KR3l0099 搜神記-晉-干寶 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 搜神記    小説家𩔖二異聞之屬/
 提要
  臣/等謹案搜神記二十卷舊本題曰晉干寶
  撰寶字令升新蔡人元帝時以著作郎領國
  史遷散騎常侍本傳稱寶感父婢再生事遂
  撰集古今靈祗神異人物變化為一書其自
  序一篇併載本傳是書隋唐志皆著録而宋
[000-1b]
  晁公武陳振孫諸家皆不載王應麟玊海引
  崇文總目云搜神總記十巻不著撰人名氏
  或云干寶撰非也又胡震亨跋云此書有謝
  鎮西之稱攷謝尚于穆帝永和間加鎮西將
  軍寶書成嘗示劉惔惔卒于明帝大寧間則
  鎮西之號去書成時尚後二十餘年疑亦經
  後人附益非寶之舊今考太平寰宇記青陵
  臺條下引搜神記韓憑化蛺蝶事此本無之
[000-2a]
  勘騐太平廣記所引又一一與此本合二書
  皆宋初所修不知何以互異疑樂史所引乃
  寶書李昉所引乃總記後人傳冩毎巻析而
  為二故與崇文總目十巻之數不合耳疑以
  傳疑今姑仍舊題著之於録焉乾隆四十三
  年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
搜神記原序
雖考先志於載籍收遺逸於當時蓋非一耳一目之所
親聞覩也又安敢謂無失實者哉衞朔失國二傳互其
所聞吕望事周子長存其兩説若此比𩔖徃徃有焉從
此觀之聞見之難由來尚矣夫書赴告之定辭據國史
之方冊猶尚若此况仰述千載之前記殊俗之表綴片
言於殘闕訪行事於故老將使事不二迹言無異途然
後爲信者固亦前史之所病然而國家不廢注記之官
[000-3b]
學士不絶誦覽之業豈不以其所失者小所存者大乎
今之所集設有承於前載者則非余之罪也若使採訪
近世之事茍有虚錯願與先賢前儒分其譏謗及其著
述亦足以發明神道之不誣也羣言百家不可勝覽耳
目所受不可勝載今粗取足以演八畧之㫖成其㣲説
而已幸將來好事之士録其根體有以游心寓目而無
尤焉干寶令升