KR3l0088 觚不觚錄-明-王世貞 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 觚不觚録    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案觚不觚録一卷明王世貞撰世貞
  有鳯洲綱鑑已著録是書專記明代典章制
  度於沿革為尤詳自序謂傷觚之不復舊觚
  盖感一代風氣之升降也雖多紀細故頗涉
  瑣屑而朝野軼聞往往可資考據昔徐學謨
[000-1b]
  博物典彚載髙拱考察科道被劾者二十七
  人並載名氏説者謂其諳於故事而是書并
  詳及諸人所以被劾之故為學謨所不及載
  於情事首尾尤為完具盖世貞弱冠入仕晚
  成是書閲歴既深見聞皆確非他人之稗販
  耳食者可比故所叙録有足備史家甄擇者
  焉乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2a]
     總 校 官臣/陸 費 墀