KR6l0006 眾事分阿毘曇論-劉宋-尊者世友 (TKD)


[25-0312b]
曇論卷第六友
尊者世友造
宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舎譯
分別攝品第六之三
爾焰法識法通尒焰法緣法増上法
十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使色法十一界十一入一
陰攝八智知除知他心智及滅智六
識識欲色二界一切遍使使及修斷
使使非色法八界二入四陰攝十智
知一識識一切使使
可見法一界一入一陰攝七智知除
知地心智及滅道智二識識欲色二
界一切遍使使及修斷使使不可見
法十七界十一入五陰攝十智知五
識識一切使使
有對法十界十入一陰攝七智知除
知他心智及滅道智六識識欲色二
界一切遍使使及修斷使使無對法
八界二入五陰攝十智知一識識一
切使使
有漏法十八界十二入五陰攝八智
[25-0312c]
知除滅道智六識識一切使使无漏
法三界二入五陰攝八智知除苦集
智一識識使所不使
有爲法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使無爲法
一界一入陰所不攝六智知除知他
心智及苦集道智一識識使所不使
有諍法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識一切使使無諍
法三界二入五陰攝八智知除苦集
智一識識使所不使如有諍法无諍
法世間法出世間法入法不入法染
汙法不染汙法依家法依出要法亦
如是心法七界一入一陰攝九智知
除滅智一識識一切使使非心法十
一界十一入四陰攝十智知六識識
一切使使
心法法一界一入三陰攝九智知除
滅智一識識一切使使非心法法十
八界十二入三陰攝十智知六識識
一切使使如心法法非心法法心相
應法心不相應法亦如是
心共有法十一界十一入四陰攝九
衆事分阿毗曇論苐六卷苐二張友
[25-0313a]
智知除滅智六識識一切使使非心
共有法十八界十二入三陰攝十智
知六識識一切使使心隨轉法一界
一入四陰攝九智知除滅智一識識
一切使使非心隨轉法十八界十二
入三陰攝十智知六識識一切使使
心因法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非心因
法十三界十二入五陰攝十智知六
識識三界一切遍使使及修斷使使
心次第法八界二入四陰攝九智知
除滅智一識識一切使使非心次第
法十八界十二入五陰攝十智知六
識識一切使使緣心法三界二入四
陰攝九智知除滅智一識識有爲緣
使使非緣心法十八界十二入五陰
攝十智知六識識一切使使心増上
法十八界十二入五陰攝九智知除
滅智一切使使非心増上法一界一
入陰所不攝六智知除知他心智及
苦集道智一識識使所不使心果法
十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使非心果法一界一入陰所
衆事分阿毗曇論苐六卷苐三張友
[25-0313b]
不攝一智知謂等智一識識使所不
使心報法十七界十一入五陰攝八
智知除滅道智五識識三界一切遍
使使及修斷使使非心報法十八界
十二入五陰攝十智知六識識一切
使使
業法三界三入二陰攝九智知除滅
智三識識謂眼耳及意一切使使非
業法十八界十二入五陰攝十智知
六識識一切使使業相應法八界二
入四陰攝九智知除滅智一識識一
切使使非業相應法十一界十一入
二陰攝十智知六識識一切使使業
共有法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非業共
有法十一界十一入二陰攝十智知
六識識一切使使業隨轉法八界二
入五陰攝九智知除滅智一識識一
切使使非業隨轉法十一界十一入
二陰攝十智知六識識一切使使業
因法十八界十二入五陰攝九智知
除滅智六識識一切使使非業因法
十一界十一入二陰攝十智知六識識
衆事分阿毗曇論苐六卷苐四張友
[25-0313c]
三界一切遍使使及修斷使使業次
第法八界二入四陰攝九智知除滅
智一識識一切使使非業次第法十
八界十二入五陰攝十智知六識識
一切使使緣業法五界二入四陰攝
九智知除減智一識識有爲緣使使
非緣業法十八界十二入五陰攝十
智知六識識一切使使業増上法十
八界十二入五陰攝九智知除滅智
六識識一切使使非業増上法一界
一入陰所不攝六智知除知他心智
及苦集道智一識識使所不使業果
法十八界十二入五陰攝十智知六
識識一切使使非業果法一界一入
陰所不攝一智知謂等智一識識使
所不使業報法十七界十一入五陰
攝八智知除滅道智五識識三界一
切遍使使及修斷使使非業報法十八
界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使
有法十八界十二入五陰攝八智知
除滅道智六識識一切使使非有法
三界二入五陰攝八智知除苦集智
衆事分阿毗曇論苐六卷苐五張友
[25-0314a]
一識識使所不使有相應法八界二
入四陰攝八智知除滅道智一識識
一切使使非有相應法十三界十二
入五陰攝十智知六識識有漏緣使
使有共有法十八界十二入五陰攝
九智知除滅智六識識一切使使非
有共有法三界二入五陰攝八智知
除苦集智一識識使所不使有隨轉
有因法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識一切使使非有
隨轉非有因法三界二入五陰攝八
智知除苦集智一識識使所不使有
次第法八界二入四陰攝九智知除
滅智一識識一切使使非有次第法
十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使緣有法八界二入四陰
攝九智知除滅智一識識有漏緣使
使非緣有法十三界十二入五陰攝
十智知六識識一切使使有増上法
十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使非有増上法一
界一入陰所不攝六智知除知他心
及苦集道智一識識使所不使有
衆事分阿毗曇論苐六卷苐六張友
[25-0314b]
果法十八界十二入五陰攝九智知
除滅智六識識一切使使非有果法
三界二入五陰攝八智知除苦集智
一識識使所不使有報法十七界十
一入五陰攝八智知除滅道智五識
識三界一切遍使使及修斷使使非
有報法十八界十二入五陰攝十智
知六識識一切使使
智所知法十八界十二入五陰攝十
智知六識識一切使使非智所知法
界入及陰所不攝智所不知識所不
識使所不使
斷知所斷法十八界十二入五陰攝
八智知除滅道智六識識一切使使
非斷知所斷法三界二入五陰攝八
智知除苦集智一識識使所不使
修法十界四入五陰攝九智知除滅
智三識識三界一切遍使使及修斷
使使非修法十八界十二入五陰攝
九智知除道智六識識一切使使
智證法十八界十二入五陰攝十智
知六識識一切使使非智證法界入
及陰所不攝智所不知識所不識使
衆事分阿毗曇論苐六卷苐七張友
[25-0314c]
所不使
得證法十一界六入五陰攝十智知
三識識三界一切遍使使及修斷使
使非得證法十八界十二入五陰
攝八智知除滅道智六識識一切使使
習法十界四入五陰攝九智知除滅
智三識識三界一切遍使使及修斷
使使非習法十八界十二入五陰攝
九智知除道智六識識切使使
罪法十界四入五陰攝八智知除滅
道智三識識一切使使无罪法十八
界十二入五陰攝十智知六識識三
界一切遍使使及修斷使使如有罪
法无罪法黑法白法退法不退法隱
沒法不隱沒法亦如是記
法十界四入五陰攝十智知三識識
欲界一切使使色无色界一切遍使
使及修斷使使无記法十八界十二
入五陰攝八智知除滅道智六識識
色无色界一切欲界二身見集斷一
切遍使使巳
起法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使不起法
衆事分阿毗曇論苐六卷苐八張友
[25-0315a]
十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使如巳起法不起法今起
法非今起法巳滅法非巳滅法今滅法
非今滅法亦如是
緣起法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非緣起
法一界一入陰所不攝六智知除知
他心智及苦集道智一識識使所不
使如緣起法非緣起法緣生法非緣
生法因法非因法有因法非有因法
因起法非因起法亦如是
因相應法八界二入四陰攝九智知
除滅智一識識一切使使非因相應
法十一界十一入二陰攝九智知除
知他心智六識識有漏緣使使
結法一界一入一陰攝八智知除滅
道智一識識除无漏緣獨无明餘一
切使使非結法十八界十二入五陰
攝十智知六識識一切使使生結法
十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識一切使使非生結法三
界二入五陰攝八智知除苦集智一
識識使所不使
衆事分阿毗曇論苐六卷苐九張友
[25-0315b]
取法一界一入一陰攝八智知除滅
道智一識識一切使使非取法三界
二入五陰攝八智知除苦集智一識
識使所不使
受法九界九入一陰攝七智知除知
他心智及滅道智五識識欲色二界
一切遍使使及修斷使使非受法十
八界十二入五陰攝十智知六識識
一切使使
取生法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識一切使使非取
生法三界二入五陰攝八智知除苦
集智一識識使所不使煩惱法一界
一入一陰攝八智知除滅道智一識
識一切使使非煩惱法十八界十二
入五陰攝十智知六識識一切使使
穢汙法十界四入五陰攝八智知除
滅道智三識識一切使使不穢汙法
十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使有穢汙法十八界十二
入五陰攝八智知除滅道智六識識
一切使使非有穢汙法三界二入五
陰攝八智知除苦集智一識識使所
衆事分阿毗曇論苐六卷苐十張友
[25-0315c]
不使
緾法一界一入一陰攝八智知除滅
道智一識識一切使使非緾法十八
界十二入五陰攝十智知六識識
一切使使緾住法八界二入四陰攝
八智知除滅道智一識識一切使使
非緾住法十八界十二入五陰攝十
智知六識識有漏緣使使緾生法廣
說如有漏法非緾生法廣說如无漏
法有緣法八界二入四陰攝九智知
除滅智一識識一切使使无緣法十
一界十一八二陰攝九智知除知他
心智六識識有漏緣使使有覺法八
界二入四陰攝九智知除滅智一識
識欲色二界一切使使非有覺法十三
界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使如有覺法非有覺法有觀法
非有觀法亦如是可樂法三界二入
三陰攝九智知除滅智一識識色界
一切使使除欲界无漏緣疑相應無
明餘欲界一切使使非可樂法十八
界十二八五陰攝十智知六識識一
切使使
衆事分阿毗曇論苐六卷苐十一張友
[25-0316a]
受用法八界二入四陰攝九智知除
滅智一識識一切使使非受用法十
一界十一入二陰攝十智知六識識
一切使使
有事有緣法十八界十二入五陰攝
九智知除滅智六識識一切使使无
事無緣法一界一入陰所不攝六智
知除知他心智及苦集道智一識識
使所不使
有上法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使無上法
一界一入陰所不攝六智知除知他
心智及苦集道智一識識使所不使遠
法十八界十二入五陰攝九智知除
滅智六識識一切使使近法十八界
十二入五陰攝十智知六識識一切
使使如遠法近法有量法无量法亦
如是見
法二界二入二陰攝九智知除滅智
一識識有漏緣使使及无漏緣見彼
相應無明非見法十七界十一入五
陰攝十智知六識識一切使使見虥
法十八界十二入五陰攝八智知衆
事分阿毗曇論苐六卷苐十二張友
[25-0316b]
除滅道智六識識一切使使非見處
法三界二入五陰攝八智知除苦集
智一識識使所不使見相應法三界
二入四陰攝九智知除滅智一識識
有漏緣使使及无漏緣見彼相應無
明非見相應法十八界十二入五陰
攝十智知六識識除無漏緣見餘一
切使使
凡夫法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識三界一切使使
非凡夫法十一界十入五陰攝十智
知四識識三界一切遍使使及修斷
使使凡夫共法十八界十二入五陰
攝八智知除滅道智六識識三界一
切使使非凡夫共法十一界十入五
陰攝十智知四識識三界一切遍使
使及修斷使使
定法五界四入五陰攝九智知除滅
智三識識欲界一切遍使使及修斷
使使非定法十八界十二入五陰攝
九智知除道智六識識一切使使
惱法十界四入五陰攝八智知除滅
道智三識識一切使使非惱法十八
衆事分阿毗曇論苐六卷苐十三張友
[25-0316c]
界十二入五陰攝十智知六識識三
界一切遍使使及修斷使使
根法十三界七入四陰攝九智知除
滅智一識識一切使使非根法六界
六入三陰攝十智知六識識一切使使
聖諦攝法十八界十二入五陰攝十
智知六識識一切使使非聖諦攝法
一界一入陰所不攝一智知謂等智
一識識使所不使
共有法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非共有
法一界一入陰所不攝六智知除知
他心智及苦集道智一識識使所不使
相應法八界二入四陰攝九智知除
滅智一識識一切使使非相應法十
一界十一入二陰攝九智知除知他
心智六識識有漏緣使使
果法十八界十二入五陰攝十智知
六識識一切使使非果法一界一入
陰所不攝一智知謂等智一識識使
所不使有果法十八界十二八五陰
攝九智知除滅智六識識一切使使
非有果法一界一入陰所不攝六智
衆事分阿毗曇論苐六卷苐十四張友
[25-0317a]
知除知他心智及苦集道智一識識
使所不使報法十七界十一入五陰
攝八智知除滅道智五識識三界一
切遍使使及修斷使使非報法十八
界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使有報法十界四入五陰攝八
智知除滅道智三識識欲界一切使
使色無色界一切遍使使及修斷使
使非有報法十八界十二入五陰攝
十智知六識識色無色界一切欲界
二身見集斷一切遍使使及修斷使使
因緣法廣說如智所知法非因緣法
廣說如非智所知法有因緣法廣說
如有果法非有因緣法廣說如非有
果法
出法五界四入五陰攝十智知三識識三
界一切遍使使及修斷使使非出法
十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識一切使使有出法十八
界十二入五陰攝九智知除滅智六
識識一切使使非有出法一界一入
陰所不攝六智知除知他心知及苦
集道智一識識使所不使衆事
分阿毗曇論苐六卷苐十五張友
[25-0317b]
相續法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非相續
法十八界十二入五陰攝十智知六
識識一切使使如相續法非相續法
有相續法非有相續法亦如是二法竟
善法十界四入五陰攝十智知三識
識三界一切遍使使及修斷使使不
善法十界四入五陰攝七智知除比
智及滅道智三識識欲界一切使使
無記法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識色無色界一切
欲界二身見集斷一切遍使使及修
斷使使學法三界二入五陰攝七智
知除苦集滅智一識識使所不使无
學法亦如是非學非无學法十八界
十二入五陰攝九智知除道智六識
識一切使使
見斷法三界二入四陰攝八智知除
滅道智一識識見斷一切使使修斷
法十八界十二入五陰攝八智知除
滅道智六識識修斷一切使使及一
切遍使使不斷法三界二入五陰攝
八智知除苦集智一識識使所不使
衆事分阿毗曇論苐六卷苐十六張支
[25-0317c]
見斷因法十八界十二入五陰攝八
智知除滅道智六識識一切使使修
斷因法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識修斷一切使使
及一切遍使使不断因法三界二入
五陰攝七智知除苦集滅智一識識
使所不使
可見有對法一界一入一陰攝七智
知除知他心智及滅道智二識識欲
色二界一切遍使使及修斷使使不
可見有對法九界九入一陰攝七智
知除知他心智及滅道智五識識欲
色三界一切遍使使及修斷使使不
可見无對法八界二入五陰攝十智
知一識識一切使使
報法十七界十一入五陰攝八智知
除滅道智五識識三界一切遍使使
及修斷使使非報法十界四入五陰
攝八智知除滅道智三識識欲界一
切使使色无色界一切遍使使及修
斷使使非報非非報法十八界十二
入五陰攝十智知六識識色无色界
一切欲界二身見集斷一切遍使使衆
事分阿毗曇論苐六卷苐十七張友
[25-0318a]
及修斷使使
下法十界四入五陰攝八智知除滅
道智三識識一切使使中法十八界
十二入五陰攝八智知除滅道智六
識識三界一切遍使使及修斷使使
上法三界二入五陰攝八智知除苦
集智一識識使所不使
小法及大法十八界十二入五陰攝
九智知除滅智六識識一切使使
無量法意樂法非意樂法非意樂非
不意樂法十八界十二入五陰攝
十智知六識識一切使使
樂俱法八界二入三陰攝九智知除
滅智一識識色界一切使使除欲界
无漏緣疑彼相應无明餘欲界一切
使使苦俱法八界二入三陰攝七智
知除比智及滅道智一識識欲界一
切使使不苦不樂俱法八界二入三
陰攝九智知除滅智一識識一切使使
俱起法俱住法俱滅法十八界十二
入五陰攝九智知除滅智六識識一
切使使非俱起法非俱住法非俱滅
法一界一入陰所不攝六智知除知他
衆事分阿毗曇論苐六卷苐十八張友
[25-0318b]
心智及苦集道智一識識使所不使
心俱起法十一界十一入四陰攝九
智知除滅智六識識一切使使心俱
住法一界一入四陰攝九智知除滅
智一識識一切使使心俱滅法十界
十入四陰攝九智知除滅智五識識
一切使使非心俱起法非心俱住法
非心俱滅法十八界十二入三陰攝
十智知六識識一切使使
欲界十界四入五陰攝七智知除比
智及滅道智三識識欲界有漏緣使
使如欲界瞋恚界亦如是害界五界
四入五陰攝七智知除比智及滅道
智三識識欲界一切遍使使及修斷
使使
出要界十界四入五陰攝十智知三
識識三界一切遍使使及修斷使使
无瞋界无害界十界四入五陰攝九
智知除滅智三識識三界一切遍使
使及修斷使使
欲界十八界十二入五陰攝七智知
除比智及滅道智六識識欲界一切
使使色界十四界十入五陰攝七智
衆事分阿毗曇論苐六卷苐十九張友
[25-0318c]
知除法智及滅道智四識識色界一
切使使無色界三界二入四陰攝六
智知除法智知他心智及滅道智一
識識無色界一切使使
欲界色界是名色界者十八界十二
入五陰攝八智知除滅道智六識識
欲色二界一切使使四无色是名无
色界者三界二入四陰攝六智知除
法智知他心智及滅道智一識識无
色界一切使使數滅及非數滅是名
界者一界一入陰所不攝六智知
除知他心智及苦集道智一識識使
所不使一切色法是名色界者十一
界十一入一陰攝八智知除知他心
智及滅智六識識欲色三界一切遍
使使及修斷使使除數滅及非數滅
餘一切非色法是名无色界者八界
二入四陰攝九智知除滅智一識識
一切使使數滅及非數滅是名滅界
者一界一入陰所不攝六智知除知
他心智及苦集道智一識識使所不使
欲有十八界十二入五陰攝七智知
除比智及滅道智六識識欲界一切
衆事分阿毗曇論苐六卷苐二十張友
[25-0319a]
使使色有十四界十入五陰攝七智
知除法智及滅道智四識識色界一
切使使无色有三界二入四陰攝六
智知除法智知他心智及滅道智一
識識無色界一切使使
欲漏一界一入一陰攝七智知除比
智及滅道智一識識欲界一切使使
有漏一界一入一陰攝七智知除法
智及滅道智一識識色無色界一切
使使無明漏一界一入一陰攝八智
知除滅道智一識識除無漏緣无明
餘一切使使
衆事分阿毗曇論卷第六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
衆事分阿毗曇論苐六卷苐二十一張友
[25-0319b]
衆事分阿毗曇論卷第七友
尊者世友造
宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舎譯
分別攝品第六之四