KR3l0097 洞冥記-漢-郭憲 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
 洞冥記巻四
             漢 郭憲 撰
武帝末年彌好仙術與東方朔狎暱帝曰朕所好甚者
不老其可得乎朔曰臣能使少者不老帝曰服何藥耶
朔曰東北有地日之草西南有春生之魚帝曰何以知
之朔曰三足烏數下地食此草羲和欲馭以手揜烏目
不聽下也長其食此草盖鳥獸食此草則美悶不能動
[004-1b]
矣帝曰子何以知乎朔曰臣小時掘井陷落地下數十
年無所託寄有人引臣欲往此草中隔紅泉不得渡其
人以一隻屐與臣臣泛紅泉得至此草之處臣采而食
之其國人皆織珠玊為業邀臣入雲煓之幕設𤣥珉雕
枕刻黑玊銅鏤為日月雲雷之狀亦曰縷雲枕又薦蛟
毫之白褥以蛟毫織為褥也此毫柔而冷常以夏日舒
之因名柔毫褥又有水藻之屏臣舉手拭之恐水流濕
其席乃其光也
[004-2a]
帝所幸宫人名麗娟年十四玊膚柔軟吹氣勝蘭不欲
衣纓拂之恐體痕也每歌李延年和之於芝生殿唱迴
風之曲庭中花皆翻落置麗娟於明離之帳恐塵垢汚
其體也帝常以衣𢃄縛麗娟之袂閉於重幕之中恐隨
風而去也麗娟以琥珀為佩置衣裾裏不使人知乃言
骨節自鳴相與為神怪也
有丹蝦長十丈鬚長八尺有兩翅其鼻如鋸載紫桂之
林以鬚纒身急流以為栖息之處馬丹嘗折蝦鬚為杖
[004-2b]
後弃杖而飛鬚化為丹亦在海傍
帝昇望月臺時暝望南端有三青鴨羣飛俄而止於臺
上帝悦之至夕鴨宿於臺端日色已暗帝求海肺之膏
以為燈焉取靈&KR0008布為纒火光甚微而光色無幽不入
青鴨化為三小童皆着青&KR0008文繻各握鯨文大錢五枚
置帝几前身止影動因名輕影錢
元封三年數過國獻能言龜一頭長一尺二寸盛以青
玊匣廣一尺九寸匣上豁一孔以通氣東方朔曰惟承
[004-3a]
桂露以飲之置於通風之臺上欲往卜命朔而問焉言
無不中
惟有一女人愛悦於帝名曰巨靈帝傍有青珉唾壺巨
靈乍出入其中或戲笑帝前東方朔望見巨靈乃目之
巨靈因而飛去望見化成青雀因其飛去帝乃起青雀
臺時見青雀來則不見巨靈也
 
 
[004-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 洞冥記卷四