KR3h0087 重修宣和博古圖-宋-王黼 (WYG)


[029-1a]
欽定四庫全書
 重修宣和博古圖卷二十九
 鑑二三十九器/
  善頌門
  漢一十一器/
   宜君公鑑銘八字/
   宜官鑑銘四十字/
   尚方宜子孫鑑銘四十六字/
[029-1b]
   長宜子孫鑑一銘四字/
   長宜子孫鑑二銘四字/
   長宜子孫鑑三銘四字/
   長宜子孫鑑四銘四字/
   四宜鑑銘四字/
   九子鑑銘一十字/
   宜侯王鑑銘一十一字/
   十六花鑑銘八字/
[029-2a]
  唐二器/
   武徳鑑銘五十三字/
   長宜子孫鑑銘四字/
  枚乳門
  漢六器/
   百乳鑑
   七乳鑑
   四乳鑑一
[029-2b]
   四乳鑑二
   四乳鑑三
   素乳鑑
  龍鳳門
  漢二十器/
   蟠螭鑑銘一十字/
   龍鳳鑑
   龍鵲鑑
[029-3a]
   鼍龍鑑銘二字/
   虎龍鑑
   雙鳳鑑
   鳳馬鑑
   雉馬鑑
   龍麟鑑
   六花鑑
   海獸鑑銘四十八字/
[029-3b]
   海馬蒲萄鑑一
   海馬蒲萄鑑二
   海馬蒲萄鑑三
   海馬蒲萄鑑四
   海馬蒲萄鑑五
   海馬蒲萄鑑六
   海貝方鑑
   海獸朱鳳鑑
[029-4a]
   海馬狻猊鑑
[029-5a]


[029-6a]


[029-7a]


[029-8a]


[029-9a]


[029-10a]


[029-11a]


[029-12a]


[029-13a]


[029-14a]


[029-15a]


[029-16a]


[029-17a]
善頌門
漢宜君公鑑徑三寸九分重七兩三分銘八字
漢宜官鑑徑三寸四分重四兩三錢銘四十字
漢尚方宜子孫鑑徑五寸八分重一十三兩有半銘四
十六字
漢長宜子孫鑑一徑五寸二分重一十三兩有半銘四

漢長宜子孫鑑二徑四寸六分重一十四兩銘四字
[029-17b]
漢長宜子孫鑑三徑五寸九分重一十五兩銘四字
漢長宜子孫鑑四徑六寸重一斤十有三兩銘四字
漢四宜鑑徑四寸五分重一十二兩有半銘四字
漢九子鑑徑四寸三分重一十兩有半銘十字
漢宜侯王鑑徑四寸四分重一斤銘一十一字
漢十六花鑑徑六寸八分重二斤十有五兩銘八字
唐武徳鑑徑九寸五分重五斤五兩銘五十三字
唐長宜子孫鑑徑七寸五分重二斤二兩銘四字
[029-18a]
右一十三鑑凡頌之非所宜則雖無頌可也然則頌之
斯宜之矣詩曰宜民宜王上之所以宜於下也罄無不
宜臣之所以宜於君也宜爾室家言家道之宜也宜君
宜王言子孫之宜也鑑之為用無所不有故其言有所
謂宜君公宜侯王宜官宜子孫焉此所以又以善頌次
之也
[029-19a]


[029-20a]


[029-21a]


[029-22a]
枚乳門
漢百乳鑑徑五寸八分重一斤三兩無銘
漢七乳鑑徑五寸四分重一斤三兩無銘
漢四乳鑑一徑三寸一分重五兩三分無銘
漢四乳鑑二徑三寸一分重四兩有半無銘
漢四乳鑑三徑二寸六分重三兩無銘
漢素乳鑑徑三寸三分重四兩無銘
右六鑑鐘有枚枚所謂乳也彝有乳乳所以養也盖樂
[029-22b]
之聲所以養其耳酒之味所以養其體此其飾之以枚
焉鑑亦有枚者所以燭其形而主養故也人所祝頌以
養之至也故以枚乳次善頌之後
[029-23a]


[029-24a]


[029-25a]


[029-26a]


[029-27a]


[029-28a]


[029-29a]


[029-30a]


[029-31a]


[029-32a]


[029-33a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[029-33b]
龍鳳門
漢蟠螭鑑徑三寸七分重六兩銘一十字
漢龍鳳鑑徑六寸重一斤七兩無銘
漢龍鵲鑑徑四寸九分重一十五兩無銘
漢鼉龍鑑徑三寸六分重四兩七錢銘二字
漢虎龍鑑徑四寸一分重九兩無銘
漢雙鳳鑑徑五寸重一斤三兩無銘
漢鳳馬鑑徑八寸五分重三斤一十兩無銘
[029-34a]
漢雉馬鑑徑三寸九分重十有一兩無銘
漢龍麟鑑徑五寸二分重一斤二兩無銘
漢六花鑑徑二寸九分重三兩無銘
漢海獸鑑徑四寸九分重一斤一兩銘四十八字
漢海馬蒲萄鑑一徑九寸七分重五斤六兩無銘
漢海馬蒲萄鑑二徑九寸六分重五斤五兩無銘
漢海馬蒲萄鑑三徑七寸四分重一斤一十五兩無銘
漢海馬蒲萄鑑四徑七寸七分重二斤二兩無銘
[029-34b]
漢海馬蒲萄鑑五徑五寸七分五釐重一十五兩無銘
漢海馬蒲萄鑑六徑三寸五分重四兩無銘
漢海貝方鑑自方三寸重五兩二分無銘
漢海獸朱鳳鑑徑九寸二分重四斤一十二兩無銘
漢海馬狻猊鑑徑七寸三分重二斤五兩無銘
 
 
 重修宣和博古圗卷二十九