KR2m0038 欽定滿洲祭神祭天典禮-清-允祿 (master)


[003-1a]
欽定四庫全書   史部十三
欽定滿洲祭神祭天典禮 政書類二儀制之屬/
  卷一
 祭神祭天議
 獻鮮背鐙祭議
 彚記滿洲祭祀故事
 坤寧宫元旦行禮儀注
 堂子亭式殿元旦行禮儀注
[003-1b]
 堂子亭式殿祭祀儀注
 堂子亭式殿祭祀祝辭
 尚錫神亭祭祀儀注
 尚錫神亭祭祀祝辭
  恭請
 神位祭於堂子儀注
  恭請
 神位入宫儀注
[003-2a]
 坤寧宫月祭儀注
 坤寧宫月祭祝辭
 祭神翌日祭天儀注
 祭神翌日祭天贊辭
  卷二
 坤寧宫常祭儀注
 坤寧宫常祭祝辭
 四季獻神儀注
[003-2b]
 四季獻神祝辭
 浴佛儀注
 浴佛祝辭
  卷三
 報祭儀注
 報祭祝辭
 堂子立杆大祭儀注
 堂子立杆大祭祝辭
[003-3a]
 坤寧宫大祭儀注
 坤寧宫大祭祝辭
 大祭翌日祭天儀注
 大祭翌日祭天贊辭
  卷四
 求福儀注
 求福祝辭
 為嬰孩求福祝辭
[003-3b]
 獻雛鷄背鐙祝辭
 獻子鵞背鐙祝辭
 獻魚背鐙祝辭
 獻雉背鐙祝辭
 獻鮮背鐙祝辭
 堂子亭式殿祭馬神儀注
 堂子亭式殿祭馬神祝辭
 正日祭馬神儀注
[003-4a]
 正日祭馬神祝辭
 次日祭馬神儀注
 次日祭馬神祝辭
  卷五
 祭神祭天器用數目
  卷六
 祭神祭天器用形式圖
  臣/等謹案
[003-4b]
 欽定滿洲祭神祭天典禮六卷乾隆十二年
 特詔編輯我
  國家肇基東土風俗醇茂昭格
 天神尊崇祀典敬誠慤著於以壹志迓庥丕昭儀度
  為萬世不刋之令則顧禮節相沿未有載籍
  而所用祝辭口耳相傳或字音漸淆轉異其
  本爰
 命王公大臣詳考確證勒為是編昭垂永久首列
[003-5a]
   諸奏議及彚記故事次則行禮儀注祝辭贊
   辭器用數目圖式詳晰臚載毎一卷成即繕
   本呈
  進復
  親加覈改至精至詳俾祈報之義對越之誠永崇
   萬禩苐初纂専以
  國書
  國語成文乾隆四十二年復
[003-5b]
 詔依文譯義亦悉稟
 睿裁而後成書與
 大清通禮相輔而行彌昭美備矣乾隆四十六年七
  月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀