KR2k0103 關中勝蹟圖志-清-畢沅 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 關中勝蹟圖志目録  地理類七古蹟之屬/
 巻一
  陜西省
  地理
  西安府
  地理
 巻二
[000-1b]
  西安府
  名山
 巻三
  西安府
  大川
 巻四
  西安府
  古蹟
[000-2a]
 卷五
  西安府
  古蹟
 巻六
  西安府
  古蹟
 巻七
  西安府
[000-2b]
  古蹟
 巻八
  西安府
  古蹟
 巻九
  同州府
  地理
 巻十
[000-3a]
  同州府
  名山
 巻十一
  同州府
  名山華/嶽
 巻十二
  同州府
  大川
[000-3b]
 巻十三
  同州府
  古蹟
 巻十四
  同州府
  古蹟
 巻十五
  鳳翔府
[000-4a]
  地理
 巻十六
  鳳翔府
  名山
 巻十七
  鳳翔府
  大川
 巻十八
[000-4b]
  鳳翔府
  古蹟
 巻十九
  漢中府
  地理
 巻二十
  漢中府
  名山
[000-5a]
 巻二十一
  漢中府
  大川
 巻二十二
  漢中府
  古蹟
 巻二十三
  延安府
[000-5b]
  地理 名山 大川 古蹟
 巻二十四
  榆林府
  地理 名山 大川 古蹟
 巻二十五
  商州
  地理 名山 大川 古蹟
 巻二十六
[000-6a]
  乾州
  地理 名山 大川 古蹟
 巻二十七
  邠州
  地理 名山 大川 古蹟
 巻二十八
  興安州
  地理 名山 大川 古蹟
[000-6b]
 巻二十九
  綏德州
  地理 名山 大川 古蹟
 巻三十
  鄜州
  地理 名山 大川 古蹟
 巻三十一
  圖
[000-7a]
  陜西省 西安等府州屬疆域
 巻三十二
  圖
  華嶽 中南 太白 吳岳
  黄河 渭河 漢江 龍首
  永濟二渠 龍洞渠
  附漢未央長樂宫 建章宫 唐西内
   東内 南内 華清宫
[000-7b]
  臣/等謹案闗中勝蹟圖志三十二巻乾隆四
  十一年廵撫陜西兵部侍郎兼都察院右副
  都御史臣/畢沅所撰進也闗中為禹貢雍州
  舊壤黒水西河古稱神臯陸海漢唐皆建都
  其地凡夫城郭宫室之鉅麗市井風物之阜
  繁髙山大川之竒麗而䧺偉其遺聞古蹟流
  傳最多故學士大夫毎加裒輯自闗中記三
  輔舊事三輔黄圖以下如宋敏求長安志吕
[000-8a]
  大防長安圖記程大昌雍錄無名氏華山記
  李好文長安志圖伍福馬理陜西通志何景
  眀雍大記李應祥雍略南軒闗中文獻志之
  類幾及數十家體例不同未免純駁互見我
  國家醲化覃敷漸被西土雨暘時若慶告屢豐
  華嶽之祠太白之湫俱仰荷
 宸翰褒題光燭霄宇其秦漢涇渠故道亦俱次第
  興脩勝蹟留貽倍加生色是編舉陜西廵屬
[000-8b]
  諸州縣各分地理名山大川古蹟四目考據
  本末薈粹諸書系之以圖敬陳
 乙覽臣/等謹為錄副藏在秘書亦庸以備一統志
  之採擇焉乾隆四十六年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀