KR3l0018 中朝故事-南唐-尉遲偓 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   子部十二


 提要


 中朝故事   小説家𩔖一雜事之屬
等謹案中朝故事二卷南唐尉遲偓撰偓

履貫未詳書首舊題朝議郎守給事中修國
史驍騎尉賜紫金魚袋臣尉遲偓奉㫖纂進
盖李氏有國時偓為史官承命所作李昪自
以為出太宗之後承唐統緒故稱長安為中
[000-1b]
朝也其書皆記唐宣懿昭哀四朝舊聞上卷
多君臣事跡及朝廷制度下卷則雜録神異
怪幻之事中間不可盡據者如宣宗為武宗
所忌請為僧㳺行江表一事司馬光通鑑考
異已斥其鄙妄無稽又路巖傾害劉瞻賴幽
州節度使張公素上疏申理一事考是時鎮
幽州者乃張允伸非張公素所記殊誤又鄭
畋鬼胎一事與唐人所作齊推女𫝊首尾全
[000-2a]
同而變其姓名尢顯出蹈襲然其時去唐未
逺故家文獻所記亦往往足徴如崔彦昭王
凝相仇一事司馬光考異雖摘其以彦昭代
凝領鹽鐵之誤而其事則全取之又昭宗菩
薩蠻詞選家所録亦率本於此讀者茍與正
史分别㕘觀去訛存是固未嘗不足以資㕘
證也


 金華子    小説家𩔖一雜事之屬
[000-2b]
等謹案金華子二卷南唐劉崇逺撰崇逺

家本河南唐末避黄巢之亂渡江南徙仕李
氏為文林郎大理司直嘗慕皇初平之為人
自號金華子因以為所著書名崇逺有自序
一篇頗具梗概序末題名具官稱臣不著年
月而書中所稱烈祖髙皇帝者乃南唐先主
李昪廟號又有昇元受命之語亦南唐中主
李景紀年晁公武讀書志乃以為唐人陳振
[000-3a]
孫書録解題則泛指為五代人宋濂諸子辨
則併謂其人不可考諸説紛紜皆未核其自
序而誤也其書宋藝文志作三卷世無𫝊本
惟散見永樂大典者蒐採尚得六十餘條核
其所記皆唐末朝野之故事與晁氏所云録
唐大中後事者相合其中於將相之賢否藩
鎮之強弱以及文章吟咏神竒鬼怪之事靡
所不載多足與正史相㕘證觀資治通鑑所
[000-3b]
載宣宗引對令狐綯李景讓稟母訓王師範
拜縣令王式馭亂卒諸事皆本是書則司馬
光亦極取之惟其紀劉鄩襲兖州一條以兖
帥為張姓而考之五代歐薛二史則當時兖
帥實葛從周不免𫝊聞異詞然要其大致可
信者多與大唐𫝊載諸書摭拾委巷之談者
相去固懸絶矣胡應麟九流緒論乃以鄙淺
譏之考應麟仍以崇逺為唐人不糾晁氏之
[000-4a]
誤知未見其自序又取與劉基郁離子蘇伯
衡空同子相較是並不知為記事之書誤儕
諸立言之列明人詭薄好為大言以售欺不
足信也謹裒綴編次分為二卷而以崇逺原
序冠之簡端以存其畧焉乾隆四十六年九
月恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官 陸 費 墀
[000-4b]