KR3l0004 唐新語-唐-劉肅 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 唐新語    小説家類一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案唐新語十三卷唐劉肅撰唐書藝
  文志載此書三卷注曰元和中江都主簿此
  本結銜乃題登仕郎守江州潯陽縣主簿未
  詳孰是也所記起武徳之初迄大厯之末凡
  分三十門皆取軼文舊事有禆勸戒者前有
[000-1b]
  自序後有總論一篇稱昔荀爽紀漢事可為
  鑒戒者以為漢語今之所記庶嗣前修云云
  故唐志列之雜史類中然其中諧謔一門繁
  蕪猥瑣未免自穢其書有乖史家之體例今
  退置小説家𩔖庶協其實是書本名新語唐
  志以下諸家著録並同明馮夢禎俞安期等
  因與李垕續世説偽本合刻遂改題曰唐世
  説殊為臆撰商維濬刻入稗海并於肅自序
[000-2a]
  中増入世説二字益偽妄矣稗海又佚其卷
  末總論一篇及政能第八之標題亦較馮氏
  姚氏之本更為疎舛今合諸本參校定為書
  三十篇總論一篇而復名為唐新語以還其
  舊焉乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
唐新語原序
自庖犧畫卦文字聿興立記注之司以存警誡之法傳
稱左史記言尚書是也右史記事春秋是也洎唐虞氏
作木火逓興雖戢干戈質文或異而九丘八索祖述莫
殊宣文刪落其繁蕪丘明捃拾其疑闕馬遷創變古體
班氏遂業前書編集既多省覽為殆則擬虞卿陸賈之
作袁宏荀氏之録雖為小學抑亦可觀邇来記注不乏
於代矣聖唐御㝢載㡬二百聲明文物至化𤣥風卓爾
[000-3b]
於百王輝映於前古肅不揆庸淺輙為纂述備書㣲婉
恐貽床屋之尤全採風謡懼招流俗之説今起自國初
迄于大厯事闗政教言涉文詞道可師模志將存古勒成
十三卷題云大唐新語聊以宣之開卷豈敢傳諸竒人
時元和丁亥嵗有事于圜丘之月序登仕郎守江州潯
陽縣主簿劉肅撰