KR3l0004 唐新語-唐-劉肅 (master)


[014-1a]
唐新語總論
史冊之興其來尚矣蒼頡代結繩之政伯陽主藏室之
書晉之董狐楚之倚相皆簡牘椎輪也仲尼因魯史成
文著為春秋尊君卑臣去邪歸正用夷禮者無貴賤名
不達於王者無賢愚不由君命者無大小人邪行正棄
其人人正國邪全棄其國此春秋大旨也故志曰仲尼
成春秋而亂臣賊子懼又曰撥亂世反諸正莫近春秋
春秋馮義以制法垂文以行教非徒皆以日繫月編年
[014-1b]
叙事而已後之作者無力病諸司馬遷意在博文綜覈
踈畧後六經而先黄老賤處士而寵奸雄班固序廢興
則褒時而蔑祖徳述政教則左理本而右典刑此遷固
之所蔽也然遷直而事偹固文瞻而事詳若用其所長
葢其所短則升堂而入室矣范曄絀公才而採私論捨
典實而餙浮言陳壽意不迨文容身遠害既乖直筆空
紊舊章自兹以降漸已陵替也國家革隋之弊文筆聿
修貞觀開元述作為盛葢光於前代矣自微言既絶異
[014-2a]
端斯起莊列以仁義為芻狗申韓以禮樂為贅疣徒有
著述之名無禆政教之闕聖人遺訓幾乎息矣昔荀爽
紀漢事可為鑒戒者以為漢語今之所記庶嗣前修不
尚竒正之謀重文徳也不褒縱横之畫賤狙詐也刋滛
靡之詞歸正也損術數之畧㧕末也理國者以人為本
當厚生以順天立身者以學為先必因文而輔教纎㣲
之善㒺不備書百代之後知斯言之可復也