KR2i0002 越絕書-漢-袁康 (WYG)

[009-1a]
欽定四庫全書
 越絶書卷九
             漢 袁康 撰
  外傳計倪
昔者越王句踐近侵於彊吳逺媿於諸侯兵革散空國
且滅亡乃脅諸臣而與之盟吾欲伐吳奈何有功羣臣
黙然而無對王曰夫主憂臣辱主辱臣死何大夫易見
而難使也計倪官卑年少其居在後舉首而起曰殆哉
[009-1b]
非大夫易見難使是大王不能使臣也王曰何謂也計
倪對曰夫官位財幣王之所輕死者是士之所重也王
愛所輕責士所重豈不艱哉王自揖進計倪而問焉計
倪對曰夫仁義者治之門士民者君之根本也闓門固
根莫如正身正身之道謹選左右左右選則孔主日益
上不選則孔主日益下二者貴質浸之漸也願君王公
選於衆精鍊左右非君子至誠之士無與諸侯使邪僻
之氣無漸以生仁義之行有階人知其能官知其治爵
[009-2a]
賞刑罰一由君出則臣下不敢毁譽以言無功者不敢
干治故明主用人不由所從不問其先説取一焉是故
周文齊桓躬於任賢太公管仲明於知人今則不然臣
故曰殆哉越王勃然曰孤聞齊威淫佚九合諸侯一匡
天下葢管仲之力也寡人雖愚唯在大夫計倪對曰齊
桓除管仲罪大責任之至易此故南陽蒼句太公九十
而不伐磻溪之餓人也聖主不計其辱以為賢者一乎
仲二乎仲斯可致王但霸何足道桓稱仲父文稱太公
[009-2b]
計此二人曾無跬步之勞大呼之功乃忘弓矢之怨授
以上卿傳曰直能三公今置臣而不尊使賢而不用譬
於門户像設倚而相欺葢智士所恥賢者所差君王察
之越王曰誠者不能匿其辭大夫既在何須言哉計倪
對曰臣聞智者不妄言以成其勞賢者始於難動終於
有成傳曰易之謙遜對過問抑威權勢利器不可示人
言賞罰由君此之謂也故賢君用臣略責於絶施之軄
而成其功逺使以效其誠内告以匿以知其信與之講
[009-3a]
事以觀其智飲之以酒以觀其態選士以備不肖者無
所置越王大媿乃壞池填塹開倉榖貸貧乏仍使羣臣
身問疾病躬視死喪不厄窮僻尊有德與民同苦樂激
河泉井示不獨食行之六年士民一心不謀同辭不呼
自來皆欲伐吳遂有大功而霸諸侯孔子曰寛則得衆
此之謂也夫有勇見於外必有仁於内子胥戰於就李
闔廬傷焉軍敗而還是時死傷者不可稱數所以然者
罷頓不得已子胥内憂為人臣上不能令主下令百姓
[009-3b]
被兵刃之咎自責内傷莫能知者故身操死持傷及被
兵者莫不悉於子胥之手垂涕啼哭欲伐而死三年自
咎不親妻子饑不飽食寒不重綵結心於越欲復其仇
師事越公録其述印天之兆牽牛南斗赫赫斯怒與天
俱起發令告民歸如父母當胥之言唯恐為後師衆同
心得天之中越乃興師與戰西江二國爭彊未知存亡
子胥知時變為詐兵為兩翼夜火相應句踐大恐振旅
服降進兵圍越㑹稽填山子胥微策可謂神守戰數年
[009-4a]
句踐行成子胥爭諫以是不容宰嚭許之引兵而還夫
差聽嚭不殺仇人興師十萬與不敵同聖人譏之是以
春秋不差其文故傳曰子胥賢者尚有就李之恥此之
謂也哀哉夫差不信伍子胥而任太宰嚭乃此禍晉之
驪姬亡周之褒姒盡妖妍於圖畫極凶悖於人理傾城
傾國思昭示於後王麗質冶容宜求監於前史古人云
苦藥利病一作/忠言利行伏念居安思危日謹一日易
曰知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪又曰
[009-4b]
進退存亡不失其正者唯聖人乎由此而言進有退之
義存有亡之㡬得有喪之理愛之如父母仰之如日月
敬之如神明畏之如雷霆此其可以卜祚遐長而禍亂
不作也 
 
 
 越絶書卷九