KR3l0066 聞見錄-宋-邵伯溫 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 聞見録    小說家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案聞見録二十卷宋邵伯溫撰伯溫
  字子文邵子之子猶及見元祐諸耆舊故於
  當時朝政具悉端委是書成於紹興二年前
  十六卷記太祖以来故事而於王安石新法
  始末及一時同異之論載之尤詳其論洛蜀
[000-1b]
  朔三黨相攻惜其各立門户授小人以間又
  引程子之言以為變法由於激成皆平心之
  論其記燈籠錦事出文彦博之妻於事理較
  近其記韓富之隙由撤簾不由定策亦足以
  訂强至家𫝊之訛周必大跋吕獻可墓誌謂
  伯溫是書頗多荒唐凡所書人及其嵗月鮮
  不差悞殆好惡已甚之詞不盡然也十七卷
  多記雜事其洛陽永樂諸條多寓麥秀黍離
[000-2a]
  之感十八卷至二十卷皆記邵子之言行而
  殤女轉生黑猿感孕意欲神竒其父轉涉妖
  誣又記邵子之言謂老子得易之體孟子得
  易之用文中子以佛為西方聖人亦不以為
  非似乎附㑹至投壺一事益猥瑣不足紀葢
  亦擇焉不精者取其大㫖可爾乾隆四十三
  年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
聞見録自序
易曰君子多識前言往行以畜其德孟子曰則聞而知
之則見而知之伯溫以先君子之故親接前輩與夫侍
家庭居鄉黨遊宦學得前言往行為多以畜其德則不
敢當而老景侵尋偶負後死者之責類之為書曰聞見
録尚庶幾焉紹興二年十一月十五日甲子河南邵伯
溫書