KR2n0007 文淵閣書目-明-楊士奇 (master)


[003-1a]
欽定四庫全書
 文淵閣書目卷三
 盈字號第一厨書目
 類書
冊府元龜一部二百五十冊 冊府元龜一部一百五十冊
太平御覽一部一百三十冊 大平御覽一部一百冊
文獻通考一部一百二十冊 文獻通考一部一百二十二冊
文獻通考一部四十一冊 文獻通考一部一百四冊
[003-1b]
文獻通考一部一百二十冊
 盈字號第二厨書目
文獻通考一部八十冊  通志一部一百七十冊
通志一部一百六十二冊 通志一部一百五十八冊
通志畧一部四十九冊  通志畧一部二十八冊
白氏六帖一部六冊  白氏六帖一部五冊
白孔六帖一部四十冊  孔氏六帖一部十冊
楊氏六帖一部五冊  項氏家說一部六冊
[003-2a]
黃氏日抄一部五十冊 黃氏日抄一部四十九冊
 盈字號第三厨書目
元朝經世大典一部七百八/十一冊 經世大典纂錄一部一冊
帝王經世圖譜一部六冊 類要一部一百六冊
明善編一部四冊
 盈字號第四厨書目
玉海一部一百二十冊 玉海一部一百二十冊
玉海一部一百二十冊 玉海一部一百二十冊
[003-2b]
玉海一部一百五十冊 畫一元龜一部十八冊
畫一元龜一部十三冊 致知編一部七冊
蓺文類聚一部二十冊 蓺文類聚一部二十冊
讀書志一部二十六冊 讀書志一部八冊
習學記言一部六冊  羣書備覽一部三十二冊
羣書一覽一部十冊  數類一部四十一冊
萬英㑹元一部五冊  太平總類一部一百冊
集言一部八冊   書叙指南一部十冊
[003-3a]
通典一部一百冊  通典一部四十一冊
通典一部三十五冊  通典一部四十冊
通典一部四十冊  通典一部十冊
汪氏通典一部四冊  書林事類一部三十一冊
金玉新書一部十二冊
 盈字號第五厨書目
宋朝類書一部十冊  宋朝類苑一部八冊
宋朝類苑一部六冊  修文御覽一部四十五冊
[003-3b]
事類合璧一部九十冊 事類合璧一部九十冊
兼金合璧一部三十冊 事文類聚一部六十冊
事文類聚一部三十冊 事文類聚一部三十五冊
事文類聚一部二十八冊 事類修要一部二十五冊
事類備要一部二十六冊 晏元獻公類要一部二十/五冊
事類修要一部五冊  事文類聚一部九十冊
晏元獻公類要一部三十冊 建章錄一部十四冊
八詩六帖一部五冊  類說一部二十一冊
[003-4a]
類說一部七冊   玉府一部九冊
紀纂淵海一部十二冊 紀纂淵海一部三十九冊
集事淵海一部五十冊 北堂書鈔一部七冊
山堂考索一部二十一冊 事文小編一部四冊
萬卷菁華一部五冊  羣書備檢一部三冊
羣書備類一部一冊  羣書引論一部八冊
羣書數句一部十冊  祕府書林一部四冊
學林一部十冊   聲律㑹元一部十冊
[003-4b]
分門事苑一部五冊  敏求機要一部五冊
敏求機要一部四冊  困學紀聞一部三冊
自警編一部七冊  自警編一部五冊
自警編一部五冊  自警編一部六冊
自警編一部五冊  自警編一部五冊
故事修要一部四冊  故事合璧一部二冊
故事合璧一部四冊  分門故事一部四冊
坦明故事一部二冊  萬花谷一部四十冊
[003-5a]
萬花谷一部三十冊  萬花谷一部三十冊
詞學題苑一部十冊  格物類編一部二冊
六藝綱目一部二冊  經史百家制度一部三冊
劉抑之經學足用一部六冊 經學㑹元一部十六冊
文史括要一部三冊  書錄解題一部七冊
分聲類說一部一冊  朝野類要一部一冊
攷古集一部一冊   攷古編一部二冊
翰墨全書一部十九冊  翰墨新書一部五冊
[003-5b]
翰墨新書一部三冊  翰墨新書一部十六冊
翰墨新書一部十二冊  班固白虎通一部三冊
班固白虎通一部三冊  趙明誠金石錄一部六冊
趙明誠金石錄一部六冊 禁扁一部一冊
百衲錦一部一冊   鄭師中獨善書一部二冊
劉清之戒子通錄一部一冊 劉清之戒子通錄一部二冊
師誨一部三冊   善俗十書一部四冊
 盈字號第六厨書目
[003-6a]
博古圖一部三十冊  博古圖一部三十冊
博古圖一部二十八冊 考古圖一部十五冊
考古圖一部六冊  考古圖一部三冊
考古圖一部三冊  瑣碎錄一部六冊
海錄碎事一部十五冊 海錄碎事一部十五冊
博聞錄一部一冊  大事紀通釋一部一冊
大事紀通釋一部一冊 唐語林一部三冊
唐語林一部三冊  羣書備數一部一冊
[003-6b]
羣書備要一部一冊  紺珠集一部一冊
小學紺珠一部一冊  儒闕/備要一部一冊
大學碎金一部一冊  通用碎金一部二冊
世說新語一部三冊  世說新語一部三冊
世說新語一部三冊  世說新語一部二冊
續世說一部六冊  内翰談苑一部一冊
鄭氏談綺一部一冊  記室新書一部一冊
類林雜說一部二冊  武庫琅函一部一冊
[003-7a]
閨閣類編一部一冊  婚姻備用一部二冊
志書分紀一部二冊  故事金璧一部一冊
六藝類要一部二冊  文忠聯珠一部四冊
韻語陽秋一部四冊  房融好還集一部二冊
廣益集聚寶論一部二冊 崇文總目一部二冊
四庫闕書錄一部二冊 張光祖言行龜鑑一部三冊
吴宏典刑錄一部四冊 史總類一部二冊
事林廣記一部四冊  事林廣記一部七冊
[003-7b]
事林廣記一部四冊  詞學題海一部十冊
書林廣記一部一冊  居家必用一部五冊
居家必用一部二冊  太平廣記一部五十一冊
萬啓類編一部一冊  藝文志考一部二冊
藝文志考一部三冊  藝文志考一部四冊
經子法語一部三冊  經子法語一部一冊
全芳備祖一部八冊  全芳備祖一部八冊
夷堅志一部十八冊  夷堅志一部十二冊
[003-8a]
夷堅志一部十二冊  夷堅志一部十二冊
珍珠囊一部四冊  詩苑叢珠一部六冊
詩學集成一部五冊  詩學大成一部五冊
詩學大成一部八冊  詩學大成一部四冊
詩學大成一部七冊  詩學大成一部四冊
啓劄淵海一部二十一冊 啓劄青錢一部四冊
啓劄天機錦一部五冊 啓劄雲錦囊一部十一冊
尺牘法言一部一冊  尺牘法言一部一冊
[003-8b]
尺牘筌蹄一部一冊  尺牘筌蹄一部一冊
手簡捷徑一部一冊  中州啓劄一部一冊
忘筌書一部二冊  仕學規範一部五冊
仕學規範一部五冊  李端叔三昧集一部一冊
四六矜式一部一冊  百川學海一部二十一冊
四六錦繡一部一冊  李梅亭四六一部八冊
李梅亭四六標準一部三冊 李橘山四六一部三冊
集英四六一部二冊  集英四六一部二冊
[003-9a]
古今類事一部三冊  類對事苑一部六冊
事類旁通一部一冊  六藝珍駕一部六冊
事偶韻語一部一冊  啓蒙宏綱一部一冊
賦學訓䝉一部一冊  賦學訓䝉一部一冊
幼學須知一部一冊  詩對賽大成一部一冊
對屬指蒙一部一冊  聲律發䝉一部一冊
名物䝉求一部一冊  名物蒙求一部一冊
厯代䝉求一部一冊  三字䝉求一部一冊
[003-9b]
正蒙四書一部一冊  䝉求增註一部一冊
賡韻小說䝉求一部三冊 五典毓蒙一部一冊
宋舒律䝉求一部一冊 續蒙求一部一冊
和林翰林䝉求一部一冊 小四書一部一冊
故事題辭一部一冊  對相識字一部一冊
幼學日誦格言一部二冊 叙古千文一部一冊
千文句解一部一冊  釋文三註一部一冊
釋文三註一部一冊
[003-10a]
 是字號第一厨書目
 韻書
鐘鼎篆韻一部一冊  集古韻一部一冊
復古編一部二冊  漢𨽻字原一部六冊
漢隸分韻一部二冊  漢𨽻分韻一部一冊
𨽻韻一部一冊   𨽻釋一部二冊
𨽻韻一部一冊   𨽻釋一部十冊
𨽻釋一部八冊   𨽻分辨一部一冊
[003-10b]
𨽻續一部二冊   𨽻疑韻一部一冊
古文韻選一部二冊  說文字原一部一冊
說文字原一部一冊  許氏説文一部六冊
許氏說文一部五冊  說文續說一部二冊
字通一部一冊   兩漢字統一部一冊
兩漢字類一部一冊  班馬字類一部二冊
班馬事類一部二冊  六書故一部二十冊
六書故一部二十一冊 六書故一部二十一冊
[003-11a]
六書故一部二十冊  六書正偽一部二冊
六書正偽一部一冊  六書統一部十冊
六書統一部十三冊  六書統一部二十一冊
六書統一部二十一冊 六書類釋一部四冊
六書類釋一部十五冊 六書畧一部二冊
六書本義一部一冊  書學正韻一部三十五冊
書學正韻一部三十六冊 洪武正韻一部五冊
洪武正韻一部五冊  洪武正韻一部五冊
[003-11b]
洪武正韻一部一冊  洪武正韻一部五冊
洪武正韻一部八冊  洪武正韻一部四冊
洪武正韻一部二冊  韻㑹定正一部二冊
韻㑹定正一部二冊  韻㑹定正一部二冊
韻㑹定正字切一部一冊 添補改正韻書一部八冊
禮部韻一部一冊  禮部韻一部五冊
禮部韻略一部二冊  禮部韻略一部五冊
禮部韻略一部二冊  禮部韻略一部五冊
[003-12a]
禮部韻略一部五冊  禮部韻略一部五冊
廣韻一部一冊   廣韻一部二册
廣韻一部一冊   廣韻一部一冊
廣韻一部一冊   廣韻一部二冊
廣韻一部三冊   廣韻一部五冊
廣韻一部五冊   玉篇一部一册
玉篇一部五冊   玉篇一部二冊
玉篇一部三冊   玉篇一部二冊
[003-12b]
玉篇一部二冊   禮部玉篇一部一冊
韻府羣玉一部十冊  韻府羣玉一部五冊
韻府羣玉一部五冊  韻府羣玉一部十冊
韻府羣玉一部十冊  韻府羣玉一部五冊
韻府舉要一部五冊  韻㑹舉要一部六冊
韻㑹舉要一部十二冊 韻㑹舉要一部五冊
韻㑹舉要一部五冊  韻㑹舉要一部十冊
韻㑹舉要一部五冊  五音集韻一韻二冊
[003-13a]
五音集韻一部五冊  五音集韻一部五冊
五音集韻一部十冊  五音集韻一部二冊
五音集韻一部十五冊 韻府輯畧一部一冊
五音類聚一部五冊  五音韻譜一部七冊
五音篇海一部三冊  五音篇海一部八冊
五音篇海一部十五冊 字原韻略一部二冊
紫雲韻一部四冊  押韻釋疑一部五冊
押韻集成一部三冊  丁度集韻一部五冊
[003-13b]
聲音文字通一部十二冊 集韻淵藪一部五十冊
回溪史韻一部二十冊 回溪史韻一部二十五冊
字潫博義一部十四冊 類篇一部四十三册
大定重校類篇一部十五冊 文選韻粹一部十冊
詩詩宗集韻一部七冊 詩韻一部二冊
押韻淵海一部十冊  精明韻一部一冊
總韻一部一冊   正字韻綱一部五冊
學書韻總一部四冊  正音之始一部二冊
[003-14a]
書同文一部一冊  字鑑一部一冊
韻補一部二冊   韻圖一部一冊
韻目一部一冊   韻寶一部一冊
韻字一部二冊   韻譜一部二冊
韻譜一部二冊   韻譜一部二冊
韻譜一部二冊   韻譜一部二冊
韻譜一部一冊   廣干祿字書一部五冊
瓊林雅韵一部一冊  十書直音一部一冊
[003-14b]
䝉古書韻一部一冊  草韻一部四冊
草韻一部二冊   草書韻畧一部五冊
草書集韻一部二冊  髙宗草韻一部一冊
草書集韻一部一冊  切韻心鑑一部一冊
禮部韻切一部一冊  四聲等子一部一冊
切韻指南一部一冊  切韻法一部一冊
切韻指掌圖一部一冊 切韻指掌圖一部一冊
切韻指掌圖一部一冊 切韻指掌圖一部一冊
[003-15a]
切韻指掌圖一部一冊 五音切韻法一部一冊
切字佩觹錄一部一冊
 姓氏
混一姓氏志一部五冊 氏族言行類稿一部十六冊
氏族大全一部二冊  氏族大全一部四冊
姓氏瑶華一部三冊  元和姓纂一部四冊
古今姓氏辨證一部八冊 古今同姓名錄一部一冊
古今同姓名續錄一部一冊 世說叙錄一部二冊
[003-15b]
千家姓一部一冊  孔氏族譜一部一冊
姓氏急就一部三冊  氏族類稿一部十冊
安成周氏家譜一部二冊 章氏家乘一部一冊
董氏家傳一部三冊
 辰字號第一厨書目
 法帖
石刻周易一部三冊  石刻尚書一部三冊
石刻毛詩一部八冊  石刻周禮一部八冊
[003-16a]
石刻儀禮一部十冊  石刻禮記一部十四冊
石刻真篆禮記一部二十冊 石刻春秋經傳一部二十九冊
石刻左氏傳一部三十冊 石刻公羊傳一部七冊
石刻穀梁傳一部七冊  石刻論語一部三冊
石刻孝經一部一冊  石刻孟子一部三冊
石刻爾雅一部三冊  石刻異考一部一冊
石鼓文一部一冊   石鼓音一部一冊
石鼓文音訓一部一冊  鐘鼎大篆一部一冊
[003-16b]
鐘鼎彛器欵識一部一冊 鐘鼎帖一部十冊
籀文一部二冊   籀文一部二冊
篆書大風歌一部一冊  篆法釋訓一部一冊
篆謙封一部一冊   篆書稽古篇一部三冊
篆隸一部一冊   篆書文字一部一冊
篆書偏傍一部一冊  華陰令篆書一部一冊
集古篆字一部一冊  篆字泰山秦刻一部一冊
篆繹山一部二冊   篆吴紀功碑一部一冊
[003-17a]
篆李白酒樓記一部一冊  篆王清獻碑陰記一部一冊
篆書二十體一部一冊  篆書千文一部一冊
篆書德政頌一部一冊  篆𨽻真草千文一部一冊
篆書真草千文一部一冊  篆韻一部一冊
篆書千文一部一冊   賜書篆帖一部一冊
古𨽻法帖一部一冊   𨽻字孝經一部二冊
𨽻字孝經一部二冊   𨽻字孝經一部六冊
𨽻書鍾繇上尊號帖一部一冊 𨽻書受禪表一部一冊
[003-17b]
𨽻書華岳碑一部一冊  𨽻書春申君廟碑一部一冊
𨽻書于長君碑一部一冊  𨽻書漢唐邑令碑一部一冊
𨽻書大智禪師碑一部一冊 𨽻書房公韓公碑一部一冊
梁鵠𨽻書一部一冊   厯代帝王帖一部一冊
厯代帝王名臣法帖一部十冊 厯代帝王名臣法帖釋文一部/一冊
厯代名臣法帖一部七冊  厯代名臣法帖一部十冊
厯代名賢法帖一部一冊  厯代欵識法帖一部三冊
厯代法帖一部三冊   厯代法帖一部三冊
[003-18a]
厯代法帖一部一冊  厯代法帖一部六冊
厯代真草法帖一部二冊 真草法帖一部一冊
厯代真草法帖一部一冊 真草法帖一部一冊
厯代行書法帖一部十九冊 厯代名臣法帖一部十冊
淳化帖一部五冊  淳化帖一部十冊
淳化帖一部九冊  淳化帖一部二冊
淳熙秘閣讀法帖一部十冊 汝帖一部四冊
汝帖一部一冊   汝帖一部一冊
[003-18b]
字帖一部一冊   古法帖一部一冊
古法帖一部十冊  祕閣讀帖一部九冊
太清樓法帖一部五冊 太清樓法帖釋文一部二冊
曹氏星鳳樓帖一部一冊 甲秀堂帖一部一冊
唐紀功頌一部一冊  唐宋御書一部一冊
宋太宗御書一部一冊 宋髙宗御札一部一冊
宋徽宗草書千文一部一冊 瘞鶴銘一部一冊
新莽權銘一部一冊  三段石一部一冊
[003-19a]
𤣥秘塔銘一部一冊  𤣥秘塔銘一部一冊
臨書𤣥秘塔碑一部一冊 張旭法帖一部一冊
懷素藏真帖一部一冊 懷素法帖一部一冊
懷素千文一部一冊  晉帖一部一冊
寳晋帖一部一冊  晉宋法帖一部一冊
羲之筆陣圖一部一冊 羲之筆陣圖一部一冊
羲之筆陣圖一部一冊 羲之帖一部一冊
聖教序一部一冊  聖教序一部一冊
[003-19b]
聖教序一部一冊  聖教序一部一冊
蘭亭帖一部一冊  蘭亭帖一部一冊
蘭亭帖一部一冊  蘭亭續帖一部一冊
蘭亭續帖一部六冊  蘭亭考一部一冊
蘭亭考一部三冊  蘭亭行書一部一冊
蘭亭行書一部一冊  羲之法帖一部三冊
獻之法帖一部二冊  二王法帖一部一冊
獻之帖一部一冊  東方朔賛一部一冊
[003-20a]
獻之帖一部一冊  曹娥碑一部一冊
十七帖一部一冊  歐陽詢醴泉銘一部一冊
歐陽通書一部一冊  歐陽通法帖一部一冊
皇甫君碑一部一冊  虞世南書一部一冊
廟堂碑一部一冊  廟堂碑一部一冊
廟堂碑一部一冊  廟堂碑一部一冊
廟堂碑一部一冊  廟堂記一部一冊
廟堂記一部一冊  廟堂碑帖一部一冊
[003-20b]
顔魯公帖一部一冊  顔魯公帖一部一冊
顔帖一部一冊   顔帖一部一冊
顔魯公書一部一冊  顔真卿帖一部一冊
顔魯公千祿字一部一冊 柳帖一部一冊
𤣥秘塔碑一部一冊  行書法帖一部五冊
行草法帖一部一冊  行草晉唐法帖一部一冊
智永千文一部一冊  智永千文一部一冊
智永千文一部一冊  真書千文一部一冊
[003-21a]
真草千文一部一冊  真草千文一部一冊
草書千文一部一冊  真草千文一部一冊
草書千文一部一冊  三續千文一部一冊
真書千文一部一冊  草書千文一部一冊
四體千文一部一冊  真草法帖一部一冊
大字千文一部五冊  岳麓寺碑一部一冊
岳麓寺碑一部一冊  李邕碑帖一部一冊
雲麾將軍碑一部一冊  舊館壇碑一部一冊
[003-21b]
南岳司天王碑一部一冊 南岳魏夫人碑一部二冊
唐徐府君碑一部二冊  唐朱府君碑一部二冊
唐茅山𤣥靜先生碑一部一/冊 茅山崇禧萬夀宫碑一部一/冊
元崇正真人杜君碑一部一/冊 許真君誡訓一部一冊
紫陽觀碑一部一冊  李府君神道碑一部一冊
王清獻神道碑一部一冊 秘閣法帖一部一冊
九成宫記一部一冊  張循王神道碑一部一冊
韓國公北岳碑一部一冊 顔公廟碑一部一冊
[003-22a]
隆闡大師碑銘一部一冊 禪師十𤣥譚帖一部一冊
&KR0034碑帖一部一冊  赤壁賦墨蹟一部一冊
赤壁賦一部一冊  洛神賦一部一冊
出師表一部一冊  海市詩帖一部一冊
夏承碑一部一冊  急就篇一部一冊
多寶佛塔一部一冊  七觀帖一部一冊
井樁碑一部一冊  諸家碑一部十九冊
石刻草書一束一百六十幅 東坡真行書一部一冊
[003-22b]
東坡松醪賦一部二冊 山谷諸帖一部一冊
山谷法帖一部一冊  米芾真蹟一部一冊
米芾書一部四冊  鮮于太常墨蹟一部一冊
知足翁題咏一部一冊 張即之行書蘭亭一部一冊
黃華老人草書一部一冊 巙巙子山書一部一冊
唐宋名臣真蹟一部一冊 宋名賢墨蹟一部九冊
宋名賢墨蹟一部一冊 詹孟舉千文一部一冊
陰符經一部一冊  愛蓮帖一部一冊
[003-23a]
過庭書譜一部二冊  宣和書譜一部四冊
宣和書譜一部二冊  宣和書譜一部四冊
宣一和書譜一部四冊  宣和書譜一部四冊
續書譜一部一冊   墨池編一部四冊
法書賛一部十五冊  法帖譜系一部一冊
法書要錄一部三冊  法書考一部一冊
法書刋誤一部一冊  大觀法帖釋文一部二冊
臨江戲魚堂帖并釋文一部十/二冊 武岡法帖釋文一部一冊
[003-23b]
題署法書記一部一冊  題署法書記一部一冊
集古目錄一部一冊  集古目錄一部一冊
學古編一部一冊   覽古編一部一冊
䝉古應思錄一部一冊  文房圖賛一部一冊
文房四譜一部三冊  趙魏公書一部一冊
頴峯遺墨一部一冊  神樂觀碑一部一冊
紫芝生千文一部一冊  東觀餘論一部一冊
經進法書考一部一冊  孫氏字說一部一冊
[003-24a]
金壺記一部一冊  翰林要訣一部一冊
絳帖平一部一冊  譜系雜說一部一冊
書史㑹要一部一冊  古今能書優劣評一部一冊
古文草書一部一冊  古今法書苑一部一冊
字帖續餘一部一冊  許氏說文一部七冊
許氏說文一部五冊  帖韻一聲一部五冊
書苑精華一部七冊  書字經一部一冊
書範一部一冊   慶豐牌碑共三副
[003-24b]
書學纂要一部一冊  稽古編一部三冊
存古正字一部一冊
 辰字號第二厨書目
 畫譜諸譜/附
秘閣諸畫目一部一冊 厯代名畫記一部一冊
名畫記一部一冊  名畫評一部一冊
畫繼一部二冊   畫記一部一冊
古今名畫錄一部五冊 圖繪寶鑑一部一冊
[003-25a]
圖畫見聞誌一部一冊 圖畫見聞誌一部一冊
續畫記一部一冊  聖賢圖像一部一冊
聖賢畫像一部一冊  君臣畫像一部一冊
夀星一副    𤣥元像傳一部一冊
寶公像五副   龍虎山圖六副
蘭亭觴詠圖一部一冊 六駿圖一部一冊
唐名畫錄一部一冊  林泉髙致一部一冊
宋七朝畫史一部一冊 續宋畫評一部一冊
[003-25b]
宣和畫譜一部六冊  宣和畫譜一部四冊
宣和畫譜一部三冊  宣和畫譜一部一冊
宣和畫譜一部四冊  宣和畫譜一部四冊
宣和畫譜節要一部一冊 南宫畫史一部一冊
米家畫史一部一冊  竹譜一部一冊
竹譜一部四冊   竹譜詳錄一部十冊
梅譜一部二冊   梅譜一部一冊
牡丹譜一部一冊  牡丹譜一部一冊
[003-26a]
菊譜一部一冊   菊譜一部二冊
蘭譜一部一冊   公松畫錄一部一冊
松石格一部一冊  草木疏一部一冊
橘錄一部一冊   茘支譜一部一冊
香譜一部一冊   香譜一部二冊
茶經一部一冊   茶具圖一部一冊
茶錄一部一冊   宣和比苑貢茶錄一部一冊
酒譜一部一冊   酒經一部一冊
[003-26b]
食經一部一冊   山家清供一部一冊
鼎硯譜一部一冊  米芾硯史一部一冊
雲林石譜一部一冊  琴譜一部一冊
琴譜一部一冊   琴論一部一冊
琴史一部一冊   紹興内府琴譜一部十冊
振古琴苑一部四冊  琴苑集一部一冊
琴苑須知一部一冊  琴律發微一部二冊
琴聲韻圖一部一冊  太古正韻一部一冊
[003-27a]
正音一部一冊   霞外音一部一冊
太古遺音一部二冊  太古遺音精微論一部二冊
大雅遺音一部一冊  燕樂原辨一部一冊
琴苑雜鈔一部一冊  幽人對竹引一部一冊
曲譜一部二冊   棋書一部十二冊
棋經清樂集一部二冊 投壺考正一部一冊
捶九集一部一冊
 宿字號第一厨書目
[003-27b]
 政書
職林一部八冊   職林一部一冊
漢官考一部十六冊  徐氏漢官考一部一冊
蔡質漢官典儀一部五冊 漢官儀一部一冊
唐官品纂要一部四冊 唐六典一部十冊
唐宋官制一部一冊  宋官制舊典一部四冊
宋官制舊典一部二冊 宋官制舊典一部二冊
宋官制舊典一部二冊 宋官制舊典一部二冊
[003-28a]
宋官制新典一部二冊  宋職官分記一部二十冊
宋祖宗官制一部一冊  宋麟臺故事一部一冊
宋三省總括一部一冊  宋六曹法一部六冊
司馬温公官制遺藳一部一/冊 司馬温公官制遺藁一部一冊
開禧吏部七司法一部二十冊 慶元條法事類一部三十冊
景定條總類一部二十冊 清明錄一部八冊
元太常沿革一部二冊  元選格一部四冊
元典章一部十冊   元風憲宏綱一部三十冊
[003-28b]
元省部政典舉要一部一冊 元風憲宏綱一部二十冊
元成憲綱要一部五冊  元諭民政要一部一冊
元通制一部五冊   蘇子啟集有官龜鑑一部二/十冊
劉漫塘荒政續編一部一冊 鄭至道諭俗編一部一冊
鄭至道諭俗編一部一冊 陳石靈涖民提綱一部一冊
陳石靈州縣提綱一部一冊 張養浩廟堂忠告一部一冊
張養浩風憲忠告一部一冊 張養浩牧民忠告一部一冊
李元弼作邑自箴一部一冊 秦輔之資政格言一部一冊
[003-29a]
蒲登辰救荒續錄一部一冊 趙秉文百里指南一部一冊
彭仁仲政刑類要一部一冊 官民要覽續集一部一冊
吏學指南一部一冊  為政楷範一部一冊
為政凖則一部一冊  為政誡銘一部一冊
立教錄一部一冊   憲臺通記一部十二冊
西臺對越集一部一冊  為政通論一部一冊
 刑書
唐律一部三冊   唐律一部三冊
[003-29b]
唐律一部十四冊   唐律疏義一部三冊
唐律疏義一部十五冊  唐律疏義一部三冊
唐刑統一部三冊   唐律刑統賦註解一部四冊
唐律明法類說一部一冊 唐律棋盤抺子一部一冊
唐律纂例一部一冊  永徵法經一部五冊
泰和律令格式一部九冊 刑統賦一部一冊
刑統賦一部一冊   宋刑統一律十冊
宋刑統律一部二冊  宋詳定刑統一部八冊
[003-30a]
宋申明刑統一部一冊 百家備覽一部二冊
平寃錄一部一冊  洗寃錄一部一冊
泰和新定律義一部十六冊 元刑統一覽一部五冊
元折獄龜鑑一部三冊 元㑹要格例一部六冊
元至正條格一部三十八冊 無寃錄一部一冊
官民準用一部四冊  棠陰比事一部一冊
棠陰比事一部一冊  續律一部三冊
續律一部一冊   折獄比事一部一冊
[003-30b]
刑統律文一部三冊  折獄比事一部二冊
 兵法
武經七書一部一冊  武經七書一部二冊
武經七書一部二冊  武經七書講義一部二冊
武經總要一部二十冊 七書集註一部二冊
黃石公素書一部一冊 黃石公素書一部一冊
黃石公素書一部一冊 孫子一部一冊
孫子衍義一部一冊  孫子杜註一部三冊
[003-31a]
孫子口義一部二冊  孫子比事一部一冊
吴子一部一冊   吴子一部一冊
八陣圖一部一冊   八陣圖一部一冊
八陣圖要畧一部一冊  武侯將苑一部一冊
武侯集一部一冊   武侯選入將門書一部一冊
武侯新書一部一冊  武侯新書一部一冊
武侯遺文一部一冊  武侯策一部一冊
李衛公兵法一部一冊  李衛公兵機一部一冊
[003-31b]
李衛公武畧一部一冊  李靖四門經厯一部一冊
李衛公元戎必勝錄一部一冊 李衛公望江南一部一冊
𤣥機秘㫖一部一冊  武學發明一部四冊
兵法十論一部一冊  兵機備要一部一冊
百戰奇法一部一冊  武學要覽一部一冊
將法書一部一冊   奇兵陣圖一部三冊
少室書一部二冊   百戰奇法一部一冊
軍戎秘術一部一冊  長短經一部一冊
[003-32a]
北征錄一部一冊  虎鈐經一部一冊
太白陽經一部一冊  太白陰經一部二冊
行軍須知一部一冊  行軍須知一部一冊
行軍須知一部一冊  行軍須知一部一冊
行軍祕寶一部一冊  布陣圖一部一冊
武經七書一部一冊  武經七書一部一冊
風后握奇經一部一冊 風后握奇經一部一冊
風后握奇經一部一冊 神機制敵一部一冊
[003-32b]
玉帳𤣥樞一部一冊  治兵㑹要一部五冊
集要兵書一部一冊  厯代將書一部五冊
百將傳一部二冊  百將傳一部二冊
百將傳一部二冊  百將傳一部一冊
百將傳一部四冊  百將論斷一部二冊
百將論斷一部一冊  將鑑節要一部一冊
將鑑節要一部一冊  將鑑博義一部二冊
將鑑疏畧一部一冊  南渡十將傳一部二冊
[003-33a]
南渡四將傳一部二冊 厯代將傳一部十冊
行兵擇日書一部二冊 行軍雜占一部一冊
風角集一部一冊  吕望秘書一部一冊
黃石公進兵圖一部一冊 黃石公心鏡一部一冊
黃石公占變三畧一部一冊 禽星選擇書一部一冊
禽星擇日書一部一冊 竒門遁甲一部一冊
竒門纂要一部一冊  八門遁甲一部一冊
遁甲星鈐一部一冊  遁甲符應一部一冊
[003-33b]
六甲天書一部一冊  六甲天書一部一冊
六甲兵機一部一冊  太上六甲書一部一冊
兵甲占候一部一冊  拒守篇一部一冊
真武三陣圖一部一冊 天髓靈文一部一冊
九天𤣥女秘文一部一冊 玉函𤣥應校一部一冊
兵要望江南詞一部一冊 韜鈐精要一部三冊
軍職模範一部一冊
 算法
[003-34a]
李冶測圓海鏡一部五冊 詳明算法一部一冊
詳明算法一部一冊  九章算經一部四冊
通原算法一部一冊  五曹算法一部一冊
五經算術一部一冊  孫子算法一部一冊
夏侯陽算經一部一冊 算學源流一部一冊
揚輝九章一部一冊  數學九章一部三冊
周髀算經一部一冊  算法補缺一部一冊
抄錄算法一部二冊  算法全能集一部一冊
[003-34b]
通變算寳一部一冊  摘奇算法一部一冊
捷用算法一部一冊  算法透簾一部一冊
算法透簾一部一冊  海島算經一部一冊
算法百顆珠一部一冊 益古衍段一部三冊
錢譜一部一冊   錢誌一部一冊
錢式一部一冊  元寶鈔通考節要一部四冊
泉志一部二冊
 列字號第一厨書目
[003-35a]
 隂陽
周髀算經一部二冊  天𤣥玉厯賦一部一冊
歩天歌一部一冊  天文總要一部一冊
六經天文編一部三冊 天文書一部二冊
天文星象一部一冊  天文厯代占一部八冊
乾象賦一部一冊  測𤣥一部一冊
測𤣥一部一冊   三垣星書一部一冊
天文經星一部一冊  高逺坐致一部一冊
[003-35b]
天文類書一部一冊  漢晉天文志一部二冊
天文書一部二冊  玉厯通政經一部一冊
陰陽秘訣一部一冊  紫微垣星占一部一冊
甘石星經一部一冊  考騐星書一部一冊
乾象吉凶一部一冊  天鏡書一部一冊
四星賦一部一冊  乾坤總占一部一冊
天文雜占一部一冊  環極宇圖一部一冊
通𤣥經一部一冊  玉鏡經一部一冊
[003-36a]
通𤣥玉鏡一部一冊  玉鏡一部一冊
乾象一部一冊   堯曲厯一部一冊
統元萬分厯一部一冊 周天厯數一部一冊
嵗實根錄一部二冊  天紀神策一部四冊
闇虚志一部一冊  圖訣一部一冊
太陰躔度一部一冊  新儀像法一部一冊
革象新書一部一冊  五緯定躔一部一冊
厯法新議一部一冊  陰陽氣運一部一冊
[003-36b]
漏刻圖一部二冊  官厯漏刻圖一部一冊
銅壺漏箭制度一部一冊 準齋几漏一部一冊
二十四氣一部二十四冊 年月日通用一部一冊
日局一部二冊   涓吉秘要一部一冊
選擇星定通考一部六冊 涓吉全書一部三冊
涓吉成書一部一冊  涓吉成書一部一冊
涓吉成書一部一冊  千圭玉一部一冊
千圭玉一部一冊  竒門五總龜一部一冊
[003-37a]
奇門五總龜一部一冊 九宫八卦遁法一部一冊
三元節要一部一冊  遁鈐例一部一冊
玉輦經一部一冊  紫微鸞駕一部一冊
畫一厯一部二冊  尅擇一覽一部一冊
選擇大全一部一冊  萬厯㑹同一部一冊
通天竅一部一冊  天河轉運一部一冊
萬厯大全一部二冊  選擇心鏡一部一冊
尅擇書一部一冊  八門易數一部一冊
[003-37b]
諸書雜法一部一冊  尅擇全書一部十四冊
厯日集成一部一冊  萬厯錦囊一部二冊
尅擇通書一部二冊  選擇易見一部一冊
賽成書一部二冊  厯法統宗一部二冊
厯法集成一部一冊  厯法集成一部一冊
陰陽正理論一部一冊 選擇書一部一冊
玉厯一部三冊   選時玉厯一部一冊
選擇元龜一部四冊  彈冠必用一部一冊
[003-38a]
奇儀要覽一部一冊   上官涓吉活法一部一冊
八門九星式一部六冊  選擇諸書一部十四冊
地理全書一部三冊   地理全書一部三冊
地理全書一部十冊   地理全書明圖一部三冊
地理全書辯方訣例一部一冊 地理全書洞林照膽經一部一冊
地理新書一部三冊   地理新書一部一冊
地理通釋一部六冊   地理大成一部二冊
地理書一部二冊   地理精要一部一冊
[003-38b]
地理龍穴圖一部一冊  地理明真論一部一冊
地理正義論一部一冊  地理切論一部一冊
地理五星圖一部一冊  地理抄一部一冊
地理撥沙經一部一冊  地理龍穴沙水一部一冊
地理髓經一部一冊   郭璞葬經一部一冊
郭璞葬經一部一冊   郭氏元經一部三冊
玉髓真經一部六冊   玉髓纂𤣥一部一冊
原陵秘葬經一部一冊  原陵秘葬經一部一冊
[003-39a]
狐首經一部一冊  狐首經一部一冊
狐首經一部一冊  狐首經一部一冊
塋原總錄一部一冊  土牛經一部一冊
黃石公八宅論一部一冊 山海秘奥一部一冊
相山經一部一冊  金鍼集一部一冊
禽鬼經一部一冊  洞林别訣一部一冊
㝷龍秘訣一部一冊  金函鈐一部一冊
尋龍入式一部一冊  楊公直指論一部一冊
[003-39b]
小葬袖金訣一部一冊 陰陽總要一部一冊
選葬總錄一部一冊  安葬備要一部一冊
山頭年月一部一冊  地理選擇一部一冊
陰陽妙訣一部一冊  月波洞中記一部一冊
華山秘要一部一冊  人倫廣鑑一部一冊
五目之書一部一冊  相書一部一冊
相書一部一冊   通神照膽經一部一冊
通神鬼眼一部一冊  觀妙經一部一冊
[003-40a]
相鑑類編一部一冊  五行精紀一部十冊
子平口訣一部一冊  子平淵源一部十冊
通辯淵源一部一冊  洞微淵源一部二冊
寸金易鑑一部一冊  玉照定真經一部一冊
三命指迷賦一部一冊 鬼谷子遺文一部一冊
蘭臺妙選一部二冊  蘭臺妙選一部一冊
星命五總龜一部一冊 星寶一部一冊
星命總括一部一冊  五星集要一部一冊
[003-40b]
五星鐵鉢一部一冊  五星要覽一部一冊
五星統宗一部一冊  五星秘訣一部一冊
虚實五星一部一冊  排星要用一部一冊
三辰通載一部一冊  三辰隱形經一部一冊
七政續論一部一冊  八卦飛星一部一冊
歩天經一部一冊  紫微照膽經一部一冊
洞𤣥經一部一冊  百中經一部一冊
銅板經一部一冊  玉函一部一冊
[003-41a]
消息賦一部一冊  辯化賦一部一冊
中天八卦一部一冊  紫微千金賦一部一冊
紫微真數一部一冊  紫堂星數一部一冊
黃金尺賦一部一冊  天地一覽一部一冊
禽演正經一部一冊  禽演真經一部一冊
禽演一部一冊   禽書一部一冊
七曜禽經一部一冊  星禽演法一部一冊
演禽定鈐一部一冊  紫微數一部一冊
[003-41b]
範圍秘數一部一冊  範圍定數一部四冊
範圍數一部一冊  範圍數一部一冊
範圍秘書一部一冊  範圍樞要一部一冊
範圍數一部一冊  範圍索隠一部一冊
範圍生成數一部一冊 青函經一部一冊
𤣥機一部一冊   大定集成一部一冊
天𤣥總數一部十一冊 堯天星數一部十九冊
三命正經一部三冊  璇璣鈐一部一冊
[003-42a]
洞微玉冊一部十冊  易占一部三冊
易占一部一冊   周易古法一部一冊
周易上占一部一冊  周易象占一部四冊
周易爻占一部一冊  周易外卦一部一冊
易課占法一部一冊  易課一部一冊
易鑑明斷一部一冊  易影龜鑑一部一冊
易斷奇書一部一冊  易斷奇書一部一冊
易斷一部二冊   文公斷易奇書一部一冊
[003-42b]
木鐸奇書一部一冊  羲聖心畫一部一冊
周易秘奥一部一冊  康節心易一部一冊
心易類占一部一冊  心易發明一部一冊
心易内篇一部一冊  易占心鏡一部一冊
心鏡一部一冊   易法勾𤣥一部一冊
占法𤣥要一部一冊  京房易軌一部一冊
郭璞洞林一部一冊  金鎖𤣥闗一部一冊
金鎖玉匙一部一冊  卜筮元龜一部一冊
[003-43a]
卦書雜占一部一冊  筮書一部一冊
雙林卦影一部一冊  火珠林雜占一部一冊
鬼谷拆字林一部一冊 康節寓物數一部一冊
易學淵微一部一冊  考辨占法一部一冊
範圍易一部六冊  天𤣥賦一部一冊
六親斷例一部一冊  麻衣四言獨步一部一冊
四言獨步一部一冊  麻衣四字占一部一冊
潛虚占書一部一冊  太極𤣥機一部二冊
[003-43b]
走失詳註一部一冊  海底眼一部一冊
海底眼一部一冊  先天觀梅數一部一冊
觀梅數一部一冊  三要靈經一部一冊
九天𤣥妙課一部一冊 九天𤣥女黃&KR1241經一部一冊
九天𤣥女六壬課一部一冊 六壬歌訣一部一冊
六壬金口訣一部一冊 六壬金口訣一部一冊
六壬心印賦一部一冊 六壬起課例一部一冊
六壬斷訣一部二冊  六壬占法一部一冊
[003-44a]
六壬課一部一冊  六壬心照經一部一冊
壬課軌革式一部一冊 壬課鬼心經一部一冊
射覆六壬一部一冊  周公神課一部一冊
四聖神課一部一冊  鬼谷指心課一部一冊
淳風怪書一部一冊  蘭臺玉局一部一冊
金鞭指路一部一冊  大輪秘訣一部一冊
龜鑑影一部一冊  靈棋經一部一冊
鸞架時一部一冊  鴉池訣一部一冊
[003-44b]
禽演賦一部一冊  直禽要訣一部一冊
雨𤾉靈鑑一部一冊  天鏡占書一部一冊
夢書一部一冊   解夢書一部一冊
相字秘典一部一冊  黃金天秘占一部一冊
天罡㸃時法一部一冊 二十八宿直日占一部一冊
白殯斗覺書一部一冊 地理一粒粟一部一冊
馬合麻課書一部一冊 回回課書一部一冊
神仙斗課一部一冊  觀音課一部一冊
[003-45a]
北京城隍籖一部一冊 真君籖一部一冊
大議婚書一部一冊  轉神選擇一部一冊
三元要論一部一冊  三元正經一部一冊
厯代人臣災異一部一冊
 列字號第二厨書目
 醫書
聖濟總錄一部一百二十冊 聖濟總錄一部九十五冊
醫說一部五冊   素問靈推一部一冊
[003-45b]
素問抄一部一冊  素問𤣥機一部一冊
素問𤣥珠一部三冊  素問保命集一部三冊
素問一部一冊   難經本義一部二冊
難經一部一冊   難經辨釋一部一冊
難經集註一部一冊  岐伯五藏論一部一冊
扁鵲脉髓一部一冊  王氏脉經一部一冊
脉經一部一冊   脉緒一部一冊
劉三占脉訣一部一冊 王叔和脉訣一部一冊
[003-46a]
玉函經一部一冊  一方大成一部一冊
醫經小學一部二冊  宣明論方一部一冊
蘇沈良方一部一冊  濟生拔翠方一部四冊
嚴氏濟生續方一部一冊 許學士本事方一部一冊
葛氏肘後方一部四冊 十便良方一部十冊
三因方一部四冊  世醫得效方一部十冊
太平和劑方一部三冊 太平和劑方一部三冊
經騐良方一部四冊  經騐方一部二冊
[003-46b]
經騐方一部一冊  德生堂經騐方一部十冊
仙𫝊集騐方一部三冊 御藥騐方一部三冊
袖珍方一部四冊  袖珍方一部四冊
易簡方一部二冊  易簡方一部一冊
易簡方一部一冊  續易簡方一部一冊
續易簡方一部二冊  王氏博濟方一部三冊
孫氏仁存方一部四冊 仁齋直指方脉論一部一冊
仁齋直指方一部五冊 華佗中藏經方一部一冊
[003-47a]
錢氏補遺方一部一冊 澹寮集騐方一部二冊
是齋百一選方一部一冊 黎居士簡易方一部二冊
魏氏家藏方一部五冊 世𫝊神效方一部一冊
耕庵集效方一部二冊 瀋陽坡加減方一部一冊
如宜方一部一冊  管見良方一部二冊
原證治方一部一冊  神異諸方一部一冊
旅舍備急方一部一冊 余居士選奇方一部二冊
野夫多效方一部一冊 濟急單方一部一冊
[003-47b]
端效方一部一冊  指南方一部一冊
活人秘要方一部一冊 金匱方論一部一冊
拾遺秘方一部一冊  諸方撮要一部一冊
儒門事親書一部三冊 儒門事親書一部二冊
醫學發明一部一冊  衛生家寶一部七冊
衛生至寶一部四冊  證治一部一冊
醫學先知一部四冊  心印紺珠一部一冊
備急纂要一部一冊  子和心法一部一冊
[003-48a]
東垣心要一部一冊  𤣥門四照一部一冊
金生指迷集一部一冊 廣南攝生論一部一冊
潔古家珍一部一冊  丹溪醫論一部二冊
巢氏病源一部一冊  衛生寶鑑一部三冊
服藥須知一部一冊  瑞竹堂方一部一冊
千金方一部一冊  傷寒指掌圖一部一冊
傷寒發明一部一冊  傷寒論一部二冊
成無巳傷寒論一部二冊 張仲景傷寒論一部一冊
[003-48b]
仲景精華鈴一部一冊 傷寒集議一部一冊
傷寒明理論一部一冊 傷寒撮要一部一冊
傷寒捷要一部一冊  傷寒直格一部一冊
傷寒類書一部一冊  傷寒立法考一部一冊
傷寒百問歌一部一冊 傷寒百證歌一部一冊
傷寒救俗方一部一冊 活人書百問一部一冊
活人書括一部一冊  無求子活人書一部一冊
紀𤣥妙用集一部六冊 通神明鑑論一部一冊
[003-49a]
通神論一部一冊  四時治要一部一冊
醫門雜記一部一冊  運氣精華一部一冊
素問運氣論奥一部一冊 内經運氣一部一冊
天元玉册一部六冊  天元玉冊誥一部一冊
巢氏病源一部四冊  龍木論一部一冊
婦人大全良法一部八冊 婦人大全良方一部四冊
婦人大全良方一部四冊 産經一部一冊
産育寶慶集一部一冊 産育寶慶集一部一冊
[003-49b]
産寶百問一部一冊  仙傳濟陰方一部一冊
孟氏詵詵方一部一冊 萬全䕶命方一部二冊
褚氏遺書一部一冊  全嬰方一部一冊
金嬰總訣一部一冊  保嬰集一部一冊
小兒痘疹一部一冊  陳氏小兒方一部一冊
幼幼新書一部十三冊 保幼方一部一冊
保嬰瘡疹一部一冊  嬰孩寶書一部一冊
活幼口義一部四冊  活幼心書一部二冊
[003-50a]
醫方妙選一部三冊  養子直訣一部一冊
養子要言一部一冊  小兒方一部一冊
小兒形證方一部一冊 小兒保生要方一部一冊
嬰孩妙訣一部一冊  三十六弔書一部一冊
鍼炙四書一部一冊  明堂炙經一部一冊
鍼經指南一部一冊  十四經發揮一部一冊
銅人鍼炙圖一部二冊 存真圖一部一冊
銅人鍼炙經一部一冊 鍼炙資生經一部一冊
[003-50b]
鍼炙集成一部一冊  膏肓腧穴炙法一部一冊
外科精要一部一冊  李東垣内外傷辨一部一冊
七十二證眼論一部一冊 七十二證眼科歌訣一部一/冊
眼科口訣一部一冊  秘傳外科方一部一冊
醫科程文一部四冊  六十六雜病方一部一冊
許孫瘡科方論一部  續斷方一部一冊
博濟神應方一部一冊 諸風類方一部一冊
朱彦修傳一部一冊  本草類要一部五冊
[003-51a]
本草源流一部一冊  本草原命苞一部五冊
本草經注一部四冊  本草衍義一部三冊
本草歌括一部一冊  圖經本草一部一冊
湯掖本草一部一冊  丹溪本草一部一冊
寶慶本草一部六冊  類集本草一部一冊
食用本草一部二冊  養生雜類一部二冊
延壽書一部一冊  壽親養老新書一部四冊
聖濟經解義一部四冊 聖濟經一部二冊
[003-51b]
丹溪醫論一部一冊  食說一部一冊
司牧安驥集一部一冊 司牧安驥集一部一冊
司牧安驥集一部二冊 痊驥真經一部一冊
馬經一部一冊   馬經歌括一部一冊
牛經方一部一冊  槖駞醫藥方一部一冊
相鶴經一部一冊  鷹鶻鵰鷂方一部一冊
集治鷹鶻方一部一冊 鷹鶻論一部一冊
蕃牧纂騐方一部一冊
[003-52a]
 農圃
齊民要術一部五冊  治民書一部五冊
農桑輯要一部七冊  農桑輯要一部九冊
農桑輯要一部五冊  栽桑圖一部一冊
種蒔占書一部一冊  節令要覽一部一冊
四時纂要一部一冊  嵗時種植一部一冊
種藝雜厯一部一冊  國老談葩一部一冊
道僧利論一部一冊  山居備用一部二冊
[003-52b]
山居四要一部一冊  農書一部十冊
 
 
 
 
 
 
 文淵閣書目卷三