KR2k0022 咸淳臨安志-宋-潛說友 (master)


[016-1a]
欽定四庫全書
 咸淳臨安志卷十六   宋 潜說友 撰
疆域一
天地氣運視帝王作興杭昔屬揚揚之山藪川浸職方
氏特舉其凡耳杭雖以禹得名弗録也當春秋時是為
越境猶未與檇李並書於經郡於嬴國於漢歴呉晉宋
齊梁俱以縣𨽻版圖陳隋至唐以錢塘餘杭名郡若州
間又為使所治浸顯矣端倪呈露有龍飛鳯舞之象焉
[016-1b]
曠嵗滋乆尚虚厥符迨於五季錢氏興其間乗屢戰之
兵力盡有十四州之地卒能世守臣節歸於我宋夫天
之所胙必假手於世之豪傑使崎嶇自立於危亂之中
保境衛民以待有徳然後大聖徐起而收之休養生息
遹開中興越至今兹天運日以新地氣日以厚所以翼
我丕基者方來而未艾嗚呼此豈人力也哉叙疆域
   呉越考
 杭地本屬呉屬越諸家為説不同以為屬呉者晏元
[016-2a]
 獻公類要皇朝郡縣志及乾道舊志皆然而不著其
 説惟淳祐志引呉越春秋所載越王勾踐入臣於呉
 羣臣送至浙江臨水祖道又載呉王夫差為越所敗
 而走止秦餘杭山又史記楚威王伐越盡取呉地至
 浙江遂謂呉越必以浙江為分界以為屬越者杜佑
 通典歐陽忞輿地廣記皆云春秋時屬越越敗屬吳
 東陽王象之本其説謂錢塘舊為越有夫差敗越地
 始入呉雖皆知為越地而未知分界所在惟太平寰
[016-2b]
 宇記引呉地記云越國西北界至禦兒即檇李今嘉/興府崇徳縣
 有禦兒鄉有水名/語水語與禦通則是呉越以禦兒為分界二説各
 有所據今精攷之當以後説為是春秋魯定公十四
 年五月於越敗呉于檇李杜預注云嘉興縣南檇李
 城又史記世家闔閭十九年伐越勾踐迎撃之檇李
 賈逵註云檇李越地據此則檇李以南皆為越境杭
 在其中矣此杭為越地一也呉越春秋勾踐既臣於
 呉夫差賜之書増其封東至句甬西至檇李南至姑
[016-3a]
 末北至平原越絶書作武/原云今海鹽縱横八百餘里且謂越本
 興國千里吾雖封之未盡其國則是所封之地皆越
 故疆又越絶書越地記云語兒鄉故越界本名就李
 即檇/李呉疆越地以為戰地至柴辟亭呉地記云柴辟
 亭到語兒就李呉侵以為戰地則呉越疆界尤極明
 白此杭為越地二也若淳祐志所引三説皆有可辨
 論者其一謂越羣臣祖勾踐於浙江則是呉越以浙
 江為界殊不知是時勾踐方保棲會稽之山浙江以
[016-3b]
 西皆為呉有宜其祖道止於江濵况又未嘗曰送之
 境上耶其一謂夫差走餘杭山則餘杭在呉之境内
 殊不知呉自有秦餘杭山姑蘇志云陽山又名秦餘
 杭山在長洲西北三十里夫差棲於此死因葬焉至
 今號夫差墓又越絶書呉地傳云秦餘杭山去毗陵
 縣五十里有湖水近太湖今餘杭去長洲太湖甚逺
 豈可以名之偶同强合為一且越在東南呉在西北
 呉王不西北走蘇常而反東南走餘杭必無此理其
[016-4a]
 一謂楚伐越盡取故呉地至浙江則浙江之西乃呉
 地殊不知此句自是兩義所謂故呉地者言越故取
 於呉者也至浙江者言併越元有之地而盡取之也
 豈可概以為故呉地乎皇極經世以其辭不别白故
 於楚滅越盡取其地之下書曰東開地至浙江則是
 浙西以西本非本境乃楚因越地而開者也合是三
 説則前志之誤可以渙然無疑矣
[016-5a]


[016-6a]


[016-7a]


[016-8a]


[016-9a]


[016-10a]


[016-11a]


[016-12a]


[016-13a]


[016-14a]


[016-15a]


[016-16a]


[016-17a]


[016-18a]


[016-19a]


[016-20a]


[016-21a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[016-21b]
 
 
 
 
 
 
 
 咸淳臨安志卷十六