KR4e0007 鳳池吟稿-明-汪廣洋 (master)


[012-1a]
辨疑
吟稿中有題虎絶句曰虎為百獸尊㒺敢觸其怒惟有
父子情一步一回顧嘗閱殿閣名臣記及灼艾集皆以
為解大紳學士之作且云成祖素不喜仁宗學士盖借
虎為喻卒之前星克耀此詩之力也其言似若有據然
余考之學士集中絕無此作别有題虎七言一首曰老
大𤣥文壓舊斑蕭蕭藜藿滿空山明朝再入麒麟隊坐
與君王鎭九闗使前詩亦出解手刻中當并載之何獨
[012-1b]
遺也今按學士之詩亦自有諷意豈當時所指者即此
作而誤書汪詩耶抑學士當時曾並舉汪詩以為諷而
後人遂誤傳為學士詩耶不然則洪武三年汪公已進
封忠勤伯而集亦刻扵是年至二十一年學士始成進
士相去不啻數十年矣安得預有此詩而汪公掠其美
耶觀吟稿序文出自濓溪宋公之手彼時同居館閣聞
見必眞豈亦未之察耶即如國朝館課刻有汪公白鴈
詩一首而集中實無此作先君子嘗手自校訂而白鴈
[012-2a]
詩不収入咏虎詩不刪去故集中無見獨恨趨庭時未
及面証耳吟稿久無善本更欲付之梨棗恐耳食者不
察将令汪公之疑不白扵天下後世矣因辨之如此後
學王百順謹識