KR3h0086 考古圖-宋-呂大臨 (master)


[007-1a]
 欽定四庫全書


 考古圖卷七


 宋 吕大臨 編


[007-1b]
[007-2a]
 右五鐘不知所從得其銘同文皆二十有二字


 一鐘中今黄鍾下二律長尺有九寸八分内甬衡長六
寸九分兩舞相距尺有三寸七分横七寸三分兩彎相
距縱尺有六寸五分横九寸三分令律即景祐中李照
等所定不同


 一鐘中今𬎼賔下二律長尺有八寸八分内甬横長六
寸八分兩舞相距縱尺有五分横七分兩彎相距縱尺
有五寸横七寸


[007-2b]
 一鐘中今太蔟下二律長尺有九寸五分内甬衡長六
寸八分兩舞相距縱尺有二寸一分横八寸六分兩彎
相距縱尺有七寸三分横九寸七分


 一鐘特懸中今林鍾律長二尺二寸五分内甬衡長八
寸一分兩舞相距縱尺有二寸一分横九寸兩彎相距
縱尺有八寸四分横九寸有半


 一鐘特懸中今太蔟律長二尺八分内甬衡長七寸三
分兩舞相距縱尺有一寸一分兩彎相距縱尺有七寸
[007-3a]
半横尺有九寸半


 按集古云景祐中修大樂冶工給銅更鑄編鐘得古鐘
有銘于腹因存而不毁即寳龢鐘也余知太常禮院時
嘗於太常寺按樂命工扣之與王朴夷則清聲合初王
朴作編鐘皆不圜至李照等奉詔修樂皆以朴鐘為非
及得寳龢其状正與朴鐘同乃知朴為有法也[007-3b]

[007-4a]
[007-4b]
[007-5a]
 右不知所從得中今太蔟下二律長二尺一寸有半内
甬亦長八寸八分兩舞相距縱尺有二寸一分横八寸
六分兩彎相距縱尺有八寸四分横九寸有半銘三十
有七字


 按考工記鳬氏為鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂
之鼓鼓上為之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之
衡注云銑鐘口兩角于鐘脣之上袪也鼓所擊處甬與
衡鐘柄也又鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景注云
[007-5b]
帶所以介其名也介在鼓鉦舞甬衡之間凡四又云枚
鐘乳也今時鐘乳俠鼓與舞毎處有九面三十六以此
制考古鐘皆合古之樂鐘羡而不圜皆有篆間之枚故
其聲一定而不游與衆樂不相奪今鍾多圜而無枚故
其聲與古相反又此鐘銘云林夾鐘今攷其聲甚下盖
不可考[007-6a]
[007-6b]
[007-7a]
 右得於潁川髙寸七分縮五寸衡三寸八分重四斤十
二兩聲未考銘六十有五字


 按史記鄭悼公元年鄦公惡鄭於楚徐廣曰鄦音許許
公靈公也左氏傳魯成公五年許靈公愬鄭伯于楚鄭
悼公如楚訟不勝以是推之許靈公即鄦公鄦許文異
而音義同[007-7b]

[007-8a]
[007-8b]
[007-9a]
[007-9b]
[007-10a]
 右不知所從得口俓衡尺有五寸縮尺有三寸九分深
二尺二寸六分頂俓衡尺有二寸縮尺有一寸柄髙八
寸卦柄四垂為卷雲藻文之飾聲未考銘百有三十九


 楊南仲云秦鐘其銘云十有二公按秦自周孝王始邑
非子于秦為附庸平王始封襄公為諸侯非子至宣為
十二世自襄公至桓公為十二世莫可攷知矣


 集古云按史記本紀自非子邑秦而秦仲始為公襄公
[007-10b]
始為諸侯於諸侯年表則以秦仲為始今據年表始秦
仲則至康公為十二公此鐘為諸侯作也據本紀自襄
公始則至桓公為十二公而銘鐘著當為景公也未知
孰是姑俟博識君子定之

[007-11a]
[007-11b]
[007-12a]
 右得於錢塘量度聲未考銘二十有九字


 按類編云賸送也嬭姊也盖楚之送女之器謂之南和
鐘者樂縣在南也儀禮大射禮云阼階東笙磬西南其
南笙磬西階之西頌磬東西其南鐘

[007-12b]

[007-13a]
[007-13b]
[007-14a]
 右不知所從得髙尺有九分兩舞相距縱七寸兩彎相
距縱八寸八分銘十有四字聲未考[007-14b]

[007-15a]
[007-15b]
[007-16a]
[007-16b]
[007-17a]
[007-17b]
 右二器皆得於豫章


 一器髙尺有九寸首貟圍三尺一寸七分底俓二尺七
寸一分厚三分重三十六斤


 一器髙尺有三寸半首圍二尺四寸七分底俓尺有八
寸九分厚二分重十有五斤半皆無銘識
 考古圖卷七