KR5c0091 道德真經註(四)--吳澄 (master)


[000-001a]
老子短一
   臨川吴澄述
 老子李氏名耳字聃史記列傳曰字伯陽
 楚苦縣厲鄉曲仁里人周守藏室之史也
 脩道德以自隱無名爲務居周乆之見周
 之衰遂去至關關令尹喜曰子將隱矣强
 爲我著書於是迺著上下篇五千餘言而
 去莫知其終莊子曰以本爲精以末爲粗
 以有積爲不足澹然獨與神明居建之以
 常無有主之以太一以懦弱謙下爲表以
[000-001b]
 空虚不毁萬物爲實人皆求福己獨曲全
 以深爲根以約爲紀常寬容於物不削於
 人古之博大眞人哉○苦音/怙去/聲强爲上/其
 兩切下/云僞切