兼收博采固未嘗無稗於見聞也乾隆四十
  六年十一月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀