KR2n0007 文淵閣書目-明-楊士奇 (master)


[002-1a]
欽定四庫全書
 文淵閣書目卷二
 宇字號第一厨書目
 史
史記一部四十冊  史記一部三十冊
史記一部三十一册  史記一部十二冊
史記一部十八冊  史記一部二十一冊
史記一部二十二冊  司馬貞史記索隱一部六/冊
[002-1b]
吕東萊大事記一部十冊 吕東萊大事記一部七冊
蘇子由古史一部六冊 蘇子由古史一部五冊
前漢書一部四十一冊 前漢書一部四十九冊
前漢書一部五十冊  前漢書一部五十冊
前漢書一部六十四冊 前漢書一部五十九冊
前漢書一部四十冊  前漢書一部五十冊
荀恱前漢紀一部六冊 王益之西漢年紀一部十八/冊
王益之西漢年紀考異一部/二冊 前漢賛論一部一冊
[002-2a]
前漢賛論一部二冊  劉敞漢書標注一部二冊
王倬班史名物編一部五/冊 後漢書一部三十二冊
後漢書一部五十冊  後漢書一部七十冊
後漢書一部三十四冊 後漢書一部四十八冊
後漢書一部六十冊  後漢書一部五十冊
後漢書一部四十五冊 袁宏後漢紀一部六冊
後漢賛論一部一冊  蕭常續後漢書一部十二/冊
蕭常續後漢書一部五/十一冊 蕭常續後漢書一部十冊
[002-2b]
蕭常續後書目一部五冊 趙居信蜀漢本末一部三/冊
三國志一部二十冊  三國志一部二十冊
三國志一部二十冊  三國志一部二十冊
三國志一部十二冊  三國志一部二十五冊
三國志一部十二冊
 宇字號第二厨書目
晉書一部五十冊  晉書一部五十冊
晉書一部四十九冊  晉書一部四十冊
[002-3a]
晉書一部五十冊  晉書一部六十七冊
南宋書一部五十五冊 南宋書一部五十五冊
南宋書一部五十一冊 南齊書一部二十冊
南齊書一部十五冊  南齊書一部十五冊
南齊書一部二十冊  梁書一部二十冊
梁書一部二十冊  梁書一部二十冊
梁書一部十六冊  梁書一部十六冊
陳書一部十冊   陳書一部十冊
[002-3b]
後魏書一部五十六冊 後魏書一部五十九冊
後魏書一部四十九冊 北齊書一部十五冊
北齊書一部十五冊  北齊書一部十五冊
後周書一部十八冊  後周書一部十冊
後周書一部十八冊  後周書一部十七冊
南史一部二十六冊  南史一部二十六冊
南史一部三十冊  南史一部三十冊
南史一部十六冊  南史一部三十一冊
[002-4a]
南史一部二十二冊  南史一部十六冊
 宇字號第三厨書目
北史一部五十冊  北史一部五十冊
北史一部五十冊  北史一部三十八冊
北史一部四十九冊  北史一部三十冊
北史一部五十冊  隋書一部三十冊
隋書一部三十冊  隋書一部四十冊
隋書一部三十冊  舊唐書一部四十冊
[002-4b]
舊唐書一部三十三冊 唐書一部八十二冊
唐書一部八十一冊  唐書一部八十冊
唐書一部八十五冊  唐書一部八十一冊
唐書一部九十七冊  唐鑑一部四冊
唐鑑一部四冊   唐鑑一部二冊
唐鑑一部一冊   新唐書畧一部十冊
竇苹唐書音訓一部四冊 竇苹唐書音訓一部一冊
竇苹唐書音訓一部四冊 唐書音釋一部一冊
[002-5a]
王十朋唐書詳節一部二/冊 唐賛論一部二冊
唐書直筆一部一冊  貞觀政要一部四冊
貞觀政要一部一冊  貞觀政要一部四冊
貞觀政要一部六冊  貞觀政要一部二冊
貞觀政要一部三冊  貞觀政要一部一冊
貞觀政要一部二冊  五代史一部十冊
五代史一部十冊  五代史一部十冊
五代史一部十冊  五代史一部十冊
[002-5b]
五代史一部十冊  五代史一部十四冊
五代史一部十五冊  五代史一部十六冊
五代史一部十五冊  五代史纂誤一部二冊
五代史纂誤一部二冊 陶岳五代史補一部一冊
王禹偁五代史闕文一部/一冊 五代史通鑑一部三冊
南唐書一部十二冊  九國志一部十冊
吕東萊十七史詳節一部三/十冊 齊推通厯一部四冊
 宇字號第四厨書目
[002-6a]
資治通鑑一部一百四/十冊 資治通鑑一部一百冊
資治通鑑一部一百冊 資治通鑑一部一百九冊
資治通鑑一部一百冊 資治通鑑一部百二十冊
資治通鑑一部七十四冊 資治通鑑一部百二十冊
資治通鑑一部一百冊 資治通鑑一部一百冊
資治通鑑一部一百冊 資治通鑑一部百二十冊
資治通鑑一部百二十冊 資治通鑑一部百三十/九冊
資治通鑑一部九十八冊 帝紀大畧一部十二冊
[002-6b]
陸狀元資治通鑑詳節一部十二冊
 宇字號第五厨書目
胡三省音註通鑑一部一百/六十冊 資治通鑑前例一部二冊
資治通鑑考異一部二冊 資治通鑑考異一部六冊
資治通鑑考異一部十冊 資治通鑑目錄一部十冊
司馬温公稽古錄一部四/冊 司馬温公稽古錄一部三/冊
司馬温公稽古錄一部四/冊 司馬温公稽古錄一部七/冊
司馬温公稽古錄一部五/冊 司馬温公稽古錄一部四/冊
[002-7a]
司馬温公稽古錄一部五/冊 少微通鑑一部五冊
少微通鑑一部四冊  少微通鑑一部四冊
皇王大紀一部二十冊 皇王大紀一部二十冊
皇王大紀一部四十冊 皇王大紀一部二十冊
皇王大紀一部二十冊 皇王大紀一部二十冊
通鑑前編一部二十冊 通鑑前編一部十九冊
通鑑前編一部十八冊 通鑑前編一部十二冊
通鑑外紀一部二冊  通鑑外紀一部二冊
[002-7b]
宋煇周鑑一部十五冊 通鑑綱目一部二十冊
通鑑綱目一部十四冊 通鑑綱目一部十三冊
通鑑綱目一部二十冊 通鑑綱目一部六十冊
通鑑綱目一部六十冊 通鑑綱目一部十五冊
通鑑綱目一部二十九冊 通鑑綱目一部十五冊
通鑑綱目一部三十冊 通鑑綱目一部四十冊
綱目舉要一部二冊  綱目提要一部十冊
綱目提要一部四冊  綱目書法一部八冊
[002-8a]
通鑑續編一部十二冊 通鑑續編一部二十四冊
宋史一部二百六十冊 宋史一部二百五十八冊
宋史一部二百五十五冊
 宇字號第六厨書目
宋鑑長編一部百四十冊 宋鑑一部五冊
宋鑑一部六冊   宋鑑一部四冊
宋鑑一部五冊   宋鑑通考一部六冊
宋東都事畧一部十二冊 宋東都事畧一部十五冊
[002-8b]
宋九朝通畧一部二十冊 宋九朝紀事本末一部八/十冊
宋太平紀事本末一部十/五冊 宋朝要錄一部四十冊
宋朝事實一部五冊  宋丁未錄一部二十九冊
宋丁未錄一部二十冊 宋十朝綱要一部六冊
宋中興編年備要一部十/冊 宋中興編年備要一部十/四冊
宋中興紀事本末一部三/十一冊 宋中興編年綱目一部六/冊
宋中興小厯一部十冊 宋鑑纂要一部一冊
宋史畧一部十冊  曾先之十八史畧一部二/冊
[002-9a]
遼史一部二十冊  遼史一部二十冊
遼史一部二十冊  遼史一部十五冊
遼史目錄釋疑一部一冊 契丹國志一部二冊
金史一部四十冊  金史一部一百二冊
金史一部八十冊  大金國志一部五冊
史考集補一部三十四冊 元史一部百二十冊
元史一部八十冊  元朝祕史一部五冊
元朝祕史一部五冊  元朝祕史續集一部一冊
[002-9b]
元朝秘史續集一部  元史節要一部二冊
元史補遺一部三冊  元史畧一部一冊
元史畧一部一冊  元史外聞一部一冊
厯年總數一部一冊  厯代帝王圖一幅
世記大統圖十幅  厯代帝王統記一部一冊
厯代帝王譜括一部一冊 厯代帝王譜括一部一冊
厯代甲子圖一部一冊 厯代譜賛一部一冊
厯代紀年一部一冊  厯代史譜一部一冊
[002-10a]
厯代史譜一部一冊  稽古圖一部一冊
稽古圖一部一冊  京口耆舊傳一部四冊
北盟錄一部五十一冊
 宙字號第一厨書目
 史附
吕東萊觀史類編一部四/冊 吕東萊觀史類編一部六/冊
吕東萊觀史類編一部六/冊 致堂管見一部十冊
致堂管見一部三十冊 致堂管見一部十四冊
[002-10b]
致堂管見一部十五冊 致堂管見一部十五冊
致見管見一部十冊  史學金鑑一部十五冊
史學金鑑一部五冊  路史一部十七冊
吕大著通鑑精義一部三/十一冊 張南軒通鑑論篤一部三/冊
張南軒通鑑論篤一部三/冊 通鑑源委一部二十三冊
通鑑釋文一部三冊  通鑑釋文一部六冊
通鑑釋文一部五冊  通鑑釋文辯誤一部四冊
通鑑釋文辯誤一部四冊 通鑑問疑一部七冊
[002-11a]
周焱通鑑論斷一部十四/冊 通鑑總類一部二十冊
通鑑總類一部十冊  袁樞通鑑紀事本末一部百二/十四冊
袁樞通鑑紀事本末一部四/十二冊 袁樞通鑑紀事本末一部四/十二冊
袁樞通鑑紀事本末一部四/十二冊 袁樞通鑑紀事本末一部四/十二冊
通鑑補遺一部三十冊 通鑑補遺一部三十冊
綱目集覽一部四冊  綱目集覽一部四冊
綱目集覽一部四冊  綱目集覽一部四冊
綱目集覽一部四冊  綱目集覽一部四冊
[002-11b]
劉國器綱目發微一部二/冊 劉國器綱目書法纂要一部/二冊
尹起莘綱目發明一部三/冊 尹起莘綱目發明一部十/冊
尹起莘綱目發明一部四/冊 尹起莘綱目發明一部十/冊
尹起莘綱目發明一部八/冊 綱目稽疑一部九冊
孔克表綱目音訓一部一/冊 孫吾與綱目音釋一部一/冊
小學史斷一部二冊  十七史纂通要一部二冊
十七史纂講義一部一冊 陳興道經史互紀一部四/冊
陳興道經史互記一部四/冊 錢参政諸史提要一部七/冊
[002-12a]
錢參政諸史提要一部一/冊 章衡編年通載一部五冊
帝王本支一部二冊  章衡編年通載一部十冊
古今通要一部四冊  高氏小史一部六十一冊
陳思書小史一部二冊 洪邁史記法語一部一冊
趙青山史記纂一部四冊 史記闕文一部二冊
穆天子傳一部一冊  穆天子傳一部一冊
吴越春秋一部二冊  吴越春秋一部二冊
吴越春秋一部一冊  越絶書一部一冊
[002-12b]
 宙字號第二厨書目
十二國史一部一冊  何俌西漢補遺一部一冊
洪邁西漢法語一部四冊 洪邁西漢法語一部二冊
西漢㑹要一部十冊  西漢㑹要一部十冊
西漢㑹要一部十冊  西漢㑹要一部八冊
王益之西漢鑑論一部八/冊 洪邁東漢精語一部二冊
洪邁東漢精語一部二冊 東漢㑹要一部八冊
東漢㑹要一部八冊  東漢㑹要一部七冊
[002-13a]
吴仁傑兩漢刋誤補遺一部/一冊 吴仁傑兩漢刋誤補遺一部/一冊
兩漢博聞一部二冊  錢時兩漢筆記一部四冊
七制三宗史編句解一部/三冊 漢雋一部二冊
三國志精語一部一冊 三國志精語一部一冊
晉書精語一部一冊  楊正衡晉書音義一部一/冊
南史精語一部一冊  李燾六朝博義一部四冊
建康實錄一部十五冊 孫甫唐史記論一部三冊
孫甫唐史記論一部三冊 唐起居注一部一冊
[002-13b]
唐太宗建元實跡一部一/冊 唐元和錄一部一冊
唐中朝故事一部一冊 唐㑹要一部一冊
唐㑹要一部三十冊  唐㑹要一部二十五冊
唐宋名賢確論一部二十/冊 五代㑹要一部五冊
五代㑹要一部五冊  南唐近事一部一冊
蜀鑑一部四冊   江南餘載一部一冊
南唐近事一部一冊  宋隆平集一部四冊
宋太平事迹一部四冊 宋㑹要一部二百三冊
[002-14a]
宣政雜錄一部一冊  宋中興目錄一部一冊
分修宋史一部十冊  靖康錄一部一冊
靖康要錄一部二冊  中興館閣錄一部五冊
中興百官年表一部四十/冊 中興聖政一部二十一冊
中興百官題名一部十五/冊 宋朝宰輔編年錄一部十/六冊
宋朝宰輔編年錄一部十/六冊 宋中興十三處戰功一部/二冊
建炎時政記一部一冊 宋史後補一部二冊
南北史列傳一部四冊 三國編年要畧一部六十/三冊
[002-14b]
李心傳舊聞誤證一部四/冊 李心傳建炎繫年要錄一部二/十冊
四朝聞見錄一部五冊 宋續編兩朝綱目一部二/冊
曾公遺錄一部七冊  孝史一部十冊
孝史一部八冊   孝子傳一部一冊
忠臣傳一部一冊  忠臣傳一部一冊
廉吏傳一部二冊  古列女傳直說一部一冊
列女傳一部一冊  劉向列女傳一部一冊
劉向列女傳一部一冊 劉向列女傳一部一冊
[002-15a]
列女傳一部一冊  列女傳一部一冊
諸葛武侯傳一部一冊 諸葛武侯傳一部一冊
諸葛武侯傳一部一冊 唐才子傳一部三冊
少陵先生年譜一部一冊 宋名臣言行錄一部二十/冊
宋名臣言行錄一部四冊 三朝名臣言行錄一部十/冊
四朝名臣言行錄一部二/十四冊 四朝名臣言行錄一部五/冊
四朝名臣言行錄一部十/七冊 四朝名臣言行錄一部三/冊
四朝名臣言行錄一部五/冊 五朝名臣言行錄一部六/冊
[002-15b]
中興忠義錄一部一冊 宋朝名臣編要一部二冊
宋朝名臣事畧一部四冊 曹武惠王言行錄一部二/冊
吕文穆公列傳一部一冊 富鄭公使北語錄一部一/冊
安定先生言行錄一部一/冊 范文正公年譜一部一冊
范文正公言行拾遺一部/一冊 范文正公遺跡一部一冊
韓魏公家傳一部三冊 東坡遺事一部一冊
鄂國金佗粹編一部十冊 劉氏傳忠錄一部一冊
吕忠穆公逢辰記一部三/冊 慈湖先生行狀一部一冊
[002-16a]
崔清獻公言行錄一部一冊 戊辰修史傳一部一冊
文丞相傳一部一冊  文丞相傳一部一冊
元秘書志一部六冊  宋濓厯官記一部一冊
日本國厯代世紀一部一冊 朝鮮本末一部二冊
西夏析支錄一部一冊 黑闥事畧一部一冊
夷夏錄一部三冊  髙麗國書簡一部十九冊
 史雜
讀史明辯一部三冊  路史發揮一部一冊
[002-16b]
直說通畧一部十二冊 直說通畧一部八冊
直說通畧一部三冊  古今通系論一部一冊
古今通畧一部一冊  通鑑末議一部一冊
厯代帝王紀事纂要一部/一冊 厯代帝王年運銓要一部/一冊
厯代源流一部一冊  厯代叙畧一部一冊
古今紀要一部一冊  通鑑紀要一部一冊
通鑑採異一部一冊  續通鑑要畧一部二冊
厯代淵源一部一冊  史學提要一部二冊
[002-17a]
厯代䝉求一部一冊  公子書一部三冊
萬古一今一部一冊  池咏漢鱠一部一冊
漢武帝洞㝠記一部一冊 江東十鑑一部二冊
三國六朝事實一部三冊 晉史發明論斷一部二冊
晉史揮塵一部二冊  戴遜晉史原辭一部一冊
桓温傳一部一冊  南北分門事類一部四冊
南北史續世說一部三冊 昭明事迹一部一冊
舊唐書雜論一部一冊 唐史属辭一部二冊
[002-17b]
池詠唐鱠一部一冊  唐國史補一部一冊
唐小說一部一冊  唐新史纂一部一冊
開元天寶遺事一部一冊 天寶西幸記一部一冊
唐奉天錄一部一冊  尙書故實一部一冊
薛仁貴征遼事畧一部一/冊 唐宰輔記一部一冊
安祿山事迹一部一冊 平蔡錄一部一冊
東平忠靖王傳一部一冊 大唐新語一部一冊
李濬松牕雜記一部一冊 唐滕王外傳一部一冊
[002-18a]
令狐澄貞陵遺事一部一/冊 李肇翰林志一部一冊
謫仙外傳一部一冊  李賛王近事㑹元一部一/冊
髙力士傳一部一冊  南部煙花錄一部一冊
大越史畧一部二冊  玉壺野史一部一冊
岳珂程史一部一冊  岳珂程史一部一冊
岳珂媿郯錄一部五冊 裴庭裕東觀奏記一部一/冊
邵伯温聞見錄一部一冊 聞見錄一部八冊
林文節公史一部一冊 吕東萊大事紀解題一部十/二冊
[002-18b]
征南錄一部一冊  西齋話記一部一冊
嘉紹本議一部一冊  雜錄備對一部五冊
畨陽名臣事畧一部一冊 范仲將道鄉危言錄一部/一冊
常侍言㫖一部一冊  慶元黨禁錄一部一冊
厚德錄一部一冊  宣和遺事一部一冊
清溪弄兵錄一部一冊 靖康守城錄一部一冊
魏泰東軒筆錄一部一冊 宋南渡錄一部一冊
宋南渡錄一部一冊  嘉定狀元及第圖一部一/冊
[002-19a]
嘉定宰相慶㑹圗一部一/冊 竊憤錄一部一冊
却掃編一部一冊  辛巳泣蘄錄一部一冊
南燼紀聞一部一冊  注解通系錄一部一冊
炎德復輝錄一部二冊 建炎復辟記一部一冊
朝野雜記一部二十冊 朝野雜記一部八冊
聞見續稿一部二冊  荃翁貴耳錄一部一冊
叢采記一部一冊  石湖居士攬轡錄一部一/冊
文昌雜錄一部一冊  武林舊事一部一冊
[002-19b]
武林舊事一部一冊  吴中舊事一部一冊
開景福華編一部一冊 孫公談圃一部一冊
丙子龜鑑一部一冊  玉堂雜記一部一冊
耆定錄一部一冊  咸淳遺事一部一冊
石林燕語一部一冊  燕語考異一部二冊
金德運議一部一冊  完顔亮史記一部一冊
汝南遺事一部一冊  松漠紀聞一部一冊
歸潛志一部一冊  元聖武開天記一部一冊
[002-20a]
謀夏錄一部一冊  弔伐錄一部二冊
元平宋錄一部一冊  元史論一部一冊
辜君政蹟記一部一冊 壬辰雜編一部三冊
東平王世家一部一冊 保越錄一部一冊
南蠻叙畧一部一冊
 洪字號第一厨書目
 子書
老子道德經一部一冊 老子河上公注一部一冊
[002-20b]
老子龔士卨句解一部一冊 老子蘇子由注一部二冊
老子林希逸口義一部一冊 老子邵若愚直解一部一/冊
闗尹子一部一冊  闗尹子一部一冊
管子一部十一冊  管子房𤣥齡注一部五冊
晏子新書一部一冊  文子纘義一部四冊
文子纘義一部四冊  墨子一部一冊
鄧析子一部一冊  鄧析子一部一冊
亢倉子何粲注一部一冊 子華子一部一冊
[002-21a]
慎子一部一冊   慎子一部一冊
公孫龍子一部一冊  列子張湛注一部二冊
列子林希逸口義一部二/冊 老子列子口義一部一冊
莊子南華經一部一冊 莊子晉郭象註一部四冊
纂圖互註南華經一部一/冊 纂圖互註南華經一部一/冊
互註南華經一部四冊 莊子吕惠卿解一部五冊
莊子句解一部二冊  莊子成元英註疏一部十/二冊
莊子林希逸口義一部四/冊 三子口義一部十二冊
[002-21b]
鶡冠子一部一冊  鬼谷子一部一冊
魯連子一部一冊  商子一部一冊
荀子唐楊倞註一部十冊 荀子一部十冊
荀子一部十冊   荀子一部八冊
荀子一部四冊   荀子龔士卨解一部二冊
荀子句解一部三冊  陳元方削荀子疵一部一/冊
韓非子一部十冊  燕丹子一部一冊
戰國策一部四冊  戰國策一部二冊
[002-22a]
戰國策一部七冊  戰國策一部四冊
戰國策一部四冊  吕氏春秋一部三冊
吕氏春秋一部十冊  吕氏春秋一部四冊
孔叢子一部三冊  孔叢子一部二冊
淮南子一部四冊  淮南子一部五冊
淮南子一部六冊  劉向新序一部三冊
劉向新序一部三冊  劉向新序一部三冊
劉向說苑一部五冊  劉向說苑一部四冊
[002-22b]
揚子法言一部一冊  揚子法言一部一冊
揚子法言一部一冊  揚子法言一部一冊
揚子法言一部二冊  揚子法言一部一冊
揚子法言一部二冊  揚子法言一部一冊
太𤣥一部三冊   太𤣥一部二冊
太𤣥一部三冊   太𤣥温公註一部三冊
太𤣥温公注一部四冊 太𤣥集注一部十六冊
太𤣥索隠一部二冊  翼𤣥一部九冊
[002-23a]
翼𤣥一部四冊   荀恱申鑒一部一冊
傅子一部一冊   抱朴子一部三冊
文中子元經一部一冊 文中子中說一部三冊
中說一部一冊   中說一部一冊
中說一部二冊   中說一部二冊
中說一部二冊   中說一部二冊
過文中子言一部一冊 司馬温公潛虚一部一冊
潛虗演義一部一冊  潛虚演義一部三冊
[002-23b]
潛虚演義一部四冊  聱隅子一部一冊
天鬻子一部一冊  史子朴語一部三冊
史子朴語一部一冊  吴枋里仁子一部一冊
諸子言要英華一部二冊 諸子言要英華一部一冊
諸子瓊林一部四冊  諸子瓊林一部八冊
郁離子一部一冊
 荒字號第一厨書目
 子雜
[002-24a]
弟子職一部一冊  賈誼新書一部一冊
賈誼新書一部一冊  曹大家女誡一部一冊
馬融忠經一部一冊  王充論衡一部七冊
王充論衡一部三冊  應劭風俗通一部四冊
應劭風俗通一部三冊 應劭風俗通一部三冊
應劭風俗通一部一冊 劉熙釋名一部一冊
蔡邕獨斷一部一冊  劉劭人物志一部一冊
方言郭璞註一部一冊 方言郭璞註一部一冊
[002-24b]
方言郭璞註一部一冊 王子年拾遺記一部二冊
顔氏家訓一部三冊  顔氏家訓一部二冊
顔氏家訓一部二冊  王勃鞶鑑銘箋一部一冊
栁子龍城錄一部一冊 劉公嘉話一部一冊
柳氏家訓一部一冊  李德裕戎幕閒談一部一/冊
李德裕次柳氏舊聞一部/一冊 段成式酉陽雜爼一部三/冊
段成式酉陽雜爼一部三/冊 趙璘因話錄一部二冊
林伸蒙續孟書一部一冊 伸䝉子書一部一冊
[002-25a]
李涪刋誤一部一冊  劉餗隋唐嘉話一部一冊
劉崇逺金華新編一部三/冊 李途記室新書一部三冊
陸龜䝉小名錄一部一冊 張固幽閒鼓吹一部一冊
李濟翁資暇集一部一冊 范攄雲溪友議一部一冊
范攄雲溪友議一部一冊 蘇鶚杜陽雜編一部一冊
蘇鶚演義一部一冊  王泉子聞見真錄一部一/冊
唐摭言一部三冊  馮道益智書一部一冊
馮道益智書一部一冊 南唐逸叟釣磯立談一部/一冊
[002-25b]
龍明子葆光錄一部一冊 林和靖省心詮要一部一/冊
林和靖省心詮要一部一/冊 林和靖省心詮要一部一/冊
黃休復茅亭客話一部二/冊 錢希白南部新書一部一/冊
張齊賢洛陽縉紳記一部/一冊 王文正公筆錄一部一冊
宋景文公筆墨錄一部一/冊 宋景文公筆錄一部一冊
司馬温公家範一部一冊 范蜀公正書一部一冊
范蜀公東齋記事一部一/冊 東坡志林一部一冊
蘇黃門龍川畧志一部一/冊 元城話錄一部一冊
[002-26a]
元城語錄一部一冊  元城語錄一部一冊
陳後山談叢一部一冊 張文潛明道志一部一冊
晁說之客語一部一冊 王平仲雜說一部一冊
孔平仲珩璜編一部一冊 孔平仲雜說一部一冊
孔平仲雜說一部一冊 江臨幾雜志一部一冊
沈括筆談一部五冊  沈括筆談一部一冊
沈括筆談一部三冊  補筆談一部一冊
沈括忘懷錄一部一冊 沈括忘懷錄一部一冊
[002-26b]
吕原明雜記一部一冊 吕氏鄉約一部一冊
吕氏童蒙訓一部一冊 吕氏童䝉訓一部一冊
三槐王氏雜錄一部一冊 楊公筆錄一部一冊
張舜民郴行錄一部一冊 文瑩玉壺清話一部二冊
道山清話一部一冊  王闢之澠水燕談錄一部/一冊
趙德麟侯鯖錄一部一冊 馮翊子桂苑叢談一部一/冊
李氏紀聞一部一冊  李獻民雲齋廣錄一部一/冊
朱無惑萍州可談一部一/冊 彭淵材墨客揮犀一部一/冊
[002-27a]
王性之黙記一部一冊 黄朝英青箱雜記一部一/冊
高君承事物紀原一部一/冊 馬永易實賓錄一部十冊
馬永易實賔錄一部一冊 李敬齋古今黈一部一冊
陵陽先生室中語一部一/冊 陸氏家世舊聞一部一冊
陸氏家世舊聞一部一冊 陸游老學庵筆記一部二/冊
李邦彦省心雜言一部一/冊 容齋隨筆一部二十冊
容齋隨筆一部十四冊 吴箕常談一部一冊
沈氏寓簡一部一冊  沈氏寓簡一部一冊
[002-27b]
姚寛西溪叢語一部二冊 葉少藴避暑錄一部二冊
葉少藴東軒襍錄一部一/冊 范石湖驂鸞錄一部一冊
劉彦冲聖傳十論一部一/冊 朱子童䝉須知一部一冊
晦庵訓子帖一部一冊 晦庵讀書法一部一冊
紫陽東遊記一部一冊 東萊雜記一部一冊
東萊閫範一部三冊  東萊家範一部一冊
東萊辯志錄一部一冊 東萊辯志錄一部一冊
東萊臥遊錄一部一冊 鶴山雅言一部一冊
[002-28a]
鶴山渠陽雜鈔一部一冊 楊慈湖啓䝉一部一冊
楊慈湖吴中錄一部一/冊 韓澗泉日記一部三冊
唐仲友愚書一部一冊 迂齋論記一部三冊
聶麟學海資用一部二冊 凃近正明倫集一部一冊
朱翌猗覺寮雜記一部一/冊 吴準齋雜說一部一冊
龍鼎臣東原錄一部一冊 仙愚錄一部一冊
軒渠集一部一冊  玉堂文老一部一冊
趙希循㑹心錄一部一冊 鄭時中影響錄一部一冊
[002-28b]
李伯崇樂善錄一部一冊 黃光大積善錄一部三冊
黃光大積善錄一部二冊 趙孟奎善善錄一部一冊
趙孟奎善善錄一部二冊 李之彦東谷所見一部一/冊
高晦叟珍席放談一部一/冊 王明清投轄錄一部二冊
王明清餘話一部一冊 雪溪揮塵錄一部十二冊
揮塵餘話一部一冊  曾汲古服膺錄一部一冊
俞文豹吹劍錄一部一冊 方昕家訓集鑑一部一冊
廖議夫闗化書一部一冊 徐卿家範一部一冊
[002-29a]
袁氏世範一部二冊  吴仁傑鹽石新論一部一/冊
劉昌詩蘆浦筆記一部一/冊 陳子兼捫蝨新語一部一/冊
胡仔苕溪漁隠一部一冊 高似孫緯畧一部一冊
羅大經鶴林玉露一部一/冊 何光膠言錄一部一冊
朱弁曲洧舊聞一部一冊 周密齊東野語一部三冊
周密澄懷錄一部一冊 周密浩然齋雅談一部一/冊
周密雲煙過眼錄一部一/冊 吴枋宜齋野乘一部一冊
羅文恭公筆記一部一冊 姚忠孝逍遥傳記一部一/冊
[002-29b]
吴曾能改齋漫錄一部四/冊 劉氏訓蒙一部一冊
陳石堂字義一部一冊 倪思經經鉏堂雜志一部/二冊
許仲龍金澗學言一部一/冊 何薳春渚紀聞一部四冊
張世南游宦記聞一部一/冊 葉澤卿西湖紀逸一部一/冊
方炳晦翁漫說一部一冊 沈君玉逸民漫鈔一部一/冊
齊齋開卷錄一部一冊 馬純陶朱新錄一部一冊
張帥正倦遊雜錄一部一/冊 王正德餘師錄一部一冊
龔頤正芥隠筆記一部一/冊 汪文振製錦管見一部一/冊
[002-30a]
羅子蒼識遺一部一冊 張淏雲谷雜記一部四冊
范景文筆記一部一冊 邢凱坦齋通編一部一冊
方勺泊宅編一部一冊 王洙談錄一部一冊
龔頣正續釋常談一部一冊 施君美别釋常談一部冊/
吴沆環溪集一部三冊 周煇清波雜志一部一冊
周煇清波别志一部一冊 劉炎邇言一部一冊
俞鼎孫儒學警悟一部三/冊 王楙野客叢書一部一冊
趙彦衛雲麓漫鈔一部五/冊 趙彦衛雲麓漫鈔一部五/冊
[002-30b]
費衮梁溪漫志一部一冊 秀雅堂脞記一部一冊
百衲居士叢談一部一冊 莊綽雞肋編一部一冊
戴埴鼠璞一部一冊  徂異志一部一冊
郭彖暌車志一部  吴自牧夢梁錄一部一冊
宋伯仁烟波圖一部一冊 耐得翁就日錄一部一冊
茅吉亨聞見錄一部一冊 景渙牧䜿閒談一部一冊
謝伋四六談麈一部一冊 趙子集隨時錄用一部一/冊
是齋售用一部一冊  譚友聞自號錄一部一冊
[002-31a]
陳思小字錄一部一冊 陳思小字錄一部一冊
兼明書一部一冊  心寶治論一部一冊
湘山野錄一部四冊  甕牖閒評一部一冊
北窓叢錄一部一冊  耆舊續聞一部一冊
續行都紀事一部一冊 造𤣥集一部一冊
采真集一部一冊  常談脞錄一部二冊
譬喻纂言一部一冊  雜錄一部一冊
筆畧一部一冊   廣川書䟦一部五冊
[002-31b]
程端禮讀書日程一部二/冊 吴亮忍經一部一冊
歐陽萬里孝友同風一部/四冊 史弼景行錄一部一冊
熊大年集書指意一部二/冊 楊瑀山居雜話一部一冊
書齋夜話一部一冊  凌翀日聞錄一部一冊
家寳世範一部一冊  謝應芳辯惑編一部一冊
洛上翁谷中書一部一冊 續澄懷錄一部一冊
葉留延壽錄一部一冊 劉詞頤生錄一部一冊
蒲䖍貫保生要錄一部一/冊 黃文獻公筆記一部一冊
[002-32a]
王亷迂論一部一冊  張□太古㑹原論一部一/冊
范立本明心寶鑑一部一/冊 范立本明心寶鑑一部一/冊
袁時億訓蒙要語一部一/冊
 雜附
摭遺新說一部一冊  古今諺一部一冊
滑稽集一部一冊  滑稽逸傳一部二冊
虬鬚客傳一部一冊  北里志一部一冊
侍兒小名錄一部二冊 閒中新錄一部一冊
[002-32b]
瑣窓閒話一部二冊  詼諧珍選一部一冊
叙異一部一冊   曾文寶雜類一部一冊
詩謎一部一冊   詩謎一部一冊
青瑣高議一部一冊
 日字號第一厨書目
 文集
昭明文選一部六十冊 昭明文選一部六十冊
昭明文選一部三十冊 昭明文選一部三十冊
[002-33a]
昭明文選一部三十冊 昭明文選一部二十九冊
昭明文選一部二十一冊 昭明文選一部十九冊
文選雙字類要一部三冊 文選雙字類要一部三冊
文選類林一部五冊  文選五臣同異一部一冊
文選補遺一部二十冊 古今苑一部五冊
古今苑一部四冊  文苑英華一部一百二/十四冊
文苑英華一部一百冊 文苑英華一部一百三冊
文苑英華一部一百五冊 文苑英華一部九十二冊
[002-33b]
文苑英華辨證一部四冊 文章正宗一部十二冊
文章正宗一部十五冊 文章正宗一部二十冊
文章正宗一部十冊  續文章正宗一部八冊
續文章正宗一部八冊 帝王之制一部四冊
麗澤集文一部八冊  崇古文訣一部二冊
崇古文訣一部二冊  掇英古文一部一冊
迂齋標注諸家文集一部十/二冊迂齋標注諸家文集一部/十冊
迂齋標注諸家文集一部/十冊 層潤文選一部八冊
[002-34a]
層潤文選一部四冊  觀瀾文選一部九冊
古文闗鍵一部二冊  文章軌範一部一冊
文章軌範一部一冊  湛溪近古文章一部八冊
古今文鑑一部三冊  妙絶古今一部二冊
文海一部二十九冊  文心雕龍一部一冊
麗澤文式一部一冊  麗澤文式一部一冊
文章緣起一部一冊  文章蹊隧一部一冊
修辭鑑衡一部一冊  文則一部一冊
[002-34b]
文說一部一冊   古今辯體一部一冊
賦纂一部一冊   日誦賦範一部一冊
賦宗撮要一部一冊  賦題星鳳一部一冊
古賦體一部二冊  古今選玉一部二冊
楚辭一部二冊   楚辭一部六冊
楚辭一部六冊   楚辭一部六冊
楚辭一部五冊   楚辭一部三冊
楚辭一部二冊   楚辭一部一冊
[002-35a]
楚辭注解一部五冊  楚辭注解一部四冊
楚辭續一部三冊  變離騷一部三冊
西漢文類一部六冊  西漢文類一部六冊
西漢策一部一冊  東漢文鑑一部四冊
東漢策一部二冊  三國文類一部六冊
三國文一部一冊  唐文粹一部二十冊
唐文粹一部十四冊  宋文鑑一部五十一冊
宋文鑑一部五十冊  宋文鑑一部五十冊
[002-35b]
宋文鑑一部五十冊  宋文鑑一部五十冊
宋皇朝文鑑一部五十冊 二百家文粹一部六十冊
大全文粹一部十五冊 大全文粹一部九冊
宋賢文藪一部六冊  諸儒奥論一部五冊
諸儒奥論一部四冊  羣公四六一部五冊
宋諸賢獻夀文一部二冊 四六寳苑一部十冊
海内儒宗一部四冊  包宏齋宏詞總類一部十冊
 日字號第二厨書目
[002-36a]
元國朝文類一部三十三冊 元國朝文類一部三十五冊
元國朝文類一部二十冊 天下同文一部一冊
元賦一部一冊   揚子雲文集一部一冊
曹子建文集一部二冊 嵇康文集一部一冊
陸氏二俊文集一部四冊 昭明太子文集一部一冊
江文通文集一部二冊 張說之文集一部四冊
張曲江文集一部五冊 張曲江文集一部四冊
駱賓王文集一部一冊 陳伯玉文集一部三冊
[002-36b]
陳伯玉文集一部三冊 沈佺期文集一部一冊
王右丞文集一部三冊 元次山文集一部四冊
顔魯公文集一部六冊 顔魯公文集一部四冊
陸宣公文集一部六冊 陸宣公文集一部六冊
陸宣公文集一部六冊 陸宣公文集一部六冊
陸宣公文集一部三冊 陸宣公文集菁華一部一/冊
獨孤公文集一部四冊 元氏長慶集一部六冊
元氏長慶集一部四冊 白氏長慶集一部二十冊
[002-37a]
白氏長慶集一部十八冊 權載之文集一部四冊
韓昌黎文集一部二十/二冊 韓昌黎文集一部十五冊
韓昌黎文集一部八冊 韓昌黎文集一部十四冊
韓昌黎文集一部八冊 韓昌黎文集一部七冊
韓昌黎文集一部二冊 祝充韓文音義一部一冊
柳子厚文集一部二十冊 柳子厚文集一部十五冊
柳子厚文集一部八冊 柳子厚文集一部八冊
柳子厚文集一部五冊 潘緯柳文音義一部一冊
[002-37b]
劉禹錫文集一部五冊 劉禹錫文集一部三冊
劉禹錫文集一部三冊 吕和叔文集一部三冊
吕和叔文集一部二冊 吕和叔文集一部二冊
吕和叔文集一部一冊 李深之文集一部一冊
李深之文集一部一冊 李文公文集一部三冊
李元賔文集一部一冊 皇甫持正文集一部一冊
皇甫持正文集一部一冊 歐陽詹文集一部一冊
歐陽詹文集一部三冊 杜牧之樊川集一部六冊
[002-38a]
李義山文集一部十冊 沈下賢文集一部一冊
皮日休文集一部二冊 皮日休文集一部二冊
李衛公文集一部八冊 李衛公文集一部八冊
李衛公文集一部六冊 司空表聖文集一部一冊
司空表聖文集一部一冊 黃御史文集一部二冊
何自然小山襍著一部十/一冊 徐騎省文集一部十冊
王黃州小畜集一部八冊 南陽趙叔靈文集一部三/冊
張乖崖文集一部二冊 河南穆伯長文集一部一/冊
[002-38b]
栁仲塗文集一部三冊 楊文公武夷新集一部五/冊
楊文公武夷新集一部五/冊 楊文公别集一部四冊
晏元獻公文集一部六冊 韓魏公安陽集一部五冊
范文正公文集一部六冊 范文正公文集一部六冊
范文正公文集一部五冊 范文正公文集一部三冊
范文正公尺牘一部一冊 夏英公文集一部十五冊
余襄公文集一部五冊 文潞公文集一部十冊
宋元憲公文集一部十冊 趙清獻公文集一部六冊
[002-39a]
趙清獻公文集一部六冊 張安道樂全文集一部七/冊
張安道樂全文集一部六/冊 胡文恭公文集一部十冊
胡文恭公文集一部十冊 蔡端明文集一部八冊
歐陽文忠公文集一部五/十三冊 歐陽文忠公文集一部四/十冊
歐陽文忠公文集一部三/十六冊 歐陽文忠公文集一部二/十冊
歐陽文忠公文集一部十/一冊 歐陽文忠公文集一部六/冊
歐陽公本末一部十冊 三蘇文集一部一百五冊
三蘇文集一部二十冊 蘇老泉文集一部八冊
[002-39b]
眉山嘉祐集一部二冊  蘇東坡文集一部三十冊
蘇東坡文集一部二十/四冊  蘇東坡文集一部二十二冊
蘇東坡文集一部二十/九冊  蘇東坡文集一部二十六冊
東坡别集一部十五冊  東坡别集一部五冊
東坡尺牘一部十二冊  東坡尺牘一部五冊
東坡翰墨一部一冊  東坡翰墨一部一冊
蘇潁濱文集一部二十三冊 王荆公臨川集一部二十冊
王荆公臨川集一部二十冊 王荆公臨川集一部一冊
[002-40a]
 日字號第三字書目
司馬温公文集一部十六/冊 司馬温公文集一部十五/冊
司馬温公文集一部十冊 周馬温公傳家集一部五/冊
周濓溪文集一部十一冊 周濓溪文集一部十冊
周濓溪文集一部二冊 程明道文集一部二冊
程明道文集一部二冊 程伊川大全集一部五冊
程伊川文集一部三冊 伊川擊壤集一部四冊
程氏文集一部四冊  程氏文集一部三冊
[002-40b]
曾南豐文集一部十二冊 曾南豐文集一部十冊
曾南豐文集一部六冊 曾南豐文集一部六冊
曾南豐文集一部三冊 劉元城文集一部三冊
劉元城盡言集一部三冊 三劉先生文集一部二冊
三劉先生文集一部二冊 劉貢父彭城集一部十五/冊
劉貢父彭城集一部十三/冊 劉雲龍文集一部五冊
劉忠肅公集一部十冊 左史劉公集一部四冊
古靈陳先生文集一部八/冊 古靈陳先生文集一部五/冊
[002-41a]
古靈陳先生文集一部四/冊 陳忠肅公了齋集一部/十冊
徐節孝文集一部四冊 鄭氏鄖溪集一部十冊
石徂徠文集一部六冊 石徂徠文集一部五冊
闕/
 
 
 
 
[002-41b]
 
      趙閑閑滏水集一部四冊
王元老拙軒集一部三冊 王若虚滹南文集一部十/冊
王若虚滹南文集一部五/冊 耶律湛然居士集一部十/七冊
耶律湛然居士集一部三/冊 許文正公集一部三冊
元遺山文集一部十二冊 元遺山文集一部十冊
王秋澗大全集一部四十/二冊 王秋澗大全集一部四十/二冊
郝經陵川集一部十冊 程文憲公文集一部五冊
[002-42a]
程雪樓文集一部二冊 盧疎齋集一部九冊
盧疎齋集一部八冊  姚牧庵文集一部二十冊
黙庵先生文集一部二冊 耶律文獻公集一部六冊
姚雲江村近稿一部五冊 趙青山文集一部五冊
蕭㪺勤齋文集一部六冊 李顯卿寓庵文集一部五/冊
劉靜修文集一部十冊 劉靜修文集一部十冊
臨川吴先生文集一部二/十冊 劉敏中中庵集一部五冊
王景初蘭軒文集一部十/冊 王景初蘭軒文集一部十/冊
[002-42b]
何太虗集一部四冊  高文簡公文集一部十冊
任叔寶松鄉文集一部四/冊 劉申齋文一部二冊
徐霽野幽放謀一部一冊 吴禮部齋一部二冊
舒岳祥閬風集一部五冊 鄭杓衍極載記一部一冊
張文穆公集一部四冊 同恕榘庵文集一部八冊
朱希賢瓢泉吟稿一部四/冊 張之翰西巖文集一部六/冊
胡祗遹紫山文集一部二/十冊 元明善清河文集一部十/五冊
趙文敏公文集一部六冊 王文忠公文集一部六冊
[002-43a]
馬伯庸石田文集一部十/冊 虞伯生道園類稿一部十一/冊
虞伯生道園學古錄一部/八冊 虞伯生文一部八冊
虞伯生文一部六冊  揭曼碩文一部一冊
宋本至治集一部十三冊 宋本至治集一部十三冊
宋褧燕石集一部八冊 陳子方文集一部八冊
張養浩雲莊集一部三冊 張雲莊傳家集一部一冊
王士熈江亭集一部二冊 陳衆仲安雅堂集一部二/冊
熊朋來豫章集一部六冊 魏太初青崖文集一部七/冊
[002-43b]
蒲道源順齋叢稿一部四/冊 王元明達意集一部六冊
楊志行霜月齋集一部十/冊 韓明善五雲漫稿一部六/冊
徐文俊從好集一部一冊 程文黟南文集一部十冊
李孝光雁山十記一部一/冊 李雲陽文集一部一冊
葉見太蘭莊舊稿一部一/冊 陳氏鹿皮子文集一部一/冊
華彦清黄楊集一部一冊 滕玉霄文一部三冊
李仲公俟庵文集一部一/冊 宋元禧庸庵文集一部三/冊
馮子振受命寶賦一部一/冊 林希元長林稿一部一冊
[002-44a]
王毅訥齋文集一部一冊 鄭玉師山文集一部一冊
汶陽荒稿一部一冊  蘇天爵滋溪文集一部一/冊
劉德𤣥亦𤣥集一部二冊 曹文貞公集一部六冊
程端禮畏齋集一部二冊 方澄孫烏山小稿一部一/冊
吴萊淵頴文集一部二冊 黄文獻公文集一部八冊
許有壬至正集一部十冊 吴存樂庵遺稿一部一冊
劉太史文集一部一冊 王時潛石梁文集一部一/冊
答祿與權文集一部五冊 周伯琦官箴一部一冊
[002-44b]
余廷心青陽文集一部一/冊 劉伯温覆瓿集一部一冊
宋景濓文粹一部二冊 宋景濓文粹一部一冊
宋景濓遺文一部一冊 宋景濓潛溪集一部二冊
宋景濓潛溪續集一部二/冊 王子充文集一部二冊
胡仲子集一部二冊  蘇平仲文集一部四冊
蘇平仲文集一部三冊 劉習之文集一部一冊
朱右白雲稿一部一冊 徐大章文集一部二冊
徐大章文集一部二冊 徐大章文集一部二冊
[002-45a]
孫作滄螺集一部一冊 鄭氏三先生集一部
鄭真文集一部二冊  貝瓊文集一部二冊
龔斆鵞湖文集一部二冊 李延興乙山文集一部一/冊
何叔蠖闇文集一部一冊 吴海聞過齋集一部一冊
僧契嵩罈津文一部五冊 僧北澗文集一部二冊
僧雲麓文稿一部八冊 僧雲屋谷響集一部四冊
僧笑隠蒲室集一部一冊 僧克新雪廬稿一部一冊
滁陽慶厯集一部四冊 宣城集一部十冊
[002-45b]
夷陵集一部三冊  松陵集一部二冊
灃陽集一部四冊  成都文類一部十五冊
潤州類集一部三冊  廬陵集一部二冊
語溪石刻集一部二冊 括蒼集一部三冊
南州前集一部四冊  南州集一部六冊
赤城集一部十冊  青漳集一部四冊
揚州續集一部十冊  臨汀集一部七冊
章貢集一部五冊  錢唐先賢傳賛一部一冊
[002-46a]
絳守居園池記一部一冊 髙昌碑文一部一冊
三蘇年表一部一冊  褒賢遺澤一部一冊
洪瓊野錄一部一冊  吴氏天爵堂類稿一部六/冊
渾源劉氏集一部二冊 李氏孝感集一部一冊
陳氏崇孝集一部一冊 潘氏遺芳集一部一冊
鄭氏麟溪集一部三冊 鄭氏白麟溪集一部三冊
鄭氏白麟溪集一部二冊 魏福源編一部一冊
王氏深溪集一部一冊 王氏深溪集一部一冊
[002-46b]
趙景輝敬學齋文一部一/冊 灊峯精舍文集一部一冊
三十六峯賦一部一冊 諸賢贊頌一部一冊
袁柳莊集一部一冊
 月字號第一厨書目
 詩詞
厯代千家詩選一部五冊 古今詩選一部一冊
詩林廣記一部一冊  萬寶詩山一部十三冊
萬寶詩山一部一冊  乾坤清氣集一部四冊
[002-47a]
古樂府集一部四冊  樂府集一部五冊
樂府集一部二十冊  樂府詩集一部二十冊
樂府詩集一部二十冊 樂府詩集一部十六冊
樂府解題一部五冊  樂府解題一部二冊
選類古詩一部一冊  選詩演義一部二冊
選詩演義一部一冊  選詩補註一部四冊
錄古詩集一部一冊  錄古詩集一部一冊
三謝詩集一部二冊  三謝詩集一部二冊
[002-47b]
陶淵明詩一部二冊  陶淵明詩一部一冊
陶淵明詩一部二冊  鮑照詩集一部一冊
唐御覽詩一部一冊  陳子昻宋之問詩一部一/冊
王維詩集一部二冊  李白選詩一部六冊
李白選詩一部一冊  李翰林集一部六冊
李太白集一部四冊  李太白集一部二冊
李太白集一部七冊  李太白集一部三冊
李太白集一部三冊  李太白集一部四冊
[002-48a]
李詩范選一部一冊  杜詩一部八冊
杜詩一部四冊   杜詩一部四冊
杜詩一部二冊   杜詩一部八冊
杜浣花集一部一冊  杜草堂集一部一冊
杜詩范選一部五冊  杜詩邵庵註一部一冊
杜詩發微一部一冊  杜少陵詩格一部一冊
杜詩集句一部一冊  杜詩節齋解一部十二冊
杜詩集箋一部九冊  杜詩學一部三冊
[002-48b]
杜詩解一部二十冊  杜詩補註一部九冊
駱賓王集一部二冊  劉文房隨州藁一部一冊
岑参詩一部四冊  孟浩然詩一部一冊
韋蘇州詩一部一冊  孟東野詩一部二冊
韋蘇州詩一部三冊  盧綸詩一部一冊
劉長卿詩一部二冊  王建司馬詩一部一冊
孟浩然詩一部一冊  張文昌詩一部一冊
韓昌黎詩一部四冊  羅隠詩一部五冊
[002-49a]
盧仝月蝕詩一部一冊 韓君平詩一部一冊
姚合少監詩一部一冊 李長吉詩一部一冊
王建司馬詩一部一冊 温庭筠詩一部一冊
陰何詩一部一冊  李君虞詩一部一冊
李端詩一部一冊  郎士元詩一部一冊
鄭谷詩一部一冊  杜荀鶴詩一部一冊
方干詩一部三冊  鮑溶詩一部一冊
張祐詩一部二冊  李山甫詩一部一冊
[002-49b]
皮日休松陵集一部二冊 包佶祕監詩一部一冊
李紳追昔遊詩一部一冊 張籍司業詩一部三冊
李咸用推官詩一部一冊 白樂天諷諫集一部二冊
許用晦詩一部二冊  許用晦詩一部一冊
許渾詩一部一冊  許郢州丁卯集一部一冊
唐詩鼓吹一部一冊  唐詩鼓吹一部五冊
唐河岳英靈集一部二冊 唐衆妙集一部一冊
唐詩三體一部一冊  唐詩&KR1471永一部一冊
[002-50a]
唐詩明家一部一冊  唐詩極𤣥集一部二冊
唐中興間氣集一部一冊 唐諸賢五言古詩一部一冊
唐詩拾遺一部二冊  唐諸家詩一部五冊
唐諸家詩一部三冊  唐百家詩一部一冊
唐六十家詩一部四十八冊 唐六十家詩一部三十七冊
唐賢詩集一部二十八冊 唐詩一部七冊
唐賢金精山詩一部一冊 唐音一部三冊
唐二相單題一部一冊 唐漢上題襟集一部一冊
[002-50b]
唐賢君山詩一部一冊 唐賢崐山雜咏一部二冊
唐賢岳陽樓詩一部一冊 唐賢永嘉雜咏一部三冊
唐宋詩翼一部一冊  唐宋詩翼一部一冊
唐宋百衲一部一冊  唐宋名賢詩凖一部一冊
宋朝詩選一部十冊  宋蓮社詩盟一部四冊
宋麗澤詩集一部七冊 宋蘇東坡詩集一部六十冊
宋蘇東坡詩集一部二/十四冊 蘇東坡詩集一部二十四冊
蘇東坡詩集一部六冊 東坡詩一部十冊
[002-51a]
東坡詩一部十冊  東坡詩一部二冊
東坡詩一部一冊  東坡詩一部二冊
東坡詩一部二冊  東坡古詩一部一冊
東坡和陶詩一部二冊 東坡詩須齋批㸃一部二冊
東坡詩狀元分類一部/八冊 蘇潁濱詩集一部五冊
蘇潁濱詩集一部五冊 王荆公詩集一部十冊
王荆公詩集一部二十/ 冊 王荆公詩集一部十九冊
黃山谷詩集一部十冊 黃山谷編年詩集一部十/二冊
[002-51b]
黃山谷詩一部十冊  黃山谷外集一部八冊
梅宛陵詩一部十冊  梅宛陵羣英集一部五冊
梅直講詩集一部一冊 陳后山詩一部三冊
劉頤庵詩一部一冊  劉後村詩一部五十冊
劉後村詩一部五十冊 伊川擊壤集一部三冊
伊川擊壤集一部五冊 朱韋齋集一部三冊
朱晦庵先生集一部一冊 朱文公感興詩一部一冊
朱文公感興詩一部一冊 朱文公詩集一部二冊
[002-52a]
朱文公感興詩一部一冊 蔡九峰詩集一部三冊
吕東萊詩集一部六冊 許涉齋詩集一部七冊
章簡公詩集一部二冊 張泉趙先生詩一部十二/冊
元公玉堂集集一部二冊 蘇洞泠然詩集一部六冊
曾文清詩集一部五冊 洪炎西渡集一部三冊
張紫微集一部三冊  冦忠愍公巴東集一部一/冊
冦忠愍公集一部一冊 李照西漢史詠一部二冊
李宣子月谿詩一部一冊 李崧庵詩集一部三冊
[002-52b]
潘逍遥詩一部一冊  髙似孫煙雨詩一部一冊
陳䝉隠詩集一部三冊 姜特立梅山稿一部五冊
沈虞卿野堂集一部二冊 章甫自鳴集一部三冊
陳簡齋詩集一部三冊 陳簡齋詩集一部六冊
黄山先生集一部一冊 戴石屏詩一部二冊
吴藏海居士集一部一冊 張約齋南湖集一部五冊
楊雲鵬陶然集一部一冊 蒲心泉詩稿一部一冊
李商隠詩一部四冊  高達夫詩一部一冊
[002-53a]
李嘉祐詩一部一冊  韋蘇州詩一部一冊
王昌齡詩一部一冊  韋蘇州詩一部三冊
李長吉詩一部一冊  韋蘇州詩一部三冊
王同祖學詩藁一部一冊 楊信祖詩一部一冊
姚孳桃花源記一部二冊 洪适天台石橋詩選一部/一冊
潘紫巖蘇臺稿一部一冊 謝溪堂詩集一部一冊
陳晏窩梅花集句一部三/冊 張敬齋言志錄一部一冊
王旉新集釣臺詩一部二/冊 謝德輿集釣臺詩一部一/冊
[002-53b]
項平甫悔稿一部二冊 項安世悔稿一部六冊
趙常庵古括篇一部一冊 趙宋英氣候推䝉詩一部/一冊
謝幼槃竹友詩一部一冊 劉克莊南岳稿一部一冊
洪芻老圃集一部一冊 洪芻老圃集一部一冊
蔚蘿雜稿一部一冊  李希聲詩集一部一冊
慶湖賀遺老集一部四冊 沈梔林集一部二冊
晁次膺集一部一冊  徐月臺玉雪詩一部二冊
方泉先生詩一部一冊 阮户部詩一部二冊
[002-54a]
益齋讀易詩一部一冊 楊慈湖甲稿一部二冊
方是閒居士集一部一冊 蔡宗伯少陵詩正異一部/一冊
劉莘老聲畫集一部二冊 具茨先生詩集一部一冊
李商老日涉園詩一部三/冊 李商老日涉園詩一部一/冊
林無思居士集一部一冊 易幼學松菊寓言一部一/冊
陸放翁詩一部一冊  陸放翁詩一部一冊
陸放翁詩一部二十二冊 陸放翁劔南稿一部二十/四冊
陸放翁劔南稿一部四冊 陸放翁劒南續稿一部十/九冊
[002-54b]
陸放翁劍南續稿一部十/冊 張子野集一部二冊
武夷詩集一部一冊  㑹稽掇英集一部十冊
㑹稽掇英集一部三冊 盧山雜著一部一冊
西崑酬唱一部三冊  卓山詩一部一冊
郡齋酬唱一部三冊  京口詩集一部三冊
麗澤詩集一部四冊  葛東山集一部二冊
詩人玉屑一部二冊  詩淵一部一冊
四靈詩一部一冊  皇宋百家詩選一部二十/九冊
[002-55a]
宋諸賢絶句詩一部二冊 宋興吟鑑一部一冊
宋中州元氣集一部十一/冊 宋中興江湖集一部十冊
宋中興江湖集一部十五/冊 宋中興江湖集一部五十/二冊
宋岳忠武王廟詩一部一/冊 宋季忠臣事實一部一冊
宋文天祥詩一部一冊 文山吟嘯集一部一冊
 月字號第二厨書目
皇元風雅一部四冊  皇元風雅一部三冊
元風雅補遺一部一冊 元上京紀行詩一部一冊
[002-55b]
元音一部一冊   元耶律丞相雙溪集一部十/九冊
元名賢詩集一部一冊 劉文貞公集一部十冊
劉文貞公集一部七冊 靜修先生詩一部一冊
許文懿古詩一部一冊 鶴年先生詩一部一冊
鶴年先生詩一部一冊 道園遺稿一部三冊
虞邵庵詩一部一冊  虞邵庵詩一部一冊
芝亭氷言集一部一冊 楊仲𢎞詩一部一冊
楊和仲詩一部一冊  范德機詩一部一冊
[002-56a]
揭曼碩詩一部二冊  揭曼碩詩一部一冊
揭曼碩詩一部二冊  党學士詩集一部一冊
楊亷夫集一部一冊  顧祿詩一部一冊
陳剛中安南錄一部一冊 陳剛中安南錄一部一冊
陳剛中出使詩一部一冊 余廷心思兩軒稿一部一冊
薩天錫詩一部一冊  薩天錫詩一部一冊
吕濬金臺稿一部一冊 元中州集一部六冊
回文詩類一部一冊  郝經先生詩一部一冊
[002-56b]
遺山詩一部三冊  唐齋紫霞洲詩一部三冊
滕東安詩一部六冊  陳愛山詩稿一部三冊
傅與礪詩一部一冊  滕元秀詩一部一冊
趙子昻詩一部二冊  長留天地間集一部一冊
長留天地間集一部一冊 玩齋吟稿一部一冊
玩齋先生集一部一冊 寓庵詩稿一部一冊
寓庵先生詩一部一冊 袁通父近春堂詩一部一冊
程積齋集一部一冊  馬儒庵集一部一冊
[002-57a]
汪氏鳳池吟稿一部一冊 陳自堂存稿一部一冊
孤山晚稿一部一冊  𫝊西巖吟稿一部一冊
張思亷玉笥集一部一冊 朱松亭詩集一部一冊
吴仲孚詩一部一冊  漢泉曹公詩一部四冊
鄧大隠居士詩一部一冊 杜東洲吟稿一部一冊
郭野齋詩稿一部一冊 鄭樗庵類藁一部一冊
蒲順齋叢稿一部一冊 王漢章輞川集一部一冊
鄭氏麟溪集一部一冊 董德明廬山集一部五冊
[002-57b]
王逢吉梧溪集一部一冊 珠林集一部一冊
陳秋巖詩一部一冊  周此山先生詩一部一冊
朱灊山集一部一冊  小山文集一部四冊
張孟循詩集一部一冊 程以文詩集一部一冊
吾子行詩一部一冊  黄仲寶詩一部一冊
白湛淵詩一部五冊  張仲實詩一部一冊
朱慶元詩一部一冊  陳郁藏一詩一部一冊
嵩安詩集一部一冊  黃叔美詩一部一冊
[002-58a]
句曲外史集一部一冊 周賀詩一部一冊
汪水雲詩一部一冊  梁隆吉集一部一冊
汪水雲詩一部一冊  陳子尚詩一部一冊
宋子虚啽囈集一部二冊 貝維清集一部一冊
瀘濱性情集一部一冊 錄軒集一部一冊
桐鄉居士徐綱集一部一/冊 劉羽庭詩一部二冊
許圭塘倡和集一部一冊 韓澗泉詩一部五冊
劉容窓太史集一部一冊 張孟兼詩一部一冊
[002-58b]
闗隴行稿一部一冊  澹游集一部一冊
孟伯真漫遊集一部二冊 王斗山東行斐稿一部一/冊
余元素南遊寓興一部一/冊 華趙二先生南征錄一部/一冊
中原星鳳集一部一冊 中流一壺詩一部一冊
王緣盤隠詩一部一冊 剡源集一部一冊
王子與徵士詩一部一冊 王子與徵士詩一部一冊
嚴滄浪集一部三冊  嚴滄浪集一部二冊
洪崖笑拍亭一部二冊 礨空集一部二冊
[002-59a]
仇仁父金淵集一部二冊 呉湯舉迂濶集一部一冊
韓性五雲漫稿一部一冊 連伯正丙子稿一部一冊
范石湖三英雜吟一部一/冊 鄭國遺風稿一部一冊
方蒲陽小集一部一冊 山翁自在吟一部一冊
張仲舉蛻餘集一部一冊 張仲舉詩一部二冊
陳澤雲野趣一部一冊 王貞白靈溪集一部一冊
臨溪居士詩一部一冊 趙端行天分吟一部一冊
蔡文瑞梅邊集一部一冊 詩梅屋詩一部一冊
[002-59b]
顧梅山集一部一冊  郭居敬百香詩一部一冊
亷侯甘棠集一部一冊 高九萬菊磵集一部一冊
丁仲容檜亭詩一部四冊 洪潛夫杏庭稿一部一冊
耶律梅花十詠詩一部一/冊 丁景伯竹外吟稿一部一/冊
西湖竹枝集一部一冊 張子淵詩一部一冊
鐵崖先生詩一部一冊 遺山樂府一部一冊
西庵樂府一部一冊  風雅翼一部四冊
陸厚幼壯俚語一部一冊 汪濟飯牛稿一部一冊
[002-60a]
陳允平蜩鳴集一部一冊 周公瑾蠟屐詩一部二冊
雜編詩一部二冊  大明詩選一部二冊
大明玉府天谷吟一部一/冊 陳衆仲詩一部一冊
危太樸詩一部一冊  張翠屏詩一部一冊
劉職方詩一部一冊  桂隱遺稿一部一冊
劉孟藻自悟集一部一冊 劉彦昺詩集一部一冊
晏壁七十二泉詩一部一冊 李宗表草閣集一部一冊
劉彦昺詩集一部一冊 宋太史蘿山吟一部一冊
[002-60b]
周巽泉性情集一部一冊 王友行詩一部一冊
劉尚賓集一部一冊  王敏龍門稿一部一冊
藍靜之詩集一部一冊 金雪崖先生集一部一冊
王子讓滄浪遺珠稿一部/一冊 李昭夢墨稿一部一冊
張仲達江湖吟嘯集一部/一冊 石光霽樗㪚集一部一冊
邵氏中中詩集一部二冊 康和齋詩集一部一冊
吴吾吾類稿一部一冊 江陵百詠詩一部一冊
韓山人詩一部一冊  高季廸缶鳴集一部一冊
[002-61a]
江雨軒詩集一部一冊  張青山居山集一部一冊
百題詩一部一冊   龔資逺泮宫稿一部一冊
何孟野詠物詩一部一冊 王達善梅花詩一部一冊
秋聲書屋詩一部一冊  吴先生外詩一部一冊
片雲山人小稿一部一冊 石雲瘦稿一部一冊
吟嘯續集一部一冊  童中州和陶集一部一冊
元先生長短句一部一冊 淮海居士長短句一部一冊
稼軒長短句一部四冊  顔鮑詩評一部一冊
[002-61b]
李嚴詩辨一部一冊  唐詩品一部一冊
鍾氏詩品一部一冊  童䝉詩訓一部一冊
全唐詩話一部一冊  南北朝詩話一部一冊
温公詩話一部一冊  六一詩話一部一冊
東萊紫微詩話一部一冊 後山詩話一部一冊
珊瑚詩話一部九冊  竹莊詩話一部一冊
詩話總龜一部六冊  吴環溪詩一部一冊
詩話集錄一部一冊  葉先生詩話一部一冊
[002-62a]
䂬溪詩話一部二冊  庚溪詩話一部一冊
彦周詩話一部一冊  珊瑚鈎詩話一部一冊
劉先生詩話一部一冊 黃父詩話一部一冊
趙威伯詩話一部二冊 艇齋詩話一部一冊
清林詩話一部一冊  容齋詩話一部一冊
竹坡詩話一部一冊  嵗寒堂詩話一部一冊
北山詩話一部一冊  續詩話一部一冊
因錄一部一冊   詩律武庫一部四冊
[002-62b]
復齋聞記一部二冊  丘氏雙貞詩一部一冊
花蕊夫人詩一部一冊 蕙畝十英集一部一冊
朱淑真詩集一部  朱淑真詩集一部一冊
瑶池集一部一冊  洞霄詩集一部四冊
洞天留題詩一部四冊 霞外詩一部四冊
長真子水雲集一部一冊 張伯雨師友集一部一冊
竹林清風集一部六冊 支離子詩一部一冊
支離子詩一部一冊  王道士江海吟稿一部六冊
[002-63a]
唐高僧詩一部一冊  唐宋高僧集一部一冊
宋僧灊山集一部一冊 僧蒲衣集一部一冊
僧谷響集一部一冊  僧魯山集一部一冊
僧雪窓集一部一冊  僧蘭雪軒集一部一冊
僧盤谷游山集一部二冊 僧夢觀集一部一冊
僧全室稿一部一冊  僧竹窓小稿一部一冊
非空上人集一部一冊 泐李潭集一部一冊
袁尙志古樂府一部一冊 樂府新聲一部一冊
[002-63b]
樂府廣題一部一冊  柳公樂章一部一冊
靜軒樂府一部一冊  樂府聯珠一部一冊
澗泉詩餘一部一冊  續東几詩餘一部一冊
草堂詩餘一部一冊  諸家詩詞一部五冊
辛稼軒詞一部二冊  辛稼軒詞一部三冊
辛稼軒詞一部四冊  辛稼軒詞一部四冊
滕玉霄詞一部六冊  須溪詞一部二冊
竇氏聯珠一部一冊  詞林藻鑑一部一冊
[002-64a]
琴趣外篇一部一冊  樂府品題一部一冊
簡齋詞一部一冊  梅苑詞一部一冊
煙波漁隱詞一部六冊 漁家燕晏詞一部三十冊
陽春白雪一部一冊  戲曲大全一部一冊
風月錦囊一部一冊  笑苑千金一部一冊
選唱賺詞一部一冊  十英曲㑹一部二冊
白石道人歌曲一部一冊 清江漁譜一部一冊
新詞小說一部一冊  名賢珠玉集一部一冊
[002-64b]
綠窓談藪一部一冊  東嘉輼玉𫝊奇一部一冊
黃三岳西川泛錦一部一冊 烟粉靈怪一部一冊
 
 
 
 
 
 文淵閣書目卷二