KR2n0007 文淵閣書目-明-楊士奇 (master)


[001-1a]
欽定四庫全書
 文淵閣書目卷一
 天字號第一厨書目
 國朝
皇明祖訓一部一冊  皇明祖訓一部一冊
祖訓錄一部一冊  祖訓錄一部一冊
祖訓錄一部一冊  祖訓條章一部三冊
大明寶訓一部一冊  皇明寶訓一部十冊
[001-1b]
寶訓一匣五冊   大明宗譜一部一冊
大明宗譜一部三冊  大明宗譜一部二冊
大明譜系一部一冊  大明帝紀一部一冊
玉牒一部二冊   御製文集一部六冊
御製文集一部六冊  御製文集一部六冊
御製文集一部六冊  御製文集一部七冊
御製文集一部四冊  御製文集一部四册
御製文集一部二冊  御製文集一部二冊
[001-2a]
御製文集一部二冊  御製文集一部二冊
御製文集一部二冊  御製文集一部二冊
御製文集一部二冊  御製文集一部一册
御製文集一部二冊  御製文集一部一冊
御製文集一部一冊  御製文集一部一冊
御製文稿一部三冊  御製文集一部二冊
御製文一部五册  御製詩文一部十冊
御製詩文一部五冊  御製詩集一部五冊
[001-2b]
御製詩集一部一冊  御製詩集一部二冊
御製詩集一部一册  御製詩集一部一册
御製詩集一部一冊  御製詩集一部一冊
御製詩集一部一册  御製詩集一部一冊
御製詩集一部一冊  御製詩集一部一冊
御製詩集一部一冊  御製詩集一部三冊
御製詩集一部一冊  御製詩集一部一冊
御製詩集一部一冊  御製詩集一部一冊
[001-3a]
御製僧詩一部一冊  御製賜詩一部一冊
御製豐年詩一部一冊 御製詩木匾一片
御製詞金刻木匾一片 御製詩一部六冊
御製詩一部五冊  御製樂府一部一冊
御製戊辰集一部一冊 御製顛人傳一部一冊
御製顛人傳一部一冊 御製祝文一部三冊
御書一部一冊   御翰一束一百七張
御製體尚書一部一冊 御製體尚書一部一冊
[001-3b]
御製體尚書一部一冊 御註洪範一部一冊
御註洪範一部一冊  御註洪範一部一冊
御製道德經一部二冊 御註道德經一部一冊
御製大誥一部三冊  御製大誥一部三冊
御製大誥一部三冊  御製大誥一部三冊
御製大誥武臣一部一冊 御製大誥武臣一部一冊
御製大誥武臣一部一冊 御製大誥武臣一部一冊
御製大誥武臣一部一冊 御製大誥武臣一部一冊
[001-4a]
御製大誥條目一部一冊 御製資世通訓一部一冊
御製資世通訓一部一冊 御製資世通訓一部一冊
御製資世通訓一部一冊 賜諸蕃詔勅一部一冊
賜諸蕃書一部一冊  玉音一部一冊
御製徐武寧神道碑一部一冊 御製誥勅文一部一冊
御製追贈誥文一部一冊 御寶文簿一部一冊
御寶圖書一部一冊  勅文武羣臣一部一冊
誥勅各衙門官一部一冊 誥李善長文一部一冊
[001-4b]
御製冊文一部一冊  御製戒酒文一部一冊
御製申明五常勅一部一冊 御書文簿一部一冊
御製務本之訓一部一冊 洪武聖政記一部一冊
洪武聖政記一部一冊 聖政記一部一冊
聖學心法一部一冊  儲君昭鑑錄一部一冊
文華寶鑑一部一冊  儲君昭鑑錄一部一冊
訓長孫一部一冊  文華進講錄一部一冊
孝慈錄一部一冊  孝慈高皇后傳一部一冊
[001-5a]
仁孝皇后内訓一部一冊 孝慈髙皇后傳一部一冊
仁孝皇后内訓一部一冊 仁孝皇后夢感經一部一冊
仁孝皇后勸善書一部十冊 仁孝皇后勸善書一部十冊
仁孝皇后勸善書一部五冊 五經四書性理大全一部一百/九十冊
五經四書性理大全一部一百/九十冊為善陰隲一部一冊
為善陰隲一部一冊  孝順事實一部一冊
厯代臣鑒一部十冊  新編類書一部三十冊
新編㑹要一部五十冊  新編禮書一部二十一冊
[001-5b]
新編厯代故事一部八冊 新編厯代故事一部二冊
新編厯代故事一部二十冊 厯代君臣事實一部一冊
新編相鑑一部十册  新編相鑑一部十册
新編琴書集一部三十二冊 勸世嘉言一部一冊
勸世文一部一冊   貞烈事實一部二冊
存心錄一部十冊   存心錄一部八冊
存心錄一部八冊   精誠錄一部一冊
忠義錄一部一冊   忠義錄一部一冊
[001-6a]
忠義錄一部一冊  忠義錄一部一冊
臣戒錄一部一冊  臣戒錄一部二冊
臣戒錄一部二冊  武臣鑑戒一部一冊
昭鑑錄一部二冊  昭鑑錄一部二冊
昭鑑錄一部一冊  昭鑑錄一部一冊
昭鑑錄一部一冊  昭鑑錄一部一冊
昭鑑錄一部二冊  古今列女傳一部三冊
古今列女傳一部三冊 古今列女傳一部三冊
[001-6b]
直註古今列女傳稿一部三冊 襍錄一部一冊
襍錄一部一冊   翊運錄一部一冊
諸王事要一部一冊  厯代公主錄一部一冊
厯代公主錄一部一冊 厯代公主錄一部一冊
外家積慶圖一部一冊 外戚事鑑一部一冊
功臣鐵券一部一冊  鐵榜一匣
仁廟御書阿彌陀經一本
 天字號第二厨書目
[001-7a]
大明禮制一部二十六冊 大明禮制一部三冊
皇朝禮制一部一冊  大明集禮一部五十冊
大明集禮一部五十八冊 國朝禮制一部一冊
洪武禮制一部一冊  洪武禮制一部一冊
洪武禮制一部一冊  禮制集要一部一冊
禮制集要一部一册  禮儀定式一部二册
禮儀定式一部一冊  禮儀定式一部一冊
稽古定制一部一冊  稽古定制一部一冊
[001-7b]
稽古定制一部一冊  稽古定制一部一冊
朝儀一部一冊   朝儀一部一冊
稽制錄一部一冊  冕服圖一部一冊
冠服圖一部一冊  朝服圖一部二冊
鹵簿圖一部七冊  命婦朝賀禮儀一部一冊
親王㛰禮儀注一部一冊 婚禮儀注一部一冊
婚禮儀注一部一冊  公主婚禮儀注一部一冊
納徵傳㫖遣官圖一部一冊 陳設樂器儀注一部一冊
[001-8a]
喪禮儀注一部一冊  喪禮祝文一部一冊
太常祭禮一部一冊  祭祀禮儀一部三冊
祭祀禮儀一部六冊  祭祀禮儀一部六冊
祭祀儀注一部一冊  大祀歌一部一冊
侑食樂歌九奏一部一冊 寶匣等式様一部一冊
王府宗支封號一部十七冊 禮制榜文一部一冊
禮制榜文一部一冊  申明禮制榜文一部一冊
清理佛教榜文一部一冊 彰善榜文一部一冊
[001-8b]
糧長規戒錄一部一冊 黃長史不臣榜文一部一冊
黃教諭不才榜文一部一冊 行移減煩體式一部一冊
行移減煩體式一部一冊 行移減煩體式一部一冊
大明律一部二冊  大明律一部二冊
大明律一部二冊  大明律一部二冊
大明律一部一冊  大明令一部一冊
大誥條例一部一冊  律條一部一冊
律令條目一部一冊  宗屬親疎服圖一部一冊
[001-9a]
諸司職掌一部三冊  諸司職掌一部三冊
諸司職掌一部二冊  洪武七政纒度一部三十六冊
洪武十四年七政躔度一部一冊 天象類集一部七冊
天象録一部十冊   洪武大統厯一部二十九冊
洪武五更中星一部一冊 洪武五星凌犯一部一冊
洪武回回大統厯一部一冊 日紀陰陽風雨一部四十五冊
永樂大統厯一部十三冊 永樂七政躔度一部十三冊
大明清類天分野書一部十/二册 卷軸九箇
[001-9b]
紀卜事簿一部一冊  官制一部一冊
為政要錄一部一冊  憲綱一部一冊
則例一部一冊   條例一部一冊
操練軍士律一部一冊  操練軍士律一部一冊
賞善罰惡錄一部   軍法定律一部一冊
軍法定律一部一冊  軍法定律一部一冊
世臣總錄一部一冊  世臣總錄一部一冊
志戒錄一部一冊   厯代姦臣備傳一部一冊
[001-10a]
彰善癉惡錄一部三冊 彰善癉惡錄一部二冊
癉惡録一部一冊  癉惡錄一部一冊
癉惡續錄一部一冊  癉惡續錄一部一冊
逆臣錄一部五冊  集犯錄一部三冊
紀非錄一部一冊  紀非錄一部一冊
紀非錄一部一冊  紀非錄一部一冊
齊王紀非錄一部一冊 昭示姦黨錄一部一冊
昭示姦黨錄一部三冊 醒貪錄一部二冊
[001-10b]
醒貪錄一部一冊  醒貪錄一部一冊
醒貪錄一部一冊  技藝鑒戒錄一部一冊
國子監沿革一部一冊 天下郡邑一部一冊
天下郡邑一部一冊  天下郡邑一部一冊
天下郡邑一部一冊  天下郡邑一部一冊
天下都司衛所一部一冊 寰宇通衢一部一冊
京城四至水馬驛程一部/三冊 闗隘丈尺軍數目一部一冊
太和山志書一部二冊 華夷譯語一部二冊
[001-11a]
華夷譯語一部一冊  華夷譯語一部一冊
華夷譯語一部一冊  華夷譯語一部一冊
華夷譯語一部一冊
 天字號第三厨書目
洪武實錄十五套二/百四十冊  洪武寶訓一套十五冊
 天字號第四厨書目
永樂實錄十套二百/三十四冊  永樂寶訓一套十五冊
洪熙實錄二套二十一冊 洪熈寶訓一套六冊
[001-11b]
 天字號第五厨書目
宣德實錄十套一百十六冊 宣德寶訓一套十二冊
 地字號第一厨書目
 易
古周易一部三冊  周易子夏傳一部二冊
周易鄭康成註一部一冊 焦氏易林一部八冊
焦氏易林一部八冊  京氏易傳一部一冊
周易王弼註一部五冊 周易王弼註一部四冊
[001-12a]
周易王弼註一部四冊 周易王弼註一部三冊
周易王弼註一部一冊 周易王弼註纂圖一部三/冊
闗氏易傳一部一冊  闗氏易傳一部一冊
周易正義一部一冊  周易孔頴達註疏一部十冊
周易孔頴達註疏一部六冊 周易陸氏釋文一部一冊
周易長孫無忌要義一部/五冊 李鼎祚易傳集解一部十/冊
衛元嵩元包一部一冊 衛元嵩元包一部二冊
周易安定口義一部八冊 温公易說一部一冊
[001-12b]
東坡易解一部四冊  東坡易觧一部三冊
東坡易傳一部四冊  蘇氏易傳一部三冊
横渠易說一部三冊  張紫巖易傳一部八冊
程氏易傳一部十二冊 程楊易傳一部八冊
程朱易說一部三冊  程朱易說一部四冊
程朱易說一部二冊  楊氏易傳一部五冊
周易撮要一部六冊  周易義海一部六冊
漢上朱震易圖一部三冊 漢上朱震易圖三部十冊
[001-13a]
鄭氏易翼一部二冊  鄭氏易翼傳一部二冊
都契易變體義一部八冊 南軒易說一部四冊
南軒易說一部三冊  南軒繫辭說一部四冊
東萊繫辭精義一部一冊 東萊周易古經彖一部一冊
蔡氏筮書一部一冊  蔡淵易象意言一部一冊
蔡淵易傳訓解一部一冊 蔡節齋易解一部四冊
林栗易集解一部十冊  朱文公易說一部四冊
朱子本義一部四冊  朱子本義一部四冊
[001-13b]
朱子本義一部六冊  朱子易學啓蒙一部一冊
朱子啓䝉一部二冊  朱子啓蒙一部一冊
本義啓䝉一部二冊  本義啓䝉翼傳一部四冊
易經朱子遺說一部十六冊 易沈氏小傳一部六冊
易郭氏解一部八冊  易趙以夫通一部六冊
易趙復齋說一部一冊  易趙復齋說一部二冊
趙汝楳易序叢書一部四冊 趙汝楳易雅一部一冊
周易趙汝楳輯聞一部八冊 周易趙汝楳輯聞一部八冊
[001-14a]
周易鄭剛中窺餘一部五冊 何基易四發揮一部七冊
何基繫辭發揮一部二冊 何基繫辭發揮一部二冊
楊忱中易原一部三冊  楊忱中易原一部一冊
楊忱中易原一部三冊  易張行成述衍一部六冊
易張行成述衍一部八冊 易張行成通變一部二十/一冊
楊慈湖已易傳一部一冊 楊慈湖已易傳一部一冊
楊慈湖已易傳一部三冊 楊慈湖巳易傳一部四冊
麻衣正易心法一部一冊 麻衣正易心法一部一冊
[001-14b]
周易丁易東象義一部十冊 丁易東大衍索隠一部五冊
讀易老人詳說一部五冊 讀易老人詳說一部五冊
大易曾穜粹言一部二十冊 大易曾穜粹言一部十四冊
大易曾穜粹言一部二十冊 王日休凖繫易解一部九册
易陳了翁說一部一冊  周易項安世玩辭一部二冊
李謙齋詳解一部二冊  朱元昇三易備遺一部二冊
王愷易心一部三冊  劉氏易數鈎隱一部一冊
易陳宏童子問一部一冊 易史徵口訣義一部六冊
[001-15a]
周方學易記一部三冊  易祓山齋口義一部四冊
無菴警心易賛一部一冊 易乾鑿度一部一冊
大易宋諸儒集義一部六冊 周易宋諸儒集義一部十/六冊
易㑹通一部四冊   易㑹通一部十五冊
易㑹通一部四冊   易㑹通一部四冊
鄭滁孫易法象通一部六冊 鄭滁孫中天述考一部一冊
吳沆大易璇璣一部一冊 周易李恕音訓一部二冊
李簡學易記一部九冊  李簡學易記一部九冊
[001-15b]
易胡震衍義一部八冊  胡方平學易啓蒙一部二冊
胡炳文易本義通一部八冊 陳應潤易爻變易緼一部/四冊
陳訥河圖易象本義一部一/冊 易陳普解一部二冊
周易齊履謙本說一部四冊 周易紇石烈集傳一部一冊
保八易原奥義一部一冊 周易保八原㫖一部六冊
鄧錡大易圖說一部十八冊 張理義象圖說一部二冊
周易蓬軒錢氏圖說一部/一冊 周易俞石澗集說一部四/冊
周易俞石澗集說一部四冊 周易姑汾遁叟證類一部/一冊
[001-16a]
易林至禆一部一冊  方實孫宗山讀易記一部/六册
易雲間田疇一部二十冊 周易許復衍義一部十二/冊
易張清子傳一部二冊 周易張清子本義一部二/冊
周易張清子本義一部四/冊 周易本義附錄一部一冊
周易本義附錄一部一冊 張應珍義山易解一部二/冊
易吴澂纂言一部八冊 易吴澂纂言一部三冊
易吴澂纂言一部二冊 易吴澂纂言一部七冊
易吳澂纂言外翼一部四/冊 周易梁寅㕘義一部四冊
[001-16b]
易家八卦衍義一部二冊 易疑擬題一部一冊
抄郭東山易書一部三冊 抄易學通變一部一冊
抄清全齋讀易編一部三冊 抄大易忘筌一部二冊
 地字號第二厨書目
 書
古三墳一部一冊  古三墳一部一冊
古文尚書一部二冊  尚書一部二冊
尚書一部四冊   尚書一部二冊
[001-17a]
尚書孔傳一部六冊  尚書註疏一部十二冊
尚書孔頴達註疏一部十/冊 尚書孔傳一部三冊
尚書孔頴達註疏一部十/六冊 尚書白文一部二冊
尚書孔傳一部三冊  尚書孔頴達正義一部十/五冊
尚書要義一部二冊  尚書要義一部八冊
尚書音義一部一冊  尚書東坡傳一部三冊
尚書東坡傳一部四冊  尚書林之奇解一部十二冊
書吴才老埤傳一部四冊 書東萊說一部三冊
[001-17b]
書晦菴說一部三冊  尚書蔡傳一部四冊
書傳纂疏一部二冊  書傳纂註一部三冊
尚書陳大猷集傳一部十/四冊 尚書陳大猷或問一部一冊
書錢融堂傳一部一冊  潔齋書鈔一部一冊
尚書薛季宣古文訓一部/四冊 書鄭敷文說一部一冊
尚書胡士行詳解一部三冊 尚書王天與纂傳一部五冊
書傳陳師凱旁通一部二冊 書經李公凱句解一部一冊
書經李公凱句解一部一冊 尚書金履祥表註一部二冊
[001-18a]
尚書許謙叢說一部四冊 尚書吴文正公纂言一部/二冊
尚書趙把主意一部一冊 趙把辨疑一部一冊
尚書黃存齋通考一部一冊 釋題一部三冊
尚書方時發索至一部一冊 王耕野讀書管見一部一冊
書𫝊㑹選一部六冊  書𫝊㑹選一部二冊
尚書陳氏詳解一部一冊 張國賓書義元㑹一部一/冊
書義新格一部一冊  倪士毅書義要訣一部一/冊
書經徐蘭體要一部一冊 毛晃禹貢指南一部一册
[001-18b]
程大昌禹貢論一部一冊 傅寅禹貢說一部二冊
傅寅禹貢說一部六冊  馮去非洪範補一部一冊
蔡九峯洪範皇極内篇一部/七冊 趙善相洪範統一一部一冊
洪範直解一部一冊  胡一中定正洪範集說一部/一册
胡一中定正洪範集說一部/一冊 胡先生洪範口義一部一冊
田澤洪範洛書辨一部一冊 楊慈湖五誥解一部一冊
汲冢周書一部二冊
 詩
[001-19a]
詩經一部一冊   詩經一部二冊
詩鄭氏箋一部六冊  詩鄭氏箋一部六冊
詩鄭氏箋一部五冊  詩鄭氏箋一部十冊
詩鄭氏箋一部一冊  詩鄭氏箋一部四冊
陸璣詩鳥獸草木蟲魚疏一部/一冊 詩經註疏一部二十九冊
詩經註疏一部二十四冊 詩經註疏一部二十冊
詩經註疏一部十三冊  詩經正義一部十二冊
詩經要義一部十五冊  詩經要義一部十冊
[001-19b]
陸氏詩經釋文一部三冊 陸氏詩經音義一部一冊
唐成伯瑜詩經指說一部/一冊 詩歐陽氏本義一部六冊
詩潁濱傳一部五冊  詩鮮于氏傳一部五冊
詩李黃集解一部六冊  詩李黃集解一部六冊
詩逸齋補傳一部六冊  詩逸齋補傳一部十冊
詩放齋詩一部五冊  詩王氏總聞一部十冊
吕氏讀詩記一部五冊  吕氏讀詩記一部五冊
詩朱子集傳一部二冊  詩朱子集傳一部十冊
[001-20a]
詩朱子集傳一部六冊 詩朱子集傳一部二冊
詩朱子集傳一部一冊 詩𫝊通釋一部五冊
詩𫝊通釋一部四冊  詩𫝊遺說一部三冊
詩楊慈湖解一部八冊 詩錢文子傳一部四冊
詩錢文子傳一部十一冊 嚴粲詩緝一部十三冊
嚴氏集解一部十冊  輔氏童子問一部二冊
詩李恕音訓一部三冊 詩圖說一部一冊
詩胡一桂纂疏一部八冊 李簡詩學備忘一部十二/冊
[001-20b]
詩林岊講義一部五冊 翟思忠詩傳旁通一部八/冊
詩許謙名物鈔一部八冊 詩趙德辨疑一部一冊
朱倬詩經疑問一部一冊 曾堅詩疑大鳴錄一部一/冊
彭士奇詩經主意一部一/冊 林泉生詩義矜式一部一/冊
段氏詩義指南一部一冊 詩經斷法一部一冊
詩經題斷一部一冊  朱善詩經解頤一部一冊
梁寅詩經演義一部二冊
 地字號第三厨書目
[001-21a]
 春秋
春秋左傳一部六冊  春秋左傳一部六冊
春秋左傳一部四冊  春秋左傳一部六冊
春秋左傳一部十一冊 春秋左傳一部十三冊
春秋左傳一部十五冊 春秋左傳一部十五冊
春秋左傳一部四冊  春秋左傳一部四冊
春秋左傳註疏一部三/十五冊 春秋左傳註疏一部三/十册
春秋左傳註疏一部二/十七冊 春秋左傳正義一部二/十一冊
[001-21b]
春秋左傳註疏一部三/十五冊 春秋左傳註疏一部三/十冊
春秋左傳釋文一部六冊 春秋左傳羅氏節一部/三冊
春秋左傳羅氏節一部/四冊 春秋左傳類編一部六冊
春秋左傳類編一部四冊 春秋左傳類編一部六冊
春秋左傳續說一部四冊 春秋左傳說一部四冊
春秋左傳法語一部一冊 春秋左傳章指一部四册
春秋左氏廣晦䝉一部/一冊 孔克春秋左傳本末一部二/十冊
春秋公羊傳一部四冊 春秋公羊傳一部六冊
[001-22a]
春秋公羊傳一部四冊 春秋公羊傳一部六冊
春秋公羊傳一部二冊 春秋公羊傳一部六冊
春秋公羊傳一部六冊 春秋公羊傳註疏一部八冊
春秋公羊傳註疏一部/八冊 春秋公羊傳音義一部一冊
春秋公羊傳一部二冊 春秋公羊傳釋文一部一冊
春秋公羊傳一部二冊 春秋公羊傳一部四冊
春秋榖梁傳一部四册 春秋榖梁傳一部四冊
春秋榖梁傳一部四冊 春秋榖梁傳一部六冊
[001-22b]
春秋榖梁傳一部一冊 春秋榖梁傳一部二冊
春秋榖梁傳一部七冊 春秋榖梁傳註疏一部/五冊
春秋榖梁傳一部二冊 春秋榖梁傳註疏一部/五冊
春秋榖梁傳註疏一部五冊 春秋榖梁傳註疏一部/五冊
春秋榖梁傳釋文一部五冊 國語一部八冊
國語一部六冊   國語一部三冊
春秋董氏繁露一部三冊 春秋董氏繁露一部三冊
春秋董氏繁露一部二冊 春秋陸德明音義一部/三冊
[001-23a]
春秋啖趙纂例一部一冊 春秋陸淳集傳微㫖一部/一冊
春秋陸淳三書一部十四冊 春秋孫明復發微一部四冊
春秋孫明復發微一部四冊 春秋劉敞意林一部二冊
春秋劉敞意林一部二冊 春秋劉敞意林一部一冊
春秋劉敞意傳一部二冊 春秋劉敞權衡一部四冊
春秋劉敞權衡一部三冊 春秋劉敞權衡一部三冊
春秋劉敞權衡一部三冊 春秋蘇潁濱集解一部三冊
春秋胡氏傳一部三冊  春秋胡氏通例一部一冊
[001-23b]
春秋胡氏年表一部一冊 春秋孫覺經解一部十冊
春秋吕東萊集解一部十/五冊 春秋吕東萊集解一部十/五冊
春秋吕東萊集傳微㫖一部/一冊 春秋吕東萊博議一部四冊
春秋吕東萊博議一部六冊 春秋洪皓記詠一部六冊
春秋葉若林傳一部五冊 春秋張大享五禮例宗一例/一冊
春秋王當列國傳一部六冊 春秋陳傅良後傳一部一冊
沈文伯春秋比事一部四冊 沈文伯春秋比事一部六冊
春秋戴少望講議一部四冊 春秋髙閌集註一部六冊
[001-24a]
春秋高閌集註一部六冊 春秋髙閌集註一部六冊
春秋髙閌集註一部六冊 春秋吕大圭或問一部三冊
春秋吕大圭五論一部一冊 春秋吕大圭五論一部一冊
春秋程伯剛分記一部二/十冊 春秋程伯剛分記一部二/十五冊
春秋程伯剛分記一部二/十冊 春秋程伯剛分記一部二/十冊
春秋程伯剛分記一部二/十冊 春秋家鉉翁詳說一部八冊
春秋家鉉翁集傳綱領一部/一冊 春秋黃仲炎通說一部九冊
春秋趙鵬飛經一部十冊 春秋李俞集義一部十冊
[001-24b]
春秋李俞集義一部十五冊 春秋杜諤㑹義一部十一冊
春秋杜諤㑹義一部六冊 春秋張洽註一部四冊
春秋崔氏本例一部四冊 春秋髙允憲書法大㫖一部/一冊
春秋程端學或問一部四冊 春秋程端學或問一部十/三冊
春秋程端學辨一部九冊 春秋程端學本義一部十/五冊
春秋程端學本義一部八冊 陳深讀春秋編一部三冊
春秋王哲皇綱論一部一冊 春秋吳文正公纂言一部十/八冊
春秋吳文正公纂言一部/十冊 春秋吳文正公纂言一部十/六册
[001-25a]
春秋齊履謙統記一部四冊 春秋陳則提綱一部一冊
敬鉉春秋傳例說畧一部/三冊 敬鉉春秋傳例說畧一部/一冊
敬鉉春秋備例說畧一部/三冊 敬鉉春秋備忘一部五冊
敬鉉春秋備忘一部八冊 敬鉉春秋備忘一部十五冊
敬鉉春秋備忘續遺說一部/二冊 敬鉉春秋備忘續遺說一部/二冊
春秋俞皋釋義一部四冊 春秋王元杰讞義一部/五冊
春秋李祺王伯世紀一部/一冊 春秋趙子常屬辭一部/六冊
春秋汪氏纂疏一部四冊 春秋汪氏纂疏一部十冊
[001-25b]
春秋李亷㑹通一部三冊 春秋李亷㑹通一部四冊
春秋李亷㑹通一部五冊 春秋透天闗一部二冊
春秋金鎖匙一部一冊  春秋圖說一部二冊
春秋摘奇一部一冊  春秋通天竅一部一冊
春秋徐晉卿對類賦一部/一冊 春秋李衡集說一部三冊
春秋石先霽書法一部一冊
 地字號第四厨書目
 周禮
[001-26a]
周禮正文一部四冊  周禮一部三冊
周禮一部七冊   周禮一部五冊
周禮一部四冊   周禮一部六冊
周禮句解一部三冊  周禮句解一部一冊
周禮鄭氏註一部五册 周禮鄭氏註一部六册
周禮賈公彦註疏一部六/冊 周禮賈公彦註疏一部四册
周禮賈公彦註疏一部十/七冊 周禮賈公彦正義一部六冊
周禮賈公彦註疏一部十/七冊 周禮賈公彦註疏一部八冊
[001-26b]
周禮賈公彦註疏一部十/五冊 周禮賈公彦註疏一部十/五冊
周禮賈公彦註疏一部/六冊 周禮賈公彦註疏一部二/十六冊
周禮陸德明釋文一部/二冊 周禮唐諸儒要義一部十/三冊
周禮唐諸儒要義一部/八冊 周禮王荆公觧義一部/三冊
周禮鄭宗顔講義一部/一冊 周禮王昭禹詳解一部二/十冊
周禮陳祥道纂圖一部/三冊 周禮陳祥道纂圖一部/三冊
周禮陳祥道纂圖一部/五冊 周禮黃度說一部十/冊
周禮陳傅良說一部一冊 周禮林希逸考工記一部/二冊
[001-27a]
俞言周禮圖一部一冊 周禮王與之訂義一部十/五冊
周禮王與之訂義一部二/冊 周禮易祓總義一部十二/冊
周禮夏休井田譜一部四/冊 周禮毛應龍集傳一部十/六冊
周禮毛應龍或問一部一/冊 周禮復古編一部一冊
 儀禮
儀禮鄭氏註一部五冊 儀禮鄭氏註一部九冊
儀禮鄭氏註一部六冊 儀禮賈公彦註疏一部十/冊
儀禮賈公彦註疏一部十/二冊 儀禮賈公彦註疏一部十/冊
[001-27b]
儀禮賈公彦註疏一部十/冊 儀禮賈公彦註疏一部十冊
儀禮賈公彦註疏一部十/冊 儀禮賈公彦註疏一部十册
儀禮賈公彦註疏一部十/冊 儀禮賈公彦音義一部一冊
儀禮唐諸儒要義一部十/一冊 儀禮唐諸儒要義一部十/一冊
儀禮經傳通解一部一百/冊 儀禮經傳通解一部一百/冊
儀禮經傳通解一部一百/冊 儀禮經傳通解一部三十/四冊
儀禮經傳通解續一部三/十冊 儀禮經傳通解續一部/六冊
朱子儀禮圖一部四冊 朱子儀禮圖一部五冊
[001-28a]
朱子儀禮圖一部六冊 朱子儀禮圖一部十冊
吕東萊少儀外傳一部二/冊 儀禮集註一部七冊
儀禮李如圭集釋一部八/冊 儀禮敖繼公集說一部十/二冊
儀禮敖繼公說一部十五冊 儀禮吴澂逸經一部一冊
 禮記
禮記正文一部十冊  大戴禮記一部二冊
大戴禮記一部二冊  大戴禮記一部二冊
禮記鄭氏註一部十二冊 禮記鄭氏註一部九冊
[001-28b]
禮記孔頴達註疏一部二/十二冊 禮記孔頴達註疏一部十/二冊
禮記孔頴達註疏一部十/冊 禮記孔頴達註疏一部二/十九册
禮記孔頴達正義一部四/十冊 禮記陸德明音義一部二/冊
禮記陸德明釋文一部四/冊 禮記外傳一部一册
禮記註唐儒要義一部十/冊 禮記要義一部八冊
禮記要義一部八冊  三禮圖一部四冊
三禮圖一部六冊  三禮圖一部二冊
禮記衞湜集說一部四/十二冊 禮記衛湜集說一部四/十二册
[001-29a]
禮記衛湜集說一部四/十二冊 禮記衛湜集說一部四/十二冊
禮記衛湜集說一部四/十一冊 禮記衛湜集說一部四/十二冊
禮記衛湜圖說一部一冊 禮記吕氏傳一部五冊
禮記朱周翰詳節一部三冊 月令一部三冊
月令一部三冊   夏小正戴氏傳一部一冊
夏小正經傳考一部三冊 二經雅言一部一冊
禮經㑹元一部四冊  禮記集傳一部四冊
禮記陳澔集說一部四冊 禮記陳澔集說一部三冊
[001-29b]
禮記一部六冊   禮記一部二冊
禮記陳澔集記一部四冊 禮記一部二冊
禮記陳櫟集義一部六冊 禮記陳澔集說一部二冊
禮記吳澂纂言一部十三册 禮記吳澂纂言一部二十/五册
禮記陳櫟詳解一部四冊 禮記吳澂纂言一部十二/冊
 𤣥字號一厨書目
 禮書
唐郊祭錄一部三冊  唐開元禮一部十五冊
[001-30a]
宋元豐郊廟奉祀禮文一部/四冊 宋陳詳道禮書一部十冊
宋陸氏禮象一部五冊 宋太常議定九章冕服一部/一冊
宋政和冠婚喪祭禮一部/二冊 宋政和祭禮新儀一部二冊
宋五禮新儀撮要一部一冊 宋太常因革禮一部九冊
温公書儀一部四冊  温公書儀一部一冊
宋侯國通祀儀式一部一冊 宋侯國通祀圖一部一冊
宋通祀輯畧一部四冊 宋通祀儀禮一部四冊
宋春秋釋奠儀一部四冊 蘇洵脩定諸家諡法一部/一冊
[001-30b]
宋謚號錄一部二冊  宋中興禮書一部六十一冊
中興禮書續編一部二十/一冊 咸淳五輅一部一冊
南宋朝儀一部一冊  文公家禮一部一冊
文公家禮附註一部二冊 文公家禮附錄一部一冊
鄉飲酒儀一部二冊  釋奠陳設須知一部一冊
黃勉齋喪服圖一部二冊 宋士庶通禮一部十二冊
楊慈湖冠祭家記一部一/冊 楊慈湖婚禮家記一部一/冊
楊慈湖喪禮家記一部一/冊 孫偉時享儀範一部一冊
[001-31a]
吴伯豐祭禮從宜一部二/冊 髙閌厚終禮一部一冊
元太常集禮藁一部四十/冊 元集禮一部三冊
元續集禮一部十五冊  元皇朝儀注一部一冊
元朝錄備錄一部一冊  元郊祀禮一部十冊
元鄉飲酒禮一部二冊  元禮書一部十五冊
元釋奠儀圖一部一冊  元釋奠通載一部五冊
元釋奠格例一部一冊  元祭器圖一部一冊
元禮器說一部一冊  元通紀禮編一部二冊
[001-31b]
元葬祭㑹要一部一冊  元釋奠圖一部八冊
元通祀纂要一部二冊  元昭儉錄一部一冊
厯代崇儒廟學典禮本末一部十/九册 龔端禮五服書一部一冊
龔端禮五服圖解一部一冊 五服解義一部一冊
五服圖一部一冊   趙氏禮經葬制一部一冊
 樂書
宋皇祐新樂圖記一部一冊 陳暘樂書一部十二冊
陳暘樂書一部二十冊  陳暘樂書一部十冊
[001-32a]
蔡氏律吕本原一部一冊 蔡氏律吕新書一部一冊
鄭起潜聲律闗鍵一部四/冊 元中和樂經一部一冊
元中和樂經一部一冊 元中和樂經一部一冊
元中和樂經一部一冊 元韶舞九成樂補一部/二冊
趙鳳儀釋奠樂器圖一部/一冊 劉瑾律吕成書一部一冊
 諸經總類
十一經十部七冊  陸德明經典釋文一部二/十冊
經典釋文一部二十冊 經典釋文一部二十冊
[001-32b]
經典釋文一部十五册 經典釋文一部十六冊
張參五經文字一部三冊 唐𤣥度九經字様一部一冊
賈昌朝羣經音辨一部二冊 羣經音辨一部二冊
羣經音辨一部一冊  劉敞七經小傳一部一冊
伊川六經說一部二冊 二蘇五經傳一部二十冊
魏了翁九經要義一部六冊 毛居正六經正一部二冊
六經圖一部三冊  六經圖一部六冊
九經要覽一部五冊  王應麟六經𤣥文編一部/二冊
[001-33a]
姜德平詩書遺意一部一冊 歐陽長孺九經治要一部/五冊
趙孟至九經釋書一部三冊 端本堂經訓要義一部十/一冊
九經三傳沿革例一部一册 九經三傳沿革例一部一冊
九經三傳沿革例一部一冊 九經三傳沿革例一部一冊
九經三傳沿革例一部一冊 九經三傳沿革例一部一冊
九經總制一部一冊  九經直音一部一冊
陳漢寶詩書輯要一部一/冊 張達善四書歸極一部一冊
蒲陽二鄭六經圖辨一部/二冊 六經圖辨一部一冊
[001-33b]
陳維之五經辨疑一部一冊 五經義式一部一冊
經義標凖一部一冊  袁俊翁經史疑節一部一/冊
陶凱九經類要一部一冊 孝經論孟音義一部一冊
孝經一部三冊   温公孝經指輝一部一冊
宋儒邢昺等孝經註疏一部/二冊 宋儒邢昺等孝經註疏一部/一冊
孝經註疏一部二冊  孝經註疏一部三冊
孝經註一部一冊   姜䝉齋孝經說一部一冊
許魯齋孝經直說一部一冊 貫酸齋孝經直解一部一/册
[001-34a]
成齋孝經說一部一冊 江直方孝經外傳一部/十冊
晏璧孝經刋誤說一部/一冊 爾雅郭璞註一部一冊
隋曹憲博雅一部一冊 隋曹憲博雅一部一冊
宋儒邢昺等爾雅說一部/一冊 爾雅疏一部五冊
爾雅疏一部二冊  爾雅疏一部三冊
爾雅疏一部二冊  爾雅疏一部二冊
陸佃爾雅新義一部五冊 陸佃爾雅新義一部三冊
陸佃埤雅一部五冊  埤雅一部四冊
[001-34b]
埤雅一部四冊   埤雅一部四冊
鄭樵爾雅註一部  洪焱祖爾雅翼一部七冊
爾雅翼一部二冊  程端明大爾雅一部一冊
危素爾雅畧義一部五冊
 黃字號第一厨書目
 四書
四書正文一部六冊  四書集註一部十八冊
四書集註一部十八冊 四書集註一部十八冊
[001-35a]
四書集註一部六冊  四書集註一部六冊
四書集註一部六冊  四書集註一部一冊
四書集畧一部十九冊 四書集畧一部十六冊
四書集畧一部十六冊 四書集畧一部十六冊
四書集畧一部十六冊 四書集編一部十八冊
四語附錄一部十五冊 四書附錄一部十五冊
四書語類一部十八冊 四書或問一部十五冊
四書集註集畧一部二/十二冊 四書朱張註一部十四冊
[001-35b]
四書朱真註一部十二冊 四書纂疏一部二十冊
四書纂疏一部二十冊 四書發明一部十六冊
四書集成一部八冊  四書輯語一部二十冊
四書輯釋一部六冊  四書輯釋一部六冊
四書輯釋一部六冊  四書章圖一部六冊
四書章圖一部十一冊 四書標題一部五冊
四書纂箋一部十五冊 四書輯義一部十四冊
四書通一部十二冊  四書管見一部三冊
[001-36a]
四書管窺一部五冊  四書事文引証一部四冊
四書集義精要一部十四/冊 四書汪氏類編一部六冊
四書通証一部二冊  四書集註箋義一部四冊
四書叢說一部四冊  四書問辨一部一冊
四書類辨一部一冊  四書提要一部一冊
四書考義一部五冊  四書疑節一部二冊
四書經義貫通一部一冊 四書經疑問斷一部一冊
四書經義㑹同一部一冊 四書主意一部一冊
[001-36b]
四書待問一部一冊  四書音義一部一冊
四書音釋一部一冊  大學正文一部一冊
大學總義一部五冊  大學通㫖舉要一部
大學發微一部一冊  大學要畧一部一冊
大學要畧一部一冊  大學發微一部一冊
大學要遺畧書一部一冊 論語正文一部二冊
論語註疏一部五册  論語註疏一部四冊
論語註疏一部六冊  論語語疏一部五冊
[001-37a]
論語何晏解一部二冊 論語纂圖一部二冊
論語集說一部五冊  論語要義一部二冊
論語要義一部二冊  論語東坡解一部二冊
論語音義一部一冊  論語潁濵拾遺一部一冊
論語文公類一部八冊 論語蔡覺軒集疏一部/九册
論語張宣公解一部三冊 論語南軒解一部三冊
論語本㫖一部一冊  論語通釋一部三冊
論語集考証一部三冊 論語評一部十四冊
[001-37b]
論語口義一部四冊  論語問答一部三冊
論語意源一部三冊  論語意源一部三冊
論語慈湖解一部二冊 論語纂圖句解一部二冊
論語精義一部二十一冊 論語通義一部一冊
論語章解圖說一部一冊 論語陳用之解一部五冊
論語口義新書一部四冊 論孟旁通一部二冊
論孟旁通一部四冊  中庸輯畧一部四冊
中庸輯畧一部二冊  中庸集畧一部二冊
[001-38a]
中庸或問一部三冊  中庸發明一部一冊
中庸指歸一部一冊  中庸胡先生義一部一冊
中庸提綱一部一冊  孟子趙氏註一部二冊
孟子註疏一部十冊  孟子註疏一部七冊
孟子註疏一部十冊  孟子註疏一部六冊
孟子要義一部三冊  孟子要義一部二冊
孟子要義一部三冊  孟子纂圖一部三冊
孟子張宣公解一部四冊 孟子張南軒解一部七冊
[001-38b]
孟子蔡覺軒集註一部六/冊 孟子詳解一部二冊
孟子集編一部三冊  孟子問答一部三冊
孟子精義一部十冊  孟子節文一部一冊
孟子節文一部一冊  孟子節文一部一冊
尊孟辨一部一冊
 黃字號第二厨書目
 性理
先聖大訓一部二冊  先聖大訓一部三冊
[001-39a]
先聖大訓一部一冊  孔子家語一部五冊
孔子家訓一部三冊  孔子家語一部一冊
顔子一部二冊   顔子一部二冊
曾子一部一冊   曾子一部一冊
曾子一部一冊   曾子一部一冊
曾子一部一冊   曾子一部一冊
曾子一部一冊   曾子一部一册
曾子一部一册   曾子一部一冊
[001-39b]
曾子一部一冊   言子一部一冊
子思一部一冊   子思一部一冊
子思一部一冊   曾思二子一部一冊
周子通書一部   周子通書一部一冊
周子太極通書一部一冊 周子太極通書一部一冊
周子太極圖一部一冊 周子太極圖一部一冊
周子太極問答一部二冊 周子通書訓義一部一冊
周子太極圖發揮一部一/冊 通書發揮一部一冊
[001-40a]
太極辨一部一冊  周子附錄一部二冊
濓溪集一部六冊  程氏經說一部二冊
程氏經說一部二冊  程子粹言一部三冊
程氏遺書一部六冊  程氏遺書一部十二冊
程氏遺書一部六冊  程氏遺書一部四冊
程氏外書一部一冊  程氏外書一部一冊
程氏外書一部一冊  程氏外書一部一冊
程氏文集一部一冊  程氏文集一部三冊
[001-40b]
程氏文集一部八冊  程氏發蒙新書一部三冊
二程語錄一部一冊  二程門人集詩一部一冊
伊洛淵源一部一册  伊洛淵源一部二冊
伊洛精義一部一冊  伊洛精義一部二冊
張子西銘一部一冊  張子西銘一部一冊
西銘解義一部一冊  西銘綱領一部一冊
西銘發揮綱領一部一冊 張子正䝉一部一冊
張子經學理窟一部一冊 張子經學理窟一部一冊
[001-41a]
張子語錄一部一冊  張子語錄一部一冊
張子語錄一部一冊  皇極經世書一部十三冊
皇極經世書一部十冊 皇極經世書一部十五冊
皇極經世運卦一部六冊 皇極通變一部十冊
皇極經世衍數一部十冊 皇極經世衍數一部四十/八冊
經世圖一部四冊  皇極經世圖譜一部十冊
皇世經世指要一部一冊 皇極經世指要一部三冊
皇極内篇一部一冊  皇極經世書類要一部二/冊
[001-41b]
皇極經世正聲正音綱目一部/四冊 觀物外篇一部二冊
觀物外篇衍義一部九冊 觀物外篇衍義一部四冊
邵氏漁樵對問一部一冊 邵子漁樵對問一部一冊
龜山語錄一部二冊  龜山語錄一部二冊
龜山語錄一部二冊  龜山語錄一部五冊
上蔡語錄一部一冊  上蔡語錄一部一冊
上蔡語錄一部一冊  延平語錄一部一冊
延平問答一部一冊  延平問答一部一冊
[001-42a]
胡子知言一部一冊  胡子知言一部一冊
晦庵語類一部四十二冊 晦庵語錄一部三十冊
晦庵語類一部二十五冊 晦庵語錄一部六冊
晦庵語續錄一部六冊 晦庵語續錄一部二十六冊
朱文公續錄一部十八冊 文公續語錄一部十四冊
文公語錄續後集一部四/冊 文公語畧一部三冊
朱子語錄格言一部一册 紫陽宗旨一部四冊
朱子成書一部二冊  朱子成書一部一冊
[001-42b]
近思錄一部八冊  近思錄一部八冊
近思錄一部八冊  近思錄一部八冊
近思錄一部二冊  近思錄一部十冊
近思錄發揮一部一冊 朱文公註易參同契一部/一冊
朱子三書一部一冊  朱子三書一部三冊
小學一部三冊   小學一部六冊
小學纂疏一部六冊  性理羣書一部七冊
性理羣書一部四冊  南軒語錄一部三冊
[001-43a]
南軒語錄一部三冊  東萊讀書記一部二冊
象山語錄一部一冊  象山遺言一部一冊
慈湖遺書一部一冊  慈湖遺書一部三冊
勉齋語錄一部一冊  勉齋講義一部三冊
勉齋講義一部二冊  真西山讀書記一部八十/冊
真西山讀書記一部四十/四冊 真西山讀書記一部四十/八冊
真西山讀書記一部二十/二冊 真西山讀書記一部二十/二冊
真西山讀書記一部四十/四冊 真西山讀書記一部二十/二冊
[001-43b]
真西山讀書記一部二十/二冊 真文忠公心政經一部一冊
真文忠公心政經一部二/冊 真文忠公四經一部一冊
真文忠公心經集傳一部/一冊 真西山學規一部一冊
饒雙峯講義一部五冊 北溪字義一部四冊
北溪字義一部五冊  麗澤論說一部五冊
諸儒明道集一部十冊 諸儒明道集一部十冊
先儒講義一部二冊  性理㑹元一部十五冊
性學指要一部一冊  性學淵源一部一冊
[001-44a]
理學正宗一部一冊  理學類編一部一冊
明善錄一部七冊  明善錄一部八冊
道命錄一部二冊  王魯齋研幾圖一部一冊
王實齋心學一部一冊 許庸齋學言一部一冊
劉荀明本一部三冊  劉荀明本一部三冊
楚澤先生問學一部三冊 陳潛室木鍾集一部三冊
陳潛室木鍾集一部一冊 十先生奥論一部三冊
饒煥錄朱張答問一部/二冊 石洞紀聞一部二冊
[001-44b]
經學明訓一部一冊  性理文錦一部四冊
聖門事業圖一部一冊 陳舜中審是集一部一冊
史繩祖池陽講書本末一部/一冊 梅裕堂講義一部一冊
許魯齋心法一部一冊 許魯齋心法一部一冊
魯齋遺書一部一冊  魯齋遺書一部一冊
魯齋語錄一部一冊  天原發微一部六冊
天原發微一部四冊  洙泗源流一覽一部四冊
性理字訓一部一冊  增廣字訓一部四冊
[001-45a]
増廣字訓一部三冊  家山圖書一部一冊
樂庵語錄一部一冊  洙泗問津一部一冊
鳴道集說一部一冊  鳴道集說一部一冊
諸路課㑹講義一部二冊
 附
孔子實錄一部五冊  孔子年編一部六冊
孔子世家補一部六冊 孔聖圖譜一部三冊
孔子圖譜一部三冊  闕里譜系一部一冊
[001-45b]
素王事紀一部四冊  孔庭纂要一部二冊
孔子追諡詔文一部一冊 宋道學名臣言行錄一部/三冊
龜山年譜一部一冊  尹和靖言行錄一部二冊
尹和靖言行錄一部二冊 朱文公傳一部二冊
紫陽先生年譜一部三冊 勉齋年譜一部一冊
雙峯年譜一部一冊  吴文正公年譜一部一冊
 黃字號第三厨書目
 經濟
[001-46a]
唐太宗帝範一部一冊 唐太宗帝範一部一冊
唐太宗帝範一部一冊 唐太宗帝範一部一冊
唐太宗帝範一部一冊 魏鄭公諫錄一部二冊
陸宣公奏議一部八冊 陸宣公奏議一部八冊
陸宣公奏議一部六冊 陸宣公奏議一部六冊
陸宣公奏議一部六冊 陸宣公奏議一部五冊
陸宣公奏議一部二冊 陸宣公奏議一部二冊
陸宣公奏議一部一冊 唐賢策要一部一冊
[001-46b]
南唐陳致雍曲臺奏議一部/二冊 宋詔令一部二十四冊
宋仁皇訓典一部三冊 宋仁皇訓典一部二冊
帝學一部一冊   帝學一部一冊
范文正公奏議一部二冊 范文正公奏議一部一冊
富文忠公奏議一部六冊 包文肅公奏議一部三冊
范蜀公奏議一部二冊 蘇東坡奏議一部五冊
蘇東坡奏議一部八冊 宋𫝊范劉三老奏議一部/十冊
王明叟内翰奏議一部/二冊 陳諫議諫垣集一部二冊
[001-47a]
任伯雨戇草一部一冊 江公望奏議一部一冊
建炎聖政草一部一冊 東南防守利便一部一冊
東南防守利便一部一冊 陳修撰奏議一部一冊
吴伸嬰鱗吐金集一部一/冊 張魏公中興備覽一部一冊
張魏公奏議一部十二冊 胡忠簡公奏議一部一冊
陳正獻公奏議一部四冊 虞忠肅公奏議一部六冊
葉石林奏議一部四冊 趙忠定公奏議一部十冊
李文肅公經濟編一部四/冊 韓元吉發封錄一部一冊
[001-47b]
葉正則賢良進卷一部二/冊 葉正則賢良進卷一部一/冊
鄭魯公西垣詞草一部一/冊 李桃溪奏議一部一冊
彭龜年内治聖鑑一部十/冊 彭龜年内治聖鑑一部十/冊
吕東萊集厯代奏議一部/二冊 吕東萊制度詳說一部一/冊
張南軒奏議一部二冊 朱子奏議一部二冊
朱子經濟文衡一部六冊 楊萬里論策一部一冊
董煟活民書一部三冊 董煟活民書一部三册
董煟活民書一部三冊 董煟活民書一部三冊
[001-48a]
董煟活民書一部二冊 倪思承明集一部十冊
崔菊坡奏疏一部三冊 趙庸齋瑣闥一部十冊
趙庸齋表箋一部一冊 龍升之中興政要一部十/四冊
章公權進卷一部一冊 牟清忠公奏議一部三冊
鄭立庵内制一部三冊 鄭立庵外制一部六冊
樓山奏議一部三冊  劉顔輔弼名對一部四冊
陳模東宫備覽一部一冊 國之材青宫備見一部三/冊
曹彦約經帷管見一部一/冊 吕中皇朝大事記講議一部/六冊
[001-48b]
錢文子漢唐制度一部一冊 錢文子漢唐制度一部一冊
李橘園策一部一冊  謝疊山考定策券一部一冊
宋太平寶訓一部一冊 宋掖垣詞草一部四冊
萬年龜鏡錄一部二冊 鑑古編一部一冊
宋名臣奏議一部四十冊 宋名臣奏議一部四十冊
宋名臣奏議一部三十/二冊 宋名臣奏議一部七冊
宋名臣奏議一部五冊 宋名臣經濟錄一部十六冊
宋名臣經濟錄續編一部/三冊 大元通制四十五冊
[001-49a]
國朝綸綍一部二冊  國朝典章一部十七冊
詔赦條畫一部四冊  皇朝崇儒寶訓一部一冊
帝王寶範一部二冊  元經筵錄一部五冊
元經筵錄一部四冊  張養浩經筵餘㫖一部一冊
鄧以忠宫學正要一部一/冊 贍思河防通議一部一冊
虚白處士為政九要一部/一冊 張珍疊代世範纂要一部/二冊
厯代事實一部十冊  趙天麟太平金鏡策一部/一冊
趙天麟太平金鏡策一部/一冊 吕助教萬言策一部一冊
[001-49b]
吕助教萬言策一部一冊 元儒時務策凖一部一冊
李縉翁三場文範一部/二冊 孫可淵集詔誥章表一部/一冊
郭明儒集詔誥章表一部/一冊 郭明儒集詔誥章表一部/一冊
馮子亮舉業筌蹄一部一/冊 倪士毅作義要訣一部一/冊
劉鼎策場制度通考一部/一冊 劉錦文答策秘訣一部一/冊
朱禮對策機要一部一冊 林泉生古今制度通纂一部/二冊
梁寅策要一部一冊  梁寅方策稽要一部一冊
梁寅方策稽要一部二冊 董倫太平直言一部一冊
[001-50a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[001-50b]
 
 
 
 
 
 
 
 文淵閣書目卷一