KR1a0001 周易(正文)-周- (master)


[069-1a]

《雜卦》《乾》剛《坤》柔。
《比》樂《師》憂。
《臨》《觀》之義,
或與或求。
《屯》見而不失其居。
《蒙》雜而著。
《震》、
起也。
《艮》、
止也。
《損》《益》、
盛衰之始也。
《大畜》、
時也。
《无妄》、
災也。
《萃》聚而《升》不來也。
《謙》輕而《豫》怠也。
《噬嗑》、
食也。
《賁》、
无色也。
《兌》見而《巽》伏也。
《隨》、
无故也。
《蠱》則飭也。
《剝》、
爛也。
《復》、
反也。
《晉》、
晝也。
《明夷》、
誅也。
《井》通而《困》相遇也。
《咸》、
速也。
《恆》、
久也。
《渙》、
離也。
《節》、
止也。
《解》、
緩也。
《蹇》、
難也。
《睽》、
外也。
《家人》、
內也。
《否》《泰》、
反其類也。
《大壯》則止,
《遯》則退也。
《大有》、
眾也。
《同人》、
親也。
《革》、
去故也。
《鼎》、
取新也。
《小過》、
過也。
《中孚》、
信也。
《豐》、
多故也。
親寡《旅》也。
《離》上而《坎》下也。
《小畜》、
寡也。
《履》、
不處也。
《需》、
不進也。
《訟》、
不親也。
《大過》、
顛也。
《姤》、
遇也,
柔遇剛也。
《漸》、
女歸待男行也。
《頤》、
養正也。
《既濟》、
定也。
《歸妹》、
女之終也。
《未濟》、
男之窮也。
《夬》、
決也,
剛決柔也。
君子道長,
小人道憂也。