KR2n0007 文淵閣書目-明-楊士奇 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
 文淵閣書目卷四
 張字號一厨書目
 道書
道藏經數目一部一册 道藏目錄一部十冊
道藏實在經目一部一册 道藏經目一部二冊
度人經一部十二册  度人經一部一冊
靈寶諸品經一部六册 龍虎上經一部一冊
[004-1b]
黃庭内景經一部一冊 黃庭外景經一部一冊
黃庭二景經一部一冊 文昌大洞仙經一部一冊
道德真經一部二冊  道德經一部一冊
文昌大洞仙經一部三冊 御注道德經一部一冊
文子通元真經一部一冊 太上清浄經一部一冊
文始尹子經一部一冊 道藏經目錄一部九冊
上清天寶和禳經一部一/冊 中試經一部一冊
混元實錄一部一冊  混元實錄一部一冊
[004-2a]
混元實錄一部一冊  混元實錄一部一冊
混元實錄一部二冊  定觀經一部一冊
陰符等經一部一冊  太清經一部一冊
步虚經一部一冊  北斗經一部一冊
墨子五行奥妙經一部一冊太上道德諸品經一部一冊
老君實錄一部二冊  道釋志一部一冊
易老通言一部五冊  洞天清錄集一部一冊
𤣥品錄一部一冊  𤣥帝實錄一部一冊
[004-2b]
太上九字旁通一部一冊 𤣥帝實錄一部一冊
啓聖記一部四冊   啓聖記一部一冊
啓聖實錄一部一冊  啓聖實錄一部一冊
三教集注感應篇一部四冊 感應篇一部四冊
感應篇一部一冊   太上感應篇一部二冊
道德義樞一部一冊  紀錄類篇一部一冊
啓聖實錄一部一冊  啓聖實錄一部一冊
天隱子一部一冊   實籙一部一冊
[004-3a]
化胡經義一部一冊  道徳㑹元一部一冊
參同契一部一冊  參同契一部一冊
黃庭經一部一冊  鍾離傳道集一部一冊
純陽集一部一冊  悟真篇一部一冊
悟真篇一部一冊  還丹復命篇一部一冊
清虚雜著一部一冊  上清集一部一冊
指元篇一部一冊  指元篇一部一冊
白先生玉隆集一部一冊 白先生玉隆集一部一冊
[004-3b]
白先生玉隆集一部一冊 武英集一部一冊
白先生集詩一部一冊 金丹大成一部一冊
修真捷徑一部一冊  要修律鈔一部一冊
元宗集一部一冊  中和集一部一冊
中和集一部一冊  中和集一部一冊
玉筍山實錄一部二冊 逍遥子事實錄一部三冊
玉陽王真人錄一部一冊 瑤池勝集一部一冊
坐忘論一部一冊  譚景昇化書一部一冊
[004-4a]
左元論一部一冊  猶龍傳一部一冊
猶龍傳一部一冊  猶龍傳一部一冊
文昌化書一部一冊  心目論一部一冊
五祖七真傳一部一冊 白氏雜著一部一冊
玉京集一部一冊  華盖三真雜錄一部二冊
瀛海記言一部一冊  瀛海記言一部一冊
瀛海記言一部一冊  衍慶集一部一冊
洞淵集一部一冊  延真言記錄一部一冊
[004-4b]
金蓮正宗記一部一冊 金蓮正宗傳一部一冊
金瑣流珠一部二冊  元教大公案一部一冊
無上秘要一部一冊  萬法同歸一部一冊
三元参贊一部一冊  三元參贊一部一冊
三元参贊一部二冊  三元參贊一部一冊
修真十書一部八冊  八段錦一部一冊
真誥一部二冊   真誥一部一冊
海客論一部一冊  三教始末一部一冊
[004-5a]
神仙可學論一部一冊 太素真君家語一部一冊
梓潼化書一部一冊  梓潼事蹟一部一冊
知常先生一部一冊  龍門子凝道記一部一冊
靈靖真君錄一部一冊 尹子論言一部一冊
支離子一部一冊  紫靈一部一冊
純陽付一部一冊  希夷志一部一冊
希夷志一部一冊  旌陽實錄一部一冊
演契直指一部一冊  天妃靈應集一部一冊
[004-5b]
靈濟真人文集一部四冊 靈濟真人集一部四冊
金鰲集一部一冊  金鰲文集一部一冊
金鰲文集一部一冊  金鰲仙集一部二冊
金鰲集一部一冊  厯代真仙賛一部一冊
真仙通鑑一部二十冊 真仙通鑑一部十冊
真仙通鑑一部八冊  列仙傳一部一冊
集仙傳一部二冊  列仙傳一部一冊
神仙傳一部四十二冊 列仙傳一部一冊
[004-6a]
列仙傳一部一冊  續仙傳一部一冊
續仙傳一部一冊  女仙傳一部一冊
仙苑編珠一部一冊  仙苑編珠一部一冊
仙苑編珠一部一冊  立成儀一部一冊
使者祈禱行遣一部一冊 治病移文一部一冊
符式一部一冊   撥度科文一部一冊
酆都大法序一部一冊 仰山孚惠實錄一部一冊
社令神法一部一冊  太微功過格一部一冊
[004-6b]
四將祕書一部一冊  靈寶畢法一部一冊
靈寶畢法一部一冊  禁虎法一部一冊
六甲白猿經一部一冊 女青天律一部一冊
靈濟醮願文一部一冊 心香妙語一部一冊
心香妙語一部一冊  心香新語一部一冊
心香新語一部一冊  心香選粹一部二冊
𤣥帝靈籖一部一冊  梓潼籖一部一冊
梓潼籖一部一冊  城隍籖一部一冊
[004-7a]
靈濟籖一部一冊   靈濟籖一部一冊
翻譯名義集一部七冊  感山雲記談一部一冊
隨用紀述一部一冊  晁文元公集一部一冊
辨偽錄一部一冊   施食文一部一冊
峽山神異記一部一冊  仙都志一部一冊
搜神記一部一冊   搜神記一部一冊
洞天清錄集一部一冊  金蟬脫殻一部一冊
廣福廟蔣侯行實錄一冊
[004-7b]
 寒字號第一厨書目
 佛書
華嚴經一部八十一冊  華嚴經一部八十一冊
大湼槃經一部四冊  金光明經一部十冊
佛本行集經一部四十八冊 大乗妙法蓮華經一部七冊
妙法蓮華經一部七冊  妙法蓮華經一部一冊
大莊嚴經一部十二冊  入楞伽經一部十冊
楞伽阿跋多羅寶經一部四/冊 正宗大覺妙經一部十二冊
[004-8a]
三千佛名經一部三冊 起世因本經一部十冊
妙法蓮華經一部七冊 觀音經一部一冊
新注心經金剛經一部二冊 心經注解一部一冊
楞嚴經㑹解一部二冊 楞嚴經廣注一部五冊
楞嚴經注解一部一冊 楞嚴經一部十二冊
楞嚴經廣注一部四冊 楞嚴經一部二冊
楞嚴經一部十冊  楞嚴經㑹解一部二冊
摩里支菩薩經一部一冊 十號經一部一冊
[004-8b]
圓覺等經總秩一部一冊 圓覺經總秩一部一冊
圓覺經一部一冊  圓覺經一部一冊
圓覺經畧疏一部二冊 命字號經一部十一冊
宋孝宗注圓覺經一部二冊 金剛經一部一冊
金剛經一部一冊  金剛經解一部一冊
金剛經一部一冊  金剛經感應篇一部一冊
金剛經注解一部一冊 金剛經注解一部三冊
維摩經一部一冊  六祖壇經一部一冊
[004-9a]
六祖壇經一部一冊  稱揚諸佛功德經一部一冊
摩利支經一部一冊  諸佛如來菩薩羅漢名號一部/三冊
普門品經一部一冊  四十二章經一部一冊
尊佛王經一部一冊  四十二章經一部二冊
淨土三經一部一冊  六祖注解金剛經一部一冊
陀羅尼經一部一冊  過去現存因果經一部四冊
阿育王舍利寶塔一部一冊 横川語錄一部一冊
四明三佛傳一部一冊  金園集一部一冊
[004-9b]
寂窓語錄一部一冊  園庵語錄一部一冊
天目語錄一部一冊  淨土簡要錄一部一冊
禪庵語錄一部一冊  盤山語錄一部一冊
真際語錄一部一冊  宗門語錄一部一冊
林間錄一部一冊   慈心功徳錄一部一冊
慈心功德錄一部一冊  行中和尚語錄一部三冊
宗門語錄一部一冊  大悲神咒一部一冊
藏室語錄一部一冊  神僧傳一部九冊
[004-10a]
三教語錄大全一部一冊 嘉泰普燈錄一部十冊
四明尊者教行錄一部二冊 馬祖四家錄一部二冊
羅湖野錄一部一冊  中峯廣錄一部六冊
示現錄一部一冊  宛陵錄一部一冊
𫝊燈全錄一部十冊  大慧語錄一部一冊
中峯廣錄一部一冊  佛法大明錄一部四冊
大藏撮集經咒一部一冊 碧巖錄一部十六冊
景德𫝊燈錄一部十冊 雪竇洞庭語錄一部一冊
[004-10b]
圜悟語錄一部一冊  楚石語錄一部二冊
應庵語錄一部一冊  優曇語錄一部一冊
如如居士語錄一部一冊 雙林大士錄一部一冊
山庵雜錄一部一冊  仰山古梅錄一部一冊
普燈錄一部一冊  普覺語錄一部一冊
開元釋放錄一部四冊 圓悟禪師語錄一部二冊
普燈錄一部十冊  明覺禪師語錄一部二冊
古禪師語錄一部一冊 靈巖語錄一部一冊
[004-11a]
山巖語錄一部一冊  雙林語錄一部一冊
南堂語錄一部一冊  肯堂語錄一部一冊
臨濟語錄一部一冊  虚堂語錄一部一冊
龎藴語錄一部一冊  龎藴語錄一部一冊
髙峯語錄一部一冊  古林語錄一部二冊
翠巖語錄一部一冊  竺元語錄一部一冊
宗鑑錄一部一冊   濟顛語錄一部一冊
髙峯語錄一部一冊  諸祖法語一部一冊
[004-11b]
雲門廣錄一部一冊  雪峯廣錄一部一冊
光禪師奏對錄一部一冊 如如三教大全語錄一部一冊
靈谷語錄一部一冊  圜悟語錄一部二冊
仰山古梅和尚語錄一部一/冊 盤山語錄一部一冊
癡絶語錄一部一冊  竺元語錄一部一冊
東山語錄一部一冊  雪竇語錄一部一冊
千嵓語錄一部一冊  戒闍黎示現錄一部一冊
大藏經總目一部二冊  開元釋教錄一部四冊
[004-12a]
續髙僧傳一部三十冊 神僧傳一部三冊
䕶法論一部一冊  䕶法論一部一冊
大乗起信論一部四冊 大乗起信論一部一冊
大乘起信論一部一冊 甄正論一部三冊
甄正論一部三冊  辨正論一部八冊
辨正論一部八冊  達摩觀心論一部一冊
寶藏論一部一冊  妙明子折疑論一部一冊
百法論一部一冊  百法論一部一冊
[004-12b]
蓮花經合論一部四册 三教平心論一部一册
折疑論一部一册  因革論一部四册
三教平心論一部一冊 肇論要集一部三册
三教圖論一部一册  原教論一部一冊
原人論一部一册  原人論一部一册
原人論注疏一部一冊 原人論解一部一册
原人論解一部一册  原人論解一部一册
太藏一覽一部十册  太藏一覽一部五册
[004-13a]
楞伽經詳解一部四册  心經畧疏一部一册
心經畧疏一部四冊  古澗清師塔銘一部一册
釋迦氏譜一部一册  圓明頌一部一册
宗門統要一部十册  多心經義鏡一部一册
廻光唱道集一部一冊  大藏一覽一部五册
藥師道師提綱一部九册 釋氏通鑑一部二册
釋氏通鑑一部六册  道場提綱儀仗一部七册
報恩道場三師提綱一部三冊華嚴道場儀一部二十二册
[004-13b]
宗鏡錄節要一部三册  浄土指歸集一部一册
連室集一部一冊   心經慧燈集一部一冊
台宗精微集一部一冊  全室外集一部一冊
永明物外集一部一冊  𢎞明集一部十四冊
禪宗永嘉集一部一冊  禪宗永嘉集一部一冊
北磵禪師詩集一部四冊 雪峯集一部五冊
宗門統要集一部二冊  延光集一部二冊
諸詮集都序一部一冊  洞源集一部一冊
[004-14a]
金園集一部一冊  聯珠通集一部十冊
聯珠通集一部一冊  廬山集一部二冊
金剛經集解一部一冊 𢎞秀詩集一部一冊
筠溪牧潛集一部一冊 明覽祖英集一部一冊
天竺别集一部一冊  萬善同歸集一部一冊
萬善同歸集一部三冊 碧巖集一部五冊
碧巖集一部六冊  碧巖集一部五冊
慧燈集一部一冊  中吴集解一部三冊
[004-14b]
一花五葉集一部一冊 指南集一部一冊
所南翁謬餘集一部一冊 大成集一部一冊
髙僧傳一部十六冊  六學僧傳一部四冊
比邱尼傳一部四冊  梁智者國師傳一部一冊
僧寶正續傳一部一冊 僧寶傳一部二冊
諸天傳一部一冊  古清涼傳一部一冊
古清涼傳一部一冊  廣清涼傳一部二冊
補陀傳一部一冊  佛本行緣一部二十冊
[004-15a]
龍華道場儀文一部十五冊 水陸瑜伽密教一部五冊
救苦報恩道場一部七冊 觀音大齋儀一部五冊
水陸大齋壇儀一部五冊 三昧水懴一部一冊
白蓮寶懴一部一冊  觀心論一部一冊
禪林僧寳傳一部一冊 三教語錄六祖壇經一部一冊
慈悲水懴法一部一冊  慈悲功德錄一部一冊
宗鏡錄一部一百冊  宗鏡㑹要一部二冊
宗鏡㑹要一部二冊  比邱尼傳一部四冊
[004-15b]
盂蘭盆經疏一部二冊  盂蘭盆經科一部二冊
造像功徳經一部一冊  唯心訣一部一冊
人天寶鑑一部一冊  禪語問答一部一冊
寒山詩一部一冊   釋氏通鑑一部二冊
佛祖統記一部五冊  注肇論疏一部一冊
佛祖普燈錄一部十五冊 了庵語錄一部一冊
 寒字號第二厨書目
無為别集一部三冊  修齋科儀一部一冊
[004-16a]
輔教編一部二冊  佛祖統紀一部一冊
馬鳴王菩薩傳一部二冊 釋伽譜一部一冊
釋迦譜一部十冊  金剛懴悔定一部一冊
黃蘖心要一部一冊  髙峯節要一部一冊
念佛寶鑑一部一冊  人天寶鑑一部一冊
淨土簡要一部一冊  宗鏡節要一部三冊
聯燈㑹要一部三冊  禪宗心要一部一冊
續宗門統要一部三冊 禪林僧寶傳一部二冊
[004-16b]
釋氏要覽一部二冊  坐禪法要一部一冊
山家緒餘一部二冊  智覺心賦一部二冊
佛法大明四六一部四冊 百丈清規一部一冊
芝苑遺編一部三冊  律宗㑹元一部三冊
三昧水懴一部一冊  湘山事狀一部四冊
佛家金湯編一部一冊 三教㑹通一部二冊
禪林秘用一部二冊  禪苑聯芳一部五冊
肇論新疏一部三冊  修行法門一部一冊
[004-17a]
楞嚴經圖一部一冊  禪林僧寶傳一部二冊
五燈㑹元一部十冊  禪林頌古一部十冊
宗門統要一部五冊  林泉老人評唱一部六冊
佛祖通載一部十冊  冥樞㑹要一部一冊
冥樞㑹要一部三冊  大慧年譜一字四冊
禪林類聚一部十冊  石門文字禪一部二冊
稽古畧一部四冊  稽古畧一部四冊
法藏碎金一部五冊  禪法正宗一部二冊
[004-17b]
圓庵文稿一部三冊  圓庵詩稿一部一冊
佛祖通載一部六冊  蓮宗寶鑑一部二冊
大慧禪師說一部三冊 百種明門一部三冊
玉泉志畧一部三冊  佛祖慧命一部十一冊
輔教編一部六冊  龍舒淨土文一部四冊
諸上善人詠一部一冊 蒙極樂邦家信一部一冊
禪宗無門闗一部一冊 禪林寶訓一部一冊
五書撮要一部二冊  大慧禪師書問一部一冊
[004-18a]
智覺禪師賦一部一冊 大顛注心經一部一冊
西齋淨土詩一部一冊 宗門統要一部一冊
楞嚴要解一部二冊  𫝊心法要一部一冊
佛菩薩一部一冊  釋氏要覽一部一冊
頓悟要門一部一冊  正行節要一部二冊
佛一百八名賛一部一冊 因果識見頌一部一冊
道果一部七冊   感通賦一部一冊
淨土指歸一部一册  知覺禪師注心經一部一冊
[004-18b]
三教㑹元一部一冊  禪門承襲圖一部一冊
雲門頌古一部一冊  因果識見頌一部一冊
宗門武庫一部一冊  緇門警訓一部一冊
投子和尚頌古一部一冊 藏乗法數一部一冊
林間事實一部一冊  寳公行實一部五冊
唯心訣一部一冊  南堂偈頌一部一冊
雪竇明覽一部一冊  圓明大㑹一部二冊
人天眼目一部一冊  淨土偈賛一部一冊
[004-19a]
浄土詩一部二冊  雪竇頌古一部一冊
圓庵偈稿一部一冊  念佛直指一部一冊
華嚴原人論一部一冊 釋伽譜一部五冊
正法眼藏一部三冊  佛祖命燈一部一冊
華嚴節目一部一冊  宗門獅子筋一部一冊
東谷唯此編一部一冊 諸祖法語一部一冊
勸世百頌一部一冊  普覺心藏法儀一部一冊
一花五葉一部一冊  成道記一部一冊
[004-19b]
注心賦一部一冊  輔教編一部一冊
法門事表一部一冊  智覺禪師心賦一部一冊
上師觀祝讃一部一冊 䕶法論一部一冊
善惡報應記一部一冊 禪林寶訓一部一冊
緇門警訓一部二冊  入道要門論一部一冊
善惡報應記一部三冊 善惡報應記一部一冊
金剛經一部一冊  註解心經一部一冊
念佛三昧一部一冊  法數一部三冊
[004-20a]
丹霞頌古一部一冊  雪竇頌古一部一冊
瑜伽科範一部一冊  陀羅尼集一部一冊
天竺籖一部一冊  九乗綱目一部一冊
考試講僧經義一部一冊 道院集要一部二冊
佛由一部一冊   佛由一部一冊
佛由一部一冊   佛由一部一冊
 來字號第一厨書目
 古今志雜志/附
[004-20b]
禹貢山川圖二冊  禹貢山川圖二冊
郭璞山海經二冊  山海經一冊
山海經一冊   水經十二冊
厯代地利指掌圖一冊 厯代地利指掌圖一冊
厯代地利指掌圖三冊 厯代地利指掌圖三冊
中原地利總圖一冊  六朝事迹二冊
六朝事迹四冊   元和郡縣圖志十八冊
十道四蕃志一冊  三輔黃圖一部一冊
[004-21a]
三輔黃圖二冊    太平寰宇記五十冊
太平寰宇記三十冊   九域志五冊
九域志二冊    郡縣志二十五冊
輿地紀勝三十冊   輿地紀勝十八冊
輿地廣記八冊    方輿勝覽二十二冊
方輿勝覽十冊    大元大一統志一百八十二冊
大元大一統志六百冊  元郡邑指掌十冊
山林地志集畧六冊   輿地要覽三冊
[004-21b]
析津志典三十四冊   洪武京城圖志二冊
大明清類天文分野書十二冊 大明清類天文分野書十二冊
水利集十冊    水利集七冊
海潮通考一冊    張華博物志一冊
潮說三篇一冊    諸蕃志一冊
禹治水年譜一冊   祖庭廣記一冊
紫陽先生東游記一冊  續談助二冊
夢華錄一冊    夢華錄一冊
[004-22a]
夢華錄一冊   元城均志一冊
洛陽伽藍記一冊  都城紀勝一冊
夢華錄一冊   海濤志一冊
州縣山川古跡一冊  湖廣省指掌圖四冊
南嶽總集三冊   治河圖畧一冊
越絶異記一冊   河朔訪古記一冊
嶺外代答一冊   北户錄一冊
刋誤志一冊   總珍集一冊
[004-22b]
西湖老人繁勝記一冊 寓齋研記一冊
玉照新志一冊   古今異龜錄一冊
中華古今注一冊  崔豹古今注一冊
崔豹古今注一冊  廣卓異記三冊
稽瑞圖一冊   乾寧㑹稽錄一冊
雲仙㪚錄一冊   地理古鑑一冊
嚴州圖經六冊   梓人遺制一冊
梓人遺制一冊   梓人遺制一冊
[004-23a]
燕几圖一冊   内府宫殿制作一冊
營造法式六冊   營造法式一冊
營造法式撮要一冊  營造大木法式一冊
雍錄五冊    雍錄五冊
雍錄五冊    涇渠圖說二冊
諸集鰲波圖一冊  島夷志一冊
百夷傳一冊   百夷傳一冊
營造法式看詳七冊  地理叢考一冊
[004-23b]
䝉古字訓一冊   䝉古字母一冊
蒙古字母一冊   蒙古字母一冊
䝉古字母一冊   䝉古字母一冊
蒙古字母一冊   䝉古字母十冊
䝉古字孝經一冊  蒙古忠經一冊
䝉古字書一冊   䝉古字書一冊
蒙古字佛經一冊  譯畨中書語一冊
女直字盤古書一冊  女直字孔夫子書一冊
[004-24a]
女直字孔夫子遊國章一冊 女直字家語一冊
女直字家語賢能言語傳一冊女直字姜太公書一冊
女直字姜太公書一冊  女直字伍子胥書一冊
女直字十八國鬬寶傳一冊 女直字孫臏書一冊
女直字善御書一冊  女直字海錢公書一冊
伍子受書一冊   女直字黃氏女書一冊
女直字黃氏女書一冊  女直字百家姓一冊
女直字哈答咩兒千一冊 女直字母一冊
[004-24b]
 暑字號第一厨書目
 舊志
南京至北京驛道方面一冊 洪武志二冊
北平志二冊    北平成均志二冊
北平八府圖總目一冊  北平圖志一冊
宛平縣圖志二冊   北平府圖志一冊
昌平縣圖志二冊   大興縣圖志二冊
密雲縣圖志二冊   良鄉縣圖志二冊
[004-25a]
永清縣圖志二冊  遵化縣圖志二冊
漷縣圖志二冊   固安縣圖志二冊
順義縣圖志二冊  三河縣圖志二冊
寶坻縣圖志二冊  豐潤縣圖志二冊
香河縣圖志二冊  東安縣圖志二冊
武清縣圖志二冊  通州圖志二冊
薊州圖志二冊   大城縣圖志二冊
文安縣圖志二冊  霸州圖志二冊
[004-25b]
房山縣圖志二冊  涿州圖志二冊
玉田縣圖志一冊  平谷縣圖志二冊
大名府圖志二冊  東郡志十六冊
元城縣圖志二冊  開州圖志二冊
魏縣圖志二冊   南樂縣圖志二冊
大名縣圖志二冊  濬縣圖志二冊
滑縣圖志二冊   清豐縣圖志二冊
長垣縣圖志二冊  内黃縣圖志二冊
[004-26a]
邢臺縣圖志二冊  順德府圖志二冊
平鄉縣圖志二冊  廣宗縣圖志二冊
沙河縣圖志二冊  南和縣圖志二冊
唐山縣圖志二冊  任縣圖志二冊
鉅鹿縣圖志二冊  内邱縣圖志二冊
永年縣圖志二冊  廣平府圖志二冊
肥鄉縣圖志二冊  威縣圖志二冊
清河縣圖志二冊  曲周縣圖志二冊
[004-26b]
廣平縣圖志二冊  成安縣圖志二冊
邯鄲縣圖志二冊  雞澤縣圖志二冊
任邱縣圖志二冊  河間府圖志二冊
河間縣圖志二冊  青州圖志一冊
景州圖志二冊   慶雲縣圖志二冊
鹽山縣圖志二冊  故城縣圖志二冊
獻州圖志二冊   東明縣圖志二冊
肅寧縣圖志二冊  滄州圖志二冊
[004-27a]
交河縣圖志二冊  吳橋縣圖志二冊
靜海縣圖志二冊  阜城縣圖志二冊
寧津縣圖志二冊  南皮縣圖志二冊
欒城縣圖志二冊  真定府圖志二冊
臨城縣圖志二冊  安平縣圖志二冊
曲陽縣圖志二冊  新樂縣圖志二冊
行唐縣圖志二冊  髙邑縣圖志二冊
定州圖志二冊   衡水縣圖志二冊
[004-27b]
井陘縣圖志二冊  趙州圖志二冊
武强縣圖志二冊  饒陽縣圖志二冊
冀州圖志二冊   獲鹿縣圖志二冊
阜平縣圖志二冊  棗强縣圖志二冊
晉州圖志二冊   平山縣圖志二冊
靈壽縣圖志二冊  寧晉縣圖志二冊
藁城縣圖志二冊  賛皇縣圖志二冊
無極縣圖志二冊  深州圖志二冊
[004-28a]
真定縣圖志二冊  南宫縣圖志二冊
柏鄉縣圖志二冊  新河縣圖志二冊
元氏縣圖志二冊  武邑縣圖志二冊
博野縣圖志二冊  保定府圖志二冊
雄縣圖志二冊   易州圖志二冊
淶水縣圖志二冊  文安縣圖志二冊
束鹿縣圖志二冊  祁州圖志二冊
唐縣圖志二冊   清苑縣圖志二冊
[004-28b]
滿城縣圖志二冊  完縣圖志二冊
深澤縣圖志二冊  新城縣圖志二冊
安肅縣圖志二冊  慶都縣圖志二冊
定興縣圖志二冊  蠡縣圖志二冊
灤州圖志二冊   永平府圖志二冊
遷安縣圖志二冊  樂亭縣圖志二冊
撫寧縣圖志二冊  盧龍縣圖志二冊
金陵志八冊   昌黎縣圖志二冊
[004-29a]
應天府志五冊   江山勝槩圖一冊
江寧縣志四冊   上元縣志六冊
句曲縣志一冊   溧水縣志四冊
鎮江志十五冊   鎮江志六冊
儀真志五冊   濡須志十二冊
安慶府志六冊   下蔡志三冊
金陵志十四冊   桐汭縣志五冊
宣城志十二冊   宣城志四冊
[004-29b]
宜興志一冊   涇川志五冊
吴郡志十二冊   秋浦志三冊
太平州圖志九冊  太平路圖志十冊
新安後續志五冊  江陰志五冊
毗陵志十冊   新安續志二冊
維陽志十五冊   毗陵志二冊
永揚圖志八冊   太平州圖志五冊
來安縣志一冊   全椒志一冊
[004-30a]
寧國府圖志二冊  寧川志一冊
松江府志二冊   黃州圖志一冊
桐汭志五冊   松江郡志四冊
和州志二冊   蘇州府志十九冊
玉峯志四冊   星源志二冊
茅山志十冊   建康志二十六冊
山陽志六冊   通州志二冊
新安志七冊   毘陵志二冊
[004-30b]
華亭藁本一冊   蘇州府志三冊
上海縣志二冊   合肥郡志三冊
淮安府志三冊   句容縣志四冊
旌川志三冊   廣陵志二冊
秋浦志八冊   豐縣志一冊
無錫志四冊   雲間志三冊
溧水中山志三冊  合肥志十冊
續松江志二冊   班川志三冊
[004-31a]
含山縣志一冊   廣德州志一冊
溧陽縣志一冊   鳯陽府志一冊
 暑字號第二厨書目
浙江要畧一冊   杭州府志九冊
海昌圖志四冊   臨安志四十冊
餘英志二冊   餘不志二冊
青城山記一冊   赤城續志二冊
赤城志十冊   紹興府志二冊
[004-31b]
㑹稽志十冊   剡錄三冊
杭州府志十五冊  樂清縣志二冊
台州府志五冊  台州路志十冊
處州路志八冊  浙江須知十冊
嘉禾郡志六冊  嘉禾志十五冊
明州府志七冊  處州志三冊
崇德州語溪志三冊 嚴州府志四冊
四明志十冊   四明續志四冊
[004-32a]
明州府志二冊   金華府志一冊
温州府志十二冊  温州路志十冊
温州路永寧志八冊  吳興志四冊
吳興續志四冊   東甌志十冊
黃巖州河插志三冊  信安志六冊
富陽志二冊   武原志三冊
衢州府志二冊   歸潛志二冊
東陽志三冊   田陽志一冊
[004-32b]
昌國志二冊   永寧志一冊
台州府志五冊   新定志五冊
天台郡志十冊   永嘉譜十冊
龍虎山志四冊   豫章志二冊
豫章志六冊   豫章志三冊
豫章志十一冊   豫章志四冊
豫章續志六冊   豫章志十四冊
廬山志五冊   臨川志四冊
[004-33a]
南康志八冊   南安志三冊
吉安屬縣志三冊  吉永州志三冊
豐水志三冊   永豐志一冊
鄱陽圖志十二冊  瑞陽郡志十冊
上饒志一冊   饒州德興志一冊
靖安志一冊   㝷陽續志一冊
九江府志一冊   袁州府志一冊
廣信府圖經志三冊  干越志一冊
[004-33b]
九江府圖經志一冊  臨江志一冊
吉安府志二冊   南康府舊志一冊
南康府志二冊   撫州府羅山志四冊
贑州府志二冊   建昌府圖志二冊
袁州府志一冊   南安府圖志一冊
宜春志六冊   宜春志十三冊
宜春志十三冊   臨川志十二冊
旴江前志六冊   旴江後志五冊
[004-34a]
章貢志八冊   章貢志六冊
南豐郡志五冊   江州圖經十二冊
吉州志十一冊   九江府志一冊
南昌府圖志二冊  鉛山縣志四冊
瑞州志二冊   南康志八冊
吉安志十四冊   吉州府十四冊
南豐郡志三冊   南豐郡志三冊
南豐郡志三冊   饒州府志二冊
[004-34b]
臨江志四冊   臨江志四冊
臨江志四冊
 暑字號第三厨書目
建安郡志十八冊  建安郡志五冊又九冊
建安續志二冊   閩中記二冊
三山志八冊   三山志十一冊又八冊
三山續志四冊   延平志二冊又一冊
延平續志四冊又二冊 延平圖志二冊
[004-35a]
泉州路清源志十二冊 清源志六冊
清源志四冊   清漳志二冊又一冊
清漳志五冊   崇安志四冊
崇安志二冊   崇安續志又一冊
莆陽志三冊   莆陽志五冊
臨汀志二冊   莆陽志五冊
臨汀志二冊   尤川志三冊
游洋志一冊   汀州志一冊
[004-35b]
仙溪志二冊   游洋志三冊
沙陽志二冊   順昌志二冊
龍尋志一冊   羅源志一冊
政和志一冊   永春縣桃源志一冊
連江志一冊   福寧志一冊
武夷山志一冊   長樂縣圖經一冊
福安志一冊   永福志一冊
寧德志一冊   福建八府圖本一冊
[004-36a]
延建山川圖本一冊  武陽志畧一冊
武陽志一冊   八閩疆理一冊
長沙府志二十二冊  長沙府志十一冊
桂陽志三冊   桂陽志二冊
峡山路夷陵志三冊  夷陵志五冊
都梁志六冊   岳陽志六冊
邵陽志五冊   道州舂陵志二冊
常德府志一冊   長沙府志三冊
[004-36b]
襄陽府志二冊   武昌府志二冊
湘陰志二冊   湘潭志一冊
湘國封内志一冊  湘中志一冊
歸州郡志一冊   荆門志一冊
興國州志一冊   辰州紹慶志三冊
淥江志一冊   古沔志一冊
沔陽志二冊   清湘志二冊
隨州志二冊   岳州志一冊
[004-37a]
岳州風土記一冊  沅州府志一冊
長沙圖志十九冊  清漳志十冊
武陵圖志六冊   武岡州志二冊
瀏川志一冊   辰陽風土記一冊
攸縣志一冊   歸州志一冊
澧陽志二冊   澧陽志六冊
舂陵圖志一冊   興國州志一冊
常德府志一冊   岳州志一冊
[004-37b]
漢陽縣志一冊   清湘志一冊
武昌府志二冊   沅州府志二冊
安陸府志二冊   澧州志二冊
全州志二冊   衡州圖志二冊
衡州府志二冊   郴州志二冊
郴州志二冊   德安州志二冊
荆州府志二冊   黃州府志二冊
辰州府志二冊   峽州府夷陵志二冊
[004-38a]
靖州志二冊   桂陽府志二冊
蘄州志二冊   道州志四冊
湘陰古羅志二冊  寶慶府志二冊
廣州府圖志二冊  廣州府陽山縣志二冊
髙州圖志一冊   高州志一冊
連桂州志二冊   新昌圖志一冊
保昌志一冊   瓊州府圖志一冊
南雄路志一冊   寧越志一冊
[004-38b]
化州郡志一冊   亷州合浦郡志一冊
肇慶府圖志一冊  晉康志二冊
韶州府圖志一冊  潮州府志一冊
潮州三陽志二冊  三陽志一冊
循陽志一冊   惠州府圖志一冊
惠州府恵陽志一冊  肇慶府松臺志二冊
南雄郡志二冊   南雄府圖志一冊
雷州府圖志二冊  雷州志二冊
[004-39a]
南海志八冊   南海志六冊
瓊州府瓊郡志二冊  欽州志二冊
曲江志一冊   曲江志一冊
陽江縣恩平志一冊  恩平志一冊
湞陽志二冊   潮州圖志二冊
潮州府三陽志二冊  桂林志十冊
桂林續志一冊   桂林舊志四冊
奉議州志二冊   象臺志二冊
[004-39b]
建武志二冊   古藤郡志二冊
南寧府志一冊   得江志二冊
蒼梧郡志一冊   蒼梧郡志二冊
龍川郡志二冊   鬱林志二冊
玉融志二冊   賓陽志二冊
昭潭志二冊   容州志二冊
慶逺志二冊   柳江志一冊
邕州志一冊   明陽志一冊
[004-40a]
鎮安府志一冊   利州圖志一冊
泗城州圖志一冊  横州郡志一冊
宜州志一冊   柳州志一冊
桂林府圖志一冊  重慶府圖志二冊
重慶郡志一冊   重慶郡志七冊
華陽國志五冊   成都志十八冊
江陽譜八冊   江陽别集四冊
江陽續譜二冊   臨卭記七冊
[004-40b]
墊江志四冊   潼川志十四冊
成都府圖志十冊  廣元縣志一冊
龍州志三冊   保寧府圖志二冊
馬湖府圖志三冊  播州宣慰使司志三冊
永寧宣撫司圖志  嘉定州圖志二冊
雅州圖志三冊   順慶府圖志三冊
歸州秭歸縣志二冊  天全六畨圖志三冊
威州保縣志一冊  叙州府志三冊
[004-41a]
緜州志三冊   彰明志一冊
四川險易圖一冊  四川眉州圖志一冊
劍州圖志一冊   蓬溪縣圖志一冊
羅山縣志一冊   中江縣志一冊
䕫州府志一冊   大昌縣志一冊
瀘州圖志三冊   石砫宣撫司志一冊
洛陽志十三冊   武安志八冊
河南志五冊   相臺志六冊
[004-41b]
續相臺志十冊   潁川志一冊
相臺志節一冊   河南志二冊
登封縣志一冊   孟縣志一冊
泌陽縣志一冊   東昌府圖志四冊
濟寧府圖志四冊  濟南府圖志八冊
登州府圖志二冊  萊州府圖志二冊
青州府圖志四冊  青州府圖志一冊
濟南陵縣志一冊  東平州志一冊
[004-42a]
斟鄩志一冊   滋陽縣圖志一冊
夀張縣圖志一冊  山東山川險易圖一冊
髙唐州圖志一冊  齊乗六冊
齊乗五冊    魯國志十二冊
山西五州圖一冊  平陽府志四冊
平陽府志四冊   平陽府志二冊
遼州志二冊   太原府志五冊
太原府志五冊   汾州圖志二冊
[004-42b]
大同志四冊   大同府圖志一冊
澤州圖志二冊   沁州志二冊
潞州志三冊   山西山川關隘一冊
長安志十冊   類編長安志五冊
長安圖志二冊   長安志二冊
長安城南記二冊  鞏昌府志一冊
鳯翔府志一冊   延安府志一冊
漢中志一冊   甘肅志一冊
[004-43a]
嘉定州圖志一冊  邠志二冊
雲南志五冊   雲南志五冊
雲南志四冊
 往字號第一厨書目
 新志
順天府志一冊   宛平縣志
大興縣志    永清縣志
固安縣志    香河縣志
[004-43b]
順義縣志    良鄉縣志
懷柔縣志    昌平縣志
東安縣志    密雲縣志
涿州志    房山縣志
通州志    三河縣志
武清縣志    寶坻縣志
漷縣志    霸州志
文安縣志    大城縣志
[004-44a]
保定縣志    薊州志
遵化縣志    豐潤縣志
平峪縣志    玉田縣志
大名府志    元城縣志
南樂縣志    魏縣志
濬縣志    内黃縣志
滑縣志    清豐縣志
大名縣志    開州志
[004-44b]
長垣縣志    順德縣志
邢臺縣志    内邱縣志
鉅鹿縣志    平鄉縣志
廣宗縣志    南和縣志
唐山縣志    沙河縣志
任縣志    廣平府志
廣平縣志    永年縣志
曲周縣志    肥鄉縣志
[004-45a]
雞澤縣志    邯鄲縣志
成安縣志    戚縣志
清河縣志    河間府志
河間縣志    寧津縣志
獻縣志    任邱縣志
肅寧縣志    阜城縣志
静海縣志    青縣志
興濟縣志    交河縣志
[004-45b]
景州志    吳橋縣志
故城縣志    東光縣志
滄州志    南皮縣志
慶雲縣志    鹽山縣志
真定府志    真定縣志
井陘縣志    阜平縣志
欒城縣志    獲鹿縣志
靈壽縣志    平山縣志
[004-46a]
元氏縣志    藁城縣志
無極縣志    定州志
新樂縣志    行唐縣志
曲陽縣志    冀州志
南宫縣志    棗强縣志
武邑縣志    新河縣志
晉州志    饒陽縣志
安平縣志    武强縣志
[004-46b]
深州志    衡水縣志
趙州志    寧晉縣志
臨城縣志    髙邑縣志
柏鄉縣志    賛皇縣志
隆平縣志    保定府志
完縣志    安肅縣志
清苑縣志    滿城縣志
唐縣志    慶都縣志
[004-47a]
蠡縣志    定興縣志
新城縣志    博野縣志
雄縣志    容城縣志
易州志    淶水縣志
祁州志    深澤縣志
束鹿縣志    安州志
髙陽縣志    新安縣志
永平府志    盧龍縣志
[004-47b]
遷安縣志    昌黎縣志
撫寧縣志    灤州志
樂亭縣志    隆慶州志并永寧志三冊
保安州志    應天府志
上元縣志    江寧縣志
句容縣志    溧水縣志
溧陽縣志    江浦縣志
六合縣志    安慶府并屬縣志三冊
[004-48a]
鎮江府志    鎮江府并屬縣志四冊
太平府志    常州府并屬縣志八冊
寧國府并屬縣圖志一冊 寧國府并屬縣圖六冊
池州府并屬縣志一冊 池州府并屬縣志一冊
池州府圖志五冊  揚州府并屬縣志四冊
揚州府并屬縣志五冊 淮安府并屬縣志一冊
淮安府并屬縣圖一冊 盧州府并屬縣圖志三冊
盧州府并屬縣志三冊 松江府并屬縣志三冊
[004-48b]
松江府并屬縣志三冊 松江府圖一冊
蘇州府并屬縣圖志十六冊 蘇州衛圖本二冊
鳳陽府并屬縣志四冊 鳳陽府并屬縣圖志四冊
滁州圖志一冊   和州并屬縣志一冊
廣徳州并屬縣志一冊 滁州并屬縣志一冊
徽州志二冊   浙江總圖一冊
杭州府志四冊   仁和縣志
錢唐縣志二冊   海寧縣志
[004-49a]
富陽縣志    餘杭縣志
臨安縣志    於潛縣志
新城縣志    昌化縣志
紹興府志    山陰縣志
㑹稽縣志    &KR0792縣志
新昌縣志    諸暨縣志
上虞縣志    餘姚縣志
蕭山縣志    嚴州府志
[004-49b]
建德縣志    淳安縣志
桐廬縣志    遂安縣志
壽昌縣志    分水縣志
金華府志    金華縣志
蘭溪縣志    義烏縣志
浦江縣志    東陽縣志
武義縣志    永康縣志
衢州府志    西安縣志
[004-50a]
龍游縣志   開化縣志
江山縣志   常山縣志
處州府志   麗水縣志
青田縣志   遂平縣志
龍泉縣志   松陽縣志
縉雲縣志   慶元縣志
台州府志   臨海縣志
黃巖縣志   仙居縣志
[004-50b]
寧海縣志   天台縣志
温州府志   永嘉縣志
樂清縣志   平陽縣志
瑞安縣志   寧波府志
鄞縣志二冊   定海縣志
奉化縣志   昌國縣志
慈溪縣志   象山縣志
嘉興府志   嘉興縣志
[004-51a]
海鹽縣志   崇德縣志
湖州府志   長興安吉志共一冊
烏城歸安志共一冊 德清武康志共一冊
江西南昌府志一冊 南康府志
九江府志   德化縣志
彭澤縣志   瑞昌縣志
德安縣志   湖口縣志
撫州府志四冊  臨江府志三冊
[004-51b]
瑞州府志   袁州府志三冊
吉安府志四冊  贑州府志三冊
南安府志   饒州府志五冊
廣信府志三冊  湖廣武昌府志一冊
黃州府志   常德府志
永州府志   寶慶府志
荆州府志   辰州府志
長沙府志   衡州府志
[004-52a]
襄陽府志   漢陽府志
漢陽府志   德安府志
岳州府志   岳州府并屬縣圖志
安陸府志   沔陽州志
郴州志    靖州志
 往字號第二厨書目
福州府羅源縣志一冊 福清縣志二冊
閩清縣志   古田縣志二冊
[004-52b]
永福縣志   連江縣志
長樂縣志   福安縣志
福寧縣志   寧德縣志
邵武府邵武縣志  建寧縣志
泰寧縣志   光澤縣志
建寧府建安甌寧志共五冊 崇安縣志
建陽縣志   松溪縣志
政和縣志   浦城縣志二冊
[004-53a]
延平府南平縣志二冊 將樂縣志
尢溪縣志   順昌縣志
沙縣志    興化府莆田縣志四冊
興化縣志   仙遊縣志
泉州府晉江縣志  南安縣志
同安縣志   惠安縣志
永春縣志   德化縣志
安溪縣志   漳州府龍溪縣志二冊
[004-53b]
漳浦縣志   龍巖縣志
長泰縣志   南靖縣志
汀州府長汀縣志三冊 寧化縣志
武平縣志   清流縣志
上杭縣志   連城縣志
廣平府并屬縣志二冊 連州府并屬縣志二冊
肇慶府并屬縣志一冊 韶州府并屬縣志一冊
南雄府并屬縣志一冊 亷州府并屬縣志一冊
[004-54a]
雷州府并屬縣志一冊 高州府并屬縣志一冊
瓊州府并屬縣志一冊 潮州府并屬縣志一冊
桂林府并屬縣志一冊 桂林府并屬縣志一冊
柳州府并屬縣志一冊 梧州府并屬縣志一冊
潯州府并屬縣志一冊 平樂府并屬縣志一冊
南寧府并屬縣志一冊 慶逺府并屬縣志一冊
太平府并屬縣志一冊 田州府并屬縣志一冊
思明府并屬縣志一冊 鎮安府志二冊
[004-54b]
開封府并屬縣志十冊 開封府并屬縣志八冊
河南府并屬縣志五冊 河南府并屬縣志三冊
彰德府并屬縣志二冊 彰德府并屬縣志四冊
衞輝府并屬縣志二冊 衛輝府并屬縣志二冊
懷慶府并屬縣志二冊 懷慶府并屬縣志二冊
南陽府并屬縣志三冊 南陽府并屬縣志三冊
汝寧府并屬縣志四冊 汝寧府并屬縣志二冊
開封府并屬縣志七冊 青州府并屬縣志七冊
[004-55a]
濟南府并屬縣志八冊 兖州府并屬縣志三冊
萊州府并屬縣志一冊 登州府并屬縣志二冊
東昌府并屬縣志一冊 青城縣志一冊
太原府圖志二冊  太原府固晉縣志一冊
太原府志   太原縣志
陽曲縣志   壽陽縣志
榆次縣志   太谷縣志
清源縣志   徐溝縣志
[004-55b]
交城縣志   文水縣志
靜樂縣志   盂縣志
臨縣志    河曲縣志
石州志    寧鄉縣志
忻州志    定襄縣志
代州志    崞縣志
繁峙縣志   平定州志
樂平縣志   保德州志
[004-56a]
岢嵐州志   嵐縣志
興縣志    平陽府志
平陽府志   汾西縣志
臨汾縣志   襄陵縣志
蒲縣志    岳陽縣志
浮山縣志   洪洞縣志
太平縣志   趙城縣志
曲沃縣志   翼城縣志
[004-56b]
絳州志    稷山縣志
絳縣志    垣曲縣志
蒲州志    河津縣志
猗氏縣志   臨津縣志
榮河縣志   萬泉縣志
吉州志    鄉寧縣志
隰州志    石樓縣志
永和縣志   大寧縣志
[004-57a]
聞喜縣志   安邑縣志
夏縣志    平陸縣志
芮城縣志   霍州志
靈石縣志   大同府志
大同縣志   懷仁縣志
應州志    山隂縣志
朔州志    馬邑縣志
蔚州志    廣靈縣志
[004-57b]
廣昌縣志   靈邱縣志
渾源縣志   澤州志
澤州古志   陽城縣志
沁水縣志   高平縣志
平遥縣志   汾州志
陸川縣志   介休縣志
孝義縣志   潞州志
屯留縣志   長子縣志
[004-58a]
襄垣縣志    黎城縣志
潞城縣志    壺闗縣志
沁州志    沁源縣志
武鄉縣志    遼州志
和順縣志    榆社縣志
西安府并属縣志八冊 延安府并属縣志三冊
鳳翔府并属縣志三冊 鞏昌府并属縣志二冊
臨洮府并属縣志一冊 平涼府并属縣志一冊
[004-58b]
慶陽府并属縣志一冊 漢中府并屬縣志一冊
陜西續收志一冊  慶陽府志
神水縣志    府谷縣志
 往字號第三厨書目
成都府并属縣志三十六冊 重慶府并属縣志四冊
順慶府并属縣志三冊 嘉定州志四冊
保寧府并属縣志四冊 叙州府并属縣志三冊
䕫州府并属縣志一冊 潼川州并属縣志四冊
[004-59a]
瀘州并屬縣志四冊  雅州志二冊
眉州志    馬湖府志
酉陽宣撫司志   永寧宣撫司志
龍州志    天全六畨招討司志
疊溪守禦千户所志  芒部軍民府志
烏䝉軍民府志   松播軍民指揮司志
東川軍民府志   黎州安撫司志
烏撒軍民府志   播州宣慰司志二冊
[004-59b]
雲南志三冊   雲南志一冊
九姓長官司志一冊  雲南府志一冊
元江軍民府志二冊  尋甸軍民府志三冊
楚雄府志一冊   臨安府志二冊
武定軍民府志二冊  大理府志一冊
澂江府志二冊   曲靖軍民府志二冊
廣南府志二冊   廣西府志二冊
麗江府志一冊   鶴慶軍民府志一冊
[004-60a]
馬龍他郎甸志二冊  姚安軍民府志一冊
金齒軍民指揮司志一冊 景東府志一冊
瀾滄軍民指揮司志一冊 鎮元府志二冊
永寕府志    永寧宣撫司志
者樂甸長官司志  南甸州志
普安州志    新化府志
鎮逺府志    銅仁府志
思州府志    思南府志
[004-60b]
烏羅府志    石阡府志
貴州宣慰司志   交阯總志
交州府志    凡江府志
順寧府志    諒江府志
新安府志    建昌鎮蠻二府志
奉化建平二府志  三江府志
宣化府志    太原府志
清化府志    乂安府志
[004-61a]
新平順化升華三府志一冊 廣威嘉興歸/化寧化演州五州志一冊
交阯通志    安南志畧
懷安衛志    懷來衞志
 
 
 
 
 
[004-61b]
 
 
 
 
 
 
 
 文淵閣書目卷四