KR2a0007 前漢書-漢-班固 (master)


[101-1a]
 侍讀臣召南/謹言史之良首推遷固固才似若不
 及遷者然其整齊一代之書文贍事詳與遷書異
 曲同工要非後世史官所能及故其書初成學者
 即已莫不諷誦服䖍應劭而下解釋音訓不異注
 經更魏晉至唐初名家磊落相望而顔師古注折
 其𠂻論者以比杜征南注左𫝊稱為班氏忠臣不
 謬也自唐以前書皆手寫而校對極精譌脫相承
 無過數處其有板本自宋淳化中命官分校三史
[101-1b]
 始也雕板染印日𫝊萬紙於人甚便人間摹刻以
 市易者滋多彼此沿襲莫識由來輾轉失真烏焉
 成馬故書有板本而讀者甚易亦自有板本而校
 者轉難固其勢然也以人人所共習之漢書又經
 師古注釋㫖趣畢顯校者似易為力乃自淳化歴
 景徳景祐熙寧百年之中三經覆校當時名儒碩
 學刁衎晁逈余靖王洙所奏刋正增損之條累百
 盈千積成卷帙三劉刋誤又别為書陳繹是正文
[101-2a]
 字又在宋祁之後亦足以徴善本難得在北宋時
 已然矣況自宋至明刻本愈雜學士家校讐之精
 逺不如北宋以前者哉若國子監所存明人舊板
 於顔注所引二十三家之説十刪其五於慶元所
 附三劉宋祁諸家之說十存其一即本書正文字
 句亦多譌脫則尤板本中至陋者已夫古人撰述
 既博不無失檢紀表志𫝊或彼此乖違郡國官名
 或後先錯出如髙紀書太上皇后書丞相噲將兵
[101-2b]
 文紀書内史欒布景紀書御史大夫青翟書三輔
 舉不如法者宣紀書元康元年復髙帝功臣後之
 類皆本書自誤非關後人至如地理溝洫成文酈
 元注水經特多援引賈馬淵雲辭賦蕭統輯文選
 時有異同藝文志言儀禮之經倒十七篇為七十
 律歴志載積黍之數增九十分為一千孔頴逹賈
 公彦並師古同時人而所据書本各别斯則𫝊寫
 失真之明驗也衍文脫字離句辨音三劉於師古
[101-3a]
 注銖較寸量未嘗少假借焉校古人書義當如是
 爾乾隆四年奉
勅校刋經史於是書尤加詳慎臣照/等既與諸臣遍蒐
 館閣所藏數十種及
 本朝李光地何焯所校再三讐對積嵗彌時凡監本
 脫漏並据慶元舊本補缺訂譌正其舛謬以付開
 雕稍還古人之舊臣召南/復奉
勅編為考證謹採儒先論說關於是書足以暢顔注所
[101-3b]
 發明刋三劉所未及者條錄以附於每卷云臣召/
 南/謹識