KR3l0097 洞冥記-漢-郭憲 (master)


[001-1a]
欽定四庫全書
 洞冥記卷一
             漢 郭憲 撰
漢武帝未誕之時景帝夢一赤彘從雲中直下入崇芳
閣帝覺而坐於閣上果見赤氣如烟霧來蔽户牖望上
有丹霞蓊鬱而起乃改崇芳閣為猗蘭殿後王夫人誕
武帝於此殿有青雀羣飛於霸城門乃改為青雀門乃
更修飾刻木為綺橑雀去因名青綺門
[001-1b]
東方朔字曼倩父張夷字少平妻田氏女夷年二百歳
顔如童子朔生三日而田氏死時景帝三年也隣母拾
而養之年三歳天下秘䜟一覧闇誦於口常指撝天下
空中獨語鄰母忽失朔累月方歸母笞之後復去經年
乃歸母忽見大驚曰汝行經年一歸何以慰我耶朔曰
兒至紫泥海有紫水汚衣仍過虞淵湔浣朝發中返何
云經年乎母問之汝悉是何處行朔曰兒湔衣竟暫息
都崇堂王公飴之以丹霞漿兒食之太飽悶㡬死乃飲
[001-2a]
𤣥天黄露半合即醒既而還路遇一蒼虎息於路傍兒
騎虎還打捶過痛虎囓兒脚傷母悲嗟乃裂青布裳裹
之朔復去家萬里見一枯樹脱布挂於樹布化為龍因
名其地為布龍澤朔以元封中遊濛鴻之澤忽見王母
采桑於白海之濵俄有黄翁指阿母以告朔曰昔為吾
妻託形為太白之精今汝此星精也吾却食吞氣已九
千餘歳目中瞳子色皆青光能見幽𨼆之物三千歳一
反骨洗髓二千歳一刻骨伐毛自吾生已三洗髓五伐
[001-2b]
毛矣
建元二年帝起騰光臺以望四逺於臺上撞碧玊之鐘
掛懸黎之磬吹霜條之篪唱來雲依日之曲方朔再拜
於帝前曰臣東遊萬林之野獲九色鳳雛涔源丹瀨之
水赤色西過洞壑得滄淵虬子静海遊珠洞壑在虞淵
西虬泉池在五柞宫北中有追雲舟起風舟侍仙舟含
烟舟或以沙棠為枻檝或以木蘭文柘為櫓棹又起五
層臺於月下
[001-3a]
釣影山去昭河三萬里有雲氣望之如山影丹藿生於
影中葉浮水上有紫河萬里深十丈中有寒荷霜下方
香盛有降靈壇養靈池分光殿五間奔雷室七間望蟾
閣十二丈上有金鍾廣四尺元封中有祇國獻此鏡照
見魑魅不獲𨼆形
都夷香如棗核食一片則歴月不饑以粒如粟米許投
水中俄而滿大盂也
甘泉宫南昆明池中有靈波殿七間皆以桂為柱風來
[001-3b]
自香帝既躭於靈怪常得丹豹之髓白鳳之膏磨青錫
為屑以蘇油和之照於神壇夜暴雨光不滅有霜蛾如
蜂赴火侍者舉麟鬚拂拂之
元光中帝起夀靈壇壇上列植垂龍之木似青梧髙十
丈有朱露色如丹汁灑其葉地皆成珠其枝似龍之倒
垂亦曰珍枝樹此壇髙八丈帝使董謁乗雲霞之輦以
昇壇至夜三更聞野鷄鳴忽如曙西王母駕𤣥鸞歌春
歸樂謁乃聞王母歌聲而不見其形歌聲遶梁三帀乃
[001-4a]
止壇傍草樹枝葉或翻或動歌之感也四靣列種軟棗
條如青桂風至自拂堦上遊塵
董謁字仲𤣥武都郁邑人也少好學嘗逰山澤負挾圖
書患其繁重家貧拾樹葉以代書簡言其易巻懐也編
荆為床聚鳥獸毛以寢其上
波祗國亦名波弋國獻神精香草亦名荃蘼一名春蕪
一根百條其間如竹節柔軟其皮如絲可為布所謂春
蕪布亦名香荃布堅宻如紈氷也握一片滿室皆香婦
[001-4b]
人𢃄之彌月芬馥
翕韓國獻飛骸獸狀如鹿青色以寒青之絲為繩繫之
及死帝惜之而不瘞掛於苑門皮毛皆爛朽惟骨色猶
青時人咸知其神異更以繩繫其足往視之惟見所繫
處存而頭尾及骨皆飛去
旦露池西有靈池方四百步有連錢荇浮根菱倒枝藻
連錢荇荇如錢文浮根菱根出水上葉沉波下實細薄
皮甘香葉半青半白霜降彌美因名青氷菱也倒枝藻
[001-5a]
者枝横倒水中長九尺餘如結網有野鴨秋鳬及鷗鷖
來翔水上入此草中皆不得出如繒網也亦名水網藻
中有轉羽舫凌龍舫凌波舫帝嘗遊宴於此
 
 
 
 
 
[001-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 洞㝠記巻一