KR3h0086 考古圖-宋-呂大臨 (master)


[015-1a]
 欽定四庫全書


 續考古圖卷五


 宋 吕大臨 撰


[015-1b]
[015-2a]
 趙周臣所收二卣形制相似花文小不同字刻亦異底
蓋各有刻以黍尺校之并蓋高一尺二寸梁髙六寸口
徑七寸濶四寸腹徑一尺深八寸


[015-2b]

[015-3a]
[015-3b]
 趙周臣所收無文刻有葢兩耳三足其形㰐葢酒器也
以黍尺校之總高四寸口縱七寸一分衡五寸深二寸
八分容黍量四升


[015-4a]
[015-4b]
 趙周臣所收無文刻以黍尺校之高三寸八分長五寸
半負筩高二寸重今秤十兩當漢二十七兩[015-5a]
[015-5b]
 趙周臣所收刻字一以黍尺校之高八寸五分深四寸
五分口徑六寸五分容黍量七升七合[015-6a]
[015-6b]
[015-7a]
 佳王元年正月初吉丁亥


 伯龢父若曰師&KR3881乃祖考


 又 于 宀 汝右隹小子


 余命汝


 東 僕駃其工特 &KR0034


 東敕内外汝敢否善 汝


 攴哉   十五


 鍾 五金&KR0008乃 用事


[015-7b]
 拜稽首敢對揚皇君


 休用作朕 文考乙中將敦


 其万年子子孫孫永寳用享


 趙周臣所收與考古所載收敦正相似刻文於底内凡
一百一十三字以黍尺校之高一尺三分口徑九寸半
深五寸半足方九寸八分高四寸[015-8a]
[015-8b]
[015-9a]
 趙周臣所收與考古癸舉相似而大刻文於底内二罍
形制畧同刻文各異高黍尺校之一尺一寸腹深九寸
足深二寸口徑九寸容黍量一斗一升與一罍伯丁罍
大小形制略同

[015-9b]

[015-10a]
[015-10b]
[015-11a]
 邢和叔恕所收蓋底各有刻文曰伯作寳尊彛然形制
實卣也而謂之彛未詳身蓋足通高一尺一寸有提梁
身深黍尺六寸容黍量八升蓋徑四寸爾雅云彛卣罍
器也注皆盛酒尊彛揔名也又云卣中尊也

[015-11b]

[015-12a]
[015-12b]
[015-13a]
 右得於華原平底口徑黍尺九寸半深三寸容黍量六
升有柄中空長七寸刻文於内曰父乙[015-13b]

[015-14a]
[015-14b]
[015-15a]
 臧仲修大年所收無文刻以黍尺校之身高五寸足高
四寸柱高二寸口徑五寸底平徑四寸二柱當前二足
上耳當後一足上容黍量四升按廣雅云一升曰爵二
升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰&KR2326此器容四升豈
角之類歟有耳可以持飲有柱可以反玷蓋飲器也
[015-15b]

[015-16a]
[015-16b]
[015-17a]
 程之奇得於西洛刻文五或曰飲耑馳尊玉而玉色不
純以曾經火以黍尺校之通長六寸中方長四寸徑三
寸上下圓口各出一寸徑三寸外方内圓


[015-17b]

[015-18a]
[015-18b]
[015-19a]
 克一姪得之南京刻文曰宋公曫之餗鼎南京即宋地
土以黍尺校之高一尺一寸口徑八寸按宋世家二十
四君中無曫者惟哀公載記不記名得非有更名者未
可考也

[015-19b]

[015-20a]
[015-20b]
 張伯均埴所收無文刻兩耳如刀環繞腹如釜按爾雅
鼎弇上謂之鼒口徑黍尺之六寸腹徑八寸深四寸足
高三寸容漢九升


 續考圖卷五