KR4e0007 鳳池吟稿-明-汪廣洋 (master)


[011-1a]
鳳池吟稿原跋
汪先生當草昧之初力挽宋元舊習為明朝詩學正宗
所著鳳池吟稿膾炙人口不啻夜光和璧嘗考儲文懿
集中有寄葛庭光侍御書云承恵鳳池吟稿汪公名迹
久湮聞扵後者賴有文字之懿自非執事表章先哲則
并此集散失之矣甚盛舉也忻忭忻忭但僕所得抄本
后集有胡仲子標註末有三序聞前集亦有標註惟今
閣老丘公家所収本有標註不可並得但此三序不可
[011-1b]
不刋謹録上乞付之梓也余查葛公以成化十四年登
曾彦榜進士𢎞治初年始改山東道御史其刻先生集
正此時也至今上改元纔七八十年耳勿論板刻弗存
即印本亦不多見先君子嘗以蔵本示不佞兄弟曰楓
落呉江冷其誰能逭後死者之責乎手為校訂將欲就
梓而倐捐館舍留之篋中又二十年矣然其集全無序
文亦不分前後字様不知果即侍御刋本否耶儲公所
寄三序豈竟未付之梓耶抑已梓而今復失之耶余向
[011-2a]
過海陵訪求抄本扵柴墟先生諸孫而竟不可得其扼
腕可勝道哉今年秋李孝廉𠂻素從焦弱侯太史家覔
得廣右刻本前有宋承㫖一序盖先生嘗左遷扵此故
廣中亦有是刻也因相與兊閱更訂二十四字以付剞
劂九原有知亦庶幾少慰先人之初志矣至若考求舊
序及胡公註本則尚有望扵博物君子云丁巳穀日後
學王百祥仲善父謹跋