KR3h0086 考古圖-宋-呂大臨 (master)


[013-1a]
 欽定四庫全書


 續考古圖卷三


 宋 吕大臨 編


[013-1b]
[013-2a]
 右榮詢之咨道大夫所收刻文於内未詳通髙黍尺八
寸半耳髙二寸口徑八寸腹深八寸足中空榮氏所收
古器最盛凡百餘種除已收入考古圖外有文刻及形
制佳者取二十六種續編於此

[013-2b]

[013-3a]
[013-3b]
[013-4a]
 榮詢之所收刻文於内曰單□作從彞徑黍尺之一尺
尺腹深六寸足髙二寸[013-4b]

[013-5a]
[013-5b]
[013-6a]
 榮詢之所收刻文於内曰單□作從彞口徑黍尺之一
尺二寸足髙一寸二分深三寸容漢一斗二升[013-6b]

[013-7a]
[013-7b]
[013-8a]
 容二升身髙尺二寸口徑六寸半身徑一寸半形制與
前所載同刻字三[013-8b]

[013-9a]
[013-9b]
[013-10a]
 形制與前所載同刻字三
[013-10b]

[013-11a]
[013-11b]
 榮詢之所收無文刻四方兩層各四尺上池貯氷下池
盛水也上池口徑黍尺一尺二寸髙七寸唇濶半寸足
髙二寸四壁鏤明所以貯氷令水不積也下池口徑一
尺六寸髙四寸半唇濶一寸足髙三寸半深一寸六分
所以盛水也
[013-12a]
[013-12b]
[013-13a]
 榮詢之所收無文刻作獸面銜環凡四環三足底下刻
文凡十九字口徑黍尺一尺三寸通髙六寸深四寸足
髙二寸容漢四斗


[013-13b]

[013-14a]
[013-14b]
 榮詢之所收底内作雙魚刻四字於中曰長宜子孫口
徑一尺九寸黍尺唇濶一寸深五寸[013-15a]
[013-15b]
 榮詢之所收無文刻
[013-16a]
[013-16b]
 榮詢之所收無文刻制作甚工自背與兩翅為葢腹為
爐鳳口銜鈴翅亦懸鈴身負九鶵鳳立槃中槃徑黍尺
五寸鳳髙一尺長一尺[013-17a]
[013-17b]
 榮詢之所收槃徑黍尺六寸髙五寸爐徑四寸凡燻香
先著湯於槃中使衣有潤氣即燒香煙著衣而不散古
博山之類皆然


[013-18a]
[013-18b]
 牛匱中空下有座背作方葢葢上作仙人形牛座髙黍
尺之五寸人髙二寸座長四寸牛長六寸容漢一升[013-19a]
[013-19b]
 龜匱中空背作方葢葢上作獅子形身長黍尺三寸半
身髙二寸頭長一寸半濶二寸獅子髙一寸半容四合
上二匱並榮詢之所收


[013-20a]
[013-20b]
[013-21a]
 榮詢之所收刻字二於内鼎髙八寸半黍尺耳髙二寸
口徑八寸深七寸容漢一斗五升[013-21b]

[013-22a]
[013-22b]
 榮詢之所收刻字二曰左樂
[013-23a]
[013-23b]
 刁斗狀如盆底有鼻可以繩懸擊之有聲髙五寸口徑
黍尺之一尺五寸底徑五寸半容漢二斗四升


 紹興壬午在果山見一器正類此但腹作三獸面其鼻
可懸中畫雙魚有文曰大吉祥葢漢器也

[013-24a]
[013-24b]
 榮詢之所收髙二寸長黍尺之五寸塗金
[013-25a]
[013-25b]
 榮詢之所收無刻文洗底刻作龍虎猴象鹿五獸狀中
又作寳瓶之狀口徑黍尺之一尺五寸髙三尺容漢一
斗七升


[013-26a]
[013-26b]
[013-27a]
 榮詢之所收刻字六曰祖戌叔辛叔癸與王師文所收
相似而此有蓋文刻甚華蓋亦兕觥[013-27b]

[013-28a]
[013-28b]
 榮詢之所收槃脣刻蘭席二字燭臺上中兩段并槃凡
三上中空可以立燭中三足立於槃中槃口徑黍尺之
一尺髙二寸半中髙四寸下口徑七寸上髙一尺口徑
二寸半深三寸半

[013-29a]
[013-29b]
[013-30a]
 榮詢之所收刻字三於腹底内惟身存亡蓋梁兩端作
鹿頭狀口徑黍尺長五寸半濶四寸梁髙六寸足髙二
寸腹深一尺容漢一斗三升


[013-30b]

[013-31a]
[013-31b]
 榮詢之所收無文刻形制如鼎鬲有柱有耳葢飲器也
通髙黍尺之八寸柱髙二寸容漢五升[013-32a]
[013-32b]
[013-33a]
 惟三月初吉庾乍王在宫


 王呼虢仲入右缺王錫


 赤市朱太&KR1858拜稽首


 對揚太子命用作寳敦


 其萬年子孫永寳用


 榮訽之所收刻文於盖凡五十字髙秂尺之一尺口徑
八寸半腹深六寸容漢二斗二升無文刻盖容四升刻
文於内
[013-33b]

[013-34a]
[013-34b]
 作牛形三足葢不存身髙黍尺之寸頭髙七寸長一尺
二寸濶六寸足髙二寸容漢五升形制雖不類前飲器
之精亦飲器觥之流也


 榮詢之所收無文刻

[013-35a]
[013-35b]
 榮詢之所收髙黍尺之一尺口徑二尺六寸容漢二斛
八斗亦並無文飾之類惟刻昆字[013-36a]
[013-36b]
 榮詢之所收無文刻盤有足内外刻作飛鴈形髙黍尺
之三寸半口徑一尺三寸底徑七寸半容漢一斗五升 續考古圖卷三