KR2k0126 蜀中廣記-明-曹學佺 (master)


[016-1a]
欽定四庫全書
 蜀中廣記卷十六
      明 曹學佺 撰
 名勝記第十六
 下川南道
  瀘州
漢江陽縣蜀志曰魏武屯漢中諸葛亮出屯江陽是也
水經曰江水又東過江陽南洛水東南注之酈道元註
[016-1b]
曰江陽縣枕帶雙流據江洛㑹也漢景帝六年封趙相蘇嘉
為侯國 洛水與綿水合至州西方山下謂之綿水口通志
云廢綿水縣在綿水西口汶江水中洲上梁置縣宋省入江
安矣 洛水逕資中謂之中江又謂之支江支江水從富義
縣鴛鴦池屈曲方至城與汶川合流又有赤水源從昌州昌
元縣界流入去合支江 有合州在州治東蜀江與之溪合
流處之溪源出仁懐縣其形曲折如之字 有悦江在州治
東北源出戎縣渃武箐經悦州因名 有思宴江在
[016-2a]
州治西四里源出古思晏縣 有宋江在州治東百歩
源出大壩兒北洞經宋州故名任汲記云淙流東北貫
其隅矣 李&KR0811西山堂記云郡得名為瀘者葢始因梁
大同中嘗徙治馬湖口置瀘州葢馬湖即瀘水下流因
逺取瀘水以名州也志云宋制置使余玠遷州治于神
臂山則在百里外號銕瀘城矣 勾公權瀘川縣廨記
云江陽氣候偏陽夏秋多炎燠冬無苦寒每夏秋蒸溽
如傍挹火爐鞲 孫羲叟修城記瀘控西南諸夷逺逮
[016-2b]
㸑蠻最為邊隅重地元豐以來用武臣其後始更置儒
守錢若水以右贊善拜兹官宋太祖召見于武德殿謂
之曰瀘川最近蠻獠尤宜綏撫葢重之矣 方輿勝覽
云整暇堂雅歌堂俱宋時建在郡圃之内四香亭在州
治淳熙中郡守趙公建自題云永嘉何希深之言曰荼
䕷香春芙蓉香夏木樨香秋梅花香冬斯名以之有南
定樓取出師表語也陸務觀南定樓詩行遍梁州到益
州今年又作渡瀘遊江山重複爭供眼風雨縱横亂入
[016-3a]
流一名海觀侍郎閻蒼舒詩雲南之隂大江東二水奔
騰如海衝誰能具此壯觀眼南定樓中今卧龍 水經
注江中有大門小門焉季秋之月則黄鱗死漚也郡國
志瀘江水中有大闕季春三月黄龍堆沒闕即平黄龍
堆者昔尹吉甫子伯竒至孝後母讃之自投江中衣苔
帶藻忽夢見水仙羙樂掦聲悲歌&KR0657人學之吉甫聞&KR0657
人之聲欵似伯竒援琴作子安之操按曹植之惡禽論
韓愈之履霜操皆指此事志云州東三里歸子山相傳
[016-3b]
伯竒溺處 又云三國董允墓在州治東今名董允壩
 方輿云東嵓在汶江之東紹興中邦人開創大像依
崖不足以庇風雨近歳有庖者祁氏親死廬舍棄俗奉
香火于此崖邦人信之不十年重樓複屋佛宫經藏甲
於一境碑目黄太史大像記醉僧圖碑刻並在此嵓之
開福寺 州志云東二十里潭中一小山相傳下有龍
窟二水交流清濁不混每春漲其山若浮州人遊賞之
處通志云即龍馬潭也唐王昌遇落魄仙授以道術比
[016-4a]
歸售馬送道童于澤前得馬乗之瞬息至家而馬化龍
入潭潭上有冲虚碧梧二觀俱宋建勝覽云龍女洞在
城東南二十五里髙崖之畔有二穴俗傳為龍女洞李
巽巖嘗遊有㽞題 寰宇記云雙井在城西偏紹興中
掘濠塹得碑乃唐乾元中蘇德充所開 紀勝云滴乳
泉在城西真如寺自崖石中流出味甚甘魯直經行大
書此三字碑目云唐真如寺碑在本寺内山谷集云瀘
州大雲寺西偏崖石上有甘泉滴瀝一州泉味皆不及
[016-4b]
也余名曰滴乳泉山谷又跋常山公書云常山公書如
霍去病用兵所謂顧方略如何耳不至學孫吴至其得
意處乃如戴花羙女臨鏡笑春後人亦未易超越紹聖
五年五月晦避暑瀘州大雲寺子茂携此書來妄意評
之如此 寰宇記尹吉甫江陽人有祠在城南又報恩
觀建清穆堂以祠之碑目李沆記周尹吉甫實生此地
見於圖經舊矣陳帥損之作清穆堂祠焉觀酈道元水
經注江陽異聞與華陽國志頗類其載揚雄琴清英叙
[016-5a]
伯竒流放并子安之操附于江揚雄蜀人也其説必有
據 勝覽云寳山在城南初名堡子山為廵檢廨陳公
損之移廨山西建堂其上袁公説友榜其堂曰江山平
逺易堡子為寳山大書掲之下瞰城郭萬瓦鱗集兩江
合流郡國志一名瀘峯山髙三十丈地多瘴三四月渡
之必死唯五月上旬渡之即無害故諸葛亮云五月渡
瀘也李&KR0811西山堂記云以常璩華陽國志及辛怡顯雲
南錄攷之諸葛渡瀘乃在越嶲之地非瀘之寳山也木
[016-5b]
龍崖在寳山之趾有古榕木盤結夭矯如龍黄魯直為
題榜 通志云瀘州寳山之瀘峯有武侯廟每歲蠻人
貢馬相率拜于廟前宋劉光祖詩云蜀人所至祠遺像
蠻徼猶知問舊碑紀勝云黄太史書砥柱銘碑在瀘峯
髙寺 通志云三泉在寳山嵌嵓間昔王大過鑿山濬
泉榜曰三泉 志云州南𤣥妙觀有紫房洞唐應静煉
丹于此丹竈石床尚存有煉丹井亦唐真人酌挹之所
又云治南二里有懸崖石刻荼䕷洞三字西南有飛雲
[016-6a]
洞為唐庚讀書處按子西丹稜人徙居瀘之安夷門外
自號魯國先生有文集行世 寰宇記方山距州南一
含許又名回峯其山八面下瞰江流有魏武帝廟唐元
宗敕文華陽國志云方山蘭祠昔漢光武微時過江陽
有一子望氣者言江陽有貴兒氣王莽求之縣人殺之
光武怒為子立祠謫江陽人不使冠帶通志云巔池在方
山之頂周圍一里有龍濳其中 勝覽云北巖在城北
舊有小菴尚書楊汝明剏為大刹又創五峯書院以為
[016-6b]
士友㑹課之所 志云州北二里撫琴臺山石生成周
圍七尺昔尹伯竒投江吉甫登其上鼓子安之操焉
又云州北有薑亭郡人王綸以母姜氏卒終身不敢食
薑因植薑于亭側以志不忘 又云東北二十里特凌
橋宋治平中有女子因母病歸省溪漲不能渡忽見一
木横凌水面遂舍生以濟既渡失木所在 通志州東
北有餘甘渡唐子西瀘川六言云百斤黄鱸鱠玉萬戸
赤酒流霞餘甘渡頭客艇荔枝林下人家 又云拙溪
[016-7a]
在州東北七里黄山谷過而墜馬自以為拙呼為拙溪
書大字于石見存 山谷有瀘州中壩葛氏竹林㽞題
云江南黄庭堅自僰道䝉恩放還元符三年十二月道
出江安江安宰石諒信道以親親見㽞作歲建中靖國
元年正月丙寅置酒中壩葛氏之竹林而别
  江安縣
漢地里志犍為之漢陽縣也注曰犍為都尉治山有闟
谷漢水所出矣今縣南七十里連天山漢水出焉又西
[016-7b]
南有漢陽山以在漢水之陽也廢漢陽縣當在此二山
間 寰宇記云涇灘在江安縣南三十里灘上有山刺
天瀑布飛洒相傳武侯誓蠻之地此唐涇南縣所為設
也縣有綿水鄉即古之綿水縣有思晏江即古之思晏
縣矣 本志云有縣市有井市宋南渡後置南井監在縣
東北監有鳯凰山山上有雁塔刻唐五代以來進士題
名 勝覽云偶住亭在江安縣之對建中初魯直自僰
道還過邑宰石諒同逰此亭書琴操後改為渡瀘亭碑
[016-8a]
目瀘州平夷記熙寧中范百祿撰今在江安偶住亭志
云北城街有渡瀘碑亭宋時范百祿立自載其平夷事
迹今碑止存篆額熙寧甲寅平夷之記八字 都廵檢
使鄧巽陽安濟廟記曰吾邑城外汶江流其東淯溪滙
其左溪上隂崖峭峙草木岑蔚下臨深潭蒼黯寒碧有
神宅焉號曰五龍 紀勝云鏡子山在江安縣南五里
又名照山一峰中峙兩峯旁翼二溪交流峯巒蔥菁菴
廬梵室金碧交輝旁有二潭為龍所居禱旱輙應山有
[016-8b]
眠雲石龍淵橋玎璫崖磨鎌溪為一邑勝遊之地
  納谿縣
宋紹定初割江安之地而立納谿則瀘川縣所為廢也
納谿水源自阿永蕃部為唐之羈縻納州納水所出矣
流至縣之西門與瀘江合 通志云縣東一里有樓子
山層峰疊嶂若樓閣然三里有掇旗山相傳諸葛武侯
豎旗于此以誓蠻人也又其逺者為保子寨倒馬闗石
虎闗則皆通䍧柯且蘭交趾諸夷 本志云治西有寺
[016-9a]
其地産青白石似玉曰玉林寺又云治北十里為舊縣
基昔人掘得銅犧象樽一太和羹盌二爵三貯于學宫
  合江縣
漢符縣東漢為符節縣水經曰江水東過符縣北邪東
南鰼部水從符闗東北注之酈道元註曰縣故巴夷地
漢武帝建初六年以唐䝉為中郎將從萬人出巴符闗
者也漢元鼎二年立王莽之符信矣縣治安樂水㑹水
源南通寧州平夷郡鄨縣北逕安樂縣界之東又逕符
[016-9b]
縣下北入江漢縣長趙祉遣吏先尼和以永建元年十
一月詣巴郡沒死成濡灘子賢求喪不得女絡年二十
五有二子五歲以還至二年二月十五日尚不得喪絡
乃乗小舟至父沒處哀哭自沈見夢于賢曰二十一日
與父俱出至日父子果浮出江上郡縣上言為之立碑
其鰼部之水所未聞矣 寰宇記安樂山在縣東五里
八十歩羣峯峭抜瀑布千尺天寳六年敕改為合江山
圖經安樂山在合江西五里三峯俱秀溪流遶其下有
[016-10a]
石櫃為仙人藏經之所岐而左有爛柯跡後有仙影隠
隱在石壁中岐而右歴木楠臺仙人屋十二盤至剪刀
峽循山有八洞通南崖有石曰許由瓢又有芙蓉城滴
水崖白猿洞此三峯之景也黄山谷記云安樂山劉真
人飛昇之所真人字善慶初卜居時曰僰道平葢氣濁
而不清江安方山氣清而不秀成山而清秀惟安樂山
耳乃居之碑目髙唐宗取丹經詔碑賜進經道士詔碑
劉真人藏經碑俱在安樂山志云在本山經書峽中其
[016-10b]
峽峭削人跡不到世傳蜀有黄澤書在揚子雲之前藏
于名山即此峽也 吏隱閣記曰宋治平四年鄧太師
綰作邑于瀘川曰瀘之合江邑居之南轉清溪而上六
七里曰安樂山世傳隋開皇劉珍先生登眞之地杜光
庭傳李淑記開皇所置三觀其一尚在乃命道士作劉
眞人祠堂因名其閣曰吏隐志云安樂山俗名筆架山
唐神童先汪有記今萟文不載惟載其一絶句云碧峯
横倚白雲端隋氏真人化蹟殘翠栢不凋龍骨瘦石泉
[016-11a]
猶在鏡光寒任伋遊安樂山詩云安樂溪上峯萬木生
翠羽孤撑切天心横拓壓坤股氣勢西吞夷光芒南定
楚雲泉出石竇淋漓灑玉宇煙蘿纒林梢揺拽垂翠組
山有天符葉樹一夕大風雨拔去後得於容子山葉如
荔支而長上有紋宛如蟲篆或以為劉真人仙跡蘇子
瞻詩天師化去知何日玉印相傳世共珍故國子孫今
尚在滿山秋葉豈能神 安樂溪側有吕光廟苻秦時
光討李焉之亂于此李垕詩西凉宫闕化灰燼一時壯
[016-11b]
觀今何許又名登天王祠西南隅有之溪三遶筆架九
遶文明過月臺迤邐而去望如秋練形如之字注于江
 南五里月臺山三溪旋遶山足形如臺面列十二月
波上有晉王廟祀唐李克用又五里丁山形如丁字倒
峙又曰文明丁火文明之象也有丁公廟其碑乃蕭齊
時立趙世延先氏書嵓記云合江之北有神臂山呀然
虚開清窈竦深廣袤百十歩飛泉簾垂列巘屏矗嵐光
林影映帶左右與塵凡逈隔山之麓即先氏書嵓志云
[016-12a]
銕瀘城三里讀書嵓父老往往過之聞書聲後神童先
汪七歲至其地曰吾讀書故處也遂寢處其中為九經注
元虞集跋云凉國公勲業聞望著于天下我國家之蓍
龜也年七十餘閒居金陵又以文章學問為吾道砥柱
其得于天而裕于人何其盛哉讀書崖之記序其源委
博贍考據鄉里晩生後進葢有不及聞者吾蜀百千年
故家舊族若先氏崖者多有之矣安得一一表章于大
臣元老之手乎然先氏子孫所恃以不朽有不徒在于
[016-12b]
崖者矣謝端跋云端蜀人也流離江漢間㡬十餘年矣
某山某水不知㡬何所覽讀書崖之記始知先氏世有
賢子孫哉端今老矣行於四方欲求一畆之居而不可
得吾蜀多異人異書何時扁舟泝江而上從書崖嵐光
林影之下求其遺書而讀之庶㡬補過以希前修汝礪
其尚不吾却也夫
 
 蜀中廣記卷十六