KR3j0187 元明事類鈔-清-姚之駰 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書
 元明事類鈔
 提要
  臣/等謹案元明事類鈔四十卷
  國朝姚之駰撰之駰有後漢書補逸巴著錄是
  編盖摘取元明諸書分門𨽻載亦江少虞事
  實類苑之流而核其條目則實類書也其所
  纂述大抵典則可觀如元代故實載于説部
[000-1b]
  者最少是書誌疆域則引劉郁西使記以証
  拓境之逺誌任官則引經世大典以証銓法
  之密皆足補元史各志之闕又如引詩㑹小
  傳以誌馬祖常之耿直引名臣言行錄以誌
  霍肅之公正亦足禆元史列傳所未備至記
  宫殿一門雜取元掖庭記元人詩集捜羅頗
  博更可與析津志諸書相㕘唯記奎章閣而
  不知崇文閣之更重記只遜引長安客話謂
[000-2a]
  上直之衣不知即輿服志之質孫按只遜質/孫皆濟遜
  之訛元史國語解已經考定今以辨其駁文/是以各書其舊字以見異同舛互之所由
  自天子至衞士皆有之乃前後互引失于考
  証未免稍有疎畧至明代説部浩如烟海所
  采亦未為詳賅然萬厯以後門户交爭恩怨
  糾纒餘波及於翰墨凡所記錄多不足憑之
  駰或病其冗濫而矜慎取之歟是亦不失闕
  疑之義也乾隆四十六年十月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀