KR2c0002 汲冢周書-晉- (master)


[000-1a]
汲冡周書叙
古書之存者六籍之外蓋亦無幾汲冡周書其一也
其書十卷自度訓至于器服凡七十解自叙其後爲
一篇若書之有小序同孔眺爲之註晉太康中盜發
汲郡魏安釐王冡而得之故繫之汲冡所言文王與
紂之事故謂之周書劉向謂是周時誓告號令孔子
删録之餘班固藝文志亦有其篇目司馬遷記武王
伐紂之事正與此合然則兩漢之時巳在中秘非始
岀於汲冡也觀其屬辭成章體製絕不與百篇相似
[000-1b]
亦不類西京文字是蓋戰國之世逸民處七之所纂
輯以備私藏者性命道徳之幾微文武政敎之要略
與夫謚法職方時訓月令無不切於脩已治人雖其
間駁而不純要不失爲古書也郡太守劉公廷榦好
古尤至岀先世所藏命刻板學宮俾行于世上不負
古人之用心下得以廣諸生之聞見其淑惠後人不
旣多乎至正甲午冬十二月四明後學黄玢謹志
[000-2a]
   昭徳眺公武志
 汲冡書十卷蓋晉太康中汲郡與穆天子傳同得
 晉孔眺註蓋孔子删採之餘凡七十篇古者天子
 諸侯皆有史官唯書法信實者行于世秦漢罷黜
 封建獨天子之史存然史官或怯而阿世貪而曲
 筆虚美隱惡不足考信則儒學處士必私有記述
 以伸其志将來賴之以證史官之失其功亦大矣
 以司馬遷之博聞猶采數家之言以成其書况其
 下者乎亦有聞見單淺記録失實胸臆偏私褒貶
[000-2b]
 弗公以誤後世在觀者慎擇而巳矣
 晉孔眺註周書十卷按隋唐經籍志藝文志皆稱
 此書得於晉太康中汲郡魏安釐王冡孔眺註或
 稱十卷或八卷大抵不殊若此則晉以前𥘉未有
 此也然劉向所録及班固並著周書七十一篇且
 謂孔子删削之餘而司馬遷史記武王克殷事蓋
 與此合豈西漢世巳得入中秘其後稍隱學者不
 道及盗發冡幸復岀邪篇目比漢但闕一耳必班
 劉司馬所 巳繫之汲冡失其本矣書多駁雜
[000-3a]
 宜孔子所以不取戰國處士私相綴續託周爲名
 孔子亦未見古章句或舛訛難讀聊復傳冩以待
 是正巽巖李燾
 夫子定書爲百篇矣孟子於武成取其二三䇿謂
 血流漂杵等語囗於誇也今所謂汲冡周書多誇
 詡之辭且雜以詭譎之說此豈文武周公之事而
 孔孟之所取哉然其間畏天敬民尊賢尚徳古先
 聖王之格言遺制尚多有之至於時訓明堂記禮
 者之所釆録克殷度邑司馬遷之所援㩀是蓋有
[000-3b]
 不可盡廢者晉很曋曰周志有之勇則害上不豋
 於明堂其語今見之篇中此吝夫子未定之書也
 漢蕭何云周書曰天予不取反受其咎此則夫子
 旣定之後而書無此語意者其在逸篇乎其後班
 固志藝文書凡九家有周書七十一篇劉向云周
 時誥誓號令蓋孔子所論百篇之餘也以兩漢諸
 人之所纂記推之則非始岀於汲冡也明矣惜乎
 後世不復貴重文字日就舛訛予始得本於李巽
 巖家脫誤爲甚繼得陳正卿本用相參校脩補頗
[000-4a]
 多其間數篇尚有不可句讀脫文衍字亦有不容
 强解者姑且刻之俟求善本更加増削庶使流傳
 以爲近古之書云嘉定十五年夏四月十一日東
 徐丁黼謹識
[000-4b]