KR5a0220 靈寶無量度人上經大法-- (HFL)


[052-001a]
靈寳无量度人上經大法卷之五十二
 超度靈幡品
 皇人曰夫超度之格皆頼真師三田之炁
 以合天地三元之光呪訣符圖龍章鳳篆
 應魔王保舉昇度南天如若行持一念參
 差則再滯亡人於重暗之域不能覺悟得
 覩光明深可憫之故立超度之章令學仙
 之士遵而行之則濟死度生之事畢矣
  立遷神廻黄二幡
 此幡須按亡人年幾長短尺寸造之一黄
[052-001b]
 一紅以按日月光明之象上書三天隠諱
 中書九天生神天篆呪章標於壇外以開
 長夜之光
  遷神幡首  幡身書
  慈悲化主九
  幽拔罪天尊
  幡手書
[052-002a]
  符命通溟漠
  靈旛颺曉風
  遷神超北府
  飛舄上南宫
  廻黄幡首  幡身書
  慈悲化主寳
  憧接引天尊
[052-002b]
  幡手書
  太微回黄旗
  无英命靈幡
  攝召長夜府
  開度受生䰟
  開道幡首書上帝諱  幡身書六甲使者持幡開道


[052-003a]
  幡手書空洞通幽呪
  靈音振空洞
  九玄離幽裔
  感賞无凝滯
  去留如解帶
  斛前救苦幡用黄縜幡四首各長三/尺上書金書度魂呪
  妙哉怡五靈
  金書警萬神
  察命定録籍
  靈符度苦魂
[052-003b]
  度橋陽暉幡
 用黄絹作幡一首長二丈四尺幡首書北
 斗七星幡身書太一天尊叡號左手畫日
 右手畫月書陽暉度魂呪兩脚書九天返
 根呪
  北斗日月像如常/式
  陽暉呪
  明哉太陽輝
  神光洞三清
  炁散玄漢内
   水十一十九
[052-004a]
  靈烟生紫庭
  飄飄淩无形
  返根呪
  明梵飛玄景
  開度長夜魂
  遊爽赴期歸
  炁炁返故根
  幡身書金闕梵行真人玉字
東極宫中大慈仁者尋聲赴感太一救苦天

[052-004b]
  道場内諸幡聖號
引魂明光之幡接𩲸洞照之幡霞光朗耀之
幡威靈拔度之幡垂光慈蔭之幡玉皇赦罪
之幡梵炁彌綸之幡明霞通智之幡法燈朗
照之幡慧光流光之幡玄明真定之幡靈耀
八景之幡金英護魂之幡洞鍳幽明之幡流
鍳照幽之幡五劫開化之幡通光普照之幡
[052-005a]
混化變生之幡靈光皓映之幡垂光流照之
幡神光廣被之幡度明玉簡之幡滅光速感
之幡龍威梵度之幡
巳上二十四幡乃元始天尊在始青會演說
度人上品十方至真各執寳幡旋繞寳壇以
讃天尊度上世之魂凡遇立大齋不可缺也
三光煉度天尊大光廣照天尊重光返照天
尊寳光虚靖天尊流光梵現天尊三光耀明
天尊光道致人天尊金光玉華天尊慈光普
施天尊
[052-005b]
 靈寳懸幡科
  啓聖
伏以玉藏真文立種拔亡之式瓊科妙旨乃
文濟度之因爰建神幡是爲冥寳標太微廻
黄之字有無英命靈之功高懸碧落之中影
落虚無之内危竿一竪超長夜之幽魂妙範
繼宣救無鞅之苦爽諸天齊到萬聖臨軒光
映十方功皈三寳
  次念靈幡赦罪天尊
 祥雲結就命靈幡影落浮空散世間
[052-006a]
 縹緲凌風纔一舉舍靈俱得脫幽關
今則謹遵大法特建寳齋幡開昏迷接群生
之俓路符通溟漠按太極之真儀降三景之
輝敷至真之道既立一竿之上巳經萬目之
觀瑞炁遊颺六道四生皆離苦靈風鼓舞十
方三界以聞音普及存亡咸乘道廕
  次念寳幢接引天尊
 仙真慈惠極含靈髙舉華幡振杳冥
 咸使遷神歸碧落福資寰海保昇平
向來稱揚法事建立寳幡按明真玉匱之文
[052-006b]
乃度死濟生之式憑兹上善廣利无邊資助
神魂超昇仙界伏願群仙接引速超清淨之
郷衆善矜憐俓上南官之府福霑幽顯惠及
含生一切有情俱登道岸
  保安遷神幡


  保安廻黄幡
[052-007a]
靈寳无量度人上經大法卷之五十二[052-007b]