KR2m0038 欽定滿洲祭神祭天典禮-清-允祿 (master)


[009-1a]
         臣/阿桂謹
 奏查滿洲祭祀一書共六卷欽奉
 諭㫖令臣/阿桂同于敏中譯漢編入四庫全書臣/等業
  將卷一至卷四敬謹譯出進
 呈荷䝉
 睿鑒其卷五係器用造作之法卷六係器用形式圖乆
  經譯出今復加詳細校對繪圖恭呈
 御覽再原奉
[009-1b]
 諭㫖令臣/等將
 坤寧宫所祭之

菩薩
闗帝以及
堂子所祭之
神並祭
天之處詳細分别其不能詳溯緣起及祝辭内相傳舊語
[009-2a]
 有其聲而無其義者併以闕疑傳信之意敬撰跋
 語綴於簡末所有謹擬跋語一條附於漢本卷四
 之後粘貼黃簽進
 呈統俟
欽定發下時交館編入四庫全書以垂永乆並繕寫二
 分一分送
 懋勤殿陳設一分交
 尚書房收貯為此謹
[009-2b]
 奏
 乾隆四十五年七月初二日奉
㫖知道了跋語即行繙出清文欽此