KR3h0087 重修宣和博古圖-宋-王黼 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部九
 重修宣和博古圖  譜錄類一器物之屬/
 提要
  臣/等謹案重修宣和博古圖三十卷晁公武
  讀書志稱為王楚撰而錢曽讀書敏求記稱
  元至大中重刻博古圖凡臣王黼撰云云都
  為削去殆以人廢書則是書實王黼撰楚字
  為傳寫之訛矣曽又稱博古圖成於宣和年
[000-1b]
  間而謂之重修者盖以採取黄長睿博古圖
  説在前也考陳振孫書録解題曰博古圖説
  十二卷秘書郎昭武黄伯思長睿撰凡諸器
  五十九品其數五百二十七印章十七品其
  數四十五長睿殁於政和八年其後修博古
  圖頗采用之而亦有刪改云云錢曽所説良
  信然考蔡絛鐵圍山叢談曰李公麟字伯時
  最善畫性喜古取生平所得及其聞睹者作
[000-2a]
  為圖狀而名之曰考古圖及大觀初乃倣公
  麟之考古作宣和殿博古圖則此書踵李公
  麟而作非踵黄伯思而作且作於大觀初不
  作於宣和中絛蔡京之子所記皆其目睹當
  必不誤陳氏盖考之未審其時未有宣和年
  號而曰宣和博古圖者盖徽宗禁中有宣和
  殿以藏古器書畫後政和八年改元重和左
  丞范致虚言犯遼國年號案遼先以重熙建/元後因天祚諱禧
[000-2b]
  遂追稱/重和徽宗不樂遂以常所處殿名其年且
  自號曰宣和人亦見鐵圍山叢談則是書實
  以殿名不以年號名自洪邁容齋隨筆始誤
  稱政和宣和間朝廷置書局以數十計其荒
  陋而可笑莫若博古圖云云錢曽遂沿以立
  説亦失考也絛又稱尚方所貯至六千餘數
  百器遂盡見三代典禮文章而讀先儒所講
  説殆有可哂者而洪邁則摘其父癸匜漢注
[000-3a]
  水匜楚姬盤漢梁山鋗及州吁髙克諸條以
  為詬厲皆確中其病知絛説回䕶時局不為
  定評然其書考證雖疎而形模未失音釋雖
  謬而字畫具存讀者尚可因其所繪以識三
  代鼎彛之製欵識之文以重為之核訂當時
  裒集之功亦不可没其支離悠謬之説不足
  以當駁詰置之不論不議可矣乾隆四十六
  年九月恭校上
[000-3b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀