KR3l0002 世說新語-劉宋-劉義慶 (master)


[000-1a]
刻世說新語序
     吳 郡 袁 褧 撰
嘗攷載記所述晉人話言簡約玄澹爾雅有韻世言
江左善淸談今閱新語信乎其言之也臨川撰爲此
書採掇綜叙明畼不繁孝標所注能收錄諸家小史
分釋其義詁訓之賞見於高似孫緯略余家藏宋本
是放翁校刋本謝湖躬耕之暇毛披心寄自謂可觀
爰付梓人傳之同好因嘆昔人論司馬氏之祚亡於
淸談斯言也無乃過甚矣乎竹林之儔希慕沂樂䔵
亭之集咏歌堯風陶荆州之勤敏謝東山之恬鎭解
[000-1b]
莊易則輔嗣平叔擅其宗析𣑽言則道林法深領其
乗或詞冷而趣遠或事瑣而意奧風旨各殊人有興
託王茂弘祖士雅之流才通氣峻心翼王室又斑斑
載諸册簡是可非之者哉詩不云乎濟濟多士文王
以寧余以琅琊王之渡江諸賢弘賛之力爲多非强
說也夫諸晤言率遇藻裁遂爲終身品目故類以標
格相高玄虚成習一時雅尚有東京㕑俊之流風焉
然曠達拓落濫觴莫拯取譏世敎撫卷惜之此於諸
賢不無遺憾焉耳矣刻成序之嘉靖乙未歳立秋日

[000-2a]
世說新語目錄
 上卷
  德行 言語
 上卷
  政事 文學
 中卷
  方正 雅量
  識鑒
 中卷
  賞譽 品藻
[000-2b]
  規箴 捷悟
  夙惠 豪爽
 下卷
  容止 自新
  企羡 傷逝
  棲逸 賢媛
  術解 巧藝
  寵禮 任誕
  簡傲
 下卷
[000-3a]
  排調 輕詆
  假譎 黜免
  儉嗇 汰汐
  忿狷 䜛險
  尤悔 紕漏
  惑溺 仇隟
世說新語目錄
[000-3b]
 宋臨川王義慶采擷漢晉以來佳事佳話爲世
 說新語極爲精絶而猶未爲奇也梁劉孝標注
 此書引援詳確有不言之妙如引漢魏吳諸史
 及子傳地理之書皆不必言只如晉氏一朝史
 及晉諸公列傳譜錄文章凡一百六十六家皆
 岀於正史之外紀載特詳聞見未接寔爲注書
 之法右見髙氏緯略