KR3h0086 考古圖-宋-呂大臨 (master)


[012-1a]
 欽定四庫全書


 續考古圖卷二


 宋 吕大臨 編


[012-1b]
[012-2a]
 王晉玉玠所收形扁而上銳實卣也而刻文於底内曰
丁舉新平張氏所得如觚形三升刻文曰癸舉睢陽王
氏所得刻文曰舉吕與叔謂舉者亦爵觶之名若杜舉
是也然此卣似非飲器亦謂之舉也并足高黍尺之七
寸腹深五寸足髙二寸口從四寸三分濶二寸五分腹
徑五寸半濶三寸半容漢六升[012-2b]

[012-3a]
[012-3b]
[012-4a]
 王晉玉所收状如觚而大容漢一斗刻文在内上為人
形下曰父乙口徑黍尺之九寸五分項徑四寸半腹深
九寸足徑五寸五分深三寸容二升半


[012-4b]

[012-5a]
[012-5b]
[012-6a]
 王晉玉所收鬲刻文在腹内旁作人形持戈左為母
乙字口徑五寸五分腹深三寸足髙二寸中空耳髙八
分容漢五升


[012-6b]

[012-7a]
[012-7b]
[012-8a]
 王晉玉所收刻文於腹内旁惟可辨中字口徑黍尺之
七寸五分腹深四寸半足髙三寸耳髙一寸半足中實
容漢八升


[012-8b]

[012-9a]
[012-9b]
[012-10a]
 王晉玉所收卣蓋盤螭製作甚工刻文在蓋内四字曰
作母乙口徑四寸五分髙四寸五分 按考古載庚鼎
辛鼎癸鼎止作一字云按史記夏商未有諡其君皆以
甲乙為號則此三器疑夏商之器又載祖丁彞李氏録
云名之可辯者祖丁商之十四世帝祖丁也又有父巳
彞父丁&KR0595又有父巳父乙卣母乙鬲母乙卣然恐未必
是夏商君號恐止是用於父母祖考之器器不同故以
甲乙為次第之號也
[012-10b]

[012-11a]
[012-11b]
 王晉玉所收惟存底亡其葢鏤刻甚工巧花文皆塗金
下作三熊負之無文刻口徑黍尺之八寸腹深五寸負
熊髙一寸五分容漢一斗四升


[012-12a]
[012-12b]
[012-13a]
 王師文所收刻文在底内作人形父丁得於太原孟縣
流徑黍尺二寸五分腹徑四寸長七寸前髙七寸後髙
五寸腹深三寸五分容漢三升并黍尺寸爾雅云兕似
牛毛詩疏亦云兕似牛一角青色器上獸形似之而此
器銅色青黑故以兕觥目之觥容七升按廣雅云一升
曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散舊禮圖
云凡諸觴皆形同升數則異觥之所用正禮所無不在
五爵之列然則觥既非正爵則所容多少亦或不等也
[012-13b]

[012-14a]
[012-14b]
 王師文所收無文刻方文圎乳凡一百三十有三與虎
彛相似但兩耳作牛頭形口徑黍尺一尺腹深六寸足
髙二寸容漢一斗五升


[012-15a]
[012-15b]
 王師文所收無文刻得於太原孟縣口徑黍尺之九寸
五分足口徑亦然腹徑一尺五寸通髙一尺二寸腹深
一尺容漢六斗五升


 按形與制與秘閣獸環細文瓿李氏龍文瓿相類而細
文瓿雖大止容一斗五升此瓿甚雄壯説文云瓿甂也
大口而卑用食[012-16a]
[012-16b]
[012-17a]
 王師文所收小鼎刻二字於口内口徑黍尺之八寸五
分耳髙二寸腹深六寸足髙二寸五分容漢一斗三升[012-17b]

[012-18a]
[012-18b]
[012-19a]
 王師文所收刻二字於口内篆口腹足皆作蟬又考古
已收模刻少異爾口徑黍尺之七寸耳高二寸腹深五
寸足高三寸容漢七升得於鄴郡亶甲城


[012-19b]

[012-20a]
[012-20b]
[012-21a]
 王師文所收與王晉玉父乙罍正同亦刻文於底内兩
字未辯下三字曰作伯丁制作大小 亦容
漢一升


[012-21b]

[012-22a]
[012-22b]
 張才元得於西洛無銘刻三足皆作象頭足若象鼻云
口徑黍尺一尺二寸耳髙三寸八分腹深八寸足髙七
寸容漢三斗五升


[012-23a]
[012-23b]
[012-24a]
 右四爵形制大小略同皆刻文於耳下
[012-24b]

[012-25a]
[012-25b]
[012-26a]
    商器也刻文於底凡七字云


 大形[012-26b]

[012-27a]
[012-27b]
 祖孟廣博所收彞蓋破損不完惟字存甚奇古刻文蓋
内凡十三字[012-28a]
[012-28b]
 張伯均所收與京兆吕氏所收正同但吕斗銜足作獸
面此斗足端作卧獸為異口徑黍尺之六寸五分深三
寸五分柄作螭首無文刻容漢四升


[012-29a]
[012-29b]
 張伯均所收無文刻


 通髙黍尺二尺三寸其端作獅子形髙三寸莖髙一尺
六寸底髙四寸中空底口徑一尺五寸莖端兩竅相當
叩之其音清響

[012-30a]
[012-30b]
 得之於咸陽鼎葢皆瓦中作銅隔通髙八寸腹徑九寸
深四寸其足各髙三寸


 隔容二升鼎口徑七寸


[012-31a]
[012-31b]
 李元均宰所得刻二字於内篆口足腹皆作蟬文與乙鼎
相似口徑黍尺之四寸七分耳髙一寸腹深三寸足髙
二寸容漢二升二合


[012-32a]
[012-32b]
 崇寧元年秦州甘谷新邊民耕得之獻於定西髙廟為
擲卦槃义刻鑿於槃中以記獻送年月銅槃甚雄壯平
底下作三熊負之内外塗金皆全但已為民間刻壞甚
可惜也槃面徑黍尺之一尺八寸五分脣徑十分半足
熊髙二寸二分深一寸二分容漢一斗二升以今秤秤
之重一十八斤[012-33a]
[012-33b]
[012-34a]
 吕子功峌得此鼎於歧下與王師文篆口小鼎略相似
腹内口下刻一字口徑黍尺之七寸耳髙一寸二分腹
深五寸足髙三寸半容漢八升


[012-34b]

[012-35a]
[012-35b]
[012-36a]
 右克中姪所收刻文二十字於口外圜轉讀之
[012-36b]

 續考古圖卷二