KR1a0089 周易參義-元-梁寅 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部一
 周易參義   易類
 提要
  臣/等謹案周易參義十二卷元梁寅撰寅字
  孟敬新喻人元末辟集慶路儒學訓導以親
  老辭明年兵起遂𨼆居教授明初徵修禮樂
  書將授以官復以病辭歸結屋石門山學者
  稱曰梁五經著有詩書演義周禮考註春秋
[000-1b]
  考義諸書此乃所作周易參義成於至元六
  年其大㫖以程𫝊主理本義主象稍有異同
  因融㑹參酌合以為一又旁采諸儒之説以
  闡發之其分上下經十翼一依古易篇次即
  朱子所用吕祖謙本其詮釋經義平易近人
  言理而不涉虚無言象而不涉附㑹大都本
  日用常行之事以示進退得失之機故簡切
  詳明迥異他家之轇轕雖未能剖析精微論
[000-2a]
  其醇正要不愧為儒者之言焉乾隆四十五
  年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀