KR3l0099 搜神記-晉-干寶 (WYG)


[008-1a]
欽定四庫全書
 搜神記卷八       晉 干寳 撰
虞舜耕於厯山得玉厯於河際之巖舜知天命在已體
 道不倦舜龍顔大口手握褒宋均註曰握褒手中有
 褒字喻從勞苦受褒飭致大祚也
湯既克夏大旱七年洛川竭湯乃以身禱於桑林翦其
爪髮自以為犧牲祈福於上帝於是大雨即至洽於四
 海
[008-1b]
呂望釣於渭陽文王出遊獵占曰今日獵得一狩非龍
 非螭非熊非羆合得帝王師果得太公於渭之陽與
 語大悦同車載而還
武王伐紂至河上雨甚疾雷晦㝠揚波於河衆甚懼武
 王曰余在天下誰敢干余者風波立濟
魯哀公十四年孔子夜夢三槐之間豐沛之邦有赤氤
 氣起乃呼顔囘子夏同往觀之驅車到楚西北范氏
 街見芻兒打麟傷其左前足束薪而覆之孔子曰兒
[008-2a]
 來汝姓為誰兒曰吾姓為赤松名時喬字受紀孔子
 曰汝豈有所見乎兒曰吾所見一禽如麕羊頭頭上
 有角其末有肉方以是西走孔子曰天下已有主也
 為赤劉陳項為輔五星入井從嵗星兒發薪下麟示
 孔子孔子趨而往麟向孔子蒙其耳吐三卷圖廣三
 寸長八寸每卷二十四字其言赤劉當起日周亡赤
 氣起火耀興𤣥丘制命帝卯金
孔子修春秋制孝經既成齋戒向北辰而拜吿備於天
[008-2b]
 乃洪鬱起白霧摩地白虹自上而下化為黄玉長三
 尺上有刻文孔子跪受而讀之曰寳文出劉季握卯
 金刀在軫北字禾子天下服
秦穆公時陳倉人掘地得物若羊非羊若猪非猪牽以
 獻穆公道逢二童子童子曰此名為媪常在地食死
 人腦若欲殺之以栢揷其首媪曰彼二童子名為陳
 寳得雄者王得雌者伯陳倉人捨媪逐二童子童子
 化為雉飛入平林陳倉人告穆公穆公發徒大獵果
[008-3a]
 得其雌又化為石置之汧渭之間至文公時為立祠
 陳寳其雄者飛至南陽今南陽雉縣是其地也秦欲
 表其符故以名縣每陳倉祠時有赤光長十餘丈從
 雉縣來入陳倉祠中有聲殷殷如雄雉其後光武起
 於南陽
宋大夫邢史子臣明於天道周敬王之三十七年景公
 問曰天道其何祥對曰後五十年五月丁亥臣將死
 死後五年五月丁卯吳將亡亡後五年君將終終後
[008-3b]
 四百年邾王天下俄而皆如其言所云邾王天下者
 謂魏之興也邾曹姓魏亦曹姓皆邾之後其年數則
 錯未知邢史失其數&KR0088將年代久逺注記者傳而有
 謬也
吳以草創之國信不堅固邊屯守將皆質其妻子名曰
 保質童子少年以𩔖相與娛遊者日有十數孫休永
 安三年三月有一異兒長四尺餘年可六七嵗衣青
 衣忽來從羣兒戯諸兒莫之識也皆問曰爾誰家小
[008-4a]
 兒今日忽來答曰見爾羣戯樂故來耳詳而視之眼
 有光芒爚爚外射諸兒畏之重問其故兒乃荅曰爾
 恐我乎我非人也乃熒惑星也將有以吿爾三公歸
 於司馬諸兒大驚或走吿大人大人馳往觀之兒曰
 舍爾去乎聳身而踓即以化矣仰而視之若曳一疋
 練以登天大人來者猶及見焉飄飄漸高有頃而沒
 時吳政峻急莫敢宣也後四年而蜀亡六年而魏廢
 二十一年而吳平是歸於司馬也
[008-4b]
都水馬武舉戴洋為都水令史洋請急還鄉將赴洛夢
 神人謂之曰洛中當敗人盡南渡後五年揚州必有
 天子洋信之遂不去既而皆如其夢
 
 
 
 
 搜神記卷八