KR1h0058 松陽講義-清-陸隴其 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部八
 松陽講義    四書類
提要


  等謹案松陽講義十二卷


國朝陸隴其撰隴其有三魚堂四書大全四書


  講義困勉錄諸書已著錄是書乃其官靈夀
  知縣時與諸生講論而作故所説止一百十
  八章於四書不能遍及葢隨時劄記非節節
  而為之解也隴其潛心正學於四子書用力
[000-1b]
  尤勤立説一以朱子為歸而凡異論紛呶是
  非蠭起者皆拒之惟恐不力其增刪大全及
  困勉錄中所引明儒之言類皆本此意以為
  决擇之凖是編乃與諸生講授之語大都出
  其所心得故於閑邪衛道之㫖尤反覆致意
  焉其間融貫舊説亦多深切著明剖析細宻
  自明代迄今講四書者醇正精實罕有能出
[000-2a]
  其右故數十年來經生家多採其説以為講
  習之用其有功於學者非淺鮮云乾隆四十
  五年三月恭校上
      總纂官紀昀陸錫熊孫士毅
      總 校 官 陸 費 墀
[000-2b]