KR2n0024 寶刻叢編-宋-陳思 (master)


[011-1a]
欽定四庫全書
 寳刻叢編卷十一
       宋 陳思 撰
 陜西秦鳳路
  鳳翔府
唐鳳翔節度孫志直碑
 唐禮部尚書裴士淹撰太子少保致仕韓擇木分書孫
 公名志直字無撓河西姑臧人後於京兆嘗為鳳翔
[011-1b]
 尹隴右四鎮節度封晉昌王罷以本官奉朝請待制
 集賢院議軍國闕/  先自營其墓而立此碑
 無所刻年月集古/錄目
 唐孫志直碑大歴中立諸道石/刻錄
唐夔州都督府長史顔勤禮碑
 勤禮曾孫魯郡公真卿撰并書闕/   臨沂
 入顯慶中終於夔州都闕/    立石年月
 皆亡集古/錄目
[011-2a]
 元祐間有守長安者後圃建亭榭多輦取境内古石
 刻以為基趾此碑幾毁而存然已磨去其銘文可惜
 也金石/錄
唐薛王友顔惟貞家廟碑
 唐吏部尚書顔真卿撰并書集賢院學士李陽氷篆
 額真卿自叙家世銘於其父薛王友惟貞之廟碑以
 建中元年七月立集古/錄目
唐頴國公史繼先墓誌
[011-2b]
 唐明州别駕徐浩撰并行書殷仲容書額建中元年
 八月十二日集古/錄目
唐韋公妻漁陽郡夫人盧氏墓誌
 姪盧荷撰姪盧幼章正書咸通三年京兆金/石錄
唐樞宻院脩紫蘭亭記
 唐路巖撰楊迪行書咸通三年京兆金/石錄
唐宣徽北院新啟功徳堂記并碑隂/題名
 僧靈澈撰張宗厚正書咸通九年京兆金/石錄
[011-3a]
唐沈公夫人馮氏墓誌
 唐前天下軍節度副使羅洙撰前左威衛兵曹參軍
 李昌辭書夫人姓馮氏名靖冀州長樂人適吏部侍
 郎沈傳師又以其子詢故封至齊國太夫人碑以咸
 通九年立集古/錄目
唐明佛法根本碑
 僧智慧輪撰僧紹明正書并篆額咸通十年立諸道/石刻
 
[011-3b]
唐兵部尚書王承業墓誌
 唐鄭言撰栁仲年正書咸通十年二月金石/錄
唐師子院鐘銘
 唐韋蟾撰張宗厚書咸通十一年金石/錄
唐千佛寺無相法師謢珠塔記
 僧靈澈撰毛知㣲書咸通十二年京兆金/石錄
唐定水寺幡竿記
 咸通十四年京兆金/石錄
[011-4a]
唐安國寺鐘銘
 韋蟾撰張宗厚正書咸通十四年諸道石/刻錄
唐贈尚書右僕射曹汾墓誌
 李郁撰咸通十五年京兆金/石刻
唐佛頂尊勝陁羅尼咒
 魯讓建正書乾符六年京兆金/石錄
唐供奉官掖庭令李允存墓誌
 從姪應坤撰閻從勲正書光化四年京兆金/石錄
[011-4b]
唐寄邊衣等詩
 唐裴説撰僧彦脩草書光化四年京兆金/石錄
唐凈住寺釋迦文賢刼千佛像記
 唐崔行功篆𨽻書無年月京兆金/石錄
唐渭北節度咸希譲碑
 唐元載撰張璪分書訪碑/錄
唐定水院鐘銘
 唐毋煚撰諸道石/刻錄
[011-5a]
唐華州刺史裴乾立碑
 唐馬曙撰并書訪碑/錄
唐崇元觀聖祖院記
 唐賈餗撰徐挺古分書訪碑/錄
唐渭南令成克雋碑
 唐馬幹撰訪碑/錄
夢瑛説文字源
 僧夢瑛篆書目錄偏傍字源兼自叙郭忠恕答書復/齋
[011-5b]
 碑/録
夢瑛十八體書
 僧夢瑛書真字袁允中書復齋/碑録
陰符經
 皇朝郭忠恕小篆古文八分三體書乾徳中刻集古/錄目
 篆法自唐李陽氷後未有臻于斯者近時頗有學者
 尚未得其髣髴也實錄言忠恕死時甚怪斯亦異人
 乎其楷書尤精集古/錄
[011-6a]
日本國誥
 其本在揚州太守李括家元祐三年游師雄刻於長
 安漕臺諸道石/刻錄
 碑云康保五年日本在東海自漢以來見於史然與
 中國不常通宋莒公紀年通譜載其國年號九而獨
 無康保其後畢仲荀見此誥録於通譜之末然不知
 康保是中國何年也金石/錄
 
[011-6b]
 
 
 
 
 
 
 
 寳刻叢編卷十一